EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0603

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan keskennäiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisestahyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä

/* KOM/2011/0603 lopullinen - 2011/0257 (NLE) */

52011PC0603

/* KOM/2011/0603 lopullinen - 2011/0257 (NLE) */ Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan keskennäiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisestahyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä


PERUSTELUT

Neuvoston antaman valtuutuksen[1] mukaisesti Euroopan komissio on neuvotellut Guinea-Bissaun tasavallan kanssa Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan väliseen, 17. maaliskuuta 2008 tehtyyn kalastuskumppanuussopimukseen liittyvän pöytäkirjan uusimiseksi. Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin uusi pöytäkirja 15. kesäkuuta 2011.

Uutta pöytäkirjaa koskevat neuvottelut viivästyivät Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun välillä vuonna 2011 käytyjen Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisten kuulemisten vuoksi. Koska jäljellä on hyvin rajoitetusti aikaa uuden pöytäkirjan tekemiseksi ennen edellisen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä, sopimuspuolet ovat päättäneet tehdä pöytäkirjan yhdeksi vuodeksi, jotta voidaan varata riittävästi aikaa tulevan, pidempään voimassa olevan pöytäkirjan näkymien arvioimiseksi.

Uusi pöytäkirja kattaa yhden vuoden pituisen jakson 16. kesäkuuta 2011 alkaen. Siinä vahvistetaan edellisen pöytäkirjan ehdot, ja lisäksi siihen sisältyy lauseke sen soveltamisen keskeyttämisestä, jos ihmisoikeuksia ja kansanvallan periaatteita ei kunnioiteta.

Tämä menettely aloitetaan samanaikaisesti niiden menettelyjen kanssa, jotka liittyvät pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta tehtävään neuvoston päätökseen ja kalastusmahdollisuuksien jakamista unionin jäsenvaltioiden kesken koskevaan neuvoston asetukseen.

Sopimuspöytäkirjan tärkein tavoite on pitää yllä Euroopan unionin alusten kalastusmahdollisuudet käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Komissio on tukeutunut muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän jälkiarvioinnin tuloksiin ja kyseisellä sopimuksella perustetun tiedekomitean lausuntoihin.

Yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välillä tavoitteena luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja Guinea-Bissaun kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiselle hyödyntämiselle kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti.

Tämä pöytäkirja on osoitus molempien sopimuspuolten halusta vahvistaa kalastusalan kumppanuutta ja yhteistyötä kaikin käytettävissä olevin rahoitusvälinein. Tältä osin korostetaan tarvetta ottaa käyttöön soveltuvat puitteet investointien edistämiseksi.

Pöytäkirjan mukainen taloudellinen korvaus, joka on yhteensä 7 500 000 euroa koko ajanjaksolta, jakautuu seuraavasti: a) enintään 27 lupaa tonnikala-aluksille ja 8 800 bruttorekisteritonnia (brt) troolareille 4 550 000 euron taloudellista korvausta vastaan ja b) 2 950 000 euron suuruinen tuki Guinea-Bissaun tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukainen.

Pöytäkirjassa määrätään aiemman pöytäkirjan tapaan erityisesti seuraavien luokkien kalastusmahdollisuuksista:

- katkaravun pakastustroolarit: 4 400 brt,

- kaloja ja pääjalkaisia pyytävät pakastustroolarit: 4 400 brt,

- nuottaa käyttävät tonnikala-alukset / pintasiima-alukset: 23 alusta,

- vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset: 14 alusta.

Komissio ehdottaa näillä perustein, että neuvosto hyväksyy uuden pöytäkirjan päätöksellä Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

2011/0257 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän[2],

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto antoi 17 päivänä maaliskuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 241/2008 Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä[3].

(2) Unioni on neuvotellut Guinea-Bissaun tasavallan kanssa uuden pöytäkirjan, jossa unionin aluksille myönnetään kalastusmahdollisuuksia Guinea-Bissaun suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(3) Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin uusi pöytäkirja 15 päivänä kesäkuuta 2011.

(4) Tämä uusi pöytäkirja on allekirjoitettu päätöksen N:o …/2011/EU[4][5] mukaisesti, ja sitä sovelletaan väliaikaisesti 16 päivästä kesäkuuta 2011.

(5) Mainittu pöytäkirja olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytty pöytäkirja.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta pöytäkirjan 14 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen siitä, että unioni suostuu noudattamaan pöytäkirjaa[6].

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytty PÖYTÄKIRJA

1 artikla Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1. Sopimuksen 5 ja 6 artiklan perusteella myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat 16 päivänä kesäkuuta 2011 alkavalla yhden vuoden pituisella kaudella seuraavat:

- Äyriäiset ja pohjakalalajit

a) katkaravun pakastustroolarit: 4 400 brt vuodessa;

b) kaloja ja pääjalkaisia pyytävät pakastustroolarit: 4 400 brt vuodessa;

- Laajasti vaeltavat kalalajit (vuonna 1982 allekirjoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit)

c) nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset ja siima-alukset: 23 alusta;

d) vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset: 14 alusta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5 ja 6 artiklassa toisin määrätä.

3. Sopimuksen 6 artiklan mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset voivat harjoittaa kalastusta Guinea-Bissaun kalastusalueilla vain, jos niillä on tämän pöytäkirjan mukaisesti ja tämän pöytäkirjan liitteissä esitettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen myönnetty kalastuslisenssi.

2 artiklaTaloudellinen korvaus ja erityiskorvaus – maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1. Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu yhteisön taloudellinen korvaus tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetulla kaudella on 7 miljoonaa euroa.

2. Jos unionin alusten tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen kalastusmahdollisuuksien käyttö kuitenkin paranee, unioni myöntää Guinea-Bissaulle lisäsumman suhteessa kyseiseen lisäykseen tässä pöytäkirjassa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien rajoissa ja siten, että lisäsumman määrä on enintään yksi miljoona euroa vuodessa. Sopimuspuolet sopivat sekakomiteassa kolmen kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta määrittävänsä viitekauden, perusindeksin ja erityiset maksumekanismit.

3. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5, 6, 7, 8, 9, 11 ja 12 artiklassa toisin määrätä.

4. Unioni maksaa 1 kohdassa vahvistetun taloudellisen korvauksen viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2012.

5. Jollei tämän pöytäkirjan 8 artiklassa toisin määrätä, kyseisen korvauksen kohdentamisesta päätetään Guinea-Bissaun varainhoitolaissa, joten Guinea-Bissaun viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää sen käyttötarkoituksesta.

6. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun määrän lisäksi myönnetään unionin erityiskorvaus, jonka määrä on 500 000 euroa vuodessa ja joka osoitetaan kalastustuotteiden terveyttä ja kasvinterveyttä koskevan järjestelmän perustamiseen. Sopimuspuolet voivat kuitenkin tarvittaessa päättää osoittaa osan kyseisestä erityiskorvauksesta myös seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestelmän vahvistamiseksi Guinea-Bissaun kalastusalueella. Kyseistä korvausta hallinnoidaan tämän pöytäkirjan 3 artiklan määräyksiä noudattaen.

7. Edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitettu erityiskorvaus maksetaan viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2012, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän pöytäkirjan 3 artiklassa vahvistettujen määräysten soveltamista.

8. Tässä artiklassa määrätyt maksut suoritetaan Guinea-Bissaun keskuspankkiin avatulle yhdelle valtionkassan tilille, jonka viitetiedot ministeriö toimittaa vuosittain.

3 artiklaErityiskorvaus kalastustuotteiden terveyttä ja kasvinterveyttä koskevien olosuhteiden parantamiseksi ja kalastuksen seurannan, tarkastuksen ja valvonnan toteuttamiseksi

1. Tämän pöytäkirjan 2 artiklan 6 kohdassa mainittu unionin erityiskorvaus on tarkoitettu erityisesti tukemaan kalastusalan terveysvaatimusten noudattamista ja tarvittaessa Guinea-Bissaun seuranta-, tarkastus- ja valvontapolitiikan toteuttamista.

2. Vastaavan määrän hallinnointi on Guinea-Bissaun vastuulla ja perustuu sopimuspuolten yhdessä määrittelemiin toimiin sekä niihin liittyviin vuotuisiin ohjelmiin.

3. Rajoittamatta sopimuspuolten kyseisten tavoitteiden määrittelemistä ja tämän pöytäkirjan 8 ja 9 artiklan määräysten mukaisesti sopimuspuolet sopivat keskittyvänsä seuraaviin toimiin:

a) toimet, joilla pyritään parantamaan kalastustuotteiden terveyttä ja kasvinterveyttä koskevia olosuhteita, toimivaltaisen viranomaisen kehittäminen mukaan luettuna, CIPA:n saattamista vaatimusten mukaiseksi (ISO 9000), asiamiesten koulutusta ja tarvittavan oikeudellisen kehyksen vaatimustenmukaiseksi saattamista;ja tarvittaessa

b) tukitoimet kalastuksen seurannan, tarkastuksen ja valvonnan toteuttamiseksi, mukaan luettuna Guinea-Bissaun vesien valvonta mereltä ja ilmasta, kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) käyttöönotto sekä oikeudellisen kehyksen parantaminen ja soveltaminen rikkomistapauksiin.

4. Yksityiskohtainen vuosikertomus toimitetaan hyväksyttäväksi sopimuksen 10 artiklassa määrätylle sekakomitealle.

5. Unioni varaa kuitenkin itselleen oikeuden keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 6 kohdassa määrätyn erityiskorvauksen maksamisen pöytäkirjan ensimmäisestä soveltamisvuodesta alkaen joko silloin kun toimia koskevaan suunnitelmaan liittyy erimielisyyksiä tai kun tulokset eivät ole suunnitelman mukaiset, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

4 artikla Tieteellinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Guinea-Bissaun kalastusalueella noudattaen kestävän hallinnon periaatteita erityisesti edistämällä vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä osa-alueen tasolla ja erityisesti alueellisen kalastuskomitean (CSRP) puitteissa.

2. Sopimuspuolet tekevät tämän pöytäkirjan voimassaoloaikana yhteistyötä tarkastellakseen perusteellisemmin tiettyjä Guinea-Bissaun kalastusalueiden kalavarojen kehitykseen liittyviä näkökohtia. Tätä varten on vähintään kerran vuodessa järjestettävä yhteisen tiedekomitean kokous sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä ja tässä sopimuksessa esiin tuotujen tarpeiden pohjalta kyseinen yhteinen tiedekomitea voidaan kutsua koolle useamminkin.

3. Sopimuspuolet kuulevat toisiaan yhteisen tiedekomitean vuotuisen kokouksen päätelmien, Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT), Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) ja muiden tämän alan alueellisten tai kansainvälisten organisaatioiden, joiden jäseniä molemmat sopimuspuolet ovat tai joissa molemmat sopimuspuolet ovat edustettuina, antamien suositusten ja päätöslauselmien perusteella sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen tarvittaessa ja yhteisestä sopimuksesta kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä.

5 artikla Kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1. Edellä olevassa 1 artiklassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan yhteisestä sopimuksesta lisätä, jos tämä lisäys ei sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen tiedekomitean vuotuisen kokouksen päätelmien mukaan vahingoita Guinea-Bissaun kalavarojen kestävää hoitoa. Tällöin 2 artiklan 1 kohdassa vahvistettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Euroopan unionin maksaman taloudellisen korvauksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 2 artiklan 1 kohdassa mainittuun määrään verrattuna.

2. Jos sopimuspuolet sitä vastoin sopivat sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, 1 artiklassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia vähentävien toimenpiteiden toteuttamisesta, taloudellista korvausta alennetaan vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 8 artiklan määräysten soveltamista Euroopan unioni voi keskeyttää tämän taloudellisen korvauksen maksamisen silloin, kun tässä pöytäkirjassa määrättyjä kalastusmahdollisuuksia ei voida hyödyntää.

3. Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien kesken voidaan niin ikään tarkistaa sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta ja noudattaen yhteisen tiedekomitean vuotuisen kokouksen mahdollisesti antamia suosituksia sellaisten kantojen hoidosta, joihin tällainen uudelleenjako voisi vaikuttaa. Sopimuspuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi perusteltua.

4. Sopimuspuolet päättävät edellä 1, 2 ja 3 kohdassa määrätyistä kalastusmahdollisuuksien tarkistuksista yhteisestä sopimuksesta sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa.

6 artiklaUudet kalastusmahdollisuudet ja koekalastus

1. Jos unionin alukset haluaisivat harjoittaa muuta kuin tämän pöytäkirjan 1 artiklassa esitettyä kalastustoimintaa, unioni kuulee Guinea-Bissauta tällaiseen uuteen kalastustoimintaan mahdollisesti myönnettävästä luvasta. Sopimuspuolet sopivat tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja muuttavat tarvittaessa tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

2. Sopimuspuolet voivat sopimuksen 4 artiklassa määrätyn yhteisen tiedekomitean antaman lausunnon perusteella toteuttaa Guinea-Bissaun kalastusalueilla koekalastusta. Ne käyvät tässä tarkoituksessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä neuvotteluja ja määrittelevät tapauskohtaisesti uudet kalavarat, edellytykset ja muut asiaan kuuluvat parametrit.

3. Koekalastusluvat myönnetään koemielessä enintään kuudeksi kuukaudeksi.

4. Kun sopimuspuolet toteavat, että koekalastuksen tulokset ovat olleet myönteisiä, unionin aluksille voidaan ekosysteemien ja meren elävien luonnonvarojen säilyttämistä koskevia määräyksiä noudattaen myöntää uusia kalastusmahdollisuuksia tämän pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn neuvottelumenettelyn mukaisesti tämän pöytäkirjan voimassaolon loppuun saakka ja sallitun pyyntiponnistuksen rajoissa. Taloudellista korvausta korotetaan tämän pöytäkirjan 5 artiklassa vahvistettujen määräysten mukaisesti.

5. Koekalastuksessa saadut saaliit ovat varustajan omaisuutta. Sellaisten lajien pyynti, joiden koko on säännösten vastainen ja joiden kalastus, aluksella pito ja kaupan pitäminen ei Guinea-Bissaun lain mukaan ole sallittua, on kiellettyä.

7 artiklaTaloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja tarkistaminen epätavallisten olosuhteiden vuoksi

1. Euroopan unioni voi keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen ja erityiskorvauksen maksamisen, jos

1. kalastustoimintaa ei voida harjoittaa Guinea-Bissaun talousvyöhykkeellä muista kuin luonnonilmiöistä johtuvien epätavallisten olosuhteiden vuoksi; tai

2. Euroopan unioni havaitsee Guinea-Bissaussa ihmisoikeuksien ja kansanvallan periaatteiden olennaisen ja perustavanlaatuisen rikkomuksen, jollaisia ovat muun muassa Cotonoun sopimuksen 9 artiklassa määrätyt rikkomukset.

Keskeyttämispäätös tehdään sopimuspuolten välisten neuvottelujen jälkeen kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen pyynnön esittämisestä ja edellyttäen, että Euroopan unioni on keskeyttämishetkellä suorittanut kaikki sen maksettavina olleet maksut.

2. Tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettua taloudellista korvausta ja erityiskorvausta aletaan jälleen maksaa sopimuspuolten todettua yksimielisesti kuulemisten jälkeen, että kalastustoiminnan keskeytymiseen johtaneet olosuhteet ovat poistuneet ja että tilanne mahdollistaa kalastustoiminnan jatkamisen.

3. EU:n aluksille myönnetyt kalastusluvat voidaan keskeyttää samalla kun 2 artiklan mukaisen taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytetään. Jos kalastuslupia aletaan jälleen soveltaa, niiden voimassaoloaikaa pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

8 artiklaKumppanuussopimuksen anti alakohtaisen kalastuspolitiikankehittämiselle Guinea-Bissaussa

1. Edellä olevan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta taloudellisesta korvauksesta osoitetaan vuosittain 35 prosenttia eli 2 450 000 euroa Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon tavoitteena päästä kestävään ja vastuulliseen kalastukseen Guinea-Bissaun vesillä.

2. Vastaavan määrän hallinnointi on Guinea-Bissaun vastuulla ja perustuu sopimuspuolten yhdessä määrittelemiin tavoitteisiin ja niihin liittyviin vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin erityisesti kalavarojen moitteettoman hoidon, tieteellisen tutkimuksen edistämisen, Guinea-Bissaun toimivaltaisten viranomaisten valvontavalmiuksien ja kalastustuotteiden tuotantoedellytysten parantamisen osalta.

3. Rajoittamatta sopimuspuolten näiden tavoitteiden määrittelemistä ja Guinea-Bissaun kalastusalan kestävää kehittämistä koskevan strategian ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti sekä alan kestävän ja vastuullisen hallinnoinnin varmistamiseksi sopimuspuolet sopivat keskittyvänsä muun muassa seuraaville toiminta-aloille: kalastustoiminnan seuranta, tarkastukset ja valvonta sekä tieteellinen tutkimus ja kalastuksen hoito ja suunnittelu.

9 artiklaGuinea-Bissaun alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan myönnettävän tuen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1. Rajoittamatta 8 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamista Euroopan unioni ja ministeriö sopivat tämän pöytäkirjan voimaantulosta alkaen sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa:

(a) vuosittaisista suuntaviivoista, jotka ohjaavat kestävän ja vastuullisen kalastuksen käyttöön ottamiseen tähtäävien Guinea-Bissaun kalastuspolitiikan ja erityisesti 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen painopistealojen täytäntöönpanoa;

(b) vuosittaisista tavoitteista sekä saavutettujen tulosten vuosittaiseen arviointiin käytettävistä perusteista ja indikaattoreista. Liitteessä III esitetään tavoitteita ja suoritusindikaattoreita koskevat peruselementit, jotka on otettava huomioon pöytäkirjan yhteydessä.

2. Sopimuspuolet hyväksyvät näihin suuntaviivoihin, tavoitteisiin ja arvioinnissa käytettäviin perusteisiin ja indikaattoreihin tehtävät muutokset sekakomiteassa.

3. Guinea-Bissau ilmoittaa Euroopan unionille tämän pöytäkirjan 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen käyttötarkoituksesta silloin kun suuntaviivat ja tavoitteet sekä arvioinnissa käytettävät indikaattorit ja perusteet hyväksytään sekakomiteassa.

4. Ministeriön on ilmoitettava tämä käyttötarkoitus Euroopan unionille viimeistään neljän kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta.

5. Suunniteltujen ja rahoitettujen toimien täytäntöönpanosta, saavutetuista tuloksista ja mahdollisista todetuista vaikeuksista laadittava vuosikertomus on toimitettava hyväksyntää varten sopimuksen 10 artiklassa määrätylle sekakomitealle.

6. Euroopan unioni varaa kuitenkin itselleen oikeuden sekakomiteaa kuultuaan mukauttaa pöytäkirjan 8 artiklan 1 kohdassa vahvistetun määrän maksamista tai keskeyttää sen, jos se on perusteltua kalastuspolitiikan täytäntöönpanon todellisia tuloksia koskevan vuotuisen arvioinnin nojalla.

10 artiklaUnionin toimijoiden taloudellinen integroituminenGuinea-Bissaun kalatalousalaan

1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään unionin toimijoiden taloudellista integroitumista Guinea-Bissaun koko kalatalousalaan.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat erityisesti edistämään unionin toimijoiden ja Guinea-Bissaun toimijoiden välisten väliaikaisten yhteisyritysten perustamista Guinea-Bissaun talousvyöhykkeen kalavarojen yhteiseksi hyödyntämiseksi.

3. Väliaikaisella yhteisyrityksellä tarkoitetaan liittymää, joka perustuu kestoltaan rajattuun sopimukseen unionin laivanvarustajien ja Guinea-Bissaun luonnollisten tai oikeushenkilöiden välillä tarkoituksena yhdessä kalastaa tai hyödyntää Guinea-Bissaun kalastuskiintiöitä yhdellä tai useammalla Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella ja jakaa yhdessä toteutettavan taloudellisen toiminnan voitot tai tappiot.

4. Guinea-Bissau myöntää tarvittavan luvan, jotta meren kalavarojen hyödyntämiseksi perustetut väliaikaiset yhteisyritykset voivat toimia Guinea-Bissaun kalastusalueella.

5. Unionin alukset, jotka ovat päättäneet perustaa voimassa olevan pöytäkirjan mukaisesti väliaikaisia yhteisyrityksiä tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen kalastusluokkien osalta, vapautetaan lisenssimaksuista. Lisäksi Guinea-Bissau asettaa pöytäkirjan kolmannesta voimassaolovuodesta alkaen taloudellisia tukia, jotka ovat käytettävissä väliaikaisten yhteisyritysten perustamiseen. Näiden tukien kokonaismäärä voi olla enintään 20 prosenttia laivanvarustajien tämän pöytäkirjan yhteydessä maksamien maksujen kokonaismäärästä.

6. Sekakomitea vahvistaa kyseisten tukien rahoitusta ja teknistä toteutusta koskevat yksityiskohdat niiden toteuttamisen mahdollistamiseksi ja väliaikaisten yhteisyritysten edistämiseksi voimassaolevan pöytäkirjan yhteydessä.

11 artiklaErimielisyydet – Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen

1. Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano voidaan toisen sopimuspuolen aloitteesta keskeyttää sekakomiteassa käydyn kuulemisen jälkeen, jos toinen sopimuspuolista rikkoo olennaisesti ja perustavanlaatuisesti ihmisoikeuksia ja kansanvallan periaatteita. Tällaisia ovat muun muassa Cotonoun sopimuksen 9 artiklassa määrätyt rikkomukset.

2. Tämän lisäksi sopimuspuolten väliset erimielisyydet, jotka liittyvät tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, edellyttävät sopimuspuolten kuulemista sekakomiteassa, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ylimääräiseen istuntoon.

3. Pöytäkirjan soveltaminen voidaan toisen osapuolen aloitteesta keskeyttää, jos osapuolten välinen erimielisyys katsotaan vakavaksi ja jos siitä ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa edellä 1 kohdan mukaisesti käydyissä kuulemisissa.

4. Tämän pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

5. Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, osapuolet jatkavat neuvotteluja löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun ratkaisu löydetään, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti suhteessa pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

12 artiklaPöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen, jos Guinea-Bissau ei täytä vastuullista ja kestävää kalastusta koskevia sitoumuksiaan

Jos Guinea-Bissau jättää täyttämättä sitoumuksensa, jonka mukaan se toteuttaa vastuullista ja kestävää kalastusta erityisesti noudattamalla Guinea-Bissaun hallituksen laatimia vuotuisia kalastuksenhoitosuunnitelmia, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa määrätyin edellytyksin, jollei tämän pöytäkirjan 4 artiklan määräyksistä muuta johdu.

13 artiklaTämän pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen maksun laiminlyönnin vuoksi

Jos Euroopan unioni jättää suorittamatta 2 artiklassa määrätyt maksut, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan, rajoittamatta 4 artiklan määräysten soveltamista, keskeyttää seuraavin edellytyksin:

a) Guinea-Bissaun toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan komissiolle tiedonannon, jossa ilmoitetaan maksun laiminlyönnistä. Euroopan komissio tekee aiheelliset tarkastukset ja suorittaa tarvittaessa maksun 30 työpäivän kuluessa tiedonannon vastaanottamisesta.

b) Ellei maksua suoriteta tai maksun laiminlyönnille ei esitetä kunnollisia perusteluja edellä a alakohdassa vahvistetussa määräajassa, Guinea-Bissaun toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus keskeyttää tämän pöytäkirjan soveltaminen. Niiden on annettava tästä viipymättä tieto Euroopan komissiolle.

Tätä pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, kun kyseiset maksut on suoritettu.

14 artiklaVoimaantulo

1. Tämä pöytäkirja ja sen liitteet tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2. Niitä sovelletaan väliaikaisesti 16 päivästä kesäkuuta 2011.

3. Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat voimassa yhden vuoden ajan siitä alkaen, kun niitä aletaan väliaikaisesti soveltaa. Sopimuspuolet sitoutuvat aloittamaan hyvissä ajoin neuvottelut tehdäkseen uuden pöytäkirjan, jonka on määrä korvata tämä pöytäkirja, kun sen voimassaolo päättyy. Sopimuspuolet pyrkivät saattamaan kyseiset neuvottelut päätökseen viimeistään 9 kuukauden kuluttua eli viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2012.

LIITE I

UNIONIN ALUSTEN KALASTUSTOIMINNAN HARJOITTAMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET GUINEA-BISSAUN KALASTUSALUEELLA

I luku - Lisenssihakemusta ja lisenssin myöntämistä koskevat muodollisuudet

1 jakso Kaikkiin aluksiin sovellettavat yleismääräykset

1. Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi Guinea-Bissaun kalastusalueella.

2. Jotta aluksella olisi lupa kalastukseen, aluksen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Guinea-Bissaussa. Sen tilanteen Guinea-Bissaun hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että se on täyttänyt kaikki aikaisemmat sen Guinea-Bissaussa tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyneet velvollisuutensa unionin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

3. Kaikilla kalastuslisenssiä hakevilla unionin aluksilla voi olla Guinea-Bissauhun sijoittautunut edustaja. Tämän edustajan nimi ja osoite on mainittava lisenssihakemuksessa.

4. Unionin toimivaltaiset viranomaiset toimittavat ministeriölle Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevan lähetystön välityksellä vähintään 20 päivää ennen lisenssille haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa tämän sopimuksen nojalla kalastustoimintaa.

5. Hakemukset on jätettävä ministeriölle Guinea-Bissaun hallituksen tätä tarkoitusta varten laatimilla lomakkeilla, joiden malli on lisäyksessä 1. Guinea-Bissaun viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta lisenssihakemusten yhteydessä saatuja tietoja käsiteltäisiin luottamuksellisina. Tietoja saa käyttää ainoastaan kalastussopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

- todiste lisenssimaksun ja VII luvun 13 kohdassa määrätyn summan maksamisesta lisenssin voimassaoloajalta,

- muut asiakirjat tai todistukset, jotka tämän pöytäkirjan nojalla vaaditaan alustyypin mukaisesti sovellettavissa erityismääräyksissä.

7. Lisenssimaksu on suoritettava Guinea-Bissaun viranomaisten osoittamalle tilille.

8. Maksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset kulut, lukuun ottamatta satamamaksuja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia.

9. Ministeriö myöntää laivanvarustajille tai heidän edustajilleen Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevan lähetystön välityksellä lisenssit kaikkien alusten osalta 20 päivän kuluessa kaikkien edellä 6 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen vastaanottamisesta.

10. Jos Euroopan komission lähetystön toimisto on suljettu lisenssin allekirjoitushetkellä, lisenssi toimitetaan suoraan aluksen edustajalle ja sen jäljennös toimitetaan lähetystölle.

11. Lisenssi myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

12. Euroopan unionin pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta aluksen lisenssi kuitenkin korvataan uudella sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, jolla on samat ominaisuudet kuin edellisellä aluksella, eikä uutta lisenssimaksua tarvitse maksaa. Jos korvaavan aluksen bruttovetoisuus (brt) on kuitenkin suurempi kuin korvattavan aluksen, maksujen erotus on maksettava suhteessa ajanjakson pituuteen.

13. Edellisen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu lisenssi ministeriölle Euroopan komission lähetystön välityksellä.

14. Uusi lisenssi tulee voimaan päivänä, jona laivanvarustaja palauttaa peruutetun lisenssin ministeriölle. Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevalle lähetystölle on ilmoitettava lisenssin siirtämisestä.

15. Lisenssi on säilytettävä aluksella koko ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta I luvun 2 jakson 1 kohdan määräysten soveltamista.

16. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä edistämään sellaisen lisenssijärjestelmän käyttöön ottamista, joka perustuu yksinomaan edellä kuvattujen tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä pikaisesti korvaamaan paperipohjaisen lisenssijärjestelmän vastaavalla sähköisellä järjestelmällä sekä siirtämään Guinea-Bissaun kalastusalueella kalastamaan oikeutettujen alusten luettelon sähköiseen muotoon.

17. Sopimuspuolet sitoutuvat korvaamaan sekakomiteassa kaikki bruttorekisteritonneina (brt) ilmaistut vetoisuudet bruttotonneina (GT) ilmaistuiksi ja mukauttamaan sen seurauksena kaikkia määräyksiä, joita muutos koskee. Ennen tätä korvaamista sopimuspuolet käyvät asiaa koskevat tekniset neuvottelut.

2 jakso Tonnikala-aluksiin ja pintasiima-aluksiin sovellettavat erityismääräykset

1. Lisenssi on aina säilytettävä aluksella. Euroopan unioni pitää ajan tasalla olevaa alustavaa luetteloa aluksista, joille on haettu tämän pöytäkirjan määräysten mukaista kalastuslisenssiä. Kyseinen luettelo annetaan tiedoksi Guinea-Bissaun viranomaisille heti, kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään. Heti kun Guinea-Bissaun viranomaiset ovat saaneet kyseisen alustavan luettelon ja Euroopan komission Guinea-Bissaun viranomaisille lähettämän ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta, ne kirjaavat aluksen kalastuksenvalvonnasta vastaaville viranomaisille ja Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevalle lähetystölle lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa. Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitseva lähetystö lähettää laivanvarustajalle tällöin oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes Guinea-Bissaun toimivaltainen viranomainen on myöntänyt kalastuslisenssin.

2. Lisenssit ovat voimassa yhden vuoden.

3 Lupamaksut lasketaan jokaisen aluksen osalta pöytäkirjan teknisissä selvityksissä vahvistettujen vuosittaisten määrien mukaisesti. Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan, ja niitä korotetaan vastaavasti 3 ja 2 prosenttia lisenssien laatimiseen liittyvien toistuvien kulujen kattamiseksi.

4. Lisenssit myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on maksettu teknisen selvityksen mukaiset kiinteämääräiset summat.

5. Euroopan komissio vahvistaa kuluvalta vuodelta suoritettavien maksujen lopullisen tilityksen Euroopan komission lähetystön välityksellä viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä kesäkuuta kunkin laivanvarustajan laatimien ja pyyntitietojen vahvistamisesta vastaavien jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografia) ja IPIMAR:n (Instituto Português de Investigaçao Maritima) varmentamien saalisilmoitusten perusteella.

6. Tämä tilitys toimitetaan samanaikaisesti ministeriölle ja laivanvarustajille.

7. Laivanvarustajien on maksettava mahdolliset lisämaksut Guinea-Bissaun toimivaltaisille viranomaisille 1 jakson 7 kohdassa tarkoitetulle tilille viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2012.

8. Jos lopullinen maksu on kuitenkin 3 kohdassa tarkoitettua ennakkomaksua pienempi, varustaja ei saa takaisin jäljellä olevaa summaa.

3 jakso Troolareita koskevat erityismääräykset

1. Tässä jaksossa tarkoitettujen alusten lisenssihakemuksissa on oltava tämän luvun 1 jakson 6 kohdassa mainittujen asiakirjojen lisäksi

- oikeaksi todistettu jäljennös jäsenvaltion laatimasta asiakirjasta, jolla todistetaan aluksen vetoisuus bruttorekisteritonneina, ja

- vaatimustenmukaisuustodistus, jonka ministeriö antaa VIII luvun 3.2 kohdan mukaisesti suoritetun aluksen teknisen tarkastuskäynnin jälkeen.

2. Jos alukselle, jolla on tämän pöytäkirjan mukaisesti jo ollut lisenssi ja jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, haetaan uutta lisenssiä, hakemus jätetään Euroopan komission Bissaussa sijaitsevan lähetystön välityksellä ministeriölle ja siihen liitetään ainoastaan maksutosite siltä ajalta, jolle lisenssi halutaan, sekä VII luvun 13 kohdassa määrätystä määrästä. Ministeriö myöntää uuden lisenssin, jossa on maininta ensimmäisestä voimassaolevan pöytäkirjan mukaisesti haetusta lisenssistä.

3. Lisenssien voimassaoloaikaa määritettäessä viitataan vuosijaksoihin, jotka määritetään seuraavasti:

- ensimmäinen jakso: 16 päivän kesäkuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välinen aika

- toinen jakso: 1 päivän tammikuuta 2012 ja 15 päivän kesäkuuta 2012 välinen aika.

4. Minkään lisenssin voimassaoloaika ei voi alkaa tietyn vuosijakson aikana ja päättyä seuraavan vuosijakson aikana.

5. Neljännesvuosi vastaa yhtä kolmen kuukauden kautta, joka alkaa joko 1 päivänä tammikuuta, 1 päivänä huhtikuuta, 1 päivänä heinäkuuta tai 1 päivänä lokakuuta, lukuun ottamatta pöytäkirjan ensimmäistä ja viimeistä soveltamisjaksoa, jolloin kyseiset kaudet ovat 16 päivän kesäkuuta 2011 ja 30 päivän syyskuuta 2011 välinen aika sekä 1 päivän huhtikuuta 2012 ja 15 päivän kesäkuuta 2012 välinen aika.

6. Lisenssien voimassaoloaika on yksi vuosi, kuusi kuukautta tai kolme kuukautta. Ne voidaan uusia.

7. Lisenssi on säilytettävä aluksella koko ajan.

8. Lupamaksut lasketaan jokaisen aluksen osalta pöytäkirjan teknisissä selvityksissä vahvistettujen vuosittaisten määrien mukaisesti. Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan ja niitä korotetaan vastaavasti 3 ja 2 prosenttia lisenssien laatimiseen liittyvien toistuvien kulujen kattamiseksi.

II luku – Kalastusalueet

Pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetuilla unionin aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaansa vesillä, jotka sijaitsevat yli 12 meripeninkulman päässä perusviivoista.

III luku – Saalisilmoitusjärjestelmä aluksille, joilla on lupa kalastaa Guinea-Bissaun vesillä

1. Unionin aluksen kalastusmatkan kestolla tarkoitetaan tässä liitteessä seuraavaa:

- joko aika, joka kuluu Guinea-Bissaun kalastusalueelle saapumisen ja sieltä poistumisen välillä, tai

- aika, joka kuluu Guinea-Bissaun kalastusalueelle saapumisen ja jälleenlaivauksen välillä, tai

- aika, joka kuluu Guinea-Bissaun kalastusalueelle saapumisen ja Guinea-Bissaussa tapahtuvan purkamisen välillä.

2. Kaikkien alusten, joilla on lupa kalastaa Guinea-Bissaun kalastusalueella sopimuksen mukaisesti, on toimitettava saalisilmoitus ministeriölle seuraavaa menettelyä noudattaen:

2.1 Ilmoitusten on sisällettävä aluksen kunkin kalastusmatkan aikana pyytämät saaliit. Ne on toimitettava ministeriölle faksilla, postitse tai sähköpostilla kunkin kalastusmatkan päätteeksi ja joka tapauksessa ennen kuin alus poistuu Guinea-Bissaun vesiltä, ja niistä on toimitettava jäljennös Euroopan komissiolle komission Guinea-Bissaun lähetystön välityksellä. Jos toimitus tapahtuu sähköpostilla, molemmat vastaanottajat lähettävät alukselle viipymättä sähköisessä muodossa olevat vastaanottoilmoitukset, joista ne lähettävät toisilleen jäljennökset. Tonnikala-alusten osalta kyseiset ilmoitukset lähetetään jokaisen kalastuskauden lopussa.

2.2 Faksilla tai sähköpostilla tonnikala-alusten osalta I luvun 2 jakson 2 kohdassa ja troolareiden osalta 3 jakson 3 kohdassa tarkoitettuna vuosittaisena voimassaoloaikana lähetettyjen ilmoitusten alkuperäiset paperiversiot on toimitettava ministeriölle 45 päivän kuluessa mainitun voimassaoloajan viimeisen kalastusmatkan päättymisestä. Paperiversiosta toimitetaan samanaikaisesti jäljennös komission Guinea-Bissaussa sijaitsevalle lähetystölle.

2.3 Tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten on ilmoitettava saaliinsa kalastuspäiväkirjaa vastaavalla lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 2. Niiden ajanjaksojen osalta, joina alus ei ole Guinea-Bissaun vesillä, kalastuspöytäkirjaan on merkittävä maininta ”Guinea-Bissaun talousvyöhykkeen ulkopuolella”.

2.4 Troolareiden on ilmoitettava saaliinsa lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 3, ja merkittävä kokonaissaalis lajeittain kalenterikuukauden tai sen osan mukaan.

2.5 Lomakkeet on täytettävä selkeästi, ja aluksen päällikön on allekirjoitettava ne.

3. Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Guinea-Bissaun hallituksella on oikeus peruuttaa asianomaisen aluksen lisenssi, kunnes muodollisuudet on täytetty, soveltaa laivanvarustajaan Guinea-Bissaun voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia ja rikkomuksen toistuessa olla uusimatta lisenssiä. Asiasta on ilmoitettava Euroopan komissiolle.

Sopimuspuolet pyrkivät ottamaan käyttöön sähköisen järjestelmän näiden tietojen vaihtamiseksi.

IV luku – Sivusaaliit

Sivusaaliiden taso vahvistetaan kunkin tässä pöytäkirjassa määrätyn kalastuksen osalta Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti ja ilmoitetaan kunkin kyseisen luokan osalta teknisissä selvityksissä.

V luku – Merimiesten ottaminen palvelukseen

Laivanvarustajat, joilla on sopimuksen mukaiset kalastuslisenssit, tukevat Guinea-Bissaun kansalaisten käytännön ammattikoulutusta ja työmarkkinoiden parantamista seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

1. Jokainen troolarin varustaja sitoutuu ottamaan palvelukseen:

- kolme merimies-kalastajaa alle 250 brt:n aluksiin,

- neljä merimies-kalastajaa 250–400 brt:n aluksiin,

- viisi merimies-kalastajaa 400–650 brt:n aluksiin,

- kuusi merimies-kalastajaa yli 650 brt:n aluksiin.

2. Varustajien on pyrittävä ottamaan miehistöönsä ylimääräisiä guineabissaulaisia merimiehiä.

3. Varustajat valitsevat vapaasti edustajiensa välityksellä miehistöönsä otettavat merimiehet.

4. Varustajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava ministeriölle asianomaiselle alukselle palvelukseen otettujen guineabissaulaisten merimiesten nimet ja asema miehistössä.

5. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti EU:n aluksille otettuihin merimiehiin. Tämä koskee erityisesti järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista sekä syrjimättömyyttä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

6. Guineabissaulaisten merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan/edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä yhdessä ministeriön kanssa. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

7. Laivanvarustajat maksavat guineabissaulaisten merimiesten palkan. Se on vahvistettava varustajien tai heidän edustajiensa ja Guinea-Bissaun viranomaisten välisellä yhteisellä sopimuksella ennen lisenssien myöntämistä. Guineabissaulaisten merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan Guinea-Bissaun miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

8. Jokaisen unionin alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

9. Jos guineabissaulaisia merimiehiä ei oteta alukselle jostakin muusta kuin edellä olevassa kohdassa tarkoitetusta syystä, asianomaisten unionin alusten varustajien on maksettava kyseiseltä kalastuskaudelta mahdollisimman pian kiinteämääräinen summa, joka vastaa alukselle ottamatta jätettyjen merimiesten palkkaa.

10. Kyseinen summa maksetaan Guinea-Bissaun toimivaltaisten viranomaisten etukäteen ilmoittamalle tilille, ja sillä rahoitetaan kalastusalan ammatillisen koulutuksen julkisia rakenteita.

VI luku - Tekniset toimenpiteet

1. Laajasti vaeltavia lajeja pyytävien alusten on noudatettava ICCAT:n vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

2. Troolareiden osalta toimenpiteet esitetään vastaavissa teknisissä selvityksissä.

3. Guinea-Bissau soveltaa biologisen palautumisajan vuoksi määrättyjä kalastuskieltoja syrjimättömällä tavalla kaikkiin asianomaisiin kalastuksiin osallistuviin aluksiin riippumatta siitä, ovatko ne kansallisia, unionin tai kolmannen maan lipun alla purjehtivia.

4 . Sopimuspuolet sopivat vaikutustenarvioinnin perusteella tarvittaessa sekakomiteassa mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, jotka liittyvät sovellettaviin biologisiin palautumisaikoihin.

5. Jos Guinea-Bissau joutuu toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä, joiden seurauksena on muu kuin edellä 3 kohdassa tarkoitettu kalastuskielto tai siinä tarkoitetun kiellon pidentyminen, sekakomitea kutsutaan koolle arvioimaan, miten näiden toimenpiteiden soveltaminen vaikuttaa unionin aluksiin.

6. Jos edellä olevan 4 ja 5 kohdan soveltaminen johtaa kalastuskieltokausien lisääntymiseen, sopimuspuolet neuvottelevat sekakomiteassa taloudellisen korvauksen mukauttamisesta sen mukaan, miten kyseisistä toimenpiteistä johtuva kalastusmahdollisuuksien väheneminen vaikuttaa unioniin.

VII luku – Tarkkailijat troolareilla

1. Aluksille, joilla on tämän sopimuksen mukainen lupa kalastaa Guinea-Bissaun vesillä, on otettava Guinea-Bissaun nimeämiä tarkkailijoita seuraavien edellytysten mukaisesti:

1.1 Jokaiseen troolariin on otettava kalastuksesta vastaavan ministeriön osoittama tarkkailija.Tässä tapauksessa kalastuksesta vastaava ministeriö ja laivanvarustajat tai heidän edustajansa sopivat yhdessä sataman, josta tarkkailija nousee alukselle.

1.2 Ministeriö laatii luettelon aluksista, joiden on määrä ottaa tarkkailija, sekä luettelon alukselle otettavista nimetyistä tarkkailijoista. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on toimitettava Euroopan komissiolle heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.

1.3 Ministeriön on ilmoitettava asianomaisille laivanvarustajille tai heidän edustajilleen alukselle sijoitettavan tarkkailijan nimi lisenssin myöntämisen yhteydessä.

2. Ministeriö vahvistaa tarkkailijan aluksellaoloajan, joka ei yleensä voi olla pidempi kuin mitä tarvitaan tarkkailijan tehtävien suorittamiseksi. Ministeriö ilmoittaa siitä laivanvarustajalle tai tämän edustajalle alukselle tulevan tarkkailijan nimeämisen yhteydessä.

3. Varustaja tai hänen edustajansa ja Guinea-Bissaun viranomaiset sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

4. Tarkkailijan alukselle nousu ensimmäisen kalastusmatkan alussa tapahtuu Guinea-Bissaun satamassa ja, jos lisenssi uusitaan, varustajan valitsemassa satamassa.

5. Kyseisten varustajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemista varten suunnitellut päivämäärät ja satamat.

6. Jos tarkkailija nousee alukselle muussa kuin kotimaassaan, varustajan on vastattava tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu Guinea-Bissaun kalastusalueelta guineabissaulaisen tarkkailijan ollessa aluksella, on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu Guinea-Bissauhun niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

7. Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

8. Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa kalastustoimintaa Guinea-Bissaun vesillä, tarkkailijan tehtävänä on:

8.1 tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

8.2 tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

8.3 ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

8.4 laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

8.5 tarkastaa Guinea-Bissaun vesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

8.6 tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio poisheitetyistä määristä;

8.7 ilmoittaa vähintään kerran viikossa radiolla kalastustiedot, joihin sisältyvät aluksella olevien pää- ja sivusaaliiden määrät.

9. Aluksen päällikön on huolehdittava kaikin hänen vastuulleen kuuluvin tavoin tarkkailijan fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta tämän suorittaessa tehtäviään.

10. Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki hänen tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Aluksen päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat eli kalastuspäiväkirja ja lokikirja sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

11. Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on

11.1 kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

11.2 kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta;

11.3 laadittava Guinea-Bissaun toimivaltaisille viranomaisille toimitettava kertomus toimistaan. Näiden viranomaisten on käsittelyn jälkeen ja viikon kuluessa lähetettävä kertomuksen jäljennös Euroopan komission Bissaussa sijaitsevalle lähetystölle.

12. Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan Guinea-Bissaun toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan komissiolle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän vahvistaa allekirjoituksellaan. Tarkkailija antaa aluksen päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

13. Tarkkailijoille järjestetään aluksen rakenne huomioon ottaen laivanvarustajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

Tarkkailijan aluksella olosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen osallistuakseen laivanvarustajan on maksettava Guinea-Bissaun viranomaisille samanaikaisesti lisenssimaksun kanssa vuosittainen 12 euron suuruinen maksu bruttorekisteritonnia kohti kunkin Guinea-Bissaun vesillä kalastustoimintaa harjoittavan aluksen osalta sen kalastusaikaan suhteutettuna.

14. Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksaa ministeriö.

VIII luku – Tarkkailijat tonnikala-aluksilla

Sopimuspuolet kuulevat toisiaan ja asianomaisia maita mahdollisimman pian alueellisten tarkkailijoiden järjestelmän määrittelystä ja toimivaltaisen alueellisen kalastusjärjestön valinnasta.

IX luku – Valvonta

1. Euroopan unioni pitää I luvun 2 jakson 1 kohdan mukaisesti ajan tasalla olevaa luetteloa aluksista, joille on myönnetty tämän pöytäkirjan määräysten mukainen kalastuslisenssi. Luettelo annetaan tiedoksi kalastuksen valvonnasta vastaaville Guinea-Bissaun viranomaisille heti kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään.

2. Laajasti vaeltavia lajeja pyydystävät alukset merkitään edellisessä kohdassa mainittuun luetteloon, kun on saatu ilmoitus tämän liitteen I luvun 2 jakson 3 kohdassa tarkoitetun ennakkomaksun maksamisesta. Laivanvarustajalle lähetetään tällöin oikeaksi todistettu jäljennös tonnikala-alusten luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes Guinea-Bissaun toimivaltainen viranomainen on myöntänyt kalastuslisenssin.

3. Troolarien tekniset tarkastuskäynnit

3.1 Kerran vuodessa ja vetoisuuden muuttuessa tai kalastusluokan muuttuessa siten, että käytetään eri pyydyksiä, unionin troolarien on saavuttava Guinea-Bissaun satamaan, jotta voimassa olevassa sääntelyssä säädetyt tarkastukset voidaan suorittaa. Tarkastukset on tehtävä 48 tunnin kuluessa aluksen satamaan saapumisesta.

3.2 Tarkastuskäynnin päätteeksi aluksen päällikölle myönnetään todistus, joka on voimassa yhtä kauan kuin lisenssikin ja jota pidennetään automaattisesti niiden alusten osalta, jotka sinä vuonna uusivat lisenssinsä. Enimmäisvoimassaoloaika on kuitenkin vuosi. Todistus on säilytettävä pysyvästi aluksessa.

3.3 Teknisen tarkastuskäynnin tarkoituksena on valvoa teknisten ominaisuuksien noudattamista ja aluksen pyydyksiä ja varmistaa, että guineabissaulaista miehistöä koskevia säännöksiä noudatetaan.

3.4 Tarkastuskäynteihin liittyvistä kuluista vastaavat varustajat, ja ne määritellään Guinea-Bissaun lainsäädännössä vahvistettujen tariffien mukaan. Ne eivät saa ylittää muiden alusten samoista palveluista tavallisesti maksamia määriä.

3.5 Jos edellä olevan 3.1 ja 3.2 kohdan määräyksiä ei noudateta, kalastuslisenssi keskeytetään automaattisesti, kunnes varustaja täyttää velvoitteensa.

4. Alueelle tulo ja siltä poistuminen:

Kaikkien sopimuksen mukaisesti Guinea-Bissaun kalastusalueella kalastustoimintaa harjoittavien Euroopan unionin alusten on ilmoitettava kalastuksesta vastaavan ministeriön radioasemalle päivämäärä ja kellonaika sekä sijaintinsa silloin, kun alus saapuu Guinea-Bissaun kalastusalueelle ja poistuu sieltä.

Kalastuksesta vastaava ministeriö antaa tiedoksi laivanvarustajille radiokutsutunnuksen sekä radioaseman taajuuden ja lähetysajat lupaa myöntäessään.

Jos radiota ei voida käyttää, tiedot voidaan välittää muulla tavoin, esimerkiksi teleksillä tai faksina (nro 20 11 57, nro 20 19 57, nro 20 69 50) tai sähkeitse.

4.1 Unionin alusten on ilmoitettava vähintään 24 tuntia aikaisemmin ministeriölle aikomuksestaan tulla Guinea-Bissaun kalastusalueille tai poistua niiltä. Tonnikala-alusten osalta kyseinen määräaika on kuusi tuntia.

4.2 Poistumisilmoituksen yhteydessä kunkin aluksen on ilmoitettava myös sijaintinsa ja aluksella olevien saaliiden määrä ja lajit. Nämä tiedonannot tehdään ensisijaisesti faksilla, mutta jos aluksella ei ole faksia, ne tehdään radiolla ja sähköpostitse.

4.3 Alus, joka tavataan kalastamasta ilman ministeriölle tehtyä ennakkoilmoitusta, katsotaan ilman lisenssiä kalastavaksi alukseksi.

4.4 Kalastuslisenssin myöntämisen yhteydessä on ilmoitettava myös faksinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5. Valvontamenettely

5.1 Guinea-Bissaun kalastusalueilla kalastavien unionin alusten päälliköiden on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Guinea-Bissaun viranomaisten alukselle pääsy ja helpotettava näiden tehtävien suorittamista.

5.2. Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tehtävien suorittamiseksi tarpeen.

5.3 Kunkin tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

6. Aluksen pysäyttäminen

6.1 Ministeriö ilmoittaa Euroopan komissiolle komission Guinea-Bissaussa olevan lähetystön välityksellä 48 tunnin kuluessa tiedon jokaisesta unionin aluksesta, joka on pysäytetty ja johon on sovellettu seuraamuksia Guinea-Bissaun vesillä.

6.2 Euroopan komissiolle on samanaikaisesti toimitettava lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

7. Aluksen pysäyttämistä koskeva selvitys

7.1 Aluksen päällikön on allekirjoitettava rannikkovaltion toimivaltaisen viranomaisen laatima selvitys.

7.2 Allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi vedota sen rikkomisen osalta, josta häntä epäillään.

7.3 Aluksen päällikkö voidaan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti pakottaa ohjaamaan aluksensa toimivaltaisten viranomaisten osoittamaan satamaan.

8. Arviointikokous aluksen pysäyttämisen yhteydessä

8.1 Oletettua rikkomista koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä lukuun ottamatta ei saa toteuttaa mitään aluksen päällikköä, miehistöä, lastia tai laitteita koskevia toimenpiteitä ennen kuin yhden työpäivän kuluessa edellä tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta on unionin pyynnöstä järjestetty Euroopan komission ja ministeriön välinen arviointikokous, johon voi myös osallistua kyseisen jäsenvaltion edustaja.

8.2 Kokouksessa sopimuspuolet luovuttavat toisilleen kaikki asiakirjat ja tiedot, joista voi olla hyötyä tilanteeseen johtaneiden seikkojen selvittämisessä. Varustamolle tai tämän edustajalle on ilmoitettava kokouksen tuloksista sekä kaikista pysäyttämisen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

9. Pysäyttämisen selvittäminen

9.1 Epäilty rikkominen on ennen mahdollisen oikeudellisen menettelyn aloittamista pyrittävä sovittamaan sovittelumenettelyllä. Tämä menettely päättyy viimeistään neljäntenä työpäivänä pysäyttämisestä.

9.2 Sovittelumenettelyn tapauksessa sovellettavan sakon suuruus määritellään Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti.

9.3 Jos asiaa ei ole saatu ratkaistua sovittelumenettelyllä ja jos se viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, varustajan on asetettava ministeriön osoittamaan pankkiin vakuus, jonka määrä vahvistetaan ottaen huomioon pysäytyksestä aiheutuneet kustannukset, sakkojen määrä ja korjaukset, jotka rikkomisesta vastuussa olevien on hoidettava.

9.4 Vakuutta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Vakuus vapautetaan heti, kun oikeuskäsittely päättyy ilman, että aluksen päällikköä tuomitaan. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on määrältään pienempi kuin asetettu vakuus, ministeriö vapauttaa jäännöksen.

9.5 Alus päästetään lähtemään, ja se ja sen miehistö saavat poistua satamasta:

- heti kun sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty, tai

- oikeuskäsittelyn päättymistä odotettaessa pankkiin on asetettu edellä 9.3 kohdassa vakuus ja ministeriö on sen hyväksynyt.

10. Lainsäädännön noudattaminen

Kaikki unionin alusten tekemiä rikkomuksia koskevat tiedot toimitetaan säännöllisesti komissiolle lähetystön välityksellä.

11. Jälleenlaivaukset

11.1 Unionin alusten, jotka haluavat jälleenlaivata saaliitaan Guinea-Bissaun vesillä, on tehtävä se Guinea-Bissaun satamien redillä.

11.2 Kyseisten alusten varustajien on annettava ministeriölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin seuraavat tiedot:

- jälleenlaivausta aikovien kalastusalusten nimet,

- rahtialuksen nimi,

- jälleenlaivattava määrä tonneina lajeittain;

- jälleenlaivauspäivä.

11.3 Jälleenlaivaus rinnastetaan Guinea-Bissaun kalastusalueelta poistumiseen. Alusten on sen vuoksi toimitettava toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua Guinea-Bissaun kalastusalueelta.

11.4 Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Guinea-Bissaun kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Guinea-Bissaun voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

12. Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta Guinea-Bissaun satamassa harjoittavien unionin alusten päälliköiden on sallittava Guinea-Bissaun tarkastajien toiminta ja helpotettava sitä. Kunkin satamassa tehdyn tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

X luku – Kalastusalusten satelliittiseuranta

Sopimuspuolet pyrkivät sekakomiteassa vahvistamaan tämän sopimuksen mukaisesti kalastavien unionin kalastusalusten satelliittiseurantaan liittyvät säännöt, kun tekniset edellytykset ovat olemassa.

LISÄYKSET

1 – Kalastuslisenssin hakemuslomake

2 – Saalis- ja pyyntiponnistustilastot

3 – Tonnikala-alusten kalastuspöytäkirja

Lisäys 1

KALASTUSLISENSSIN

HAKEMUSLOMAKE

Viranomainen täyttää | Huomautuksia |

Kansallisuus ………………………………….. Lisenssin numero……………………………. Allekirjoituksen päivämäärä ……………… Myöntämispäivä …………………. | ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………... |

HAKIJA

Toiminimi:

Numero kaupparekisterissä:

Vastuuhenkilön etu- ja sukunimi:

Syntymäaika ja -paikka:

Ammatti:

Osoite:

Työntekijöiden lukumäärä:

Edustajan nimi ja osoite:.

ALUS

Alustyyppi: Rekisterinumero:

Uusi nimi: Entinen nimi:.

Rakennuspäivä ja -paikka:

Alkuperäkansallisuus:

Pituus: Leveys: Syvyys:

Bruttovetoisuus: Nettovetoisuus:

Rakennusmateriaali:

Pääkoneen merkki: Tyyppi: Teho hevosvoimina:

Potkuri: Kiinteä: ( Vaihtuva: ( Suutin: (

Nopeus:

Kutsutunnus: Kutsutaajuus:

Luettelo tutka-, navigointi- ja viestintävälineistä:

Tutka: ( Kaikuluotain: ( Troolianturi: (

VHF: ( BLU: ( Navigaatiosatelliitti: ( Muu:

Miehistön lukumäärä:

SÄILYTYSTAPA

Jää: ( Jää ja jäähdytys: (

Jäädytys: suolavedessä: ( kuivana: ( jäähdytetyssä merivedessä: (

Kokonaiskylmäteho (FG) :

Jäädytyskapasiteetti vuorokaudessa tonneina:

Ruumien tilavuus:

KALASTUSTYYPPI

A. Pohjakalastus

Rannikolla: ( Avomerellä: (

Troolin tyyppi:

Pääjalkaiset: ( Katkaravut: ( Kalat: (

Troolin pituus: Siiman pituus:

Silmäkoko troolin perässä:

Silmäkoko troolin siivessä:

Troolausnopeus:

B. Suurten pelagisten lajien pyynti (tonnikala)

Vavalla: ( Vapojen lukumäärä: (

Nuotalla: ( Verkon pituus : Syvyys:

Säiliöiden lkm: Kapasiteetti (tonnia):

C. Pitkäsiima- ja mertakalastus

Pintapyydykset: ( Pohjapyydykset: (

Siiman pituus: Koukkujen lkm:

Siimojen lukumäärä:

Mertojen lukumäärä:

MAISSA OLEVA LAITOS

Osoite ja hyväksyntänumero:

Toiminimi:

Toiminnot:

Myynti kotimaassa: ( Vientiin: (

Myyntiluvan luonne ja numero:

Käsittely- ja varastointilaitosten kuvaus:

Työntekijöiden lukumäärä:

Huom.: Rastikaa oikea vastausruutu.

Tekniset huomautukset

Kansallisen ministeriön lupa

Lisäys 2

KALASTUSMINISTERIÖ SAALIS- JA PYYNTIPONNISTUSTILASTOT Kuukausi: Vuosi:

Aluksen nimi: | Koneteho: | Kalastusmenetelmä: |

Kansallisuus: | Bruttovetoisuus (t): | Purkaussatama: |

Päivämäärä | Kalastusalue | Verkonnostojen lukumäärä | Kalastus-tuntien lukumäärä | Kalalajit |

TONNIKALA-ALUKSEN KALASTUSPÄIVÄKIRJA | Pitkäsiima |

1. Kalastusalue |

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevat vedet, Guinea-Bissaun ja Senegalin yhteishoitoalue mukaan luettuna, pohjoisessa atsimuuttikulmaan 268° saakka |

2. Sallittu pyydys |

Sallittuja ovat tavanomaiset troolit trooliovineen ja muut valikoivat pyydykset. Puomien käyttö on sallittu. Kaikentyyppisten pyydysten osalta sellaisten keinojen tai laitteiden käyttö, jotka tukkivat verkkojen silmät tai vähentävät niiden valikoivuutta, on kiellettyä. Kulumisen ja rikkoontumisen estämiseksi on kuitenkin sallittua kiinnittää pohjatroolipussien pohjalle verkosta tai muusta materiaalista valmistettu suoja. Kyseiset suojat kiinnitetään ainoastaan troolipussin etu- ja sivureunoille. Troolien takaosassa on sallittua käyttää suojavälineitä, jos ne koostuvat yhdestä verkonpalasta, joka on samaa materiaalia kuin pohja ja jonka silmät venytettyinä ovat vähintään 300 millimetriä. Troolin pohjaverkon lankojen, olivat ne yksinkertaisia tai punottuja, kaksinkertaistaminen on kiellettyä. |

3. Pienin sallittu silmäkoko |

70 mm |

4. Biologinen palautumisaika |

Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti. Jos Guinea-Bissaun lainsäädännössä ei ole tätä koskevia säännöksiä, sopimuspuolet sopivat sekakomiteassa ja parhaiden saatavilla olevien, yhteisen tiedekomitean hyväksymien tieteellisten lausuntojen perusteella sopivimmasta biologisesta palautumisajasta. |

5. Sivusaaliit |

Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti. Kalaa pyytävillä aluksilla voi olla tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa III luvussa määritellyn kalastusmatkan lopussa enintään 9 % äyriäisiä ja 9 % pääjalkaisia kokonaissaaliista, joka on saatu Guinea-Bissaun kalastusalueella. Pääjalkaisia pyytävillä aluksilla voi olla tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa III luvussa määritellyn kalastusmatkan lopussa enintään 9 % äyriäisiä kokonaissaaliista, joka on saatu Guinea-Bissaun kalastusalueella. Sallittujen sivusaalisprosenttien ylittämisestä seuraa Guinea-Bissaun lainsäädännön mukainen seuraamus. Sopimuspuolet neuvottelevat sekakomiteassa sallitun enimmäismäärän mahdollisesta tarkistamisesta. |

6. Sallittu vetoisuus/Maksut |

Sallittu vetoisuus vuodessa (brt) | 4 400 |

Maksut euroina brt:a kohti vuodessa | 229 euroa/brt/vuosi Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan ja niitä korotetaan vastaavasti 3 ja 2 prosenttia lisenssien laatimiseen liittyvien toistuvien kulujen kattamiseksi. |

7. Huomautuksia |

Alusten toimintaedellytykset määritellään tämän pöytäkirjan liitteessä. |

SELVITYS 2 - KALASTUSLUOKKA 2: KATKARAPUTROOLARIT |

1. Kalastusalue |

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevat vedet, Guinea-Bissaun ja Senegalin yhteishoitoalue mukaan luettuna, pohjoisessa atsimuuttikulmaan 268° saakka |

2. Sallittu pyydys |

Sallittuja ovat tavanomaiset troolit trooliovineen ja muut valikoivat pyydykset. Puomien käyttö on sallittu. Kaikentyyppisten pyydysten osalta sellaisten keinojen tai laitteiden käyttö, jotka tukkivat verkkojen silmät tai vähentävät niiden valikoivuutta, on kiellettyä. Kulumisen ja rikkoontumisen estämiseksi on kuitenkin sallittua kiinnittää pohjatroolipussien pohjalle verkosta tai muusta materiaalista valmistettu suoja. Kyseiset suojat kiinnitetään ainoastaan troolipussin etu- ja sivureunoille. Troolien takaosassa on sallittua käyttää suojavälineitä, jos ne koostuvat yhdestä verkonpalasta, joka on samaa materiaalia kuin pohja ja jonka silmät venytettyinä ovat vähintään 300 millimetriä. Troolin pohjaverkon lankojen, olivat ne yksinkertaisia tai punottuja, kaksinkertaistaminen on kiellettyä. |

3. Pienin sallittu silmäkoko |

40 mm Guinea-Bissau sitoutuu muuttamaan lainsäädäntöään 12 kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta siten, että silmäkoko on osa-alueen lainsäädännön mukaisesti 50 mm, ja sitä sovelletaan kaikkiin Guinea-Bissaun kalastusalueella toimiviin, äyriäisiä pyytäviin laivastoihin. ] |

4. Biologinen palautumisaika |

Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti. Jos Guinea-Bissaun lainsäädännössä ei ole tätä koskevia säännöksiä, sopimuspuolet sopivat sekakomiteassa ja parhaiden saatavilla olevien, yhteisen tiedekomitean hyväksymien tieteellisten lausuntojen perusteella sopivimmasta biologisesta palautumisajasta. |

5. Sivusaaliit |

Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti. Katkarapua pyytävillä aluksilla voi olla tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa III luvussa määritellyn kalastusmatkan lopussa enintään 50 % pääjalkaisia ja kaloja kokonaissaaliista, joka on saatu Guinea-Bissaun kalastusalueella. Sallittujen sivusaalisprosenttien ylittämisestä seuraa Guinea-Bissaun lainsäädännön mukainen seuraamus. |

6. Sallittu vetoisuus/Maksut |

Sallittu vetoisuus vuodessa (brt) | 4 400 |

Maksut euroina brt:a kohti vuodessa | 307 euroa/brt/vuosi Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan ja niitä korotetaan vastaavasti 3 ja 2 prosenttia lisenssien laatimiseen liittyvien toistuvien kulujen kattamiseksi. |

7. Huomautuksia |

Alusten toimintaedellytykset määritellään tämän pöytäkirjan liitteessä. |

SELVITYS 3 – KALASTUSLUOKKA 3: VAPAPYYDYKSIÄ KÄYTTÄVÄT TONNIKALA-ALUKSET |

1. Kalastusalue |

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevat vedet, Guinea-Bissaun ja Senegalin yhteishoitoalue mukaan luettuna, pohjoisessa atsimuuttikulmaan 268° saakka Vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset saavat kalastaa elävällä syötillä kalastuskautensa aikana Guinea-Bissaun kalastusalueella. |

2. Sallittu pyydys ja tekniset toimenpiteet |

Vavat Kurenuotat, joissa käytetään elävää syöttiä: 16 mm Laajasti vaeltavia lajeja pyytävien alusten on noudatettava Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä. |

3. Sivusaaliit |

ICCAT:n ja FAO:n suositusten mukaisesti jättiläishain (Cetorhinus maximus), valkohain (Carcharodon carcharias), hietahain (Carcharias taurus) ja harmaahain (Galeorhinus galeus) pyynti on kiellettyä. |

4. Sallittu vetoisuus / Maksut |

Maksu pyydettyä tonnia kohti | 25 euroa/tonni |

Kiinteämääräinen vuosimaksu: | 500 euroa/20 tonnia |

Niiden alusten lukumäärä, joilla on lupa kalastaa | 14 |

5. Huomautuksia |

Alusten toimintaedellytykset määritellään tämän pöytäkirjan liitteessä. |

SELVITYS 4 - KALASTUSLUOKKA 4: NUOTTAA KÄYTTÄVÄT TONNIKALAN PAKASTUSALUKSET JA SIIMA-ALUKSET |

1. Kalastusalue |

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevat vedet, Guinea-Bissaun ja Senegalin yhteishoitoalue mukaan luettuna, pohjoisessa atsimuuttikulmaan 268° saakka |

2. Sallittu pyydys ja tekniset toimenpiteet |

Nuotta ja pintasiimat Laajasti vaeltavia lajeja pyytävien alusten on noudatettava Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä. |

3. Pienin sallittu silmäkoko |

Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) vaatimukset |

4. Sivusaaliit |

ICCAT:n ja FAO:n suositusten mukaisesti jättiläishain (Cetorhinus maximus), valkohain (Carcharodon carcharias), hietahain (Carcharias taurus) ja harmaahain (Galeorhinus galeus) pyynti on kiellettyä. |

5. Sallittu vetoisuus / Maksut |

Maksu pyydettyä tonnia kohti | 35 euroa/tonni |

Kiinteämääräinen vuosimaksu: | 3 150 euroa/90 tonnia |

Niiden alusten lukumäärä, joilla on lupa kalastaa | 23 |

6. Huomautuksia |

Alusten toimintaedellytykset määritellään tämän pöytäkirjan liitteessä. |

Liite III:

Tavoitteita ja suoritusindikaattoreita koskevat peruselementit, jotka on otettava huomioon pöytäkirjan 3, 8 ja 9 artiklan yhteydessä

Strategiset suuntaviivat ja tavoitteet | Indikaattorit |

1. Terveyttä koskevien olosuhteiden parantaminen kalastusalan kehittämiseksi |

Valmistelut vientiluvan saamiseksi | Tehdasaluksiin, veneisiin ja kalastusyrityksiin sovellettaviin hygieniaa ja terveyttä koskeviin vähimmäisvaatimuksiin liittyvien, parlamentin laatimien/hyväksymien sääntöjen täytäntöönpano Toimivaltaisen viranomaisen perustaminen CIPA:n saattaminen vaatimusten mukaiseksi (ISO 9000) Laboratoriossa välineet mikrobiologisten ja kemiallisten määritysten tekemiseksi Katkarapujen valvonta- ja analysointisuunnitelman (PNVAR 2008) hyväksyminen ja sisällyttäminen lainsäädäntöön Koulutettujen terveystarkastajien lukumäärä Hygieniavaatimuksia koskevan koulutuksen saaneiden terveysasiamiesten ja kalastusministeriön virkamiesten lukumäärä Vientilupa Euroopan unioniin saatu |

1.1 Teollista ja pienimuotoista kalastusta harjoittavan laivaston nykyaikaistaminen ja saattaminen terveysvaatimusten tasolle | Vaatimusten mukaisiksi saatettujen tehdasalusten lukumäärä Soveltuvammista materiaaleista valmistetuilla veneillä korvattujen puuveneiden määrä (lukumäärä ja suhteellinen osuus) Kylmälaitteilla varustettujen veneiden lukumäärä Purkupaikkojen lukumäärän lisääminen Pienimuotoista ja rannikkokalastusta harjoittavien alusten saattaminen vastaamaan terveysvaatimuksia (lukumäärä ja suhteellinen osuus) |

1.2 Infrastruktuurien, erityisesti satamainfrastruktuurien kehittäminen | Bissaun satama kunnostettu ja kalastussatamaa laajennettu Pienimuotoisessa ja teollisessa kalastuksessa pyydettyjen saaliiden purkamiseen käytettävän Bissaun sataman kalatori kunnostettu vaatimuksia vastaavaksi Bissaun satama saatettu kansanvälisten vaatimusten mukaiseksi (OLAS-yleissopimuksen ratifiointi) Hylyt poistettu satamasta |

1.3 Kalastustuotteiden menekinedistäminen (aluksista purettujen ja jalostettujen tuotteiden terveyttä ja kasvinterveyttä koskevat vaatimukset) | Mukautettu ja toimintakykyinen kalastustuotteiden tarkastusjärjestelmä Hygieniasäännöistä tiedottaminen alan toimijoille (järjestettyjen koulutusten ja koulutettujen henkilöiden lukumäärä) Analysointilaboratorio saatettu toimintakykyiseksi Pienimuotoisessa kalastuksessa saatujen saaliiden kunnostettujen purkamis- ja jalostuspaikkojen lukumäärä Ulkomaisten yksityisten toimijoiden kanssa toteutettavien teknisten ja kaupallisten kumppanuuksien kannustaminen Guineabissaulaisten tuotteiden ekomerkkijärjestelmä |

2. Kalastusalueen seurannan, tarkastusten ja valvonnan parantaminen |

Parannettu lainsäädäntö | Kalastusministeriön ja puolustusministeriön välinen tarkastuksia ja valvontaa koskeva sopimus hyväksytty Kansallinen seuranta-, tarkastus- ja valvontasuunnitelma hyväksytty ja pantu täytäntöön |

2.1 Seurannan, tarkastusten ja valvonnan vahvistaminen | Riippumattomien valantehneiden tarkastajien ryhmä toimintakykyinen (palkattujen ja koulutettujen henkilöiden lukumäärä) ja vastaavat budjettimäärärahat kirjattu varainhoitolakiin Merikalastuksen valvontapäivien lukumäärä: 250 päivää/vuosi pöytäkirjan voimassaolon lopussa Satamassa ja merellä tehtyjen tarkastusten lukumäärä Ilmavalvonnan puitteissa tehtyjen tarkastusten lukumäärä Julkaistujen tilastotiedotteiden lukumäärä Tutkan kattavuusaste VMS-järjestelmän kattavuusaste koko laivaston osalta Käyttöön otettuihin valvontatekniikoihin mukautettu koulutusohjelma (koulutustuntien määrä, koulutettujen teknikkojen lukumäärä jne.) |

2.2 Alusten pysäyttämisten seuranta | Pysäyttämisjärjestelmän avoimuus, seuraamukset ja sakkojen maksaminen parantuneet Sakkojen maksamista koskevaa lainsäädäntöä parannettu ja käyttöön on otettu muiden kuin rahallisten sakkojen maksukielto Sakkojen perintäjärjestelmää parannettu Perityistä sakoista julkaistaan vuosittain tilastot Niitä aluksia, joille on määrätty seuraamuksia, koskeva musta lista otettu käyttöön Seuraamuksista laaditaan ja julkaistaan vuosittain tilastot FISCAPin vuosikertomus julkaistu |

3. Kalastuksenhoidon parantaminen |

Katkaravun ja pääjalkaisten pyyntiponnistuksen hallinnointi | Kolmansien maiden ja Euroopan unionin kanssa tehdyt nykyiset sopimukset voimassa vuonna 2007. Jos kolmansille maille 1. tammikuuta 2007 myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia ei kuitenkaan käytetä, niitä ei tarvitse siirtää vuodelle 2008 ja sitä seuraaville vuosille. Näissä luokissa ei myönnetä lainkaan kalastusmahdollisuuksia vuokratuille aluksille. Eurooppalaisten yhtiöiden tai yritysten kanssa tehdyistä sopimuksista luovuttu lopullisesti, ja ne on sanottu virallisesti irti kolmenkymmenen päivän kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta. |

3.1 Kalavarojen tutkimuksen nykyaikaistaminen ja vahvistaminen | CIPA:n tutkimuskapasiteettia parannettu |

3.2 Kalakantoja koskevien tietojen parantaminen | Vuotuinen troolaus suoritettu Arvioitujen kantojen lukumäärä Tutkimusohjelmien lukumäärä Tärkeimpien kalavarojen tilanteesta annettujen suositusten määrä ja niiden suositusten määrä, joita on noudatettu (erityisesti liikakalastettujen kantojen kalastuksen kieltämistä ja säilyttämistä koskevat toimenpiteet) Vuotuisten pyyntiponnistusten arviointi kehittämissuunnitelman kohteina olevien lajien osalta Operationaalisen pyyntiponnistuksen hallinnointiväline (tietokannan luominen, tilastolliset valvontavälineet, laivastonhallinnosta vastaavien yksiköiden verkottuminen, tilastotiedotteiden julkaiseminen jne.) |

3.3 Kalastuksen hallittu kehittäminen | Teollista kalastusta koskeva vuotuinen hoitosuunnitelma hyväksytty ennen asianomaisen vuoden alkua Liikakalastettujen kalavarojen elvytyssuunnitelma hyväksytty ja pantu täytäntöön Talousvyöhykkeellä pidetään alusrekisteriä, myös pienimuotoisesta kalastuksesta Laadittujen, toteutettujen ja arvioitujen kehittämissuunnitelmien lukumäärä |

3.4 Kalastus- ja meritalousministeriön teknisten palvelujen sekä alan hallintoon liittyvien palvelujen tehokkuuden parantaminen | Hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen Koulutus- ja kierrätysohjelman laatiminen ja soveltaminen (koulutettujen toimijoiden määrä, koulutustuntien määrä jne.) Kumppanien kanssa toteutettavaa yhteensovittamista ja yhteistyötä koskevien menettelyjen lujittaminen Kalastusta koskevien tietojen keruuta ja tilastollista seurantaa koskevan järjestelmän vahvistaminen |

3.5 Lisenssien hallintojärjestelmän ja alusten seurantajärjestelmän vahvistaminen | Teknikoille suunnattujen koulutustuntien määrä Koulutettujen teknikoiden lukumäärä Palvelujen ja tilastojen verkottaminen |

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4. Tavoitteet

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan uuden pöytäkirjan tekemisestä.

Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)[7]

11. – Kalastus ja meriasiat

11.03 - Kansainvälinen kalatalous ja merioikeus

Ehdotuksen/aloitteen luonne

( Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.

( Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen[8].

X Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.

( Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.

Tavoitteet

Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Kalastussopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen kolmansien maiden kanssa ovat linjassa sen yleistavoitteen kanssa, jolla pyritään turvaamaan Euroopan unionin laivaston – myös kaukaisilla vesillä toimivan laivaston – kalastustoimet ja kehittämään suhteita kumppanuuden hengessä tavoitteena parantaa kalavarojen kestävää hyödyntämistä unionin vesien ulkopuolella.

Kalastuskumppanuussopimuksilla varmistetaan myös johdonmukaisuus yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja muihin EU:n politiikkoihin sisältyvien sitoumusten välillä (kolmansien maiden kalavarojen kestävä hyödyntäminen, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän eli LIS-kalastuksen torjunta, kumppanimaiden maailmantalouteen integroituminen ja kalastuksenhoidon parantaminen poliittisella ja taloudellisella tasolla).

Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Erityistavoite nro 1[9]

Kestävän kalastuksen edistäminen unionin vesien ulkopuolella, EU:n kalastuksen ylläpitäminen kaukaisilla vesillä sekä EU:n kalastusalan ja kuluttajien etujen suojeleminen neuvottelemalla ja tekemällä rantavaltioiden kanssa kalastuskumppanuussopimuksia, jotka ovat linjassa muun EU:n politiikan kanssa.

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Meri- ja kalastusasiat, kansainvälinen kalatalous ja merioikeus, kansainväliset kalastussopimukset (budjettikohta 11.0301)

Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

Pöytäkirjan tekemisellä pyritään säilyttämään EU:n alusten kalastusmahdollisuudet Guinea-Bissaun kalastusalueilla aiemmalla tasolla.

Pöytäkirjalla myös parannetaan kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä, kun kumppanimaiden kansallisella tasolla laatimien ohjelmien täytäntöönpanoon myönnetään taloudellista tukea (alakohtainen tuki).

Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Kalastusmahdollisuuksien käyttöaste (käytettyjen kalastuslupien prosenttiosuus suhteessa pöytäkirjan tarjoamiin mahdollisuuksiin);

saaliita ja sopimuksen kaupallista arvoa koskevien tietojen kerääminen ja analysointi;

vaikutukset työllisyyteen ja lisäarvoon unionissa ja unionin markkinoiden vakauttamiseen (muiden kalastuskumppanuussopimusten kanssa hyväksytyllä tasolla);

teknisten kokousten ja sekakomitean kokousten määrä.

Ehdotuksen/aloitteen perustelut

Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Vuosia 2007–2011 koskevan pöytäkirjan voimassaolo päättyi 15. kesäkuuta 2011. Uusi pöytäkirja kattaa kauden 16. kesäkuuta 2011–15. kesäkuuta 2012. Pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta annettavan neuvoston päätöksen hyväksymiseen liittyvä menettely aloitetaan samanaikaisesti tämän menettelyn kanssa.

Uusi pöytäkirja luo puitteet EU:n laivaston kalastustoiminnalle, ja sen ansiosta varustajat voivat edelleenkin saada kalastuslupia Guinea-Bissaun kalastusalueille 16. kesäkuuta 2011 alkaen. Lisäksi uudella pöytäkirjalla tehostetaan Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun välistä yhteistyötä kestävän kalastuspolitiikan kehittämisen edistämiseksi.

EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Jos unioni ei toteuttaisi toimenpiteitä uuden pöytäkirjan tekemiseksi, kenttä olisi avoin yksityisille sopimuksille, jotka eivät takaisi kestävää kalastusta. Euroopan unioni toivoo myös, että Guinea-Bissau jatkaa kyseisen pöytäkirjan myötä unionin kanssa tehtävää tehokasta yhteistyötä kestävän kalastuksen hyväksi.

Pöytäkirjaan liittyvien määrärahojen ansiosta Guinea-Bissau voi myös jatkaa kalastuspolitiikkansa täytäntöönpanemiseksi tarvittavaa strategista suunnittelua.

Vastaavista toimista saadut kokemukset

Sopimuspuolet ovat päättäneet tehdä pöytäkirjan yhdeksi vuodeksi, jonka aikana ne arvioivat uuden, pidempään voimassa olevan pöytäkirjan näkymiä. Kalastusmahdollisuuksia ei ollut siis syytä muuttaa tieteellisten lausuntojen perusteella. Näin ollen myös taloudellinen korvaus säilytettiin edellistä pöytäkirjaa vastaavalla tasolla.

Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Kalastuskumppanuussopimusten nojalla maksetut varat ovat kumppaneina olevien kolmansien maiden talousarvioissa liikkuvia tuloja. Edellytyksenä kalastuskumppanuussopimusten tekemiselle ja jatkamiselle on kuitenkin se, että osa näistä varoista käytetään asianomaisen maan alakohtaisen politiikan mukaisten toimien toteuttamiseen. Rahoitus sopii yhteen kalastusalalla toteutettaviin kansallisiin hankkeisiin ja/tai ohjelmiin muista kansainvälisistä lähteistä saatavan rahoituksen kanssa.

Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

X Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.

X Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 16. kesäkuuta 2011 ja päättyy 15. kesäkuuta 2012.

X Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2011 ja päättyvät vuonna 2012.

( Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

- Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,

- minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

Hallinnointitapa (hallinnointitavat)[10]

x komissio hallinnoi suoraan keskitetysti

( välillinen keskitetty hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

- ( toimeenpanovirastoille

- ( yhteisöjen perustamille elimille[11]

- ( kansallisille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille

- ( henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukaisessa perussäädöksessä

( hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

( hajautettu hallinnointi yhteistyössä kolmansien maiden kanssa

( hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava)

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.

Huomautukset:

[…]

HALLINNOINTI

Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset

Komissio (MARE-pääosasto yhdessä Dakariin sijoittautuneen kalastusalan avustajansa ja Euroopan unionin Bissaussa sijaitsevan lähetystön kanssa) varmistaa pöytäkirjan täytäntöönpanon säännöllisen seurannan erityisesti toimijoiden kalastusmahdollisuuksien käytön ja saalistietojen osalta.

Lisäksi kalastuskumppanuussopimuksessa määrätään vähintään yhdestä vuosittaisesta sekakomitean kokouksesta, jossa komissio ja kolmas maa kartoittavat sopimuksen ja sen pöytäkirjan täytäntöönpanoa ja tekevät tarvittaessa mukautuksia suunnitelmaan ja tapauksen mukaan taloudelliseen korvaukseen.

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

Todetut riskit

Kalastuspöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyy joukko riskejä, mm. seuraava: alakohtaisen kalastuspolitiikan rahoittamiseen osoitettuja määriä ei jaeta sovitun mukaisesti (aliohjelmointi).

Valvontamenetelmä(t)

Alakohtaisen politiikan suunnittelusta ja toteuttamisesta on käytävä tiivistä vuoropuhelua. Valvontamenetelmiin kuuluu myös 2.1 kohdassa tarkoitettujen tulosten yhteinen analysointi.

Lisäksi pöytäkirjaan sisältyy lausekkeita sen soveltamisen keskeyttämisestä tietyissä olosuhteissa.

Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Komissio sitoutuu pyrkimään pysyvään poliittiseen dialogiin ja yhteisymmärrykseen, jotta sopimuksen hallinnointia voitaisiin parantaa ja kalavarojen kestävää hoitoa koskevaa unionin osuutta lisätä. Kaikkiin komission kalastussopimusten nojalla suorittamiin maksuihin sovelletaan kaikissa tapauksissa komission tavanomaisia talousarvio- ja rahoitusmenettelyitä ja -sääntöjä. Näin voidaan muun muassa tunnistaa varmuudella kolmansien valtioiden pankkitilit, joille taloudellinen korvaus maksetaan. Kyseessä olevan pöytäkirjan 2 artiklan 8 kohdassa määrätään, että taloudellinen korvaus on maksettava kokonaisuudessaan valtionkassan tilille, joka on avattu Guinea-Bissaun viranomaisten ilmoittamaan rahoituslaitokseen.

EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

- Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Moniv. rahoitus-kehyksen otsake | Tulopuolen budjettikohta | Menolaji | Rahoitusosuudet |

Numero [Nimi………………………………………...] | JM/EI-JM[12] | EFTA-mailta[13] | ehdokas-mailta[14] | kolman-silta mailta | varainhoito-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetut rahoitus-osuudet |

2 | 11.0301 Kansainväliset kalastussopimukset | JM | EI | EI | EI | EI |

- Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

(Ei sovelleta)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Moniv. rahoitus-kehyksen otsake | Tulopuolen budjettikohta | Menolaji | Rahoitusosuudet |

Numero [Nimi………………………………………...] | JM/EI-JM | EFTA-mailta | ehdokas-mailta | kolman-silta mailta | varainhoito-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetut rahoitus-osuudet |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | KYLLÄ/EI | KYLLÄ/EI | KYLLÄ/EI | KYLLÄ/EI |

Arvioidut vaikutukset menoihin

Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (neljän desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake: | 2 | Luonnonvarojen suojelu ja hoito |

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

( Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) |

xx 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot) | 0,5 | 0,5 |

XX 01 01 02 (lähetystöt) |

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta) |

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta) |

( Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)[26] |

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 02 (lähetystöjen sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat) | 0,1 | 0,1 |

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) |

11 01 04 04 (sopimussuhteiset toimihenkilöt, alakohtaisen tuen täytäntöönpanon seurannasta vastaava avustaja) | 0,25 | 0,25 |

YHTEENSÄ | 0,85 | 0,85 |

- XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset/sopimussuhteiset toimihenkilöt | Kalastuskumppanuussopimuksen (uudelleen)neuvottelua koskevan prosessin hallinnointi ja seuranta sekä toimielinten neuvotteluiden tulosten hyväksyminen; voimassa olevan kalastuskumppanuussopimuksen hallinnointi, säännöllinen taloudellinen ja operationaalinen seuranta mukaan lukien; lisenssien hallinnointi |

Ulkopuolinen henkilöstö | Alakohtaisen tuen täytäntöönpanon seuranta |

Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

- x Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

- ( Ehdotus/aloite edellyttää rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

[…]

- ( Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista[29].

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät

[…]

Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen

- X Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi N | Vuosi N+1 | Vuosi N+2 | Vuosi N+3 | …ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | Yhteensä |

Vuosi N | Vuosi N+1 | Vuosi N+2 | Vuosi N+3 | …ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) |

Momentti …. | | | | | | | | | |Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa:

[…]

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä

[…]

[1] Maatalous- ja kalastusneuvoston 27. syyskuuta 2010 hyväksymä

[2] EUVL C …

[3] EUVL 75, 18.3.2008, s. 49.

[4] EUVL C …

[5] EUVL

[6] Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

[7] ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.

[8] Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa.

[9] Vuoden 2010 talousarviolle laadituissa ”toimintoselvityksissä” kyseessä on erityistavoite nro 2; vrt. http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf

[10] Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[11] Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa.

[12] JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

[13] EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

[14] Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

[15] Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.

[16] Koska maksu voidaan suorittaa vasta Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen, on mahdollista, että se voidaan suorittaa vasta vuonna 2012.

[17] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä unionin ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

[18] Taloudellinen korvaus sisältää a) 4 550 000 euroa Guinea-Bissaun kalastusalueelle pääsystä ja b) 2 950 000 euroa, joka vastaa Guinea-Bissaun tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnettävää tukea.

[19] Hallintomenot porrastuvat kahdelle varainhoitovuodelle ottaen huomioon, että pöytäkirja kattaa kesäkuun 2011 ja kesäkuun 2012 välisen kauden. Henkilöresursseista aiheutuvat menot lasketaan määräsuhteessa kummankin vuoden osalta.

[20] Arvio paikan päällä tehtyihin seurantakäynteihin liittyvistä kustannuksista

[21] Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.

[22] Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

[23] Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”.

[24] Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.

[25] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä unionin ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

[26] CA = sopimussuhteiset toimihenkilöt; LA = paikalliset toimihenkilöt; SNE = kansalliset asiantuntijat. INT= vuokrahenkilöstö; JED = nuoremmat asiantuntijat lähetystöissä

[27] Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

[28] Etenkin rakennerahastot, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahasto.

[29] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

[30] Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.

Top