EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0044

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 19 päivänä toukokuuta 2011 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (CON/2011/44)

OJ C 203, 9.7.2011, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 203/3


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2011,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 3 päivänä helmikuuta 2011 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan sekä 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotettu asetus kuuluu EKP:n toimivallan piiriin. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

1.

Euroopan tilastojen laatijana ja käyttäjänä EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen ja näkee sen tärkeänä edistysaskeleena pyrittäessä parantamaan Euroopan tilastojen, erityisesti kansantalouden tilinpitojärjestelmän, laatua päivittämällä ne reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristön muutoksia ja metodologisia edistyksiä vastaaviksi. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä on Euroopan makrotalouden tilastojen ydin, ja siksi se on en ensiarvoisen tärkeä rahapolitiikan harjoittamisessa.

2.

EKP suhtautuu myös myönteisesti tavoitteeseen yhdenmukaistaa ehdotetussa asetuksessa olevat tilastolliset käsitteet ja määritelmät mm. Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomission hyväksymän kansantalouden tilinpitojärjestelmän (SNA 2008), Kansainvälisen valuuttarahaston maksutasekäsikirjan ja ulkomaista varallisuutta koskevan käsikirjan kuudennen painoksen (BPM6), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön suorien ulkomaisten sijoitusten kiinnityspistemääritelmän neljännen painoksen ja EU:n toimialaluokituksen (NACE Rev. 2) kanssa. Mainitut instrumentit ovat myös vaikuttaneet myönteisellä tavalla ehdotetun asetuksen johdonmukaisuuteen sekä menetelmien yhdenmukaisuuteen.

Erityisiä huomautuksia

3.

Euroopan tilastojen kehittäminen, tuottaminen ja jakaminen on SEUT-sopimuksessa uskottu sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ) että Euroopan tilastojärjestelmälle, mutta koska niillä on erilaiset hallintorakenteet, kukin hoitaa näitä tehtäviä erillisten säädösten nojalla. Ehdotettu asetus vaikuttaa molempien järjestelmien tuottamiin tilastoihin. Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (2) mukaisesti EKP:llä on oikeus kansallisten keskuspankkien avustuksella kerätä tilastotietoja tiedonantajien perusjoukosta siinä määrin kuin on välttämätöntä EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi. Tiedonantajien perusjoukko muodostuu jäsenvaltiossa olevista sektoriin ”rahoituslaitokset”, siten kuin se on määritelty Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2223/96 (3), kuuluvista oikeushenkilöistä ja luonnollisista henkilöistä sekä jäsenvaltiossa olevista oikeushenkilöistä ja luonnollisista henkilöistä, siltä osin kuin niillä on ulkomaisia saatavia tai velkoja tai ne ovat suorittaneet ulkomaisia taloustoimia.

4.

EKPJ:n ja Euroopan tilastojärjestelmän välisen tiiviin yhteistyön ja asianmukaisen koordinoinnin varmistamisella minimoidaan tietojen antamisesta aiheutuva rasite sekä taataan Euroopan tilastojen laatimisessa tarvittava yhdenmukaisuus. Tiiviin yhteistyön tarve on huomioitu myös EKP:n tilastoinnin pääosaston ja Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston (Eurostat) 10 päivänä maaliskuuta 2003 tekemässä yhteistyöpöytäkirjassa (4).

5.

Koska Eurostatilla ja EKP:llä on ehdotetun asetuksen metodologian suunnittelussa tiivis yhteistyösuhde, EKP on Eurostatin pyynnöstä laatinut useita liitteessä A olevia EKPJ:n tilastoihin liittyviä lukuja. EKP:n panos on ollut erityisen merkittävä 2 luvussa sektorin ”rahoituslaitokset” institutionaalisten yksiköiden ja alasektoreiden määrittelyssä sekä lisäksi rahoitusvarojen ja -velkojen kuvaamisessa sekä niiden esittämisessä tilien kokonaisuudessa (5 luku sekä 6 ja 7 luvun osiot). Lisäksi EKP toimitti luonnoksen 17 luvusta (sosiaalivakuutus ja eläkkeet), 21 luvun osioista (julkisyhteisöjen tilit) sekä 19 luvusta (Euroopan unionin tilinpito).

6.

Institutionaalisen sektorin ”Rahoituslaitokset” sekä sen alasektoreiden (ehdotetun asetuksen liitteessä oleva 2 luku) määritelmän osalta EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että sektorin rahalaitokset määritelmä noudattaa liitteessä A olevassa 2.67 kohdassa olevaa EKP:n määritelmää. “Muiden rahoituslaitosten” alasektoreiden määritelmät vastaavat suurimmilta osin EKP:n säädöksissä olevia käytäntöjä. Tiedonantajille aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi sekä Euroopan tilastojen laatimisessa tarvittavan johdonmukaisuuden varmistamiseksi EKP ehdottaa arvopaperistamiseen osallistuvaa erityisyhteisöä koskevan ehdotetun määritelmän saattamista vielä paremmin linjaan arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun asetuksen EKP/2008/30 (5) kanssa.

7.

Tämän perusteella sekä EKPJ:n tilastojärjestelmän ja Euroopan tilastojärjestelmän keskinäisten riippuvuussuhteiden johdosta ehdotettu asetus on merkityksellinen EKP:n tilastovaatimusten kannalta, esim. raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoiden, maksutasetilastojen, ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen, rahoitustilinpitotilastojen ja julkisyhteisöjen rahoitustilastojen alalla. Nykyisen käytännön mukaisesti sekä EKPJ:n ja Euroopan tilastojärjestelmän välisen yhteistyön ja koordinoinnin tarve huomioon ottaen, komission tulisi muuttaessaan ehdotettua asetusta siirrettyjen valtuuksien nojalla varmistaa EKP:n asianmukainen osallistuminen laatimalla ehdotetun asetuksen mukaisia ehdotuksia delegoiduiksi säädöksiksi.

8.

SEUT-sopimuksen 290 artiklan nojalla annettujen delegoitujen säädösten tärkeyden vuoksi EKP huomauttaa SEUT-sopimuksen 127 artiklan 4 artiklan ja 282 artiklan 5 kohdan mukaisten neuvoa-antavien tehtäviensä käytöstä lisäksi seuraavaa.

Ensinnäkin luonnokset delegoiduiksi säädöksiksi tai täytäntöönpanosäädöksiksi ovat SEUT-sopimuksen 127 artiklan 4 kohdassa ja 282 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja ”ehdotuksia/esityksiä unionin säädöksiksi” (6). Sekä delegoidut säädökset että täytäntöönpanosäädökset ovat unionin säädöksiä (7). On merkillepantavaa, että useimpien SEUT-sopimuksen 282 artiklan 5 kohdan kieliversioiden mukaan EKP:tä kuullaan ”luonnoksista” unionin säädöksiksi (8). Näin ollen velvollisuus kuulla EKP:tä ei rajoitu sellaisiin säädösluonnoksiin, jotka perustuvat komission ehdotukseen.

Toiseksi yhteisöjen tuomioistuin selvensi nk. OLAF-tuomiossa (9), että velvoitteella kuulla EKP:ta ”pyritään olennaisilta osiltaan varmistamaan että tällainen säädös annetaan vasta, kun on kuultu elintä, joka on kyseisellä yhteisön alalla käyttämänsä nimenomaisen toimivallan ja suuren asiantuntemuksena ansiosta erityisen pätevä myötävaikuttamaan hyödyllisesti kyseisen säädöksen antamiseen”.

Tätä taustaa vasten, ja jotta EKP:n neuvoa-antavista tehtävistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty, EKP:tä on kuultava hyvissä ajoin kaikista luonnoksista unionin säädöksiksi sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla, luonnokset delegoiduiksi säädöksiksi ja täytäntöönpanosäädöksiksi mukaan luettuina. Suorittaessaan neuvoa-antavia tehtäviään EKP ottaa säädösten antamisen aikarajat tarkasti huomioon.

9.

Rahapolitiikkaan liittyvien tehtäviensä johdosta EKP kiinnittää tilastoissa erityisesti huomiota Euroopan tason aggregaatteihin. EKP pitää institutionaalisen sektorin mukaan jaoteltua yhdistettyä euroalueen neljännesvuositilinpitoa tärkeänä. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan riittävän kattavia kansallisia tietoja hyvissä ajoin ennen rahapoliittisia päätöksiä.

10.

Yksittäisten jäsenvaltioiden tietojenkeruun merkitys on korostunut rahoitusjärjestelmän makrotason valvontaan ja vakauteen liittyvien uusien tilastotarpeiden johdosta; nämä uudet tarpeet liittyvät erityisesti äskettäin perustettuun Euroopan järjestelmäriskikomiteaan sekä sen vastuuseen rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta unionissa. Yksittäisiä jäsenvaltioita koskevia oikea-aikaisia ja luotettavia kansantalouden tilinpidon tilastoja tarvitaan myös euro plus –sopimuksen tavoitteiden tukemista sekä Euroopan vakausmekanismia varten.

11.

Rahapolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden näkökulmasta EKP pitää oikea-aikaisia ja riittävän luotettavia neljännesvuositietoja yksityiskohtaisia vuosittaisia tietoja taikka harvemmin saatavia tietoja olennaisesti tärkeämpinä. Lisäksi täydellisten taulukoiden laatiminen viimeisimpien vuosien osalta on historiatietoja koskevia pitkiä aikasarjoja tärkeämpää.

12.

EKP kannattaa yleisesti tietojen lähettämisohjelmaa (ehdotetun asetuksen liite B). Lähettämisohjelmassa tulisi kuitenkin ottaa huomioon EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämät tilastotiedot, ja siinä tulisi näkyä käyttäjien ja tilastontuottajien kehittämät prioriteetit.

13.

EKP suhtautuu myönteisesti pääaggregaattien neljännesvuosittaista ja vuosittaista kyselyä koskevassa taulukossa 1 olevien neljännesvuosittaisten tietojen 1-12, 27 ja 28 toimitusajan lyhentämiseen t + 2 kuukauteen. Kuitenkin EKP vastustaa eron tekemistä suurempien ja pienempien maiden välillä raportointivaatimusten osalta ”Yhteenveto taulukoista” alaviitteessä 4 ja 7 sekä ”Taulukko 1” alaviitteessä 10 tarkoitetulla tavalla sekä tästä seurausta olevaa pääaggregaattien toimitusaikojen pitenemistä pienempien jäsenvaltioiden osalta t + 80 päivään. Tällä hetkellä poikkeava raportointi koskisi 17 jäsenvaltiota, ja unionin laajentumisen myötä yhä useampi jäsenvaltio alittaisi ehdotetun poikkeavan raportoinnin rajan. Tästä seuraisi Euroopan tasoisten aggregaattien sekä pienempiä jäsenvaltioita koskevien tilastotietojen laadun heikkeneminen.

14.

Ecofin-neuvosto hyväksyi syyskuussa 2000 EMUn tilastovaatimuksia koskevan toimintasuunnitelman, jossa määräaikatavoite on t + 90 päivää viitevuosineljänneksen lopusta euroalueen yhdistetyn neljännesvuositilinpidon osalta. Tämä merkitsisi, että Eurostatin ja EKP:n olisi kerättävä kyseessä olevat kansalliset tiedot määräajassa t + 82 päivää. EKP:n neuvoston vuoden 2015-2016 alustavan kokousaikataulun johdosta tietojen toimitusajan lyhentäminen t + 85 päivään riittäisi vuosina 2015-2016. Näin ollen EKP tukee neljännesvuosittaisten sektoritilien toimitusmääräaikojen aikaistamista EKT:n toimitusohjelmassa siten, että ne olisivat vuoteen 2014 mennessä t + 85 päivää ja vuoteen 2017 mennessä t+82, mikä tukisi täydellisten euroalueen yhdistettyjen tilien laatimista t + 90. Tämä on myös linjassa G20-ryhmän tekemän puuttuvia tietoja koskevan aloitteen kanssa; tässä aloitteessa sektoritilejä pidetään ensisijaisen tärkeinä tietoja täydennettäessä finanssikriisistä saatujen kokemusten pohjalta. EKT:n 2010 toimitusohjelmassa tämä vaikuttaa taulukkoon 801.

15.

Julkisyhteisöjen tilien osalta EKP puoltaa lisäksi kaikkien neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten kansallisten tilastotietojen raportointiin sovellettavaa yhtenäistä määräaikaa; tämä merkitsisi julkisyhteisöjä koskevien neljännesvuosittaisten tietojen synkronisointia taulukkoa 801 varten asetettujen tavoitemääräaikojen mukaisiksi; tämä vaikuttaisi myös taulukkoihin 27 ja 28 sekä taulukkoon 2 ja liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä varten asetettuihin raportointimääräaikoihin. Näin ollen EKP kannattaa EKT:n toimitusohjelman mukaisten julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisien tietojen sekä liiallisia alijäämiä koskevien tietojen toimitusmääräaikojen aikaistamista siten, että ne olisivat vuoteen 2014 mennessä t + 85 päivää ja vuoteen 2017 mennessä t + 82 päivää, mikä tukisi täydellisten euroalueen yhdistettyjen tilien laatimista t + 90.

16.

Ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä 31 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa lausunnossa CON/2010/28 (10) EKP kannatti myös tiedonantomenettelyn avoimuuden parantamista siten, että liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä käytetään kansantalouden tilinpidon alijäämää (B.9). Jätettäessä swap- ja korkotermiinijärjestelyihin perustuvat maksut pois liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä käytetystä alijäämästä, alijäämäluvuista tulee vähemmän alttiita monimutkaisista rahoitusjärjestelyistä johtuville manipulaatioille. Tähän liittyen EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetun asetuksen liitteessä A ei määritellä muuttujia EDP_B.9 ja EDP_D.41. Tämä merkitsee kuitenkin myös sitä, että kaikki liitteen B taulukossa 2 olevat viittaukset näihin kahteen muuttujaan tulisi poistaa. Tämän seurauksena asetusta (EY) N:o 479/2009 olisi muutettava, jotta siinä otettaisiin huomioon sekä se, että kansantalouden alijäämää (B.9) on käytettävä liiallista alijäämää koskevassa menettelyssä, että ehdotetussa asetuksessa oleva nimellisarvon määritelmä.

17.

Jotta tyydytettäisiin julkispoliittinen tarve saada tietoja palkansaaja- ja tuntikohtaisista korvauksista sektorissa julkisyhteisöt, EKP ehdottaa – painottaen palkkadynamiikan ymmärtämisen parantamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä heijastusvaikutuksia - palkansaajien lukumäärää ja työtunteja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen lisäämistä taulukkoon 0801 sektoriin julkisyhteisöt; julkisyhteisöjen palkansaajakorvauksethan ovat jo nyt mukana toimitusohjelmassa.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, yksityiskohtainen muutosehdotus sekä siihen liittyvät perustelut on esitetty liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä toukokuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 lopullinen.

(2)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.

(4)  Saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu

(5)  EUVL L 15, 20.1.2009, s. 1.

(6)  SEUT-sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti EKP:tä kuullaan ”ehdotuksista unionin säädöksiksi Euroopan keskuspankin toimivaltaan kuuluvilla aloilla”. SEUT-sopimuksen 282 artikla 5 kohdan mukaisesti ”Euroopan keskuspankkia kuullaan sen toimivaltuuksiin kuuluvilla aloilla kaikista esityksistä unionin säädöksiksi.”

(7)  SEUT-sopimuksen 290 artikla on kuudennen osan 2 luvun 1 jaksossa, jonka otsikko on ”Unionin säädökset”.

(8)  SEUT-sopimuksen 282 artiklan 5 kohdan seuraavissa kieliversioissa puhutaan luonnoksista unionin säädöksiksi: bulgaria (”проект на акт на Съюза”); espanja (”proyecto de acto de la Unión”); tanska (“udkast”); saksa (“Entwürfen für Rechtsakte der Union”); viro (”ettepanekute”); kreikka (”σχέδιο πράξης της Ένωσης”); ranska (”projet d'acte de l'Union”); italia (”progetto di atto dell'Unione”); latvia (”projektiem”); liettua (”Sąjungos aktų projektų”); hollanti (”ontwerp van een handeling van de Unie”); portugali (”projectos de acto da União”); romania (”proiect de act al Uniunii”); slovakia (”navrhovaných aktoch Únie”); slovenia (”osnutki aktov Unije”); suomi (”esityksistä”); ruotsi (”utkast”). Irlanninkielisessä versiossa käytetään ”gniomh Aontais arna bheartu” -ilmaisua, joka tarkoittaa ”suunnitelmia” union säädöksiksi.

(9)  Asia C-11/00 Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan keskuspankki (Kok. 2003 s. I-7147), erityisesti tuomion 110-111 kohta.

(10)  EUVL C 103, 22.4.2010, s. 1.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

2 artiklan 2 kohta

”2.   Komissio voi hyväksyä EKT 2010:n menetelmää koskevat muutokset, jotka on tarkoitettu sen sisällön täsmentämiseen ja parantamiseen, antamalla delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti sillä edellytyksellä, ettei niillä muuteta peruskäsitteitä, ettei niiden täytäntöönpano edellytä lisävaroja ja ettei niiden soveltaminen aiheuta omien varojen kasvua.”

”2.   Komissio voi hyväksyä EKT 2010:n menetelmää koskevat muutokset, jotka on tarkoitettu sen sisällön täsmentämiseen ja parantamiseen, antamalla delegoituja säädöksiä 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti sillä edellytyksellä, ettei niillä muuteta peruskäsitteitä, ettei niiden täytäntöönpano edellytä lisävaroja ja ettei niiden soveltaminen aiheuta omien varojen kasvua. Komissio laatii ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi tiiviissä yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa.

Perustelu

Ehdotetun asetuksen antamisen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 338 artiklan 1 kohta, jossa nimenomaisesti täsmennetään, että 338 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä päätetään ”sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan noudattamista”. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 5.3 artiklan mukaan EKP:n tehtävänä on tarvittaessa edistää tilastotietojen keräämistä, laatimista ja jakamista koskevien sääntöjen ja niiden käytäntöjen yhdenmukaistamista sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Näiden SEUT-sopimuksen määräysten valossa komission olisi, käyttäessään ehdotetussa asetuksessa tarkoitettua delegoitua säädösvalaa, laadittava ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa mm. tietojen yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi ja raportoinnista aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi.

Muutos 2

Liitteessä A oleva 2.21 kohta

”2.21

Hallintayhtiö, joka pelkästään omistaa tytäryhtiöiden varat, on yksi esimerkki rahoituslaitoksiin kuuluvista kytkösyhtiöistä. Rahoituslaitoksiin kuuluvina kytkösyhtiönä käsitellään myös sellaiset yksiköt, joilla on edellä selostetut erityistä tarkoitusta varten perustetun yksikön (SPE) ominaisuudet, sijoitus- ja eläkerahastot mukaan luettuina, sekä yksiköt, joita käytetään henkilöiden tai perheiden omaisuuden hallussapitoon ja hoitoon, varojen hallussapitoon arvopaperistamista varten ja velkapapereiden liikkeeseenlaskuun niiden kanssa etuyhteydessä olevien yritysten nimissä (sellaista yhtiötä voidaan myös kutsua erityissijoitusrahastoksi), arvopaperistamisvälineitä varten ja toteuttamaan muita rahoitustehtäviä.”

”2.21

Hallintayhtiö, joka pelkästään omistaa tytäryhtiöiden varat, on yksi esimerkki rahoituslaitoksiin kuuluvista kytkösyhtiöistä. Rahoituslaitoksiin kuuluvina kytkösyhtiönä käsitellään myös sellaiset yksiköt, joilla on edellä selostetut erityistä tarkoitusta varten perustetun yksikön (SPE) ominaisuudet, sijoitus- ja eläkerahastot mukaan luettuina, sekä yksiköt, joita käytetään henkilöiden tai perheiden omaisuuden hallussapitoon ja hoitoon, ja velkapapereiden liikkeeseenlaskuun niiden kanssa etuyhteydessä olevien yritysten nimissä , arvopaperistamisvälineitä varten ja toteuttamaan muita rahoitustehtäviä.”

Perustelu

Arvopaperistamiseen osallistuvia erityisyhteisöjä, niiden muodosta riippumatta, ei voi pitää rahoituslaitoksiin kuuluvina kytkösyhtiöinä – erityisesti koska niitä ei, ”riippumattomuutta” koskeviin kriteereihin katsomatta, konsolidoida alkuunpanijan kanssa. Ne luokitellaan muiksi rahoituksen välittäjiksi (S.125). Ks. arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun asetuksen EKP/2008/30  (2) 1 artikla.

Muutos 3

Liitteessä A oleva 2.75 kohta

”2.75

Määritelmä: Alasektori talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122) käsittää kaikki muut kuin alasektoreihin keskuspankki ja rahamarkkinarahastot luokitellut rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa vastaan talletuksia institutionaalisilta yksiköiltä ja omaan lukuun myöntää lainoja ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia.”

”2.75

Määritelmä: Alasektori talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122) käsittää kaikki muut kuin alasektoreihin keskuspankki ja rahamarkkinarahastot luokitellut rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa vastaan talletuksia ja/tai niiden läheisiä vastineita muilta institutionaalisilta yksiköiltä kuin rahalaitoksilta ja omaan lukuun myöntää lainoja ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia.”

Perustelu

Teksti on saatettava yhdenmukaiseksi rahalaitossektorin taseesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetussa asetuksessa (uudelleen laadittu toisinto) EKP/2008/32  (3) olevan rahalaitoksen määritelmän kanssa. SNA 2008:ssa on käytetty samanlaista sanamuotoa.

Muutos 4

Liitteessä A oleva 2.90 kohta

”2.90

Määritelmä: Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, jotka suorittavat arvopaperistamiseen liittyviä taloustoimia. Institutionaalisen yksikön kriteerit täyttävät erityisyhteisöt luokitellaan alasektoriin S.125, ja muissa tapauksissa erityisyhteisöjä käsitellään niiden emoyrityksen kiinteänä osana.”

”2.90

Määritelmä: Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, jotka suorittavat arvopaperistamiseen liittyviä taloustoimia. ”

Perustelu

Arvopaperistamiseen osallistuvia erityisyhtiöitä tulisi kohdella erillisinä institutionaalisina yksikköinä muista kriteereistä – kuten ”riippumattomuus emoyrityksestä” (ks. 2.22) – riippumatta. Ks. asetuksen EKP/2008/30 1 artikla.

Muutos 5

Liitteessä A oleva 5.108 kohta

”5.108.

On tärkeää selvittää … luokitellaan rahoituslaitoksiin kuuluviksi kytkösyhtiöiksi.”

Perustelu

Tämä kohta tulisi poistaa, koska se ei ole yhdenmukainen arvopaperistamiseen osallistuviin erityisyhtiöihin sovellettavien määritelmien ja edellytysten kanssa. Koska erityisyhteisöt eivät yleensä täytä ehdotettuja luotto- ja markkinariskin kantamisen edellytyksiä, tämän kohdan soveltaminen saattaisi johtaa siihen, että kotimaiset erityisyhtiöt, joilla on kotipaikka samassa maassa kuin emoyhtiöllä, yhdistetään emoyhtiöön (ks. myös muutos 4).

Muutos 6

Liitteessä A oleva 5.111 kohta

”5.111

Katetut joukkolainat ovat rahoituslaitoksen liikkeeseenlaskemia tai rahoituslaitoksen täysin takaamia velkapapereita. Jos katetun joukkolainan liikkeeseenlaskijana tai takaajana oleva rahoituslaitos laiminlyö velvoitteensa, lainan haltijoilla on rahoituslaitokseen kohdistuvan tavallisen vaateensa lisäksi etuoikeus katepooliin.”

”5.111

Katetut joukkolainat ovat rahoituslaitoksen liikkeeseenlaskemia tai rahoituslaitoksen täysin takaamia velkapapereita. Jos katetun joukkolainan liikkeeseenlaskijana tai takaajana oleva rahoituslaitos laiminlyö velvoitteensa, lainan haltijoilla on rahoituslaitokseen kohdistuvan tavallisen vaateensa lisäksi etuoikeus katepooliin. Katetut joukkolainat eroavat arvopaperistamisen yhteydessä liikkeeseenlasketuista omaisuusvakuudellisista arvopapereista, koska omaisuuden liikkeeseenlaskija/omistaja sitoutuu ehdottomasti maksamaan pääoman korkoineen takaisin vakuutena olevan omaisuuden tuotosta riippumatta. Omaisuus toimii ainoastaan joukkolainojen haltijoiden vaateiden vakuutena, sen varalta, että velvoitteet jäävät täyttämättä.

Perustelu

Jollei katetun joukkolainan ja omaisuusvakuudellisen arvopaperien eroa selvitetä, jää epäselväksi, miksi arvopaperistamista käsittelevässä kohdassa käsitellään katettuja joukkolainoja. Vaihtoehtoisesti katettuja joukkolainoja ei mainittaisi ollenkaan, sillä ne eivät liity arvopaperistamiseen.

Muutos 7

Kansantalouden tilinpidon tietojen lähettämisohjelma

Yhteenveto taulukoista (Liite B)

Taulukoiden 2, 801, 27, 28 kolmas sarake ”Määräaika t + kuukautta (päivää, jos niin merkitty)”sekä uusi alaviite

2/Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain/3/9

2/Julkisyhteisöjen pääaggregaatit – vuosittain/85 päivää  (4)/85 päivää kolmannessa neljänneksessä

801/Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuosittain/85 päivää

801/Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuoittain/85 päivää (4)

27/Julkisyhteisöjen rahoitustilit – neljännesvuosittain/85 päivää

27/Julkisyhteisöjen rahoitustilit – neljännesvuosittain/85 päivää (4)

28/Julkisyhteisöjen velka – neljännesvuoittain/3

28/Julkisyhteisöjen velka – neljännesvuosittain/85 päivää  (4)

Perustelu

Syyskuussa 2000 Ecofin hyväksyi EMU:n tilastovaatimuksia koskevan toimintasuunnitelman, ja siinä tavoitteeksi on asetettu, että euroalueen yhdistetyt neljännesvuositilinpitotiedot institutionaalisen sektorin mukaan olisivat saatavilla EKP:n rahapoliittisia tarpeita varten t + 90 päivää viitevuosineljänneksen päättymisestä. Tämän mukaisesti Eurostatin ja EKP:n tulisi kerätä kansalliset tiedot määräajassa t+82 päivää. Vuosia 2015 ja 2016 koskevan EKP:n neuvoston alustavan kokousaikataulun johdosta toimitusajan lyhentäminen t+85 päivään riittäisi vuosina 2015-2016. Vastaavasti EKP puoltaa EKT:n tietojen lähettämisohjelman mukaisten toimitusaikojen lyhentämistä neljännesvuosittaisten sektorikohtaisten tilinpitotietojen osalta t+85 päivään vuoteen 2014 mennessä ja t+82 päivään vuoteen 2017 mennessä, jotta mahdollistettaisiin täydellisten euroalueen yhdistettyjen neljännesvuosittaisten tilinpitotietojen kokoaminen t+90 päivää.

Lisäksi EKP puoltaa julkisyhteisöjä koskevien neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten kansallisten tietojen toimitusaikojen yhtenäistämistä, mikä merkitsisi julkisyhteisöjä koskevien neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten tietojen synkronisoimista taulukossa 801 asetettujen oikea-aikaisuustavoitteiden kanssa; synkronisointi vaikuttaisi myös taulukkoihin 27 ja 28 sekä vastaavasti taulukossa 2 asetettuihin toimitusmääräaikoihin sekä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tietoihin. Näin ollen EKP kannattaa julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen tilinpidon osalta EKT:n tietojen lähettämisohjelman sekä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisten raportointimääräaikojen aikaistamista t+85 päivään vuoteen 2014 mennessä sekä t+82 päivään vuoteen 2017 mennessä, jotta mahdollistettaisiin täydellisten yhdistettyjen euroalueen neljännesvuosittaisten tilinpitotietojen laatiminen t+90 päivää.

Muutos 8

Liitteessä B olevan taulukon 2 lopussa – Julkisyhteisöjen pääaggregaatit

EDP_D.41

Korot, mukaan lukien swapien ja korkotermiinisopimusten arvon muutokset (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Korot, (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Perustelu

Ehdotetun asetuksen liitteessä A muuttujia EDP_D.41 ja EDP_B.9 ei enää määritellä. Näin ollen kaikki näitä kahta muuttujaa koskevat maininnat tulisi poistaa liitteessä B olevasta taulukosta 2. Tämä koskee myös taulukon 2 alaviitettä 4.

Muutos 9

Taulukossa 801 olevan sarakkeen S.13 lopussa – Muut kuin rahoitustilit sektoreittain – neljännesvuosittaiset

OTE Julkisyhteisöjen menot yhteensä/x

OTE Julkisyhteisöjen menot yhteensä/x

OTR Julkisyhteisöjen menot yhteensä/x

OTR Julkisyhteisöjen menot yhteensä/x

 

EMH työtunnit/x

 

EMP Palkansaajat/x

Perustelu

Jotta tyydytettäisiin julkispoliittinen tarve saada tietoja palkansaaja- ja tuntikohtaisista korvauksista sektorissa julkisyhteisöt, tietojen lähettämisohjelmaa (taulukko 801) tulisi täydentää julkisyhteisöjen palkansaajien lukumäärää ja työtunteja koskevilla neljännesvuosittaisilla tiedoilla.


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2009, s. 1.

(3)  EUVL L 15, 20.1.2009, s. 14.

(4)  82 päivää vuodesta 2017.


Top