EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0006

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 28 päivänä tammikuuta 2011 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta (CON/2011/6)

OJ C 62, 26.2.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 62/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2011,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 30 päivänä syyskuuta 2010 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta (1) (jäljempänä ’ehdotettu direktiivi’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu direktiivi sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän rooliin myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan moitteettomaan harjoittamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleinen huomautus

1.

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotetun direktiivin päätavoitteeseen, joka on asianmukaisen lisävalvonnan varmistaminen korjaamalla unionin lisävalvontajärjestelmän (2) ja pankki- ja vakuutuspalveluihin liittyvien alakohtaisten direktiivien eroavaisuuksista johtuvat puutteet.

Erityisiä huomautuksia

Rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden kohtelu

2.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ”rahoitusalan sekaholdingyhtiö” on sisällytetty alakohtaisten direktiivien säännöksiin, joissa konsolidoidun pankkivalvonnan ja vakuutusyhtiöiden ryhmävalvonnan sovellettavuus määritellään (3). Tämä mahdollistaa lisävalvonnan lisäksi myös alakohtaisen konsolidoidun valvonnan tai ryhmävalvonnan soveltamisen sellaiseen rahoitushallintayhtiöön tai vakuutushallintayhtiöön, josta on toiselle rahoitusalalle laajentuneen toimintansa johdosta tullut rahoitusalan sekaholdingyhtiö. EKP katsoo, että lisävalvonnan yhteydessä saadut toimialarajat ylittäviä riskejä koskeva informaatio voi hyödyllisellä tavalla täydentää alakohtaiseen toimintaan liittyvää informaatiota, joka saadaan konsolidoidun valvonnan tai ryhmävalvonnan yhteydessä. Samanaikaisesti tulisi kuitenkin kehittää tehokkaita valvontamenetelmiä, jotka mahdollistavat kaikkien relevanttien riskien sisällyttämisen valvontaan, mutta jotka samalla poistavat valvonnan mahdolliset päällekkäisyydet ja ylläpitävät yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia. EKP suosittelee (4), että Euroopan valvontaviranomaisille annetaan toimivalta laatia yhteisiä suuntaviivoja sekakomitean välityksellä.

Omaisuudenhoitoyhtiöiden kohtelu

3.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että myös omaisuudenhoitoyhtiöt sisällytetään kynnysarvotesteihin, joiden avulla finanssiryhmittymät määritetään (5). EKP suosittelee (6), että omaisuudenhoitoyhtiöt lisätään rahoitusalan sekaholdingyhtiön sektorille, joihin niillä on läheisin side, ja että läheisin side määriteltäisiin tarkemmin valvontasuuntaviivoissa. Riskeihin perustuvan arvioinnin näkökulmasta tämä ratkaisu olisi parempi kuin ehdotetussa direktiivissä oleva lisääminen ”pienimpään rahoitussektoriin”. Koska omaisuudenhoitoyhtiöt on nimenomaisesti sisällytetty lisävalvontajärjestelmään, EKP suosittelee (7) lisäksi, että muiden Euroopan valvontaviranomaisten ohella myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuisi sellaisten suuntaviivojen laatimiseen, joiden tarkoituksena on lisävalvontakäytäntöjen lähentäminen (8). Sananmuodon tulisi olla samanlainen kuin direktiivissä 2010/78/EU (9) eli asianomaiset ”Euroopan valvontaviranomaiset laativat sekakomitean välityksellä”. Asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten osallistumisella tällaisten suuntaviivojen laatimiseen on tarkoitus varmistaa, että ongelmien leviämiseen, hallinnoinnin monimutkaisuuteen, riskien keskittymiseen ja eturistiriitoihin puututaan tehokkaasti kaikilla sektoreilla ja kaikissa finanssiryhmittymään kuuluvissa säännellyissä yrityksissä. Samoin sisäisten tarkastusmenetelmien ja riskienhallintamenettelyjen lisävalvonnan osalta (10) direktiivissä 2002/87/EY olisi vaadittava lisävalvonnan yhdenmukaisuutta toimivaltaisten viranomaisten suorittaman seurannan kanssa, jonka tarkoituksena yhteissijoitusdirektiivissä (11) vahvistettujen toiminnan vakautta koskevien säännösten noudattamisen varmistaminen. Jo nyt vaaditaan lisävalvonnan yhdenmukaisuutta pankkidirektiivin (12) ja solvenssi II -direktiivin (13) asianomaisten säännösten mukaisten valvontakäytäntöjen kanssa.

Raportoinnin muoto

4.

EKP suosittelee (14) asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean välityksellä (15) laatimiin teknisiin standardeihin perustuvien raportoinnin yhtenäisen muodon, jaksotuksen ja määräpäivien soveltamista finanssiryhmittymään kuuluville asianomaisille yhteisöille laskettujen vakavaraisuusvaatimusten raportoinnissa (16). Tällaisen harmonisoinnin tulisi noudattaa mallia, joka on ollut pankkisektorilla voimassa pankkidirektiiviin vuonna 2009 tehdystä muutoksesta lähtien (17). EKP:n käsityksen mukaan työ raportoinnin muodon harmonisoimiseksi jatkuu mm. niiden tarpeiden johdosta, jotka syntyvät kun Basel III -vakavaraisuuskehys sisällytetään unionin oikeuteen. Eurojärjestelmällä on vakavaraisuustehtäviinsä perustuva erittäin vahva intressi tällä alueella, ja se tulee seuraamaan tätä työtä yhteistyössä komission kanssa.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua direktiiviä muutettavaksi, yksityiskohtainen muutosehdotus sekä siihen liittyvät perustelut on esitetty liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 28 päivänä tammikuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 433 lopullinen.

(2)  Lisävalvontajärjestelmä muodostuu tällä hetkellä finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2002/87/EY (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1) ja vakuutus- tai jälleenvakuutusryhmittymään kuuluvien vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten lisävalvonnasta 27 päivänä lokakuuta 1998 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 98/78/EY (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 1).

(3)  Ks. direktiivin 98/78/EY 1 artiklan, 2 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan 1 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja liitteiden I ja II muutokset, jotka ehdotetaan tehtäviksi ehdotetun direktiivin 1 artiklan ja liitteen 1 mukaisesti; ks. luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu teksti) (EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1) 4, 71, 72, 84, 105, 125–127, 129 ja 141–143 artiklan muutokset, jotka ehdotetaan tehtäviksi ehdotetun asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

(4)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva ehdotettu muutos 3.

(5)  Ks. direktiivin 2002/87/EY 2 artiklan 5 kohta ja 3 artiklan 2 kohta, jotka ehdotetaan lisättäviksi ehdotetun direktiivin 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

(6)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva ehdotettu muutos 1.

(7)  Ks. tämän lausunnon liitteessä oleva ehdotettu muutos 2.

(8)  Ks. Direktiivin 2002/87/EY 3 artiklan 8 kohta, 7 artiklan 5 kohta, 8 artiklan 5 kohta, 9 artiklan 6 kohta ja 11 artiklan 5 kohta, jotka ehdotetaan lisättäviksi ehdotetun direktiivin 2 artiklan 2 ja 4–7 kohdan mukaisesti.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120) toimivaltuuksien osalta.

(10)  Ks. direktiivin 2002/87/EY 9 artikla.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32). Omaisuudenhoitoyhtiöiden toiminnan seurannasta säädetään yhteissijoitusyritysdirektiivin 21 artiklan 1 kohdassa ja 102 artiklan 4 kohdan a alakohdassa; pääpaino on i) 12 artiklan mukaisesti vahvistettavien omaisuudenhoitoyhtiöiden toiminnan vakautta koskevien sääntöjen noudattamisen varmistamisessa, ja ii) niiden sääntöjen noudattamisen varmistamisessa, jotka vahvistetaan 17 ja 18 artiklassa ja jotka koskevat omaisuudenhoitopalvelujen tarjoamista sivuliikkeen välityksellä sekä rajojen yli tarjottavia palveluja.

(12)  Direktiivi 2006/48/EY.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (uudelleenlaadittu teksti) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)  Ks. tämän lausunnon liitteessä olevat ehdotetut muutokset 4 ja 6.

(15)  Ks. Direktiivin 2002/87/EY 21a artiklan 2 kohta, joka lisättiin direktiivin 2010/78/EU 2 artiklan 15 kohdan mukaisesti.

(16)  Ks. direktiivin 2002/87/EY 6 artiklan 2 kohta.

(17)  Ks. direktiivin 2006/48/EY 74 artiklan 2 kohdan toinen alakohta, joka lisättiin direktiivien 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/111/EY (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 97) 1 artiklan 14 kohdan mukaisesti.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

2 artiklan 2 kohdan a alakohta

”a)

Lisätään 2 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jäljempänä 30 artiklassa tarkoitetut omaisuudenhoitoyhtiöt lisätään alalle, jolle ne kuuluvat ryhmän sisällä; jos ne eivät kuulu yksinomaan yhdelle alalle ryhmän sisällä, ne lisätään pienimmälle rahoitussektorille.” ”

”a)

Lisätään 2 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jäljempänä 30 artiklassa tarkoitetut omaisuudenhoitoyhtiöt lisätään alalle, jolle ne kuuluvat ryhmän sisällä; jos ne eivät kuulu yksinomaan yhdelle alalle ryhmän sisällä, ne lisätään rahoitussektorille, joihin niillä on läheisin side.” ”

Perustelu

Omaisuudenhoitoyhtiöiden lisääminen rahoitusalan sekaholdingyhtiön pienimmälle sektorille ei ole tarpeeksi riskiperusteinen. Tämä ratkaisu tulisi korvata ”läheisin side” -käsitteellä, joka olisi määriteltävä tarkemmin direktiivin 2002/87/EY 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti annettujen Euroopan valvontaviranomaisten yhteisillä suuntaviivoilla (ks. muutos 2).

Muutos 2

2 artiklan 2 kohdan f alakohta

”f)

Lisätään 8 kohta seuraavasti:

”8.   Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen antavat yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on lähentää tämän artiklan 2, 3, 3 a, 4 ja 5 kohdan soveltamiseen liittyviä valvontakäytäntöjä.” ”

”f)

Lisätään 8 kohta seuraavasti:

”8.   Asianomaiset Euroopan valvontaviranomaiset antavat sekakomitean välityksellä yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on lähentää tämän artiklan 2, 3, 3 a, 4 ja 5 kohdan soveltamiseen liittyviä valvontakäytäntöjä.” ”

Perustelu

Koska omaisuudenhoitoyhtiöt on sisällytetty kynnysarvotesteihin, joiden avulla finanssiryhmittymät määritetään, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulisi muiden Euroopan valvontaviranomaisten ohella osallistua sellaisten suuntaviivojen laatimiseen, joiden tarkoituksena on finanssiryhmittymiä koskevien lisävalvontakäytäntöjen lähentäminen. Kaikkien asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten osallistumisella tällaisten suuntaviivojen laatimiseen on tarkoitus varmistaa, että ongelmien leviämiseen, hallinnoinnin monimutkaisuuteen, riskien keskittymiseen ja eturistiriitoihin liittyviin ongelmiin puututaan tehokkaasti kaikilla sektoreilla ja kaikissa finanssiryhmään kuuluvissa säännellyissä yrityksissä. Sananmuodon (asianomaiset ”Euroopan valvontaviranomaiset laativat sekakomitean välityksellä”) on samanlainen kuin direktiivillä 2010/78/EU perustetussa järjestelmässä. Tämä muutos liittyy muutokseen 5.

Muutos 3

2 artiklan 2a kohta (uusi)

[Ei tekstiä.]

(2a)   Lisätään 5 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Asianomaiset Euroopan valvontaviranomaiset antavat sekakomitean välityksellä yhteiset suuntaviivat valvontamenettelyjen kehittämiseksi, jotka mahdollistavat sen, että rahoitushallintayhtiöiden lisävalvonta täydentää asianomaisella tavalla direktiivin 98/78/EY mukaista ryhmävalvontaa, tai soveltuvin osin, direktiivin 2006/48/EY mukaista konsolidoitua valvontaa, ja jotka mahdollistavat kaikkien relevanttien riskien sisällyttämisen valvontaan, mutta jotka samalla poistavat mahdolliset päällekkäisyydet ja ylläpitävät yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia.” ”

Perustelu

On tarpeen kehittää tehokkaita valvontamenettelyjä, jotka mahdollistavat alakohtaisen konsolidoidun valvonnan tai ryhmävalvonnan ja lisävalvonnan samanaikaisen soveltamisen rahoitusalan sekaholdingyhtiöön. Asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille olisi annettava toimivalta antaa tähän liittyviä yhteisiä suuntaviivoja sekakomitean välityksellä.

Muutos 4

2 artiklan 2b kohta (uusi)

[Ei tekstiä.]

(2b)   Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan kuudes alakohta seuraavasti:

Jäsenvaltiot edellyttävät [1 päivästä tammikuuta 2013], raportoinnin yhtenäisen muodon, jaksotuksen ja määräpäivien käyttämistä tässä artiklassa tarkoitettujen laskelmien toimittamisessa 21a artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti vahvistettujen teknisten standardien mukaisesti.” ”

Perustelu

Direktiivin 2002/87/EY mukaisessa vähimmäisvarantovaatimusten raportoinnissa olisi noudatettava yhtenäistä muotoa, jaksotusta ja määräpäiviä vastaavalla tavalla kuin pankkidirektiivissä. Tämä muutos liittyy muutokseen 6.

Muutos 5

2 artiklan 4–7 kohta ja 10 kohta

”(4)   Lisätään 7 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen antavat yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on lähentää 1–4 kohdan mukaisen riskikeskittymän lisävalvontaan liittyviä valvontakäytäntöjä. Ne antavat erityiset yhteiset suuntaviivat 1–4 kohdan soveltamisesta finanssiryhmittymän omistusyhteyksiin tilanteissa, joissa kansallisen yhtiöoikeuden säännökset estävät 14 artiklan 2 kohdan soveltamisen.”

(5)   Lisätään 8 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen antavat yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on lähentää 1–4 kohdan mukaisten ryhmänsisäisten liiketoimien lisävalvontaan liittyviä valvontakäytäntöjä. Ne antavat erityiset yhteiset suuntaviivat 1–4 kohdan soveltamisesta finanssiryhmittymän omistusyhteyksiin tilanteissa, joissa kansallisen yhtiöoikeuden säännökset estävät 14 artiklan 2 kohdan soveltamisen.”

(6)   Lisätään 9 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Toimivaltaisten viranomaisten on yhtenäistettävä tässä artiklassa säädettyjen sisäisten tarkastusmenetelmien ja riskienhallintamenettelyjen lisävalvonta direktiivin 2006/48/EY 124 artiklassa ja direktiivin 2009/138/EY 36 artiklassa säädettyjen valvojan tarkastusprosessien kanssa. Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen antavat tätä varten yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on lähentää tässä artiklassa säädettyjen sisäisten tarkastusmenetelmien ja riskienhallintamenettelyjen lisävalvontaan liittyviä valvontakäytäntöjä, sekä yhteiset suuntaviivat lisävalvonnan yhdenmukaisuudesta direktiivin 2006/48/EY 124 artiklassa ja direktiivin 2009/138/EY 36 artiklassa säädettyjen valvojan tarkastusprosessien kanssa. Ne antavat erityiset yhteiset suuntaviivat tämän artiklan soveltamisesta finanssiryhmittymän omistusyhteyksiin tilanteissa, joissa kansallisen yhtiöoikeuden säännökset estävät 14 artiklan 2 kohdan soveltamisen.”

(7)   Lisätään 11 artiklaan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”[…]

5.   Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen antavat yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kyseiset järjestelyt direktiivin 2006/48/EY 131 a artiklan ja direktiivin 2009/138/EY 248 artiklan 4 kohdan mukaisten valvonnan koordinointijärjestelyjen kanssa.”

[…]

(10)   Lisätään 21 b artikla seuraavasti:

”21 b artikla

Yhteiset suuntaviivat

Euroopan pankkiviranomaisen on annettava Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o …/… 42 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o …/… 42 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 3 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 6 kohdassa ja 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut yhteiset suuntaviivat Euroopan valvontaviranomaisten sekakomiteassa tehdyn yhteistyön jälkeen.” ”

”(4)   Lisätään 7 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Asianomaiset Euroopan valvontaviranomaiset antavat sekakomitean välityksellä yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on lähentää 1–4 kohdan mukaisen riskikeskittymän lisävalvontaan liittyviä valvontakäytäntöjä. Ne antavat erityiset yhteiset suuntaviivat 1–4 kohdan soveltamisesta finanssiryhmittymän omistusyhteyksiin tilanteissa, joissa kansallisen yhtiöoikeuden säännökset estävät 14 artiklan 2 kohdan soveltamisen.”

(5)   Lisätään 8 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Asianomaiset Euroopan valvontaviranomaiset antavat sekakomitean välityksellä yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on lähentää 1–4 kohdan mukaisten ryhmänsisäisten liiketoimien lisävalvontaan liittyviä valvontakäytäntöjä. Ne antavat erityiset yhteiset suuntaviivat 1–4 kohdan soveltamisesta finanssiryhmittymän omistusyhteyksiin tilanteissa, joissa kansallisen yhtiöoikeuden säännökset estävät 14 artiklan 2 kohdan soveltamisen.”

(6)   Lisätään 9 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Toimivaltaisten viranomaisten on yhtenäistettävä tässä artiklassa säädettyjen sisäisten tarkastusmenetelmien ja riskienhallintamenettelyjen lisävalvonta direktiivin 2006/48/EY 124 artiklassa ja direktiivin 2009/138/EY 36 artiklassa säädettyjen valvojan tarkastusprosessien, ja toimivaltaisten viranomaisten suorittaman direktiivin 2009/65/EY 12 artiklan mukaisesti vahvistettujen toiminnan vakautta koskevien säännösten noudattamisen valvonnan kanssa. Asianomaiset Euroopan valvontaviranomaiset antavat sekakomitean välityksellä tätä varten yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on lähentää tässä artiklassa säädettyjen sisäisten tarkastusmenetelmien ja riskienhallintamenettelyjen lisävalvontaan liittyviä valvontakäytäntöjä, sekä yhteiset suuntaviivat lisävalvonnan yhdenmukaisuudesta direktiivin 2006/48/EY 124 artiklassa ja direktiivin 2009/138/EY 36 artiklassa säädettyjen valvojan tarkastusprosessien ja toimivaltaisten viranomaisten suorittaman direktiivin 2009/65/EY 12 artiklan mukaisesti vahvistettujen toiminnan vakautta koskevien säännösten noudattamisen valvonnan kanssa. Ne antavat erityiset yhteiset suuntaviivat tämän artiklan soveltamisesta finanssiryhmittymän omistusyhteyksiin tilanteissa, joissa kansallisen yhtiöoikeuden säännökset estävät 14 artiklan 2 kohdan soveltamisen.”

(7)   Lisätään 11 artiklaan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”[…]

5.   Asianomaiset Euroopan valvontaviranomaiset antavat sekakomitean välityksellä yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kyseiset järjestelyt direktiivin 2006/48/EY 131 a artiklan ja direktiivin 2009/138/EY 248 artiklan 4 kohdan mukaisten valvonnan koordinointijärjestelyjen kanssa.”

[…]

(10)   Lisätään 21b artikla seuraavasti:

”21 b artikla

Yhteiset suuntaviivat

Asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten on sekakomitean välityksellä annettava Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o..1093/..2010 56 artiklassa, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094../..2010 56 artiklassa ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 56 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 3 artiklan 8 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 6 kohdassa ja 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut yhteiset suuntaviivat Euroopan valvontaviranomaisten sekakomiteassa tehdyn yhteistyön jälkeen.” ”

Perustelu

Ks. muutoksen 2 perustelut, johon tämä muutos liittyy. Sisäisten tarkastusmenetelmien ja riskienhallintamenettelyjen lisävalvonnan osalta ehdotetuissa muutoksissa direktiivin 2002/87/EY 9 artiklan 6 kohtaan olisi tämän lisäksi vaadittava lisävalvonnan yhdenmukaisuutta toimivaltaisten viranomaisten suorittaman yhteissijoitusdirektiivissä vahvistettujen toiminnan vakautta koskevien säännösten noudattamisen seurannan kanssa, vastaavasti kuin siinä vaaditaan lisävalvonnan yhdenmukaisuutta pankkidirektiivin ja solvenssi II -direktiivin asianomaisten säännösten mukaisten valvontakäytäntöjen kanssa.

Muutos 6

2 artiklan 9a kohta (uusi)

[Ei tekstiä]

(9a)   Lisätään 21a artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan d alakohta seuraavasti:

d)

6 artiklan 2 kohta, raportoinnin yhtenäisen muodon (siihen liittyvine yksityiskohtaisine määrittelyineen), jaksotuksen ja määräpäivien varmistamiseksi.”

Perustelu

Ks. muutoksen 4 perustelut, johon tämä muutos liittyy.


(1)  Tekstissä oleva lihavointi osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.


Top