EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 93/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2012,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 30 päivänä marraskuuta 2011 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta (1) (jäljempänä ’ehdotettu direktiivi’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu direktiivi sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän rooliin myötävaikuttaa luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten viranomaisten politiikan moitteettomaan harjoittamiseen perussopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

Ehdotetulla direktiivillä muutetaan direktiiviä 2004/109/EY (2) mm. seuraavien sääntelytavoitteiden saavuttamiseksi.

1.

Tietojenannosta johtuvan rasitteen rajoittaminen pörssinoteerattujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kohdalla poistamalla tai yhdenmukaistamalla raportointivelvoitteita. Ehdotetulla direktiivillä poistettaisiin liikkeeseenlaskijoiden velvoite julkaista osavuotisia johdon selvityksiä; tavoitteena on vähentää tietojenannosta johtuvaa rasitetta, joka on kasvanut liian suureksi etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla (3). EKP pitää näitä muutoksia lähtökohtaisesti kannatettavina, mutta katsoo, että rahoituslaitoksiin olisi suuren yleisön luottamuksen sekä rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi jatkossakin sovellettava osavuotisia johdon selvityksiä koskevaa julkistamisvelvoitetta (4). Samalla johdon selvityksiä ja osavuotisia toimintakertomuksia laadittaessa käytettävät vakiomuotoiset lomakkeet tai mallit olisi yhdenmukaistettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) laatimien teknisten standardien avulla. Johdon selvityksiin ja osavuotisiin toimintakertomuksiin liittyvien tilinpäätösten sisältö olisi myös yhdenmukaistettava teknisin standardein (5).

2.

Huomattavia omistusoikeuksia, mukaan lukien johdannaisinstrumenttien avulla hankitut omistusoikeudet, koskevan ilmoitusvelvollisuuden tehokkuuden varmistaminen. Ehdotetun direktiivin mukaan otettaisiin käyttöön velvollisuus raportoida sellaiset rahoitusvälineet, joiden taloudellinen vaikutus on samanlainen kuin oikeus hankkia osakkeita pörssiyhtiössä, myös tapauksissa, joissa tämä vaikutus syntyy ilman rahoitusvälineiden haltijan ja vastapuolen välistä nimenomaista sopimusta (6). Näin ollen raportointivelvollisuus koskee ehdotetun direktiivin mukaan kolmea eri omistuksen tyyppiä: a) osakkeiden huomattavat omistusoikeudet tai huomattavat äänioikeusosuudet (7), b) sellaisten välineiden omistus, joilla on samanlainen taloudellinen vaikutus kuin edellä mainitulla omistuksen tyypillä (8), ja c) kahden edellä mainittujen tyyppien omistukset yhteensä (9). EKP hyväksyy tämän muutoksen, mutta kannattaa myös raportointivelvollisuuden nykyisten poikkeusten – mukaan lukien markkinatakaustoimintaan liittyviä omistuksia koskevan poikkeuksen – säilyttämistä.

3.

Liikkeeseenlaskijoiden julkistamien rahoitustietojen saatavuuden parantaminen. Ehdotetussa direktiivissä komissiolle delegoidaan toimivalta hyväksyä toimenpiteitä ja EAMV:n laatimia teknisiä standardeja, joilla a) otetaan käyttöön yhteentoimivuutta koskevat säännöt, joita säänneltyjä tietoja pörssiosakkeiden liikkeeseenlaskijoilta keräävien virallisesti nimettyjen kansallisten järjestelmien on noudatettava, b) mahdollistetaan säänneltyjen tietojen saantia unionin tasolla käsittelevän keskitetyn yhteyspisteen luominen (10). EKP pitää näitä muutoksia kannatettavina, mutta esittää muutosehdotuksia, joiden tarkoituksena on tehokkuuden ja lainsäädännön tarkkuuden lisääminen. (11).

Siltä osin kuin EKP suosittelee ehdotetun direktiivin muuttamista, muutosehdotukset on esitetty perusteluineen tämän lausunnon liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä helmikuuta 2012.

EKP:n varapuheenjohtaja

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 final.

(2)  Direktiivi 2004/109/EY säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otattavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38).

(3)  Ks. ehdotetun direktiivin 1 artiklan 5 ja 6 kohta.

(4)  Ks. liitteessä olevat muutosehdotukset 1, 2 ja 5.

(5)  Ks. liitteessä olevat muutosehdotukset 3 ja 4.

(6)  Ks. ehdotetun direktiivin 1 artiklan 8 kohta.

(7)  Ks. direktiivin 2004/109/EY 9 ja 10 artikla.

(8)  Ks. direktiivin 2004/109/EY 13 artikla.

(9)  Ks. direktiiviin 2004/109/EY 13a artikla, joka lisätään ehdotetun direktiivin 1 artiklan 9 kohdalla.

(10)  Ks. ehdotetun direktiivin 1 artiklan 12 ja 13 kohta.

(11)  Ks. liitteessä olevat muutosehdotukset 6, 7 ja 8.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Ehdotetun direktiivin johdanto-osan 5 perustelukappale

”(5)

Jotta hallinnollista rasitusta saataisiin vähennettyä tehokkaasti koko unionissa, jäsenvaltioille ei pitäisi antaa lupaa jatkossa edellyttää omassa kansallisessa lainsäädännössään osavuotisten johdon selvitysten laatimista.”

”(5)

Jotta hallinnollista rasitusta saataisiin vähennettyä tehokkaasti koko unionissa, jäsenvaltioille ei pitäisi antaa lupaa jatkossa edellyttää yleisesti omassa kansallisessa lainsäädännössään osavuotisten johdon selvitysten julkistamista. Tämä vaatimus olisi säilytettävä ainoastaan rahoituslaitosten osalta, koska rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvät syyt edellyttävät tiukempia avoimuusvaatimuksia. Lisäksi kaikilla liikkeeseenlaskijaluokilla olisi jatkossakin oltava mahdollisuus julkistaa osavuotiset johdon selvitykset tai neljännesvuosittaiset katsaukset vapaaehtoisena toimenpiteenä tai milloin kauppapaikan säännöt vaativat julkistamista erityisen listautumisstandardin osana.

Perustelu

Osavuotisten johdon selvitysten julkistamista koskevan vaatimuksen poistamista ei tulisi soveltaa rahoituslaitoksiin. Rahoituslaitosten osalta tiukemmat avoimuusvaatimukset olisi säilytettävä, koska ne edistävät suuren yleisön luottamusta rahoituslaitoksiin ja rahoitusjärjestelmän vakautta. Tämä muutos liittyy muutoksiin 2 ja 5.

Lisäksi muutoksilla ei tulisi kajota kaikkien liikkeeseenlaskijoiden mahdollisuuteen julkistaa osavuotiset johdon selvitykset tai neljännesvuosittaiset katsaukset vapaaehtoisena toimenpiteenä tai milloin liikkeeseenlaskijan pyrkimyksenä on täyttää kauppapaikan vahvistama erityinen listautumisstandardi. Tällaiset tiedonantomuodot ovat tarpeen tiettyjen liikkeeseenlaskijatyyppien korostuneen avoimuustarpeen tyydyttämiseksi. Mahdollisuus kattavampaan tiedonantoon edistää pääomamarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja olisi säilytettävä.

Muutos 2

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 1 kohta

”(1)   Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

c)

lisätään q alakohta seuraavasti:

”q)

’nimenomaisella sopimuksella’ sovellettavan lainsäädännön nojalla sitovaa sopimusta.”.”

”(1)   Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

c)

Korvataan o alakohta seuraavasti:

o)

’luottolaitoksella’ luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o xx/xx (7) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yritystä”;

d)

lisätään q alakohta seuraavasti:

q)

’rahoituslaitoksella’ yritystä, jolla on toimilupa harjoittaa oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EU muuttamisesta xx päivänä xxkuuta xxx annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä xx/xx/EU (8), rahoitusvälineiden markkinoista ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä xx päivänä xxkuuta xx annetunasetuksen xxx/xxx muuttamisesta xx päivänä xxkuuta xx annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä xx/xxx (9), vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY (10), siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY (11), ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/41/EY (12) ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetussa direktiivissä 2011/61/EU (13) lueteltua toimintaa.

e)

lisätään r alakohta seuraavasti:

r)

’nimenomaisella sopimuksella’ sovellettavan lainsäädännön nojalla sitovaa sopimusta.”.”

Perustelu

EKP ehdottaa, että osavuotisten johdon selvitysten julkistamisvelvoitetta ei poistettaisi rahoituslaitosten osalta (ks. muutokset 1 ja 5). Näin ollen on tarpeen lisätä ’rahoituslaitoksen’ määritelmä ehdotettuun direktiiviin. Lisäksi direktiivissä 2004/109/EY oleva ’luottolaitoksen’ määritelmä, jossa viitataan direktiiviin 2000/12/EY, olisi päivitettävä siten, että viittaus kohdistuisi ehdotettuun asetukseen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista.

Muutos 3

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 3 kohta

”(3)   Lisätään 4 artiklaan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (14) perustettu Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomainen (jäljempänä ”EAMV”) julkaisee ohjeita, mukaan lukien vakiomuotoiset lomakkeet tai mallit, joissa määritellään tarkasti johdon selvitykseen liitettävät tiedot.

”(3)   Lisätään 4 artiklaan 7 kohta seuraavasti:

”(3)”7.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (15) perustettu Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomainen (jäljempänä ’EAMV’) laatii yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010  (16) perustetun Euroopan pankkiviranomaisen (jäljempänä ’EPV’) kanssa luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, mukaan lukien vakiomuotoiset lomakkeet tai mallit, joissa määritellään tarkasti

a)

johdon selvitykseen liitettävät tiedot, ja EAMV:n on varmistettava, että tällaiset mallit ovat tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista xx päivänä xxkuuta xx annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin xx/xx/EU (17) 20 ja 29 artiklan mukaisia.

b)

2 kohdassa tarkoitettuihin tilinpäätöksiin liitettävät tiedot, ja EAMV:n on varmistettava, että tällaiset mallit ovat yhdenmukaisia niiden mallien kanssa, joita luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset käyttävät rahoitustietojen raportoimiseen, ja jotka täsmennetään luonnoksissa teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka EPV laatii [luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun] asetuksen (EU) N:o xx/xx 95 artiklan mukaisesti.

EAMV ottaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 54 artiklassa tarkoitetun Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean (jäljempänä ’yhteiskomitea’) asianmukaisessa määrin mukaan laatimistyöhön ja antaa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Jotta saavutettaisiin ehdotetun direktiivin tavoite modernisoida liikkeeseenlaskijoita koskevat tiedonantovaatimukset ja minimoida tiedonannosta johtuva rasite, EAMV:n tulisi laatia teknisiä täytäntöönpanostandardeja raportointivelvoitteiden noudattamiseksi käytettävien vakiomuotoisten lomakkeiden ja mallien yhdenmukaistamiseksi. Tällaisen yhdenmukaistamisen tulisi koskea sekä johdon selvityksiä että niihin liittyviä tilinpäätöksiä seuraavasti:

a)

johdon selvitysten vakiomuotoiset lomakkeet ja mallit olisi yhdenmukaistettava ehdotetussa direktiivissä tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista (2) olevien toimintakertomusten ja konsolidoitujen toimintakertomusten sisältöä koskevien säännösten kanssa;

b)

johdon selvityksiin liittyvien taseiden vakiomuotoiset lomakkeet ja mallit olisi yhdenmukaistettava niiden raportointimallien kanssa, jotka EPV laatii luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksia koskevan ehdotetun asetuksen nojalla.

Muutos 4

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 4 kohta

”(4)   Lisätään 5 artiklaan 7 kohta seuraavasti:

”7.   EAMV julkaisee ohjeita, mukaan lukien vakiomuotoiset lomakkeet tai mallit, joissa määritellään tarkasti osavuotiseentoimintakertomukseen liitettävät tiedot.”.”

”(4)   Lisätään 5 artiklaan 7 kohta seuraavasti:

”(4)”7.   EAMV laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, mukaan lukien vakiomuotoiset lomakkeet ja mallit, joissa määritellään tarkasti

a)

osavuotiseen toimintakertomukseen liitettävät tiedot;

b)

2 kohdassa tarkoitettuihin lyhennettyihin tilinpäätösasiakirjoihin liitettävät tiedot, ja EAMV:n on varmistettava, että tällaiset mallit ovat yhdenmukaisia niiden mallien kanssa, joita luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset käyttävät rahoitustietojen raportoimiseen, ja jotka täsmennetään luonnoksissa teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka EPV laatii [luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun] direktiivin xx/xx/EU 95 artiklan mukaisesti.

EAMV ottaa yhteiskomitean asianmukaisessa määrin mukaan laatimistyöhön ja antaa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”.”

Perustelu

Ks. muutoksen 3 perustelut, jotka soveltuvat osavuotisten toimintakertomusten ja lyhennettyjen tilinpäätösasiakirjojen vakiomuotoisiin lomakkeisiin ja malleihin.

Muutos 5

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 5 kohta sekä uusi 1 artiklan 5a kohta

”(5)   Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Kertomus valtioille suoritetuista maksuista

…”.”

”(5)   Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Osavuotiset johdon selvitykset

”(5)1.   Liikkeeseenlaskijan, joka on rahoituslaitos ja jonka osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on julkistettava johdon selvitys tilikauden ensimmäisen ja toisen puolivuotiskauden aikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista xx päivänä xxkuuta xxx annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o xx/xx (18) 12 artiklan soveltamista. Selvitys on annettava aikaisintaan kymmenen viikkoa asianomaisen puolivuotiskauden alkamisesta ja viimeistään kuusi viikkoa ennen sen päättymistä. Sen sisältämien tietojen on katettava asianomaisen puolivuotiskauden alkamisajankohdan ja selvityksen julkistamispäivän välinen ajanjakso. Selvityksessä on annettava

selitys asianomaisen ajanjakson merkittävistä tapahtumista ja liiketoimista kuin myös niiden vaikutuksesta liikkeeseenlaskijan ja sen määräysvallassa olevien yritysten taloudelliseen asemaan sekä

yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan ja sen määräysvallassa olevien yritysten taloudellisesta asemasta ja kehityksestä asianomaisena ajanjaksona.

2.   Liikkeeseenlaskijat, jotka ovat rahoituslaitoksia ja jotka kansallisen lainsäädännön tai säänneltyjen markkinoiden sääntöjen nojalla tai omasta aloitteestaan julkistavat neljännesvuosittaisia katsauksia mainitun lainsäädännön tai sääntöjen mukaisesti, eivät ole velvollisia julkistamaan 1 kohdassa säädettyjä osavuotisia johdon selvityksiä.

”(5)3.   Toimivaltainen viranomainen voi päättää, että liikkeeseenlaskija, joka on rahoituslaitos, voi lykätä osavuotisessa johdon selvityksessä olevien tiettyjen tietojen julkistamista seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

tieto on systeemisesti merkityksellinen,

b)

tiedon julkistamisen lykkääminen on julkisen edun mukaista,

c)

tietojen luottamuksellisuus voidaan taata.

Toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen omasta aloitteestaan tai liikkeeseen laskevan rahoituslaitoksen, asianomaisen EKPJ:n keskuspankin, liikkeeseenlaskevan rahoituslaitoksen valvovannasta huolehtivan viranomaisen tai makrovakausvalvonnasta huolehtivan kansallisen viranomaisen pyynnöstä.

Päätöksen on oltava kirjallinen.

Toimivaltainen viranomaisen on huolehdittava siitä, että lykkäys on voimassa vain niin kauan kuin se on julkisen edun kannalta perusteltua.

Toimivaltainen viranomainen arvioi ainakin kerran viikossa tiiviissä yhteistyössä asianomaisen EKPJ:n keskuspankin, liikkeeseenlaskevan rahoituslaitoksen valvonnasta huolehtivan viranomaisen ja tarpeen mukaan makrovakausvalvonnasta vastaavan kansallisen viranomaisen kanssa a, b ja c alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymisen ja kumoaa päätöksensä välittömästi mikäli joku edellytyksistä ei enää täyty.

4.   EAMV laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, mukaan lukien vakiomuotoiset lomakkeet tai mallit, joissa määritellään tarkasti 1 kohdassa tarkoitettuun osavuotiseen johdon selvitykseen liitettävät tiedot, ja EAMV:n on varmistettava, että tällaiset mallit ovat yhdenmukaisia niiden mallien kanssa, joita luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset käyttävät rahoitustietojen raportoimiseen, ja jotka täsmennetään luonnoksissa teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka EPV laatii [luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun] asetuksen xx/xx/EU 95 artiklan mukaisesti.

EAMV ottaa yhteiskomitean asianmukaisessa määrin mukaan laatimistyöhön ja antaa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

5a)   Lisätään 6a artikla seuraavasti:

”6a artikla

Kertomus valtioille suoritetuista maksuista

…”.

Perustelu

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 5 kohta korvaa direktiivin 2004/109/EY osavuotisia johdon selvityksiä koskevan 6 artiklan uudella tekstillä, joka koskee kaivannaisteollisuudessa tai hakkuuteollisuudessa toimivien liikkeeseenlaskijoiden raportointia. EKP ehdottaa 6 artiklan säilyttämistä osavuotisia johdon selvityksiä koskevana artiklana. Samalla EKP ehdottaa 6 artiklan muuttamista seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

a)

osavuotisten johdon selvitysten julkistamisvelvollisuuden tulisi jatkossa koskea ainoastaan liikkeeseenlaskijoita, jotka ovat rahoituslaitoksia (ks. muutosten 1 ja 2 perustelut),

b)

osavuotisten johdon selvitysten yhdenmukaistamisessa ja niiden saattamisessa linjaan niiden raportointimallien kanssa, jotka EPV laatii luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ehdotetun asetuksen mukaisesti, olisi käytettävä EAMV:n laatimia teknisiä täytäntöönpanostandardeja,

c)

toimivaltaisella arvopaperimarkkinaviranomaisella tulisi olla toimivalta omasta aloitteestaan tai liikkeeseenlaskevan rahoituslaitoksen, asianomaisen EKPJ:n keskuspankin, liikkeeseen laskevaa rahoituslaitoksen valvonnasta huolehtivan viranomaisen tai makrovakausvalvonnasta huolehtivan kansallisen viranomaisen  (3) pyynnöstä lykätä liikkeeseenlaskijan systeemisesti merkityksellisten tietojen julkistamista, milloin lykkääminen on julkisen edun mukaista. Tämä ehdotus on yhdenmukainen sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista ehdotetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (4) 12 artiklan kanssa,

d)

direktiivissä 2004/109/EY oleva viittaus direktiiviin 2003/6/EY olisi korvatta viittauksella edellä mainittuun ehdotettuun asetukseen.

Muutos 6

Ehdotetun direktiivin uusi 1 artiklan 11a kohta

[Ei tekstiä]

(11a)   Lisätään 19 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

(11a)5.   EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi koskien

a)

säänneltyjen tietojen tyyppejä koskevan yhteisen luokituksen käyttöönottoa;

b)

säänneltyjen tietojen raportointimuotojen harmonisointia, ottaen huomioon että harmonisoinnin tarkoituksenmukainen taso saattaa vaihdella säänneltyjen tietojen eri tyyppien kohdalla.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”.

Perustelu

EKP kannattaa rahoitustietojen saatavuuden parantamista koskevia aloitteita, myös direktiivissä 2004/109/EY säänneltyä yritystietojen saatavuutta. Standardisoituihin tiedostomuotoihin ja tehokkaaseen raportointi-infrastruktuuriin perustuvien tarkasti määriteltyjen raportointikäytäntöjen soveltaminen mahdollistaa sen, että sijoittajat ja sääntelyviranomaiset voivat käyttää säänneltyjä tietoja markkinakehityksen seuraamiseen sekä järjestelmäriskien oikea-aikaiseen analyysiin. Näin ollen EKP kannattaa ehdotetun direktiivin muutoksia, joilla parannetaan säänneltyjen tietojen saatavuutta parantamalla virallisesti nimettyjen järjestelmien toimivuutta sekä perustamalla kansallisten virallisesti nimettyjen järjestelmien keräämien tietojen hakemiseen unionin tasolla tarkoitetun yhteyspisteen. Samalla EKP kuitenkin toteaa, että yhteyspisteen käyttökelpoisuus riippuu useista tekijöistä; näihin kuuluvat

a)

säänneltyjen tietojen tyyppejä koskevan yhteisen luokituksen käyttöönotto,

b)

säänneltyjen tietojen raportointimuotojen harmonisointi, ottaen huomioon erot helposti harmonisoitavissa olevien säänneltyjen tietojen, esim. huomattavien omistusoikeuksien raportointi, ja muiden, mahdollisesti heterogeenisempien, säänneltyjen tietojen välillä, esim. sisäpiiritietojen raportointi, joiden kohdalla harmonisointi saattaa rajoittua yleisiin raportointiluokkiin,

c)

niiden teknisten talletusstandardien harmonisointi, joita liikkeeseenlaskijat käyttävät tallettaessaan virallisesti nimettyihin järjestelmiin; näihin teknisiin standardeihin tulisi sisältyä i) raportoitujen tietojen täysin automaattinen käsittely ja ii) luotettavat toiminnot sähköistä kirjausta ja versiointia varten,

d)

tehokkaiden teknisten ratkaisujen valinta keskitettyä hakutoimintoa varten; näihin kuuluvat tietojen laajuus, esim. keskitetysti kerätyt metatiedot tai indeksit niiden tietojen ja tiedostojen osalta, jotka säilytetään virallisesti nimettyjen järjestelmien tasolla,

e)

asianmukainen monikielinen hakutoiminto sellaisia käyttäjiä varten, jotka tulevat virallisesti nimettyihin järjestelmiin keskitetyn yhteyspisteen kautta; hakutoiminnon olisi tarjottava i) interaktiivisia hakutoimintoja, esim. dynaamiset haut ja ketjuhaut sekä ii ) monta maata kattavat haut yhdellä haulla,

(f)

kansallisten virallisesti nimettyjen järjestelmien hakutoimintojen harmonisointi; tämä olisi hyödyllistä erityisesti sellaisille sijoittajille, jotka haluavat täydentää keskitetyn yhteyspisteen kautta saatuja hakutuloksia jatkohauilla asianomaisista virallisesti nimetyistä järjestelmistä.

Näitä seikkoja koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset olisi vahvistettava komission antamissa säännöksissä sekä teknisissä sääntelystandardeissa, jotka EAMV laatii ja antaa komissiolle hyväksyttäväksi. EKP esittää tähän liittyen useita muutosehdotuksia nojautuen komission ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean aikaisemmin antamiin suosituksiin  (5).

Lisäksi EKP katsoo asianmukaiseen lainsäädäntötekniikkaan liittyvistä syistä, että i) direktiivin 2004/109/EY 19 artiklaan olisi sisällytettävä säädösvallan delegointi yhteisiin raportointiluokitukseen ja -muotoihin liittyen; ii) tämän direktiivin 21 artiklaan olisi sisällytettävä säädösvallan delegointi kansallisiin virallisiin nimettyihin järjestelmiin talletettaessa käytettäviin teknisiin järjestelyihin liittyen sekä virallisten nimettyjen järjestelmien hakutoimintojen harmonisointiin liittyen; iii) tämän direktiivin 22 artiklaan olisi, kuten muutoksissa 6–8 on ehdotettu, sisällytettävä säädösvallan delegointi liittyen kansallisten virallisesti nimettyjen järjestelmien yhteentoimivuuteen, mukaan lukien oman ainutkertaisen tunnisteen käyttö, sekä keskitetyn yhteyspisteen ylläpitoon unionin tasolla

Muutos 7

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 12 kohta

”(12)   Korvataan 21 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”(12)”4.   Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2a, 2b ja 2c kohdan mukaisesti sekä 27a ja 27b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteet, joilla määritellään seuraavat vähimmäisvaatimukset ja -säännöt:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettua säänneltyjen tietojen levittämistä koskevat vähimmäisvaatimukset;

b)

edellä 2 kohdassa tarkoitettua keskitettyä säilytysjärjestelmää koskevat vähimmäisvaatimukset;

c)

määräykset, jotka koskevat edellä 2 kohdassa tarkoitettua kansallisissa virallisesti nimetyissä järjestelmissä käytettävän tieto- ja viestintäteknologian yhteentoimivuutta sekä säänneltyjen tietojen saantia unionin tasolla.

Komissio voi myös laatia luettelon tiedon levittämisessä yleisölle käytettävistä viestimistä ja pitää sen ajan tasalla.”.”

”(12)   Lisätään 21 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”(12)”   

;

;

5.   EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa vahvistetaan tekniset standardit koskien

a)

niiden teknisten järjestelyjen harmonisointia, joita liikkeeseen laskijat käyttävät tallettaessaan virallisesti nimettyihin järjestelmiin; näiden teknisten järjestelyjen on erityisesti tarjottava mahdollisuudet täysin automaattiseen käsittelyyn, tallennusten ajankohdan rekisteröintiin (sähköinen kirjaus), sekä raportoituihin tietoihin tehtyjen muutosten rekisteröintiin (versiointi);

b)

virallisesti nimettyjen järjestelmien tarjoamien hakutoimintojen harmonisointia.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”.

Perustelu

Ks. muutokseen 6 liittyvät perustelut. Säädösvallan delegointi direktiivin 2004/109/EY 21 artiklassa tulisi koskea tallentamisen ja kansallisten virallisesti nimettyjen järjestelmien ylläpitämien hakutoimintojen teknisten järjestelyjen harmonisointia; tämä näkemys perustuu komission ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean aikaisemmin antamiin suosituksiin.

Muutos 8

Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 13 kohta

”(13)   Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Säänneltyjen tietojen saanti unionin tasolla

”(13)1.   EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määrätään tekniset vaatimukset säänneltyjen tietojen saannista unionin tasolla seuraavien seikkojen täsmentämiseksi:

a)

tekniset vaatimukset, jotka koskevat kansallisissa virallisesti nimetyissä järjestelmissä käytettävän tieto- ja viestintäteknologian yhteentoimivuutta;

(b)

tekniset vaatimukset, jotka koskevat säänneltyjen tietojen hakemiseen unionin tasolla tarkoitetun keskitetyn yhteyspisteen toimintaa;

(c)

tekniset vaatimukset, jotka koskevat jokaisen liikkeeseenlaskijan oman ainutkertaisen tunnisteen käyttöä kansallisissa virallisesti nimetyissä järjestelmissä;

(d)

yhteinen muoto kansallisissa virallisesti nimetyissä järjestelmissä tehtävää säänneltyjen tietojen säilyttämistä varten;

(e)

säänneltyjen tietojen yhteinen luokittelu kansallisissa virallisesti nimetyissä järjestelmissä ja yhteinen luettelo säänneltyjen tietojen tyypeistä.

2.   Teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan EAMV varmistaa, että 22 artiklan 1 kohdassa määritetyt tekniset vaatimukset sopivat yhteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/../EU (19) vahvistettujen kansallisten yhtiörekistereiden välistä sähköistä verkkoa koskevien teknisten vaatimusten kanssa.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

”(13)   Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Yhteentoimivuus ja säänneltyjen tietojen saanti unionin tasolla

”(13)1.   Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 27 artiklan 2a, 2b ja 2c kohdan mukaisesti sekä 27a ja 27b artiklan ehtoja noudattaen toimenpiteet, joilla määritellään seuraavat vähimmäisvaatimukset ja -säännöt:

a)

säännöt kansallisissa virallisesti nimetyissä järjestelmissä käytettävän tieto- ja viestintäteknologian yhteentoimivuudesta;

b)

säännöt keskitetyn yhteispisteen toiminnasta, jonka avulla liikkeeseenlaskijat voivat unionin tasolla tehdä säänneltyjä tietoja koskevia tehokkaita, kattavia ja luotettavia hakuja; erityisesti on oltava mahdollista verrata eri jäsenvaltioista olevien liikkeeseenlaskijoiden raportoimia tietoja.

”(13)2.   EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määrätään tekniset vaatimukset seuraavista seik o i sta:

a)

kansallisissa virallisesti nimetyissä järjestelmissä käytettävän tieto- ja viestintäteknologian yhteentoimivuus;

b)

, unionin tasolla ylläpidettävä keskitetty yhteyspistevirallisiin nimettyihin järjestelmiin, joka vähimmäisvaatimuksena i) perustuu tekniseen ratkaisuun, joka tarjoaa mahdollisuudet tehokkaaseen yhdellä haulla käynnistettävään monta maata kattavaan säänneltyjen tietojen hakuun sekä ii) tarjoaa monikielisen hakutoiminnon, johon on sisällyttävä myös edistyneitä hakumuotoja, esim. dynaamiset haut ja ketjuhaut;

c)

jokaisen liikkeeseenlaskijan oman ainutkertaisen tunnisteen käyttö kansallisissa virallisesti nimetyissä järjestelmissä; sekä oman ainutkertaisen tunnisteen käyttö kansallisten virallisesti nimettyjen järjestelmien sekä keskitetyn yhteispisteen hakutoiminnoissa siten että sijoittajat voivat tunnistaa sellaisten yhteisöjen väliset yritysryhmäsuhteet, joilla ei ole samaa omaa ainutkertaista tunnistetta.

;

3.   Teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan EAMV varmistaa, että 22 artiklan 2 kohdassa määritetyt tekniset vaatimukset sopivat yhteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/../EU (20) vahvistettujen kansallisten yhtiörekistereiden välistä sähköistä verkkoa koskevien teknisten vaatimusten kanssa.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

4.   Komissio antaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteentoimivuusjärjestelyjen toimivuudesta sekä säänneltyjen tietojen saannista unionin tasolla sen tutkimiseksi, mahdollistavatko säänneltyjen tietojen saantia varten käyttöönotetut ratkaisut asetettujen tavoitteiden mukaisesti sen, että sijoittajat voivat tehokkaasti verrata eri jäsenvaltioista olevia liikkeeseenlaskijoita. Tähän kertomukseen on sisällytettävä tätä artiklaa koskevien mahdollisten muutosehdotusten vaikutustenarviointi.”.”

Perustelu

Ks. muutokseen 6 liittyvä perustelu. Direktiivin 2004/109/EY artiklan 22 mukaisen säädösvallan delegoinnissa tulisi kattavasti ottaa huomioon säänneltyjen tietojen saanti, kansallisten virallisesti nimettyjen järjestelmien yhteentoimivuus sekä unionin tason keskitetty yhteyspiste. Unionin tason keskitetyn yhteyspisteen teknisten parametrien sekä liitäntätoimintojen olisi oltava sellaisia, että sijoittajat voisivat käyttää sitä käytännöllisenä ”yhden luukun” yhteyspisteenä eri kansallisille virallisesti nimetyille järjestelmille raportoitujen tietojen hakemiseen sekä luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen saamiseen eri jäsenvaltioista olevista liikkeeseenlaskijoista. Komission tulisi tietyn ajanjakson kuluttua arvioida yhteistoimivuuteen sekä keskitettyyn yhteyspisteeseen liittyvien järjestelyjen toimivuus ja tarvittaessa tehdä muutosehdotuksia.

Jokaisen liikkeeseenlaskijan oman ainutkertaisen tunnisteen kehittäminen ja käyttö kuuluu ehdotettujen järjestelyjen tärkeimpiin yksityiskohtiin. Komissio voisi tähän liittyen käyttää ehdotuksissaan hyväkseen rahoitustransaktioiden liikkeeseenlaskijoiden ja vastapuolten standarditunnisteen, ns. oikeushenkilön tunnisteen (Legal Entity Identifier) käyttöönottoa koskevan kansainvälisen työn tuloksia  (6). Oma ainutkertainen tunniste tulee erityisesti lisäämään virallisesti nimettyjen järjestelmien keräämien säänneltyjen tietojen luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta, minkä lisäksi se tulee mahdollistamaan tämän tiedon liittämisen samaa omaa ainutkertaista tunnistetta käyttävissä muissa säänneltyjen tietojen tietokannoissa oleviin muihin tietoihin. Oman ainutkertaisen tunnisteen käytön edut tulevat esille erilaisten raportointivelvoitteiden yhteydessä, esim. vuosikertomukset tytäryhtiöiden yksilöimiseksi tai merkittävän omistusoikeuden hankintaa koskeva raportointi. Ryhmittymän rakennetta ja sisäisiä suhteita koskevat tiedot ovat monella tavalla merkityksellisiä sijoittajille sekä valvojille ja sääntelijöille, joiden kyky arvioida esim. mahdollisten riskien leviämistä ryhmittymän sisällä voi vahvistua. Vaikka ryhmittymän sisäisiä suhteita koskevien tietojen julkistamiselle kattavalla tavalla saattaa olla käytännössä esteitä, myös rajoitettu tiedonsaantimahdollisuus olisi tervetullut edistys.


(1)  Lihavointi tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  COM(2011) 684 final.

(3)  Ks. EJRK:n suositus EJRK/2011/3 kansallisten viranomaisten makrovakauspoliittisista valtuuksista, saatavissa EJRK:n verkkosivuilla http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 final.

(5)  Ks. Komission suositus, annettu 11 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/109/EY tarkoitetusta virallisesti nimettyjen järjestelmien sähköisestä verkosta säänneltyjen tietojen keskitettyä säilyttämistä varten (EUVL L 267, 12.10.2007, s. 16); ks. myös Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) kuulemisasiakirja Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies heinäkuulta 2010, saatavilla EAMV:n verkkosivuilta http://www.esma.europa.eu

(6)  Ks. maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (CPSS), kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) teknisen komitean raportti Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report, elokuu 2011, 4.5.1 kohta, saatavilla kansainvälisen selvityspankin verkkosivuilta http://www.bis.org

(7)  EUVL L […].

(8)  EUVL L […].

(9)  EUVL L […].

(10)   EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(11)   EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

(12)   EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10.

(13)   EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.”;

(14)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.”.”

(15)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(16)   EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(17)  EUVL L […].”.”

(18)  EUVL L […].”

(19)  EUVL L […]”.”

(20)  OJ L […]


Top