EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0018

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2012 , euroalueen talouspolitiikan ohjausjärjestelmän vahvistamisesta (CON/2012/18)

OJ C 141, 17.5.2012, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/7


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2012,

euroalueen talouspolitiikan ohjausjärjestelmän vahvistamisesta

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 21 päivänä joulukuuta 2011 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus alustavien talousarviosuunnitelmien seurannasta’) ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella (2) (jäljempänä ’ehdotettu asetus valvontamenettelyjen tiukentamisesta’) (jäljempänä yhdessä ’ehdotetut asetukset’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotetuilla asetuksilla on merkitystä mainitun sopimuksen 127 artiklan 1 kohdassa ja 282 artiklan 2 kohdassa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 2 artiklassa tarkoitetun Euroopan keskuspankkijärjestelmän keskeisen tavoitteen eli hintavakauden säilyttämisen kannalta. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

Kuten lausunnossa CON/2011/13 (3) todetaan, vallitseva kriisitilanne on osoittanut hyvin selvästi, että talouspolitiikan ohjausjärjestelmän kehyksen kunnianhimoinen uudistaminen on perustavanlaatuisella ja keskeisellä tavalla Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja erityisesti euroalueen etujen mukaista. Joulukuun 13 päivänä 2011 voimaan tulleeseen kuuden säädöksen lainsäädäntöpakettiin (4) sisältyvällä vakaus- ja kasvusopimuksen lujittamisella luotiin vankempi unionin sääntely talous- ja finanssipolitiikan koordinoinnille ja valvonnalle. Koska rahaliiton jäsenyydellä on kauaskantoisia vaikutuksia ja se vaatii koko euroalueen vakauden ja kestävyyden varmistamiseksi paljon tiiviimpää koordinointia ja valvontaa, 26 päivänä lokakuuta 2011 järjestetty eurohuippukokous ilmoitti sitoutuvansa toteuttamaan lisätoimenpiteitä.

EKP, joka vaatii euroalueelle nopeaa muutosta, suhtautuu edellä mainittujen säädösten hyväksymisen yhteydessä ilmaisemansa kannan mukaisesti myönteisesti ehdotettuihin asetuksiin ja suosittelee joitakin muutoksia, joiden tarkoituksena on a) tiukentaa edelleen talousarviota koskevaa kurinalaisuutta euroalueen jäsenvaltioissa ja b) lisätä entisestään rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden valvontaa riippumatta siitä, saavatko ne rahoitusapua vai tarvitsevatko ne sitä ehkä myöhemmin.

EKP katsoo, että ehdotetut asetukset sopivat yhteen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta Eurooppa-neuvoston kokouksessa 30 päivänä tammikuuta 2012 tehdyn uuden sopimuksen (jäljempänä ’vakaussopimus’) kanssa ja täydentävät sitä.

Edellä mainitun nopean muutoksen edellytyksenä on, että vakaussopimuksen ja ehdotettujen asetusten tultua hyväksytyiksi jäsenvaltiot täyttävät ajoissa ja määrätietoisesti niihin perustuvat velvoitteensa.

I.   Ehdotettu asetus alustavien talousarviosuunnitelmien seurannasta

Tässä ehdotuksessa on säännöksiä, joilla lisätään Euroopan komission alustaviin talousarviosuunnitelmiin kohdistuvaa finanssipoliittista valvontaa ja säädetään tiukemmista seurantamenettelyistä liiallisten alijäämien korjaamiseksi. EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen, joka hyväksymisensä jälkeen täydentää lujitettua vakaus- ja kasvusopimusta. Sillä vahvistetaan entisestään euroalueen jäsenvaltioihin sovellettavaa unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmää ja varmistetaan talous- ja rahaliiton moitteeton toiminta. Siinä säädetään erityisesti seuraavista seikoista: a) vaaditaan, että euroalueen jäsenvaltiot antavat budjettitasapainoa koskevat numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla pannaan täytäntöön kyseisten jäsenvaltioiden julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteet niiden kansallisissa talousarviomenettelyissä, ja perustavat riippumattoman kansallisen finanssipoliittisen neuvoston, joka laatii puolueettomia makrotalouden ja/tai julkisen talouden ennusteita vuotuisia keskipitkän aikavälin finanssipoliittisia suunnitelmia ja talousarvioesityksiä varten; b) vahvistetaan kaikkien euroalueen jäsenvaltioiden alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia asettamalla muun muassa yhteinen talousarvioaikataulu, vaatimalla lisätietojen toimittamista ja ottamalla komission osalta käyttöön mahdollisuus antaa lausunto alustavasta talousarviosuunnitelmasta sekä pyytää tarkistettua suunnitelmaa, jos se havaitsee erityisen vakavan vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteiden noudattamatta jättämisen; c) autetaan varmistamaan, että liialliset alijäämät korjataan riittävän ajoissa seuraamalla tiiviimmin jäsenvaltioita, jotka ovat liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena ja joille komissio on antanut suosituksia lisätoimenpiteistä, mikäli on olemassa vaara, että ne eivät noudata neuvoston suosituksia ja d) varmistetaan julkisyhteisöjen tilinpidon laadukkuus kattavalla riippumattomalla tilintarkastuksella, millä täydennetään kansallisten tilastoviranomaisten riippumattomuudesta hiljattain käyttöön otettuja vähimmäisvaatimuksia ja mahdollisuutta määrätä seuraamuksia, jos julkisen talouden tilastoja väärennetään.

Ehdotetun asetuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan kuitenkin parantaa. EKP esittää tältä osin useita huomautuksia.

1.

Asetuksen tehostamiseksi komission olisi pyydettävä euroalueen jäsenvaltioita toimittamaan alustavien talousarviosuunnitelmien (5) lisäksi päivitetyt keskipitkän aikavälin finanssipoliittiset suunnitelmat. Näin varmistetaan, että vakausohjelmia noudatetaan jo varhaisessa vaiheessa (6). Näiden suunnitelmien olisi katettava myös julkisen talouden velan kehitys, valtion implisiittiset ja ehdolliset vastuusitoumukset ja muut tiedot, joilla on merkitystä arvioitaessa julkisen talouden pitemmän aikavälin kestävyyttä (7). Näin komissio voi seurata ja arvioida tulevan vuoden alustavia talousarviosuunnitelmia ja ottaa huomioon uusien toimenpiteiden keskipitkän aikavälin vaikutukset talousarvioon sekä julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvat mahdolliset maakohtaiset riskit.

2.

EKP ehdottaa, että komissio antaisi lausunnon silloin, kun alustava talousarviosuunnitelma johtaisi vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettujen finanssipolitiikan velvoitteiden laiminlyöntiin ja kasvattaisi rakenteellista alijäämää jäsenvaltion vakausohjelmassa säädettyä suuremmaksi tai kun julkisen talouden velkasuhde on yli 60 prosenttia bruttokansantuotteesta eikä pienene vakaus- ja kasvusopimuksessa määriteltyä riittävää vauhtia tai kun komissio toteaa julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvan riskejä. Komission olisi tällöin otettava huomioon neuvoston mahdollinen lausunto vakausohjelmasta. EKP suosittaa myös, että asetukseen otetaan nimenomainen säännös (6 artiklan 1 kohtaan) siitä, että komissio arvioi taustatietojen keruumenettelyn laadun, mikä voi johtaa esimerkiksi lausunnon antamiseen julkisen talouden tilastojen laadusta tai siitä, että makrotalouden ja/tai julkisen talouden ennusteet eivät ole riippumattomia (8).

3.

Komission olisi pyydettävä lausunnossaan euroalueen jäsenvaltiolta tarkistettu alustava talousarviosuunnitelma silloin, kun vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuja finanssipolitiikan velvoitteita ei ole noudatettu. Komission olisi pyydettävä jäsenvaltiolta tarkistettu alustava talousarviosuunnitelma myös silloin, kun alustavassa talousarviossa ei noudateta jäsenvaltion vakausohjelmassa määritettyä alijäämä- ja/tai velkakehitystä, ja otettava huomioon mahdollinen neuvoston lausunto vakausohjelmasta, tai silloin, kun se toteaa julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvan riskejä (pyyntöä ei siis esitettäisi vain ”erityisen vakavissa tapauksissa”, joissa vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuja tulevan vuoden finanssipolitiikan velvoitteita ei ole noudatettu, vaan aina, kun todetaan laiminlyöntejä tai muita julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvia riskejä) (9).

4.

Ehdotetun asetuksen mukaan komissio pyytää tarkistetun alustavan talousarviosuunnitelman ”erityisen vakavissa tapauksissa”, joissa vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuja finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta. EKP ehdottaa, että tämä sanamuoto muutetaan muotoon ”tapauksissa”, jotta alustava talousarviosuunnitelma voitaisiin tarkistaa riittävän ajoissa.

EKP katsoo lisäksi, että vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion vahvistamiseksi on aiheellista tiukentaa korjaustoimenpiteiden riittävyyden seurantaa käyttämällä voimakkaampaa vertaispainostusta euroryhmässä, neuvostossa ja viime kädessä Eurooppa-neuvostossa ja käyttämällä useammin (maineeseen vaikuttavia) seuraamuksia, mikäli vaikuttaa siltä, että liiallista alijäämää ei korjata riittävän ajoissa (10).

II.   Ehdotettu asetus valvontamenettelyjen tiukentamisesta

Tässä ehdotuksessa säädetään sellaisiin euroalueen jäsenvaltioihin sovellettavista valvontamenettelyistä, joihin kohdistuu tai uhkaa kohdistua rahoitusmarkkinoiden jännitteitä ja/tai jotka saavat rahoitusapua. EKP suhtautuu ehdotettuun asetukseen yleisesti ottaen myönteisesti, koska se tarjoaa selkeän perustan rahoitusmarkkinoiden jännitteiden kohteena olevien tai rahoitusapua saavien jäsenvaltioiden seurantakäytännön tiukentamiselle. Myös EKP:n ja Euroopan valvontaviranomaisten mukaantulo on myönteistä. EKP esittää kuitenkin useita huomautuksia.

1.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että vaikka jäsenvaltio ei saisi minkäänlaista rahoitustukea, komissio voi päättää tiukentaa sen valvontaa, jos jäsenvaltio on vakavissa rahoitusvaikeuksissa (ehdotetun asetuksen englanninkielisessä toisinnossa olisi hyvä käyttää kautta linjan yhteistä terminologiaa, sillä tällä hetkellä vaikeuksiin viitataan sekä ilmaisulla ”serious difficulties” (esim. 1 artikla) että ”severe difficulties” (esim. 2 artikla)). Ehdotettua asetusta olisi lisäksi helpompi ymmärtää, jos siinä annettaisiin esimerkkejä vakavista vaikeuksista sen sijaan, että siinä esitetään niiden tyhjentävä määritelmä, mikä ei ole järkevää. Tällainen määritelmä vaarantaisikin ehdotetun asetuksen soveltamisen myöhemmän markkinakehityksen laukaisemiin tilanteisiin, joita ei ehkä asetuksen hyväksymisajankohtana voitu ennakoida (11).

2.

Koska tiukemman valvonnan kohteena olevien jäsenvaltioiden vaikeuksien aiheuttajiin saattaa hyvinkin sisältyä tai ne saattavat aiheuttaa järjestelmäriskejä, Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) osallistuminen tämän alan toimintaan voisi olla hyödyllistä. Tiukemman valvonnan tulokset kannattaisi siis tarvittaessa ilmoittaa EJRK:lle.

3.

Toisena ehdotetun asetuksen ratkaisevana piirteenä on, että neuvosto voi suosittaa, että tiukennetun valvonnan kohteena oleva jäsenvaltio hakee rahoitusapua ja laatii makrotalouden sopeutusohjelman, jos havaitaan, että lisätoimenpiteitä tarvitaan ja että kyseisen jäsenvaltion rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä haittavaikutuksia koko euroalueen rahoitusvakauteen (12). Tämä on tärkeä säännös, koska siinä kannustetaan voimakkaasti jäsenvaltioita hakemaan rahoitusapua ja välttämään tarpeettomat viivästykset, jos niistä voi olla haitallisia seurauksia koko euroalueen rahoitusvakaudelle. Tätä säännöstä voitaisiin tehostaa velvoittamalla neuvosto (”neuvosto suosittaa”) antamaan tällainen suositus.

4.

Tarkasteltaessa tiukennetun valvonnan yhteydessä annettavan ennalta varautuvan avun ja voimakkaasti tehostetun seurannan yhteydessä annettavan rahoitusavun välistä eroa on tärkeää korostaa, että sopeutusvaatimusten on oltava molemmissa avustustapauksissa tiukat. Jäsenvaltioita olisi kannustettava siihen, että ne eivät välttele kunnianhimoisemman sopeutusohjelman laatimista hakemalla suoran rahoitusavun sijaan ennalta varautuvaa apua.

5.

Erityisen myönteistä on, että ehdotetussa asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan neuvottelemaan neuvoston, komission ja EKP:n kanssa ennen kuin ne kääntyvät rahoitusavun saamiseksi kansainvälisten luotonantajien puoleen (13). EKP huomauttaa, että rahoitusapua toivovien euroalueen jäsenvaltioiden velvoitteisiin on sisällyttävä muutakin kuin vain tietojen jakamista. Tällaisten jäsenvaltioiden olisikin neuvoteltava unionin tai euroalueen nykyisten rahoitusinstrumenttien tarjoamista mahdollisuuksista sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja luotonantajien tarjoamista palveluista. Ehdotettua tiukennettua valvontamenettelyä voitaisiin tiukentaa vielä enemmän monella tavalla. Ennalta varautuvan rahoitusavun erityisluonne tunnustetaan (14), koska jäsenvaltiot, joille tällaista apua on myönnetty, vapautetaan tiukennetusta valvonnasta niin kauan kuin luottoa ei aleta nostaa, mikäli tällaisen ennalta varautuvan avun saantiehdoksi ei aseteta uusien toimenpiteiden hyväksymistä. Komission olisi kuitenkin jatkuvasti seurattava unionin ja hallitustenvälisissä rahoitusapuinstrumenteissa asetettuja kelpoisuusvaatimuksia myös niiden jäsenvaltioiden osalta, joille on myönnetty mahdollisuus saada ennalta varautuvaa rahoitusapua, vaikka tämä apu ei olekaan sidoksissa uusien toimenpiteiden hyväksymiseen. Tiiviimpi seuranta on joka tapauksessa perusteltua, jos jäsenvaltio katsoo tarpeelliseksi hakea ennalta varautuvaa rahoitusapua.

6.

EKP huomauttaa, että ehdotetussa asetuksessa jätetään julkisen velan kestävyyden arvioinnin ja makrotalouden sopeutusohjelman laadintavelvoitteen ulkopuolelle varauksetta jäsenvaltiot, jotka saavat ennalta varautuvaa rahoitusapua ja joille myönnetään lainoja rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi (15). EKP suosittaa, että mahdollisuus arvioida julkisen talouden velan kestävyyttä säilytetään myös varautumisohjelmaan kuuluvien jäsenvaltioiden osalta. Tämä on aiheellista varsinkin, jos jäsenvaltio saa lainan rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi, koska julkisen talouden kestävyys on läheisesti sidoksissa rahoitusalan epävakauteen ja laina vaikuttaa jäsenvaltion kokonaisvelkaantumiseen. Vapauttaminen makrotalouden sopeutusohjelman laadinnasta ei saisi sulkea pois mahdollisuutta tekniseen apuun ja parlamenttien osallistumiseen (16).

7.

Rahoitusmarkkinoiden jännitteiden kohteena olevien jäsenvaltioiden tiukennetun valvonnan keskeisenä tavoitteena on välttää heijastusvaikutukset. Sen vuoksi onkin tärkeää, että myös neuvosto saa valtuudet panna alulle ja toteuttaa tiukennettuja valvontamenettelyjä kehottamalla komissiota aloittamaan tiukennetun valvonnan, pyytämään lisätietoja rahoituslaitosten tilanteesta, suorittamaan ylimääräisiä stressitestejä tai kehottamaan ryhtymistä lisätoimiin (17).

8.

Ehdotettu asetus edellyttää, että sopeutusohjelman kohteena oleva jäsenvaltio, jonka hallinnolliset valmiudet ovat riittämättömät tai jolla on merkittäviä ongelmia ohjelman toteutuksessa, pyytää teknistä apua komissiolta (18). Tällaisen avun tarpeen laukaisee myös makrotalouden sopeutusohjelman muodostuminen asianomaiselle jäsenvaltiolle raskaaksi rasitteeksi, joten olisikin hyvä, että myös unionin muilla toimielimillä ja jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus tarjota teknistä apua ja omaa asiantuntemustaan.

9.

Asianomaiseen jäsenvaltioon kannattaisi lisäksi perustaa siellä vakinaisesti asuva neuvonantaja, joka opastaisi kyseisen jäsenvaltion viranomaisia sopeutusohjelman toteutuksessa ja koordinoisi teknisessä avussa mukana olevia unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita.

10.

EKP:n käsityksenä on, että jos jäsenvaltio tukeutuu ainoastaan Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin, Euroopan rahoitusvakausvälineen ja Euroopan vakausmekanismin tarjoamaan rahoitusapuun eikä mahdollisten kolmansien maiden tai rahoituslaitosten tarjoamaan rahoitusapuun, ne talouspoliittiset ehdot, joista on sovittu kaikkien osapuolten kesken rahoitusavun myöntämisen yhteydessä, heijastuvat tosiasiassa makrotalouden sopeutusohjelmaan. Oikeudellisen selvyyden vuoksi EKP suosittaa, että tämä käsitys mainitaan nimenomaisesti ehdotetun asetuksen 6 artiklassa.

III.   Suhde vakaussopimukseen

Vakaussopimuksen hyväksymisen johdosta ehdotettua asetusta alustavien talousarviosuunnitelmien seurannasta on muutettava. EKP ehdottaa muun muassa, että asetukseen sisältyisivät mahdollisuuksien mukaan seuraavat seikat: a) säännökset numeerisista finanssipoliittisista säännöistä, mukaan luettuina aikataulu nopeaksi lähentymiseksi kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta sekä mahdollisuus poiketa tavoitteesta väliaikaisesti poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi; b) automaattisen korjausmekanismin tärkeimmät osat; c) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena oleville jäsenvaltioille asetettava vaatimus laatia budjetti- ja talouskumppanuusohjelmia ja d) ennakkoilmoitus valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevista suunnitelmista.

Jos ehdotettuun asetukseen ei tehdä kyseisiä muutoksia, EKP kannattaa vahvasti uusien lainsäädäntöehdotusten esittämistä. Se toteaakin, että komission aikomus esittää lainsäädäntöehdotuksia edellä c ja d kohdassa käsitellyistä asioista sekä jäsenvaltioiden keskeisiä talouspoliittisia uudistuksia koskevien suunnitelmien yhteensovittamisesta on kirjattu vakaussopimuksen johdanto-osan kahdeksanteen perustelukappaleeseen. EKP antaa voimakkaan tukensa tälle lähestymistavalle.

Vakaussopimuksen johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa mainitusta mahdollisuudesta ottaa käyttöön joukko uusia keskipitkän aikavälin tavoitteita EKP huomauttaa, että jos tätä joukkoa ei sisällytetä ehdotettuun asetukseen, komissio voisi esittää sitä koskevan lainsäädäntöehdotuksen. EKP suhtautuisi myönteisesti tällaiseen ehdotukseen.

EKP ehdottaa, että komissio mainitsee automaattisen korjausmekanismin tärkeimmät osat ehdotetussa asetuksessa ja säätää lisäksi kaikista muista tarvittavista osista vakaussopimuksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Kun vakaussopimuksen sisällyttäminen unionin säännöstöön ja säännökset neuvostolle annettavista uusista tehtävistä aiheuttavat uusia muutoksia ehdotettuihin asetuksiin tai johtavat uusiin lainsäädäntöaloitteisiin, olisi tarvittaessa käytettävä sääntöä käänteisellä määräenemmistöllä tehtävistä päätöksistä. Koska valvontamenettelyjen tiukentamista koskevan asetusehdotuksen 6 artiklan 5 kohtaan perustuva päätös ohjelmaan sisältyvien vaatimusten noudattamatta jättämisestä tehdään äkillisesti, on suositeltavaa soveltaa sääntöä käänteisellä määräenemmistöllä tehtävistä päätöksistä.

Ehdotetussa asetuksessa olisi kaiken kaikkiaan oltava erityissäännöksiä sellaisista tapauksista, joissa vakaussopimuksen määräykset eivät ole riittävän yksityiskohtaisia, kuten esimerkiksi säännös valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevien suunnitelmien paremmasta koordinoinnista, kuten euroalueen valtionvelkakriisistä hiljattain saadut kokemukset osoittavat. Säännösten tulisi perustua jo olemassa olevaan kansallisten velanhoitotoimistojen EU:n valtionvelkamarkkinoita käsittelevän talous- ja rahoituskomitean alakomitean puitteissa toteuttamaan koordinointiin, ja niissä tulisi selvästi mennä nykyistä tapauskohtaista koordinointia ja tietojenvaihtoa pidemmälle.

Lopuksi EKP toteaa vakaussopimuksessa ja alustavien talousarviosuunnitelmien seurannasta ehdotetussa asetuksessa esitetyistä määräajoista, että vakaussopimuksen nopealla ratifiointimenettelyllä ja siihen liittyvällä perustuslakien tai vastaavien säädösten muuttamisella varmistetaan, että ehdotetussa asetuksessa säädettyä finanssipoliittisia sääntöjä koskevaa määräaikaa, esimerkiksi kuuden kuukauden määräaikaa ehdotetun asetuksen voimaantulosta, voidaan tosiasiassa noudattaa (19).

Muutosehdotukset

Niiltä osin kuin EKP suosittaa tehtäväksi muutoksia komission ehdotuksiin, tarkat muutosehdotukset perusteluineen esitetään tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä maaliskuuta 2012.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 821 final.

(2)  COM(2011) 819 final.

(3)  Lausunto CON/2011/13, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmän uudistamisesta.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1173/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1174/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8); Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1175/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12); Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1176/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25); neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2011, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33) ja neuvoston direktiivi 2011/85/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41).

(5)  Ks. 2 artikla, jossa viitataan julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1466/97 (EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1).

(6)  Ks. 5 artiklan 1 kohta.

(7)  Ks. 5 artiklan 3 kohta ja tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 3.

(8)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 5.

(9)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 4.

(10)  Ks. tämän lausunnon liitteessä olevat muutosehdotukset 6 ja 9.

(11)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 4.

(12)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 8.

(13)  Ks. 4 artikla.

(14)  Ks. 2 artiklan 3 kohta.

(15)  Ks. ehdotetun asetuksen 13 artikla.

(16)  Ks. ehdotetun asetuksen 6 artiklan 6–8 kohta ja tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 10.

(17)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva muutosehdotus 7.

(18)  Ks. 6 artiklan 6 kohta.

(19)  Ks. ehdotetun asetuksen 12 artiklan 3 kohta.


LIITE

Muutosehdotukset, jotka koskevat ehdotettua asetusta alustavien talousarviosuunnitelmien seurannasta

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

2 artiklan 1 kohdan 1 alakohta, 6 alakohta (uusi) ja 7 alakohta (uusi)

”1)

”riippumattomalla finanssipoliittisella neuvostolla” elintä, joka on toiminnallisesti riippumaton jäsenvaltion finanssipolitiikasta vastaavista viranomaisista, joiden tehtävänä on seurata kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen täytäntöönpanoa;”

”1)

”riippumattomalla finanssipoliittisella neuvostolla” elintä, joka on toiminnallisesti riippumaton jäsenvaltion finanssipolitiikasta vastaavista viranomaisista, joiden tehtävänä on seurata ja arvioida kansallisen finanssipolitiikan sääntöjen täytäntöönpanoa ja jolle on annettu tehtäväksi finanssipoliittiseen päätöksentekoon liittyviä teknisiä tehtäviä [komission tarkemmin määrittelemällä tavalla] ;

6)

”julkisen talouden vuosittaisella rakenteellisella rahoitusasemalla” vuosittaista suhdannekorjattua rahoitusasemaa nettomääräisenä ilman kertaluonteisia tai väliaikaisia toimenpiteitä;

7)

”poikkeuksellisilla olosuhteilla” epätavallista tapahtumaa, johon jäsenvaltio ei voi vaikuttaa ja jolla on merkittävä vaikutus julkisyhteisöjen rahoitusasemaan, tai talouden vakavaa taantumaa koko euroalueella [tai unionissa].

Perustelu

Komission on määriteltävä riippumattoman finanssipoliittisen neuvoston tehtävät selvästi. Määritelmissä on otettava huomioon vakaussopimukseen (3 artiklan 3 kohta) sisällytetyt määritelmät. EKP ehdottaa, että 4 artiklassa käytetään kyseisiä käsitteitä.

Muutos 2

4 artiklan 1 kohta, 1a kohta (uusi), 1b kohta (uusi) ja 1c kohta (uusi)

”1.   Jäsenvaltioiden on annettava tasapainossa olevaa rahoitusasemaa koskevat numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa määritellyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan täytäntöön niiden kansallisissa talousarviomenettelyissä. Kyseisten sääntöjen on katettava kaikki julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia, mieluiten perustuslain luonteisia.”

”1.   Jäsenvaltioiden on annettava tasapainossa olevaa rahoitusasemaa koskevat numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 2 a artiklassa määritellyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan täytäntöön niiden kansallisissa talousarviomenettelyissä. Kyseisten sääntöjen on katettava kaikki julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia, mieluiten perustuslain luonteisia. Jäsenvaltiot saavat väliaikaisesti poiketa keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä sopeuttamisurasta ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa edellyttäen, että sillä ei vaaranneta julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä.

1a.   Jäsenvaltiot varmistuvat siitä, että julkisen talouden vuotuinen rahoitusasema on tasapainossa tai ylijäämäinen. Asetusta (EY) No 1466/97 pidemmälle menevän jäsenvaltioiden välisen erityissopimuksen mukaan julkisen talouden vuotuinen rakenteellinen rahoitusasema ei saa ylittää maakohtaista viitearvoa, jolloin rakenteellinen alijäämä saa olla enintään 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Jos julkisen velan taso jää merkittävästi alle 60 prosentin bruttokansantuotteesta ja jos julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen kohdistuvat riskit ovat vähäiset, julkisen taloudenvuosittaista rakenteellista rahoitusasemaa koskeva maakohtainen viitearvo voi nousta rakenteellisen alijäämän tasolle, joka on enintään 1 prosentti nimellisarvoisesta bruttokansantuotteesta.

1b.   Jäsenvaltiot ottavat käyttöön automaattisesti käynnistyvän korjausmekanismin, jonka tavoitteena on korjata merkittävät poikkeamat keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä sopeuttamisurasta, mukaan lukien niiden yhteisvaikutus julkisen velan dynamiikkaan. [Korjausmekanismin luonne, laajuus ja aikataulu, mukaan lukien poikkeuksellisissa olosuhteissa sovellettava mekanismi, esitetään tämän asetuksen liitteessä.]

1c.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne lähentyvät nopeasti keskipitkän aikavälin tavoitettaan noudattaen komission ehdottamaa kunnianhimoista ja sitovaa aikataulua, jossa otetaan huomioon maakohtaiset julkisen talouden kestävyysriskit. Ehdotus aikatauluksi on julkistettava.

Perustelu

Vakaussopimuksen pääperiaatteiden (tässä tapauksessa sen 3 artikla) tulisi sisältyä ehdotettuun asetukseen.

Muutos 3

5 artiklan 3 kohdan g alakohta (uusi) ja 3a kohta (uusi)

 

”g)

yksityiskohtaiset tiedot julkisen talouden velan kehityksestä, samoin kuin muut tiedot, joilla on merkitystä julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvien maakohtaisten riskien arvioinnissa, erityisesti luettelo implisiittisistä ja ehdollisista vastuusitoumuksista, joilla on mahdollisesti tuntuva vaikutus julkisen talouden talousarvioihin, kuten neuvoston direktiivin 2011/85/EU 14 artiklan 3 kohdassa määritellään.

3a.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja euroryhmälle ennalta ajoissa valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevista suunnitelmistaan julkisyhteisöä varten, jotta näitä suunnitelmia voitaisiin koordinoida ja seurata paremmin.

Perustelu

Seurantaa koskeviin vaatimuksiin olisi sisällytettävä viittaus julkisen talouden velkaan sekä implisiittisiin ja ehdollisiin vastuusitoumuksiin, jotta voidaan nähdä julkisen talouden kestävyyteen pitkällä aikavälillä kohdistuvat riskit. Ehdotetussa asetuksessa olisi viitattava myös valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevista suunnitelmista tehtävään ennakkoilmoitukseen, kuten vakaussopimuksen 6 artiklassa ja sen johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan.

Muutos 4

5 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

”5.   Jos komissio havaitsee erityisen vakavia tapauksia, joissa vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuja finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta, se pyytää kahden viikon kuluessa alustavan talousarviosuunnitelman toimittamisesta kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun alustavan talousarviosuunnitelman. Tämä pyyntö on julkistettava.”

”5.   Jos komissio havaitsee tapauksia, joissa vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuja finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta, se pyytää kahden viikon kuluessa alustavan talousarviosuunnitelman toimittamisesta kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun alustavan talousarviosuunnitelman. Tämä pyyntö on julkistettava.Lisäksi komissio pyytää jäsenvaltioilta tarkistetun alustavan talousarviosuunnitelman silloin, kun alustavatalousarvio on ristiriidassa kyseisen jäsenvaltion vakausohjelmassa määritellyn alijäämä- ja/tai velkakehityksen kanssa, jolloin se ottaa huomioon neuvoston vakausohjelmasta mahdollisesti antaman lausunnon, tai silloin, kun se toteaa julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvan riskejä.

Perustelu

Ehdotetulla säännöksellä varmistettaisiin se, että alustavat talousarviosuunnitelmat ovat täysin sopusoinnussa vakaus- ja kasvusopimuksessa määritettyjen tulevan vuoden finanssipolitiikan velvoitteiden ja myös vakausohjelman tavoitteiden kanssa ottaen huomioon neuvoston vakausohjelmasta mahdollisesti antama lausunto. Komission tulisi pyytää tarkistettu alustava talousarviosuunnitelma myös silloin, kun se toteaa, että julkisen talouden kestävyyteen kohdistuu riskejä.

Muutos 5

6 artiklan 1 kohta

”1.   Komissio antaa tarvittaessa 30 päivään marraskuuta mennessä lausunnon alustavasta talousarviosuunnitelmasta.”

”1.   Komissio arvioi alustavat talousarviosuunnitelmat, jolloin se ottaa huomioon uusien toimenpiteiden keskipitkän aikavälin vaikutukset talousarvioon, sekä arvioi vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen Se arvioi myös taustatietojen keruumenettelyn laadun. Komissio antaa tarvittaessa 30 päivään marraskuuta mennessä lausunnon alustavasta talousarviosuunnitelmasta. Lausunto annetaan aina seuraavissa tilanteissa: a) jos alustavat talousarviosuunnitelmat johtaisivat vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettujen finanssipolitiikan velvoitteiden laiminlyöntiin; b) jos alustavat talousarviosuunnitelmat johtaisivat suurempaan rakenteelliseen alijäämään kuin mitä on ennakoitu jäsenvaltion vakausohjelmassa; c) jos julkisen talouden velkasuhde on yli 60 prosenttia bruttokansantuotteesta eikä pienene vakaus- ja kasvusopimuksessa määriteltyä riittävää vauhtia; tai d) jos komissio toteaa, että julkisen talouden kestävyyteen kohdistuu riskejä.”

Perustelu

Ehdotetun asetuksen tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää yksilöidä ne tilanteet, joissa komission on annettava lausunto.

Muutos 6

6 artiklan 4 kohta

”4.   Euroryhmä keskustelee lausunnoista, jotka komissio on antanut kansallisista talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä koko euroalueella komission 3 kohdan mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin perusteella. Arviointi on julkistettava.”

”4.   Euroryhmä ja, jäsenvaltioiden laiminlyödessä toistuvasti velvoitteitaan, Eurooppa-neuvosto keskustelevat lausunnoista, jotka komissio on antanut kansallisista talousarviosuunnitelmista.. Euroryhmä ja, jäsenvaltioiden laiminlyödessä toistuvasti velvoitteitaan, Eurooppa-neuvosto keskustelevat myös julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä koko euroalueella komission 3 kohdan mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin perusteella. Arviointi on julkistettava.”

Perustelu

Muutoksen tulisi synnyttää todellista vertaispainostusta, jos jäsenvaltiot ovat laiminlyöneet toistuvasti velvoitteitaan.

Muutos 7

7 artiklan 1 kohta, 1a kohta (uusi) ja 2 kohta

”1.   Kun neuvosto päättää perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, kyseiseen jäsenvaltioon on sovellettava tämän artiklan 2–5 kohtaa, kunnes sen liiallisia alijäämiä koskeva menettely on kumottu.

2.   Tiiviimmän seurannan kohteena olevan jäsenvaltion on viipymättä laadittava kattava arviointi talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana julkisyhteisöjen ja julkisyhteisöjen alasektoreiden osalta. …”

”1.   Kun neuvosto päättää perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, kyseiseen jäsenvaltioon on sovellettava tämän artiklan 1a–6 kohtaa, kunnes sen liiallisia alijäämiä koskeva menettely on kumottu.

1a.   Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena olevan jäsenvaltion on laadittava budjetti- ja talouskumppanuusohjelma, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen niistä rakenneuudistuksista, jotka ovat tarpeen liiallisten alijäämien korjaamiseksi tehokkaasti ja pysyvästi.

2.   Tiiviimmän seurannan kohteena olevan jäsenvaltion on viipymättä laadittava kattava arviointi talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana julkisyhteisöjen ja julkisyhteisöjen alasektoreiden osalta.”

Perustelu

Vakaussopimuksen pääperiaatteiden (tässä tapauksessa sen 5 artikla) tulisi sisältyä ehdotettuun asetukseen.

Muutos 8

7 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

”3.   Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti komissiolle sekä talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten mahdollisesti nimittämälle alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden alasektoreiden osalta talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno- että tulopuolella toteutettujen harkinnanvaraisten toimenpiteiden talousarviovaikutuksista, julkisista meno- ja tulotavoitteista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys on julkistettava.”

”3.   Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti komissiolle sekä talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten mahdollisesti nimittämälle alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden alasektoreiden osalta talousarvion toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno- että tulopuolella toteutettujen harkinnanvaraisten toimenpiteiden talousarviovaikutuksista, julkisista meno- ja tulotavoitteista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltion on raportoitava myös budjetti- ja talouskumppanuusohjelman sekä niiden rakenneuudistusten toteuttamisesta, jotka ovat tarpeen liiallisten alijäämien korjaamiseksi tehokkaasti ja pysyvästi. Selvitys on julkistettava.”

Perustelu

Säännöksen muuttaminen vastaamaan muutosta 7.

Muutos 9

8 artiklan 3a kohta (uusi)

 

3a.   Euroryhmä ja neuvosto keskustelevat jäsenvaltion suorittamien toimenpiteiden riittävyydestä ja, jos tarpeen, neuvosto ehdottaa lisätoimenpiteitä sen takaamiseksi, että noudatetaan liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua määräaikaa tai sopeutetaan budjetti- ja talouskumppanuusohjelmaa. Jos jäsenvaltio ei panetäytäntöön sellaisia lisätoimenpiteitä, Eurooppa-neuvosto keskustelee tilanteesta ja ehdottaa jatkotoimia, jotka se katsoo tarpeellisiksi.”

Perustelu

Muutoksen tulisi synnyttää todellista vertaispainostusta euroryhmässä ja neuvostossa ja, jos kyseessä on toistuva velvoitteiden noudattamatta jättäminen, sen tulisi antaa Eurooppa-neuvostolle mahdollisuus ehdottaa jatkotoimia, joihin jäsenvaltion on ryhdyttävä.


Muutosehdotukset, jotka koskevat ehdotettua asetusta valvontamenettelyjen tiukentamisesta

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (2)

Muutos 1

Johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale

”1.

Koko maailmaa kolmen viime vuoden aikana koetellut ennennäkemätön kriisi on aiheuttanut vakavaa vahinkoa talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä kasvattanut jyrkästi jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämää ja velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua unionin järjestelyiden ulkopuolelta.”

”1.

Koko maailmaa kolmen viime vuoden aikana koetellut ennennäkemätön kriisi on aiheuttanut vakavaa vahinkoa talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä kasvattanut jyrkästi jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämää ja velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua sekä unionin sisältä että unionin järjestelyiden ulkopuolelta.”

Perustelu

Rahoitusapua tarjoaa myös Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM), joka on unionin instrumentti.

Muutos 2

Johdanto-osan neljäs perustelukappale

”4.

Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, olisi kohdistettava tiukennettua valvontaa, kun sen rahoituksen saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen tilanteeseen ja suojella muita euroalueen jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun valvonnan olisi katettava paremmat mahdollisuudet saada talouden, julkisen talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä seurannassa tarvittavat tiedot sekä säännöllinen raportointi talous- ja rahoituskomitealle (EFC) tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka pyytävät ennalta varautuvaa apua Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan vakausmekanismilta (EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, olisi sovellettava samoja valvontaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.”

”4.

Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, olisi kohdistettava tiukennettua valvontaa, kun sen rahoituksen saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen tilanteeseen ja suojella muita euroalueen jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun valvonnan olisi katettava paremmat mahdollisuudet saada talouden, julkisen talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä seurannassa tarvittavat tiedot sekä säännöllinen raportointi talous- ja rahoituskomitealle (EFC) tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka pyytävät ennalta varautuvaa apua Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan rahoituksenvakautusmekanismilta (ERVM), Euroopan vakausmekanismilta (EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, olisi sovellettava samoja valvontaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.”

Perustelu

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan mukaan ERVM kuuluu asetuksen soveltamisalaan.

Muutos 3

1 artikla

”1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset niiden jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta, joihin kohdistuu rahoitusvakautensa osalta vakavien vaikeuksien uhka tai jotka kärsivät vakavien vaikeuksien uhasta ja/tai jotka saavat tai saattavat saada rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, Euroopanrahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan rahoituksenvakautusmekanismilta (ERVM), Euroopan vakausmekanismilta (EVM) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, kuten Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).”

”1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset niiden jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta, joihin kohdistuu rahoitusvakautensa osalta vakavien vaikeuksien uhka tai jotka kärsivät vakavien vaikeuksien uhasta ja/tai jotka ovat pyytäneet tai saavat rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muultavaltiolta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), Euroopan rahoituksenvakautusmekanismilta (ERVM), Euroopan vakausmekanismilta (EVM) tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, kuten Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).”

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on suositeltavaa, että ehdotetussa asetuksessa käytetään samoja termejä kautta linjan.

Muutos 4

2 artiklan 1 kohta

”1.   Komissio voi päättää asettaa vakavissa rahoitusvakauteen kohdistuvissa vaikeuksissa olevan jäsenvaltion tiukennetun valvonnan kohteeksi. Kyseiselle jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus esittää näkemyksiään ennen valvonnan aloittamista. Komissio päättää kuuden kuukauden välein, jatketaanko tiukennettua valvontaa.”

”1.   Komissio asettaa , tiukennetun valvonnan kohteeksi jäsenvaltion, joka rahoitusvakautensa osalta on sellaisissa vakavissa vaikeuksissa tai jota uhkaavat sellaiset vakavat vaikeudet, joilla on todennäköisesti kielteisiä heijastusvaikutuksia muihin euroalueen jäsenvaltioihin. Kyseiselle jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus esittää näkemyksiään ennen valvonnan aloittamista talous ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Komissio päättää kuuden kuukauden välein, jatketaanko tiukennettua valvontaa, ja raportoi havaintonsa talous ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Neuvosto voi pyytää komissiota käynnistämään tiukennetun valvonnan, jatkamaan sitä tai lopettamaan sen.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on suositeltavaa, että ehdotetussa asetuksessa käytetään samoja termejä kautta linjan. Myös vakavien vaikeuksien uhka voisi antaa aiheen tiukennettuun valvontaan, jotta estetään tilanteen heikentyminen varhaisessa vaiheessa.

Kun otetaan huomioon mahdolliset kielteiset heijastusvaikutukset ja euroalueen vakaudelle aiheutuvat riskit, komission harkintavaltaa tulisi rajoittaa silloin, kun se päättää asettaa jäsenvaltion tiukennetun valvonnan kohteeksi, mihin päästään käyttämällä ilmaisua ”asettaa”. Lisäksi talous- ja rahoituskomitealle tai sen nimetylle alakomitealle tulisi antaa tiedot päätöksestä asettaa jäsenvaltio tiukennetun valvonnan kohteeksi ja jäsenvaltion kehityksestä tiukennetun valvonnan kuluessa. Tämän ansiosta talous- ja rahoituskomitealle voisi valmistella riittäviin tietoihin perustuvan päätöksen neuvostolle menettelyn missä vaiheessa tahansa. Neuvostolla tulisi olla valtuudet pyytää komissiota panemaan alulle ja toteuttamaan tiukennettua valvontaa, ilman että sanotulla vaikutetaan komission toimivaltuuksiin.

Muutos 5

2 artiklan 2 kohta

”2.   Komissio tekee päätöksen ennalta varautuvaa rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä tai miltä tahansa muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, kuten IMF:ltä, saavan jäsenvaltion asettamisesta tiukennetun valvonnan kohteeksi. Komissio laatii luettelon kyseisistä ennalta varautuvista rahoitusapuvälineistä ja pitää sitä ajan tasalla ERVV:n, EVM:n tai minkä tahansa muun asianomaisen kansainvälisen rahoituslaitoksen rahoitustukipolitiikassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten ottamiseksi huomioon.”

”2.   Komissio tekee päätöksen ennalta varautuvaa rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, ERVV:ltä, ERVM:ltä, EVM:ltä tai miltä tahansa muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta, kuten IMF:ltä, pyytävän tai saavan jäsenvaltion asettamisesta tiukennetun valvonnan kohteeksi. Komissio laatii luettelon kyseisistä ennalta varautuvista rahoitusapuvälineistä ja pitää sitä ajan tasalla ERVV:n, EVM:n tai minkä tahansa muun asianomaisen kansainvälisen rahoituslaitoksen rahoitustukipolitiikassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten ottamiseksi huomioon.”

Perustelu

Tiukennetun valvonnan tulisi nytkin alkaa varhaisessa vaiheessa, heti kun jäsenvaltio on pyytänyt rahoitusapua. Säännöksen tulisi olla selkeämpi, jotta ei synny epäilystä siitä, että jäsenvaltio tulee tiukennetun valvonnan alaisuuteen siitä hetkestä alkaen, kun se on pyytänyt apua. Ehdotetun asetuksen 1 artiklan mukaan ERVM:n antama rahoitusapu kuuluu asetuksen soveltamisalaan.

Muutos 6

2 artiklan 3 kohta

”3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioon, joka saa ennalta varautuvaa rahoitusapua luottona, jonka ehdoksi ei ole asetettu, että kyseinen jäsenvaltio hyväksyy uusia toimenpiteitä, niin kauan kuin luottoa ei aleta nostaa.”

”3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioon, joka saa ennalta varautuvaa rahoitusapua luottona, jonka ehdoksi ei ole asetettu, että kyseinen jäsenvaltio hyväksyy uusia toimenpiteitä, niin kauan kuin luottoa ei aleta nostaa. Komissio seuraa jatkuvasti unionin ja hallitustenvälisissä rahoitusapuinstrumenteissa asetettujen kelpoisuusvaatimusten noudattamista sen jälkeen, kun kyseessä oleva rahoitusapu on myönnetty.

Perustelu

Sellaisten jäsenvaltioiden vapauttaminen tiukemmasta valvonnasta, jotka saavat ennalta varautuvaa rahoitusapua nostamattomana luottona, jonka ehtona ei ole, että kyseinen jäsenvaltio hyväksyy uusia toimenpiteitä, niin kauan kuin luottoa ei aleta nostaa, ei vapauta näitä jäsenvaltioita kelpoisuusvaatimusten noudattamista koskevasta seurannasta.

Muutos 7

3 artiklan 3 kohta

”3.   Komission pyynnöstä tiukennetun valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion on

…”

”3.   Komission pyynnöstä tiukennetun valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion on

Neuvosto voi pyytää, että komissio pyytää tiukennetun valvonnan kohteena olevaa jäsenvaltiota suorittamaan a, b ja d alakohdassa edellytetyt toimenpiteet ja/tai soveltamaan jäsenvaltioon c alakohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Perustelu

Mahdollisten laajalle ulottuvien heijastusvaikutusten varalta olisi hyödyllistä, jos neuvosto voisi komission välityksellä pyytää 3 artiklan 3 kohdassa mainittuja lisätietoja tai erityistoimenpiteitä.

Muutos 8

3 artiklan 5 kohta

”5.   Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä haittavaikutuksia euroalueen rahoitusvakauteen, neuvostovoi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosittaa kyseiselle jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja makrotalouden sopeutusohjelman laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa kyseisen suosituksen.”

”5.   Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä haittavaikutuksia euroalueen rahoitusvakauteen, neuvostosuosittaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta kyseiselle jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja makrotalouden sopeutusohjelman laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa kyseisen suosituksen.”

Perustelu

Ehdotetun asetuksen 3 artiklan 5 kohtaa tulisi tiukentaa velvoittamalla neuvosto antamaan rahoitusavun hakemista koskeva suositus, jos kyseisen jäsenvaltion tilanteesta aiheutuu merkittäviä haittavaikutuksia euroalueen rahoitusvakauteen, mikä antaa voimakkaan perustelun ehdotetulle muutokselle.

Muutos 9

4 artikla

”Jäsenvaltion, joka on halukas saamaan rahoitusapua yhdeltä tai useammalta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muusta unionin ulkopuolisesta järjestelystä, on annettava aikomuksensa välittömästi tiedoksi neuvostolle, komissiolle ja EKP:lle. Talous- ja rahoituskomitea tai alakomitea, jonka tämä voi nimittää tätä tarkoitusta varten, käy keskusteluja suunnitellusta pyynnöstä saatuaan komissiolta sitä koskevan arvioinnin.”

”Jäsenvaltion, joka aikoo pyytää rahoitusapua yhdeltä tai useammalta valtiolta, ERVV:ltä, ERVM:ltä, EVM:ltä, Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) tai muusta unionin ulkopuolisesta järjestelystä, on annettava aikomuksensa välittömästi tiedoksi neuvostolle, komissiolle ja EKP:lle. Talous- ja rahoituskomitea tai alakomitea, jonka tämä voi nimittää tätä tarkoitusta varten, käy keskusteluja suunnitellusta pyynnöstä saatuaan komissiolta sitä koskevan arvioinnin; tällöin se tutkii muun muassa unionin tai euroalueen nykyisten rahoitusinstrumenttien sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja luotonantajien tarjoamat mahdollisuudet ennen kuin jäsenvaltio kääntyy mahdollisten lainanantajien puoleen.

Perustelu

Euroalueen jäsenvaltioiden velvoitteisiin on sisällyttävä muutakin kuin vain tietojen jakamista niiden eurooppalaisten kumppanien kanssa ja niihin tulisi nimenomaisesti sisältyä velvollisuus keskustella Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla käytettävissä olevien erilaisten rahoitusapujärjestelyjen käytöstä. -{}-Ehdotetun asetuksen 1 artiklan mukaan ERVM kuuluu asetuksen soveltamisalaan.

Muutos 10

5 artikla

”Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion julkisen velan kestävyydestä, mukaan lukien jäsenvaltion kyky maksaa suunniteltu rahoitusapu takaisin, ja toimittaa analyysin edelleen talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle.”

”Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä EKP:n ja , tarvittaessa IMF:n kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion julkisen velan kestävyydestä, mukaan lukien jäsenvaltion kyky maksaa suunniteltu rahoitusapu takaisin, ja toimittaa analyysin edelleen talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle.”

Perustelu

IMF:n tulisi osallistua nykyistä käytäntöä vastaavalla tavalla julkisen velan kestävyyden analysointiin. Oikeusvarmuuden vuoksi tekstissä tulisi käyttää samoja termejä kautta linjan.

Muutos 11

6 artikla

”1.   Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava yhteisymmärryksessä komission kanssa – joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa – luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman luonnoksessa on otettava asianmukaisesti huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 121, 126 ja/tai 148 artiklan mukaisesti annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja syventämään tarvittavia toimenpiteitä.

2.   Neuvosto hyväksyy makrotalouden sopeutusohjelman määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

3.   Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa seuraa sopeutusohjelman toteutuksen edistymistä ja antaa siitä kolmen kuukauden välein tietoa talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Kyseisen jäsenvaltion on tehtävä komission kanssa täysimittaista yhteistyötä. Sen on erityisesti annettava komissiolle kaikki tiedot, jotka tämä katsoo tarpeellisiksi ohjelman seurannan kannalta. Sovelletaan, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään.

4.   Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa – tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan voi olla tarpeen tehdä. Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta sopeutusohjelmaan tehtävistä muutoksista.

6.   Sopeutusohjelman kohteena olevan jäsenvaltion, jonka hallinnolliset valmiudet ovat riittämättömät tai jolla on merkittäviä ongelmia sopeutusohjelmansa toteutuksessa, on pyydettävä teknistä apua komissiolta.”

”1.   Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä, ERVM:ltä tai EVM:ltä pyytävän jäsenvaltion on laadittava yhteisymmärryksessä komission kanssa – joka toimii yhteistyössä EKP:n ja tarvittaessa IMF:n kanssa – luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman luonnoksessa on otettava asianmukaisesti huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 121, 126, 136 ja/tai 148 artiklan mukaisesti annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja syventämään tarvittavia toimenpiteitä.

2.   Neuvosto hyväksyy makrotalouden sopeutusohjelman määräenemmistöllä komission ehdotuksesta. Jos rahoitusapu on lähtöisin ERVV:ltä, ERVM:ltä tai EVM:ltä, komission ehdotuksen ehtojen on vastattava täysin niitä ehtoja, joista osapuolet, jotka osallistuvat pääsyn myöntämiseen edellä mainittuihin unionin ja hallitustenvälisiin järjestelyihin, sopivat.

3.   Komissio yhteistyössä EKP:n ja tarvittaessa IMF:n kanssa seuraa sopeutusohjelman toteutuksen edistymistä. Se antaa siitä kolmen kuukauden välein tietoa talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle alakomitealle. Kyseisen jäsenvaltion on tehtävä komission kanssa täysimittaista yhteistyötä. Sen on erityisesti annettava komissiolle kaikki tiedot, jotka tämä katsoo tarpeellisiksi ohjelman seurannan kannalta. Sovelletaan, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään. Mikäli yhteistyö on riittämätöntä, neuvosto voi komission ehdotuksesta osoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle julkisen pyynnön, jossa esitetään toimenpiteet, joihin jäsenvaltion on ryhdyttävä.

4.   Komissio – yhteistyössä EKP:n ja tarvittaessa IMF:n kanssa – tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan voi olla tarpeen tehdä. Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta sopeutusohjelmaan tehtävistä muutoksista.

6.   Sopeutusohjelman kohteena olevan jäsenvaltion, jonka hallinnolliset valmiudet ovat riittämättömät tai jolla on merkittäviä ongelmia sopeutusohjelmansa toteutuksessa, on pyydettävä teknistä apua komissiolta, joka voi perustaa tätä tarkoitusta varten asiantuntijaryhmiä jäsenvaltioiden ja muiden Euroopan unionin toimielinten ja/tai kansainvälisten laitosten kanssa. Tekninen apu voi käsittää jäsenvaltiossa vakinaisesti asuvan neuvonantajanja Euroopan unionin toimielimistä kyseisessä jäsenvaltiossa tulevan tukihenkilökunnan. Neuvonantaja opastaisi kyseisen jäsenvaltion viranomaisia sopeutusohjelman toteutuksessa ja toimisi koordinaattorina toimintaan osallistuvien toimielinten välillä.

Perustelu

Ehdotetun asetuksen 1 artiklan mukaan ERVM kuuluu asetuksen soveltamisalaan. Muutosehdotuksella on tarkoitus selventää asianomaisten toimielinten vastuita.

Artiklan 2 kohdassa pyritään selventämään, että rahoitusapua ERVV:n, ERVM:n ja EVM:n järjestelyjen nojalla saavaa jäsenvaltiota ei pyydetä tekemään kahta eri makrotalouden sopeutusohjelmaa, vaan että kaikkia niitä talouspoliittisia ehtoja, joista on sovittu asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa myönnettäessä sille pääsy ERVV:hen, ERVM:ään ja EVM:ään, noudatetaan tämän artiklan nojalla makrotaloudellisessa sopeutusohjelmassa.

Artiklan 3 kohdan muutosehdotuksella pyritään siihen, että mikäli jäsenvaltio on haluton yhteistyöhön, uhka julkisuudesta voi olla sille kannustin jatkotoimenpiteisiin ryhtymiseksi.

Olisi hyödyllistä, että muut toimielimet, joilla on kokemusta alalta, ja jäsenvaltiot voisivat komission lisäksi antaa teknistä apua. Jäsenvaltiossa vakinaisesti asuva neuvonantaja lisäisi merkittävästi ohjelman asianmukaisen toteuttamisen todennäköisyyttä.

Muutos 12

11 artiklan 1 kohta, 5 kohta (uusi) ja 6 kohta (uusi)

”1.   Jäsenvaltioon on kohdistettava ohjelman jälkeistä valvontaa niin kauan kuin vähintään 75 prosenttia yhdeltä tai useammalta muulta jäsenvaltiolta, ERVM:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saadusta rahoitusavusta on maksamatta takaisin. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta pidentää ohjelman jälkeisen valvonnan kestoa.”

”1.   Jäsenvaltioon on kohdistettava ohjelman jälkeistä valvontaa niin kauan kuin vähintään 75 prosenttia yhdeltä tai useammalta muulta valtiolta, ERVM:ltä, ERVV:ltä, EVM:ltä tai muulta kansainväliseltä rahoituslaitokselta saadusta rahoitusavusta on maksamatta takaisin. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta pidentää ohjelman jälkeisen valvonnan kestoa.

5.   Euroopan parlamentin asianomainen valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion edustajia osallistumaan ohjelman jälkeistä seurantaa koskevaan näkemystenvaihtoon.

6.   Kyseisen jäsenvaltion parlamentti voi kutsua komission edustajia osallistumaan ohjelman jälkeistä seurantaa koskevaan näkemystenvaihtoon.

Perustelu

Ensimmäisen muutosehdotuksen tavoitteena on saattaa tämän artiklan sanamuoto vastaamaan 1 artiklan 1 kohtaa.

Lisääntynyt julkinen painostus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien taholta toimii kyseisille jäsenvaltioille lisäkannustimena asianmukaisen politiikan noudattamiseksi. Tämä menettely tulisi säätää myös ohjelman jälkeistä valvontaa varten, kuten siitä on säädetty tiukennetun valvonnan (3 artikla) ja makrotalouden sopeutusohjelman (6 artikla) yhteydessä.

Muutos 13

12 artikla

”Edellä 2 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklassa, 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

Ensimmäisessä kohdassa mainittu neuvoston jäsenten määräenemmistö lasketaan perussopimuksen 238 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.”

”Edellä , 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa sekä 11 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

Ensimmäisessä kohdassa mainittu neuvoston jäsenten määräenemmistö lasketaan perussopimuksen 238 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.”

Perustelu

12 artiklassa on viitattava kaikkiin päätöksiin, jotka neuvosto tekee.

Muutos 14

13 artikla

”Edellä olevien 5 ja 6 artiklan säännöksiä ei sovelleta ennalta varautuvaan rahoitusapuun eikä lainoihin, jotka annetaan rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi.”

”Edellä olevan 6 artiklan 1–5 kohdan säännöksiä ei sovelleta ennalta varautuvaan rahoitusapuun eikä lainoihin, jotka annetaan rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi. Tällä ei vaikuteta tämän tyyppisiin rahoitusapuihin unionin tai hallitustenvälisissä rahoitusapuinstrumenteissa liitettyihin ehtoihin.

Perustelu

Vapauttamista makrotalouden sopeutusohjelman laadinnasta (6 artikla) olisi kavennettava, jotta ei suljettaisi pois mahdollisuutta tekniseen apuun ja parlamenttien osallistumiseen. Sen tulisi koskea vain varautumisohjelmaa ja rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi tehtyjä lainoja, eikä saisi vaikuttaa ERVV-puitesopimuksen ja EVM-sopimuksen määräyksiin eikä tällaista rahoitusapua täytäntöönpaneviin rahoitusapuinstrumentteihin. Sen arvioimiseksi, täyttääkö jäsenvaltio varautumisohjelman kelpoisuusehdot, on hyvä säilyttää mahdollisuus arvioida julkisen talouden velan kestävyys tapauksissa, jossa jäsenvaltiolle tehdään varautumisohjelma. Lisäksi arvio valtion velan kestävyydestä on aiheellista siinä tapauksessa, että tuetaan rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamista, koska talouden rahoitusalan epävakaus ja talouden kestävyys ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Kohta voitaisiin selvyyden vuoksi vaihtoehtoisesti liittää 6 artiklaan ja 13 artikla poistaa


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.


Top