Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1611

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella” (uudelleenlaatiminen) KOM(2011) 402 lopullinen – 2011/0187 COD

OJ C 24, 28.1.2012, p. 131–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 24/131


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella” (uudelleenlaatiminen)

KOM(2011) 402 lopullinen – 2011/0187 COD

2012/C 24/29

Esittelijä: Raymond HENCKS

Neuvosto päätti 22. heinäkuuta 2011 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaatiminen)

KOM(2011) 402 lopullinen – 2011/0187 COD.

Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 7. lokakuuta 2011.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 26.–27. lokakuuta 2011 pitämässään 475. täysistunnossa (lokakuun 26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin ääniä 150 puolesta 4:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

Asetuksen (EY) N:o 717/2007, jossa vahvistetaan matkaviestintäverkon verkkovierailujen tukku- ja vähittäistason hintakatot, voimassaoloaika päättyy 30. kesäkuuta 2012. Tervettä kilpailua ei kuitenkaan ole syntynyt, ja käyttäjät saattavat edelleen joutua maksamaan kohtuuttomia hintoja.

1.2

Vaikuttaakin siltä, että EU:n on puututtava tilanteeseen uudelleen, jos se haluaa saavuttaa Euroopan digitaalistrategiassa asetetun tavoitteen eli sen, että verkkovierailuhintojen ja kansallisten hintojen ero on lähellä nollaa vuoteen 2015 mennessä.

1.3

ETSK kannattaa ehdotettuja uusia toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan yleistä taloudellista etua koskevan palvelun saatavuus ja kohtuuhintaisuus, ja katsoo, että ne ovat siihen nähden oikeasuhtaisia ja tarkoituksenmukaisia. Hintakattojen laskeminen edelleen on oikeansuuntainen ehdotus, joka ohjaa kehitystä siten, että erityisestä verkkovierailuhinnoittelusta luovutaan keskipitkällä aikavälillä.

1.4

ETSK kannattaa periaatteessa myös säännöstä, jonka nojalla asiakas voi vapaasti käyttää minkä hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin puhelu-, tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja säilyttäen oman puhelinnumeronsa.

1.5

ETSK pahoittelee kuitenkin sitä, ettei komission ehdotuksen yhteydessä ole arvioitu uusien toimenpiteiden vaikutuksia alan työllisyyteen ja työoloihin.

1.6

ETSK kehottaa lyhentämään soitettujen verkkovierailupuhelujen vähimmäislaskutusaikaa, joka on nykyisin 30 sekuntia, ottaen samalla huomioon asiassa tapahtuvan kehityksen eräissä jäsenvaltioissa.

2.   Taustaa

2.1

EU:n sähköistä viestintää ja alan teollisuutta koskevan politiikan yhtenä tavoitteena on vuodesta 2005 ollut alentaa hintoja, joita Euroopan unionin alueella matkustavat henkilöt joutuvat maksamaan verkkovierailuistaan matkaviestintäverkoissa.

2.2

Kun komissio oli useaan otteeseen turhaan kehottanut operaattoreita alentamaan matkaviestintäverkon verkkovierailujen kohtuuttomia hintoja, EU päätti turvautua hintasääntelyyn.

2.3

EU otti käyttöön asetuksella (EY) N:o 717/2007 syyskuun 1. päivästä 2007 alkaen verkkovierailupuheluille (tukku- ja vähittäistaso) minuuttikohtaisen enimmäishinnan (eurotariffi), jota laskettiin vuoteen 2010 asti 0,03 euroa vuodessa.

2.4

Vaikka eurotariffi määriteltiin siten, että operaattorien väliselle terveelle kilpailulle jäi riittävästi varaa sallitun enimmäistason alapuolella, komissio joutui toteamaan, että operaattorien perimät keskihinnat olivat pääsääntöisesti hyvin lähellä asetettuja hintakattoja.

2.5

Näin ollen asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimassaoloa jatkettiin kesäkuun 30. päivään 2012 siten, että puhelujen enimmäishintoja lasketaan edelleen vuoden välein. Samalla asetettiin (tukku- ja vähittäistason) hintakatot myös tekstiviesteille sekä tukkuhinnat verkkovierailudatapalveluille. Vähittäistason datapalveluille ei sen sijaan asetettu säänneltyä hintaa.

2.6

Lisäksi haluttiin suojella kuluttajia piilokustannuksilta ja otettiin 1. heinäkuuta 2009 käyttöön sekuntiperusteinen laskutus, jota sovelletaan soitettuihin puheluihin 30 ensimmäisen sekunnin jälkeen ja vastaanotettuihin puheluihin koko puhelun pituudelta.

3.   Komission uusi ehdotus

3.1

Asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimassaoloaika päättyy 30. kesäkuuta 2012. Lisäksi komission laatima raportti verkkovierailupalvelumarkkinoiden kehittymisestä osoittaa, että hinnat (erityisiä pakettihintoja lukuun ottamatta) eivät ole laskeneet riittävästi sen takaamiseksi, että käyttäjät eivät joutuisi maksamaan kohtuuttomia hintoja kilpailukykyisiin kotimaisiin hintoihin verrattuna. Komissio on tältä pohjalta julkaissut uuden ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi.

3.2

Uudessa sääntelyehdotuksessa esitetään hintakattoihin huomattavia laskuja vuoteen 2016 tai 2022 asti, ja siihen sisältyy lisäksi seuraavia rakenteellisia toimenpiteitä:

verkkovierailupalvelun eriyttäminen kotimaisesta palvelusta, jotta tilaaja voi valita toisen operaattorin verkkovierailupalveluja (puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelut) säilyttäen oman puhelinnumeronsa

matkaviestintäoperaattoreille asetettu velvoite antaa tukkutason käyttöoikeudet verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi.

3.3

Hintasäännösten osalta komissio ehdottaa, että rakenteellisten uudistusten vaikutuksia odoteltaessa asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimassaoloaikaa jatketaan 10 vuotta eli 30. kesäkuuta 2022 asti.

3.4

Vähittäistason hintakattoja on määrä soveltaa 30. kesäkuuta 2016 asti. Tukkutason hintakatot olisi puolestaan säilytettävä koko sääntelyjakson ajan, ellei kilpailu ole sitä ennen kehittynyt riittävästi.

3.5

Datapalvelujen verkkovierailut ovat ainoa palvelu, jonka hintoja ei vielä säännellä vähittäistasolla. Hinnat ovatkin edelleen kohtuuttomia, toisinaan jopa seitsenkertaisia tukkuhintoihin verrattuna.

3.6

Näin ollen ehdotetaan, että asetuksella alennettaisiin datapalvelujen kilotavukohtaisia vähittäishintoja asteittain vuoteen 2014 asti. Hintakatot pysyvät muuttumattomina heinäkuusta 2014 heinäkuuhun 2016, minkä jälkeen ne poistetaan, ellei terveen kilpailun syntyminen mahdollista niiden poistamista aiemmin.

3.7

Datapalvelujen tukkuhintakattoja lasketaan vuoden välein 30. kesäkuuta 2015 asti, minkä jälkeen ne pysyvät muuttumattomina, kunnes uuden asetuksen voimassaolo päättyy (näillä näkymin vuonna 2022).

4.   Yleistä

4.1

Tarve puuttua verkkovierailuihin liittyviin ongelmiin todellisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi perustuu niin EU 2020 -strategiaan, sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin kuin Euroopan digitaalistrategiaan.

4.2

ETSK muistuttaa, että sähköinen viestintä on yleistä taloudellista etua koskeva palvelu, jonka on määritelmän mukaan oltava kaikkien saatavilla ja käytettävissä kohtuulliseen hintaan.

4.3

ETSK kannattaakin kaikkia toimenpiteitä, joilla kuluttajia pyritään suojelemaan kohtuuttomilta hinnoilta verkkovierailupuheluja soitettaessa tai vastaanotettaessa. ETSK pyytää komissiota puuttumaan yhtä päättäväisesti myös muiden yleistä taloudellista etua koskevia palveluja tarjoavien, hallitsevassa markkina-asemassa olevien operaattorien kohtuuttomiin voittomarginaaleihin.

4.4

Yksi Euroopan digitaalistrategian tärkeimmistä osa-alueista liittyy verkkovierailuihin matkaviestintäverkoissa, ja siinä asetetaan tavoitteeksi tilanne, jossa verkkovierailuhintojen ja kansallisten hintojen ero on lähellä nollaa vuoteen 2015 mennessä eli verkkovierailujen erityishinnoittelusta luovutaan keskipitkällä aikavälillä.

4.5

Siitä huolimatta, että tätä julkisesti esitettyä tavoitetta ei ole kirjattu muodolliseksi säännökseksi lausunnon aiheena olevaan asetukseen, kansallisten hintojen ja verkkovierailuhintojen välille ei juuri jää marginaalia sen jälkeen, kun verkkovierailujen hintakattoja on jälleen laskettu.

4.6

Vaikka nykyinen lähestymistapa eli hinnanalennuksiin pakottaminen hintakattojen avulla on johtanut hintojen huomattavaan laskuun (ks. jäljempänä ETSK:n laatima taulukko), toimintatapa on lausunnon aiheena olevassa ehdotuksessa saavuttanut rajansa eikä ole kestäväpohjainen.

 

Puhelut

euroa/minuutti

(ei sisällä alv:a)

Tekstiviestit

euroa/viesti

(ei sisällä alv:a)

Data

euroa/kilotavu

(ei sisällä alv:a)

 

Tukkuhinta

Soitetun puhelun vähittäishinta

Vastaanotetun puhelun vähittäishinta

Tukkuhinta

Vähittäishinta

Tukkuhinta

Vähittäishinta

Keskimääräinen hinta ennen 1.9.2007

 

0,7692

0,417

Asetus (EY) N:o 717/2007

enimmäishinta

1.9.2007–31.8.2008

0,30

0,49

0,24

enimmäishinta

1.9.2008–30.6.2009

0,28

0,46

0,22

enimmäishinta

1.7.2009–30.6.2010

0,26

0,43

0,19

0,04

0,11

1,00

Asetus (EY) N:o 580/2008

enimmäishinta

1.7.2010–30.6.2011

0,22

0,39

0,15

0,04

0,11

0,80

enimmäishinta

1.7.2011–30.6.2012

0,18

0,35

0,11

0,04

0,11

0,50

enimmäishinta

1.7.2012–30.6.2013

0,14

0,32

0,11

0,03

0,10

0,30

0,90

Asetusehdotus KOM(2011) 402

enimmäishinta

1.7.2013–30.6.2014

0,10

0,28

0,10

0,03

0,10

0,20

0,70

enimmäishinta

1.7.2014–30.6.2015

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

enimmäishinta

1.7.2015–30.6.2016

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

enimmäishinta

1.7.2016–30.6.2022

0,06

Ei enimmäis-hintaa (1)

Ei enimmäis-hintaa (1)

0,02

Ei enimmäis-hintaa (1)

0,10

Ei enimmäis-hintaa (1)

4.7

Hintojen alentaminen ei ratkaise verkkovierailumarkkinoilla edelleen ilmeneviä rakenteellisia ongelmia. Tästä syystä ETSK on tyytyväinen siihen, että uuteen sääntelyehdotukseen sisältyy hintasääntöjen lisäksi rakenteellisia säännöksiä, joilla kotioperaattorit velvoitetaan tarjoamaan tilaajilleen heinäkuun 1. päivästä 2014 mahdollisuus käyttää minkä hyvänsä yhteenliitetyn, vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin puhelu-, tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja.

4.8

ETSK kannattaa periaatteessa tätä säännöstä, mutta pelkää, että toimenpide johtaa liikenteen ohjautumiseen liiallisesti hallitsevassa markkina-asemassa oleville suurille yhtymille pienten operaattorien kustannuksella, varsinkin kun ehdotetun toimenpiteen teknisen ja kaupallisen toteuttamisen kustannukset ovat pienille operaattoreille suhteessa suuremmat kiinteiden kustannusten vuoksi.

4.9

ETSK pyytää komissiota varmistamaan, että toiminnan läpinäkyvyys loppuasiakkaan näkökulmasta säilyy, vaikka matkaviestintäpalvelun tarjontaan osallistuu useampia toimijoita.

4.10

Vaikka komission ehdotus laajentaa pääsyä rajat ylittäviä matkaviestintäpalveluja tarjoavien toimijoiden (matkaviestinnän virtuaaliverkko-operaattorien) markkinoille voi kiihdyttää kilpailua, ETSK pahoittelee, ettei asetuksen vaikutuksia pieniin matkapuhelinpalvelujen tarjoajiin unionissa ja niiden asemaan verkkovierailumarkkinoilla yleensä ole arvioitu, kuten Euroopan parlamentti vuonna 2005 vaati.

4.11

ETSK:n on myös todettava, ettei ehdotuksen liitteenä olevasta vaikutustenarvioinnin tiivistelmästä tai vaikutustenarvioinnista käy mitenkään ilmi, miten uusien toimenpiteiden odotetaan vaikuttavan alan työllisyyteen ja/tai työoloihin. ETSK kehottaakin tekemään täydentäviä analyyseja.

4.12

ETSK kehottaa lyhentämään soitettujen verkkovierailupuhelujen vähimmäislaskutusaikaa, joka on nykyisin 30 sekuntia, ottaen samalla huomioon asiassa tapahtuvan kehityksen eräissä jäsenvaltioissa.

Bryssel 26. lokakuuta 2011

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Staffan NILSSON


(1)  Edellyttäen, että kilpailu on kehittynyt riittävästi.


Top