EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011 , ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista (EKP/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 64/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2011,

ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista

(EKP/2011/24)

2012/C 64/01

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 artiklan ja 34.1 artiklan kolmannen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voidakseen suorittaa tehtävänsä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) on laadittava kattavat ja luotettavat ulkomaiset tilastot, jotka muodostuvat maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevista tilastoista ja valuuttavarantoasetelmasta, joista ilmenevät tärkeimmät euroalueen rahatalouden tilaan ja valuuttamarkkinoihin vaikuttavat seikat, sekä euroseteleiden rajatylittäviä kuljetuksia koskevista tilastoista. Tätä osa-aluetta koskevista Euroopan keskuspankin (EKP) tilastovaatimuksista säädetään ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista 9 päivänä joulukuuta 2011 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2011/23 (2).

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 5.1 artiklan ensimmäisessä virkkeessä edellytetään, että EKPJ:n tehtävistä huolehtiakseen EKP kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko muilta toimivaltaisilta viranomaisilta kuin kansallisilta keskuspankeilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta. Perussäännön 5.1 artiklan toisen virkkeen mukaan EKP toimii tätä varten yhteistyössä unionin toimielinten tai laitosten kanssa sekä jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Perussäännön 5.2 artiklan mukaan kansalliset keskuspankit hoitavat 5.1 artiklassa kuvattuja tehtäviä siinä määrin kuin mahdollista.

(3)

Muutkin toimivaltaiset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit voivat kerätä tietoja ja/tai laatia tilastoja, joita tarvitaan ulkomaisia tilastoja koskevien EKP:n vaatimusten täyttämiseksi. Tästä syystä osa suoritettavista tehtävistä edellyttää yhteistyötä EKP:n tai kansallisten keskuspankkien ja tällaisten toimivaltaisten viranomaisten välillä EKPJ:n perussäännön 5.1 artiklan mukaisesti. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 4 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on järjestettävä omalta osaltaan tilastotietojen keruu ja tehtävä EKPJ:n kanssa kiinteätä yhteistyötä, jotta varmistetaan EKPJ:n perussäännön 5 artiklasta johtuvien velvoitteiden täyttäminen.

(4)

Silloin, kun tiedonantajat raportoivat kansallisten säännösten ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti muille toimivaltaisille viranomaisille kuin kansallisille keskuspankeille, tällaisten viranomaisten ja asianomaisten kansallisten keskuspankkien on toimittava yhteistyössä varmistaakseen, että EKP:n tilastovaatimukset täyttyvät. Ulkomaisten tilastojen osalta tarvittavat tiedot kerää ja kokoaa Irlannissa Central Statistics Office ja Maltassa National Statistics Office. Edellä mainittujen tilastovaatimusten täyttämiseksi Central Bank of Irlandin ja Central Statistics Officen sekä Bank Ċentrali ta’ Maltan/Central Bank of Maltan ja National Statistics Officen olisi toimittava keskenään yhteistyössä. Tällaiseen yhteistyöhön olisi sisällytettävä pysyvän tiedonsiirtojärjestelmän luominen, jollei samaa lopputulosta ole jo saavutettu kansallisen lainsäädännön avulla.

(5)

Euroalueen maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevista tilastoista ja valuuttavarantoasetelmasta olisi suoritettava laadunarviointi EKP:n tilastoinnin laatumallin mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien olisi arvioitava toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen laatua tarvittaessa yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 3a artiklan ja EKPJ:n tilastointiperustan (Public Commitment on European Statistics) mukaan periaatteet, joita noudatetaan EKPJ:n kehittäessä, tuottaessa ja jaellessa Euroopan tilastoja, ovat puolueettomuus, objektiivisuus, ammatillinen riippumattomuus, kustannustehokkuus, tilastojen luottamuksellisuus, tietojenannosta aiheutuvan rasitteen minimoiminen ja tuotoksen korkea laatu.

(7)

Koska suuntaviivat EKP/2004/15 kumotaan suuntaviivoilla EKP/2011/23, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista 16 päivänä heinäkuuta 2004 annettu suositus EKP/2004/16 (3) on tarpeen korvata,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

I   JAKSO

Määritelmät

Tässä suosituksessa ilmaisuilla ”ulkomaiset tilastot”, ”maksutase”, ”ulkomainen varallisuusasema” ja ”valuuttavarantoasetelma” on sama merkitys kuin suuntaviivojen EKP/2011/23 1 artiklassa.

II   JAKSO

Tilastotietojen toimittaminen kansallisille keskuspankeille

1.

Jos ulkomaisia tilastoja koskevien tietojen kerääminen on uskottu niille, joille tämä suositus on osoitettu, näiden on varmistettava, että ulkomaisia tilastoja koskevat tiedot annetaan asianomaisten kansallisten keskuspankkien käyttöön riittävän ajoissa, jotta ne voivat täyttää suuntaviivojen EKP/2012/23 2, 3, 5 ja 6 artiklan mukaiset raportointivelvoitteensa.

2.

Tiedot on toimitettava noudattaen ulkomaisia tilastoja koskevia EKP:n tilastovaatimuksia, jotka on esitetty suuntaviivojen EKP/2011/23 liitteissä I, II, III, IV ja VI. Niiden, joille tämä suositus on osoitettu, on valvottava kansallisille keskuspankeille toimitettavien tilastotietojen laatua ja luotettavuutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta suuntaviivojen EKP/2011/23 liitteessä V esitettyä EKP:n valvontatehtävää.

III   JAKSO

Pysyvä yhteistyö asianomaisten kansallisten keskuspankkien kanssa

Niiden, joille tämä suositus on osoitettu, on laadittava omien kansallisten keskuspankkiensa kanssa yksityiskohtaiset kirjalliset ohjeet yhteistyöstä sellaisen pysyvän tiedonsiirtojärjestelmän luomiseksi, jonka avulla huolehditaan EKP:n tilastovaatimusten mukaisesta tiedonsiirrosta, jollei samaa lopputulosta ole jo saavutettu kansallisen lainsäädännön avulla.

IV   JAKSO

Loppusäännökset

1.

Tämä suositus korvaa suosituksen EKP/2004/16 1 päivästä kesäkuuta 2014.

2.

Viittauksia suositukseen EKP/2004/16 pidetään viittauksina tähän suositukseen.

3.

Tämä suositus osoitetaan Central Statistics Office -virastolle Irlannissa ja National Statistic Office -virastolle Maltassa.

4.

Tätä suositusta sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä joulukuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUVL L 65, 3.3.2012, s. 1.

(3)  EUVL C 292, 30.11.2004, s. 21.


Top