EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 13 päivänä tammikuuta 2011 , ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2011,

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 13 päivänä lokakuuta 2010 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu asetus sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) rooliin edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa, mutta myös rooliin myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan moitteettomaan harjoittamiseen, valuuttamarkkinatoiminen suorittamiseen sekä jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapitoon ja hoitoon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 ja 5 kohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

Ottaen huomioon G-20-maiden johtajien Pittsburghissa syyskuussa 2009 pidetyssä huippukokouksessa julistaman sitoumuksen kestävyyden ja avoimuuden edistämiseen OTC-johdannaismarkkinoilla, EKP kannattaa ehdotetun asetuksen tavoitetta eli OTC-johdannaissopimuksia sekä keskusvastapuolten ja kauppatietorekisterien toimintaa koskevien yhdenmukaisten vaatimusten vahvistamista.

Kuitenkin EKP pitää ehdotetun asetuksen tiettyjä säännöksiä huolestuttavina. Erityisesti ehdotetussa asetuksessa pyritään edistämään rahoitusjärjestelmän vakautta OTC-johdannaismarkkinoilla vakauden valvonnan näkökulmasta. Keskuspankeilla on lakisääteisiä tehtäviä ja velvollisuuksia rahoitusjärjestelmän vakauden sekä infrastruktuurien turvallisuuden ja tehokkuuden turvaamiseen liittyen. Näitä tehtäviä hoitaa sekä keskusvastapuolten ja kauppatietorekisterien valvonnasta vastaavat keskuspankit että keskusvastapuolten suorittamien selvitysten yhteydessä käytettyjen tai kauppatietorekistereissä rekisteröityjen valuuttojen liikkeeseen laskevat keskuspankit. Näin ollen EKP:n ja EKPJ:hin kuuluvien kansallisten keskuspankkien osallistuminen ehdotetun asetuksen eri aspekteihin (erityisesti koskien päätöksiä toimiluvan myöntämisestä tai peruuttamisesta, myös palvelujen laajentamista varten; keskusvastapuolten jatkuvaa riskiarviointia; keskusvastapuolten ja kauppatietorekistereiden teknisten standardien määrittelyä sekä päätöksiä joilla kolmansien maiden keskusvastapuolten ja kauppatietorekistereille annetaan lupa harjoittaa toimintaansa unionissa) on varmistettava puuttumatta keskuspankkien toimivallan sisältöön.

Lisäksi EKP korostaa tarvetta säännellä keskusvastapuolia tiukasti. Tässä yhteydessä olisi myös harkittava edelleen olisiko syytä muuttaa luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun direktiivin 2006/48/EY (uudelleen laadittu) (2) 4 artiklan 1 kohdassa olevaa luottolaitoksen määritelmää sen varmistamiseksi, että keskusvastapuolet luokitellaan luottolaitoksiksi, joilla on pankkitoimintaa koskeva toimilupa rajattuun tarkoitukseen.

EKP toteaa myös, että uudistuksella tulee olemaan mittavat käytännön seuraukset markkinaosapuolille, erityisesti koskien operaatioita, riskien hallintaa ja oikeudellisia asiakirjoja.

Erityisiä huomautuksia

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdasta ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 3.1 artiklan neljännestä luetelmakohdasta ja 22 artiklasta, luettuina yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 139 artiklassa ja EKPJ:n perussäännön 42.1 artiklassa säädettyjen poikkeusten kanssa, seuraa että maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen kuuluu EKPJ:n perustehtäviin. Tähän liittyen EKP ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa sekä suhteessa muihin maihin. EKP:n selvitys- ja maksujärjestelmiä koskeva yleisvalvontavalta perustuu näihin säännöksiin. (3) Tämä yleisvalvontavalta kuuluu luontaisena osana myös EKPJ:n tehtävään myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen; tästä tehtävästä säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdassa ja vastaavasti EKPJ:n perussäännön 3.3 artiklassa. Tämän lisäksi rahapolitiikan toteuttaminen, josta säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja vastaavasti EKPJ:n perussäännön 3.1 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa, edellyttää luotettavien ja tehokkaiden markkinajärjestelmien ja infrastruktuurien olemassaoloa. Tällaisten järjestelmien ja infrastruktuurien moitteettoman toiminnan edistäminen kuuluu näin ollen eurojärjestelmän perustehtäviin. (4) Niiden jäsenvaltioiden kansallisilla keskuspankeilla, joiden rahayksikkö ei ole euro, on kansallisen lainsäädäntönsä nojalla vastaavat toimivaltuudet.

Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien, keskusvastapuolet mukaan luettuina, osalta keskuspankit ja arvopaperimarkkinavalvojat maksu- ja selvitysjärjestelmäkomiteassa (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) ja kansainvälisessä arvopaperimarkkinavalvojien järjestössä (International Organistion of Securities Commissions, IOSCO) ovat tunnustaneet sääntelyn ja yleisvalvonnan tärkeyden. Tämän vuoksi CPSS-IOSCO:n suosituksissa lähdetään siitä, että keskuspankit ja arvopaperimarkkinavalvojat ovat yhdenvertaisia huolehtiessaan sääntelystä, valvonnasta ja yleisvalvonnasta. Ehdotetussa asetuksessa tulisi noudattaa samaa periaatetta varmistamalla, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) toimivallan täydennyksenä ja vastapainona EKP ja kansalliset keskuspankit osallistuvat asianmukaisella tavalla. Sääntelyssä olisi pyrittävä siihen, että standardit laaditaan EAMV:n ja EKPJ:n välisessä tiiviissä yhteistyössä, jotta kansallisten keskuspankkien ei tarvitse kehittää omia ja mahdollisesti poikkeavia valvontatoimenpiteitä (esim. säädöksiä) keskusvastapuolten ja kauppatietorekistereiden vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä saattaisi kuitenkin johtaa siihen, että keskusvastapuoliin sovellettavasta unionin lainsäädännöstä tulisi turhan raskas, ja lisäksi se saattaisi jopa johtaa oikeudellisiin riskeihin mahdollisten kaksinkertaisten tai jopa ristiriitaisten velvoitteiden johdosta.

Näin ollen on erittäin tärkeää varmistaa valvontaviranomaisten ja yleisvalvojien tehokas yhteistyö ehdotetun asetuksen soveltamisalalla. Johdannaisia ja markkinainfrastruktuureja koskevaan Euroopan komission julkiseen kuulemiseen (5) annetun eurojärjestelmän vastauksen mukaisesti EKP katsoo, että EKPJ:n jäsenten rooli olisi otettava huomioon ja vahvistettava nimenomaisesti jäljempänä täsmennetyllä tavalla. Ensinnäkin EAMV:n ei tulisi suorittaa ehdotetun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua selvitysvelvollisuuden piiriin kuulumisen määrittelyä yksin vaan EKPJ:n jäsenten kanssa yhteistyössä. Toiseksi keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevat sääntelystandardit, ohjeet ja suositukset olisi laadittava tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa. Jotta yhdenmukaisuus aikaisemmin vahvistettujen menettelyjen ja päätösten kanssa varmistettaisiin (6) ja jotta EAMV:n ja EKPJ:n toimivalta tunnustettaisiin täysimääräisesti, olisi kaikkein mielekkäintä, jos tällainen yhteistyö tapahtuisi EAMV-EKPJ -ryhmässä, joka toimisi EKPJ-CESR -ryhmän tavoin. Kolmanneksi asianomaisten EKPJ:n jäsenten tulisi, yleisvalvojina sekä, tapauksen mukaan, liikkeeseen laskevina keskuspankkeina, osallistua ehdotetun asetuksen 14 artiklan mukaisesti perustettavan kollegion kaikkiin tehtäviin, III osastossa tarkoitetut keskusvastapuolten toimilupien myöntäminen ja säännölliset tarkastukset mukaan luettuina. Neljänneksi, koskien suhteita kolmansiin maihin, EAMV:n ei tulisi tehdä ehdotetun asetuksen 23 artiklan mukaista päätöstä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisesta olematta tiiviissä yhteistyössä yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeina toimivien asianomaisten EKPJ:n jäsenten kanssa; tällaisella yhteistyöllä varmistettaisiin, että keskuspankkien mahdolliset näkökohdat ja politiikat koskien esimerkiksi riskien ja likviditeetin hallintaa otettaisiin asianmukaisella tavalla huomioon. Lisäksi EKP suosittelee, että tunnustamisen edellytyksenä olisi unionin keskusvastapuolten vastavuoroinen kohtelu tällaisten kolmansien maiden asianomaisten lakien mukaisesti. Viidenneksi kaikkien viranomaisten, laitosten ja keskuspankkien välillä on oltava riittävän tasoinen osallistuminen ja yhteistyö. Keskuspankkien osalta tämä koskee erityisesti osallistumista kollegioon sekä tarvittavaa tiedonvaihtoa, erityisesti koskien rahoitusjärjestelmän vakautta, yleisvalvontaa sekä tilastoja.

Lopuksi EKP toteaa, että keskuspankit voivat tarjota keskusvastapuolille erilaisia palveluja; asianomaisen keskuspankin lakisääteisistä tehtävistä ja velvollisuuksista riippuen tällaisia palveluja voivat olla yön yli -luotot ja -talletukset sekä selvityspalvelut. EKP on tietoinen siitä, että keskuspankkien tarjoamat palvelut ovat markkinainfrastruktuurien kannalta kaikkein tehokkain vaihtoehto, kun otetaan huomioon likviditeetin ja riskien hallinnan tarpeet. Keskuspankkien palvelujen ensisijaisena tarkoituksena ei kuitenkaan ole markkinainfrastruktuurien tarpeisiin vastaaminen, ja näin ollen eurojärjestelmä ja muut keskuspankit harkitsevat itse, mitä palveluja ne haluavat tarjota keskusvastapuolille ja muille markkinainfrastruktuureille, ja millä ehdoin. Ehdotetun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimiluvan saamisen edellytyksenä palvelujen tarjoamista ja toiminnan harjoittamista varten olisi, että keskusvastapuolella ”on mahdollisuus saada riittävästi likviditeettiä”. Tämä riittävä likviditeetti ”voi perustua keskuspankin likviditeettiin tai luottokelpoisen ja luotettavan kaupallisen pankin likviditeetin saantiin”. EKP katsoo, että kaupallisen pankin raha ei varsinaisesti poista riskejä keskuspankkirahan tavoin; tämä on todettu myös CPSS-IOSCO:n sekä EKPJ-CESR:n suosituksissa. Tästä syystä keskuspankin likviditeettiä ja kaupallisen pankin rahaa ei tulisi ehdotetussa asetuksessa esittää yhtä turvallisina ja suositeltavina vaihtoehtoina.

Samalla EKP pitää myönteisenä sitä, että ehdotetussa asetuksessa ei pyritä sääntelemään keskuspankkien myöntämien luottojen saantia. Päätös myöntää tavallisia ja hätäluottoja on muita palveluja korostuneemmin, joka liittyy suoraan rahapolitiikkaan.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, yksityiskohtaiset muutosehdotukset perusteluineen on esitetty liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 13 päivänä tammikuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 484 lopullinen.

(2)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Lisäksi joidenkin sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien yleisvalvontatoiminta, joiden rahayksikkö on euro, perustuu kansallisiin lakeihin ja asetuksiin, jotka täydentävät taikka, joissakin tapauksissa, ovat päällekkäisiä eurojärjestelmän toimivallan kanssa. Niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien yleisvalvontavalta, jotka eivät vielä ole ottaneet euroa käyttöön, perustuu kansallisiin lakeihin ja asetuksiin.

(4)  Ks. myös ”Eurosystem Oversight Policy Framework”, 20.2.2009, luettavissa EKP:n verkkosivustoilla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu)

(5)  Heinäkuu 2010, luettavissa EKP:n verkkosivustoilla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu

(6)  Ks. myös Ecofin-neuvoston 9 päivänä lokakuuta 2007 annetut päätelmät, joissa todetaan ”Arvopaperikaupan selvitystoiminnan standardeja EU:ssa koskevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean työn (”Standards for Securities Clearing and Settlement in the EU”) osalta neuvosto … toteaa, että kaupankäynnin jälkeisten toimintojen alalla sijoittajansuoja ja toiminnan vakautta koskeva turva, riskien hallintaa koskevat näkökohdat mukaan lukien, ovat tärkeitä keskustelunaiheita ja että olisi harkittava konkreettisia toimia, kuten sopimista standardeista tai sääntelytoimenpiteistä, millä täydennettäisiin riskejä ja rahoitusvakautta koskevia käytännesääntöjä”, ks. myös Ecofin-neuvoston 3 päivänä kesäkuuta 2008 annetut päätelmät, jossa EKPJ:tä ja CESR:ää pyydetään viemään edellä mainittuja standardeja koskeva työ päätökseen.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan 7a kappale (uusi)

Ei tekstiä

(7a)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdasta ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 1 artiklan toisesta virkkeestä, 3.1 artiklasta ja 22 artiklasta, luettuina yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 139 artiklassa ja EKPJ:n perussäännön 42.1 artiklassa säädettyjen poikkeusten kanssa seuraa, että maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen kuuluu Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustehtäviin. Tähän liittyen EKP ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tarjota palveluja ja EKP voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa ja suhteessa muihin maihin. Niiden jäsenvaltioiden kansallisilla keskuspankeilla, joiden rahayksikkö ei ole euro, on kansallisen lainsäädäntönsä nojalla vastaavat toimivaltuudet. Näin ollen yleisvalvontavallan käyttäminen kuuluu EKPJ:n perustehtäviin. Tämän asetuksen OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevat säännökset eivät vaikuta perussopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä vahvistettuun EKPJ:n jäsenten yleisvalvontavaltaan eikä niiden tulisi vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaan yleisvalvontavaltaan.”

Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevia valvontavaatimuksia ottamatta asianmukaisella tavalla huomioon tällaisia infrastruktuureja koskevaa EKPJ:n jäsenten yleisvalvontavaltaa, joka on vahvistettu Euroopan unionin toimivallasta tehdyssä sopimuksessa, EKPJ:n perussäännössä sekä kansallisessa lainsäädännössä. Tästä syystä ehdotetussa uudessa johdanto-osan kappaleessa määriteltäisiin olosuhteet, joissa ehdotettua asetusta sovellettaisiin sen antamisen jälkeen.

Muutos 2

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan 29 kappale

”(29)

Keskusvastapuolten toimilupia ja valvontaa koskevat suorat säännöt ovat OTC-johdannaisia koskevan selvitysvelvollisuuden keskeinen seuraus. Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi edelleen oltava vastuu kaikista keskusvastapuolten toimilupiin ja valvontaan liittyvistä näkökohdista, muun muassa sen varmistamisesta, että toimilupaa hakeva keskusvastapuoli noudattaa tätä asetusta sekä selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/26/EY, koska kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on edelleen parhaat edellytykset tutkia, miten keskusvastapuolet harjoittavat päivittäistä toimintaansa, sekä tehdä säännöllisiä tarkastuksia ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.”

”(29)

Keskusvastapuolten toimilupia ja valvontaa koskevat suorat säännöt ovat OTC-johdannaisia koskevan selvitysvelvollisuuden keskeinen seuraus. Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi edelleen oltava vastuu kaikista keskusvastapuolten toimilupiin ja valvontaan liittyvistä näkökohdista, muun muassa sen varmistamisesta, että toimilupaa hakeva keskusvastapuoli noudattaa tätä asetusta sekä selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/26/EY, koska kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on edelleen parhaat edellytykset tutkia, miten keskusvastapuolet harjoittavat päivittäistä toimintaansa, sekä tehdä säännöllisiä tarkastuksia ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Ottaen huomioon EKPJ:n jäsenten yleisvalvontavalta sekä niiden rooli liikkeeseen laskevina keskuspankkeina, asianomaisten viranomaisten tulisi tehokkuussyistä ja työn päällekkäisyyden välttämiseksi varmistaa niiden tiivis osallistuminen keskusvastapuoliin kohdistuviin säännöllisiin tarkastuksiin sekä tarvittavia toimenpiteitä koskeviin päätöksiin.”

Perustelu

Jos toimivaltaisten viranomaisten olisi ehdotetun asetuksen mukaan varmistettava, että EKPJ: n jäsenet, yleisvalvojina ja liikkeeseenlaskusta vastaavina keskuspankkeina, osallistuisivat tiiviisti keskusvastapuoliin kohdistuviin säännöllisiin tarkastuksiin sekä asianmukaisia toimenpiteitä koskeviin päätöksiin, vältettäisiin tällaisten toimivaltaisten viranomaisten tekemän valvontatyön ja EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tekemän yleisvalvontatyön päällekkäisyys. Tällainen käytäntö olisi tehokkaampi myös keskusvastapuolen näkökulmasta, koska tiedonanto- ja yhteistyövelvollisuus ei kohdistuisi useaan viranomaiseen ja keskuspankkiin.

Muutos 3

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan 49 kappale

”(49)

On tärkeää varmistaa keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten kansainvälinen lähentyminen. Tässä asetuksessa noudatetaan CPSS:n ja IOSCO:n sekä EKPJ:n ja CESR:n laatimia suosituksia [alaviite] ja luodaan unionin kehys, jossa keskusvastapuolet voivat toimia turvallisesti. EAMV:n olisi otettava nämä muutokset huomioon laatiessaan teknisiä sääntelystandardeja sekä tässä asetuksessa tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia.”

”(49)

On tärkeää varmistaa keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten kansainvälinen lähentyminen. Tässä asetuksessa noudatetaan olemassa olevia CPSS:n ja IOSCO:n sekä EKPJ:n ja CESR:n laatimia suosituksia [alaviite] ottaen samalla huomioon, että rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja, keskusvastapuolet mukaan luettuina, koskevia CPSS:n ja IOSCO:n suosituksia tarkistetaan parhaillaan. Näin ollen tässä asetuksessa luodaan unionin kehys, jossa keskusvastapuolet voivat toimia turvallisesti., ja EAMV:n olisi otettava olemassa olevat standardit mutta myös uudet muutokset huomioon laatiessaan ja muuttaessaan teknisiä sääntelystandardeja sekä tässä asetuksessa tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten ja asianomaisten viranomaisten kanssa.”

Alaviitteen teksti:

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR).

Alaviitteen teksti:

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR). Ecofin-neuvosto pyysi 3 päivänä kesäkuuta 2008, EKPJ:tä ja CESR:ää hyväksymään ja viimeistelemään EKPJ-CESR:n suositukset arvopaperikaupan selvitysjärjestelmistä Euroopan unionissa (”ESCB-CESR Recommendations for securities clearing and settlement in the European Union”). Ottaen huomioon OTC-johdannaisista johtuvat rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvat yhä suuremmat riskit, Ecofin-neuvosto pyysi joulukuussa 2008 EKPJ:tä ja CESR:ää käsittelemään nimenomaisesti OTC-johdannaisista johtuvia riskejä muuttaessaan ja viimeistellessään keskusvastapuolia koskevat suosituksensa. EKPJ ja CESR aloittivat työnsä kesäkuussa 2009 ja muuttivat suosituksensa Ecofin-neuvoston toivomusten mukaisesti ja huomioiden kaikki viimeisimmät muutokset sääntelyn ja lainsäädännön alalla sekä muut aloitteet. EKPJ ja CESR julkaisivat 23 päivänä kesäkuuta 2009 Euroopan unionin arvokaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmiä ja keskusvastapuolia koskevat suositukset (”Recommendations for securities settlement systems and central counterparties in the European Union”).

Perustelu

Lainsäädännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kansainvälisellä tasolla, EKP ehdottaa sen selkeyttämistä, että ehdotetussa asetuksessa otetaan huomioon CPSS:n ja IOSCO:n laatimat standardit. Tässä yhteydessä, ja EKPJ:n jäsenten ja muiden asianomaisten viranomaisten toimivalta huomioon ottaen, EKP ehdottaa lisäksi sen selkeyttämistä, että EKPJ:n jäsenten ja asianomaisten viranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivan EAMV:n tulisi olemassa olevien standardien lisäksi ottaa huomioon uudet muutokset laatiessaan ja muuttaessaan ehdotetussa asetuksessa tarkoitettuja sääntelystandardeja, ohjeita ja suosituksia.

Muutos 4

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan 50 kappale

”(50)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka on sisällytettävä EAMV:lle annettavaan ilmoitukseen sekä rekisteriin, ja perusteista, joilla EAMV tekee päätöksen selvitysvelvollisuuden piiriin kuulumisesta, ilmoitus- ja selvityskynnysarvoista, sopimuksen tekemisen ja vahvistamisen välisestä enimmäisajasta, likviditeetistä, päätöksentekoa, ohjausta ja valvontaa koskevien sääntöjen vähimmäissisällöstä, tietojen ylläpitoa koskevista yksityiskohdista, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman vähimmäissisällöstä ja taatuista palveluista, marginaalivaatimuksia koskevista prosenttimääristä ja aikahorisontista, äärimmäisistä markkinaolosuhteista, erittäin likvideistä vakuuksista ja aliarvostuksista, erittäin likvideistä rahoitusvälineistä ja keskittymärajoista, testauksen yksityiskohdista, kauppatietorekisterin EAMV:lle esittämään rekisteröintihakemukseen sisällytettävistä tiedoista, sakoista sekä tiedoista, jotka kauppatietorekisterien on annettava saataville, tämän asetuksen mukaisesti. Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komission olisi hyödynnettävä asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten (EAMV:n, EPV:n ja EVLEV:n) asiantuntemusta. Koska EAMV:lla on arvopapereihin ja arvopaperimarkkinoihin liittyvää asiantuntemusta, sen olisi toimittava keskeisenä neuvonantajana komission valmistellessa delegoituja säädöksiä. EAMV:n olisi kuitenkin kuultava tarkasti kahta muuta Euroopan valvontaviranomaista, kun se on tarpeen.”

”(50)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka on sisällytettävä EAMV:lle annettavaan ilmoitukseen sekä rekisteriin, ja perusteista, joilla EAMV tekee päätöksen selvitysvelvollisuuden piiriin kuulumisesta, ilmoitus- ja selvityskynnysarvoista, sopimuksen tekemisen ja vahvistamisen välisestä enimmäisajasta, likviditeetistä, päätöksentekoa, ohjausta ja valvontaa koskevien sääntöjen vähimmäissisällöstä, tietojen ylläpitoa koskevista yksityiskohdista, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman vähimmäissisällöstä ja taatuista palveluista, marginaalivaatimuksia koskevista prosenttimääristä ja aikahorisontista, äärimmäisistä markkinaolosuhteista, erittäin likvideistä vakuuksista ja aliarvostuksista, erittäin likvideistä rahoitusvälineistä ja keskittymärajoista, testauksen yksityiskohdista, kauppatietorekisterin EAMV:lle esittämään rekisteröintihakemukseen sisällytettävistä tiedoista, sakoista sekä tiedoista, jotka kauppatietorekisterien on annettava saataville, tämän asetuksen mukaisesti. Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komission olisi hyödynnettävä asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten (EAMV:n, EPV:n ja EVLEV:n) asiantuntemusta. Koska EAMV:lla on arvopapereihin ja arvopaperimarkkinoihin ja EKPJ:n jäsenillä maksu-, selvitys ja toimitusinfrastruktuureihin liittyvää asiantuntemusta, EAMV:n ja EKPJ:n jäsenten olisi toimittava keskeisinä neuvonantajina komission valmistellessa delegoituja säädöksiä. EAMV:n olisi lisäksi kuultava tarkasti kahta muuta Euroopan valvontaviranomaista, kun se on tarpeen.”

Perustelu

Perussopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä ja/tai kansallisten keskuspankkien yleisvalvontaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettu EKPJ:n jäsenten yleisvalvontavalta huomioon ottaen olisi varmistettava kansallisten keskuspankkien tiivis osallistuminen ehdotetussa asetuksessa tarkoitettujen asianomaisten sääntelystandardien, ohjeiden ja suositusten laatimiseen. Näin vältyttäisiin siltä, että EKP ja/tai kansalliset keskuspankit mahdollisesti antaisivat samasta asiasta erilliset sääntelystandardit. Tällainen käytäntö olisi tehokkaampi myös sääntelyn kohteena olevan keskusvastapuolen näkökulmasta, koska sen ei tarvitsisi noudattaa useampia eri sääntökokonaisuuksia.

Muutos 5

Lisätään uusi määritelmä 2 artiklaan

Ei tekstiä.

” ”toimivaltaisilla yleisvalvojilla” tietyn keskusvastapuolen tai kauppatietorekisterin yleisvalvonnasta huolehtivia Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniä;”

Perustelu

Käsitteellä ”toimivaltaiset valvontaviranomaiset” tuodaan ilmi, että tietyn keskusvastapuolen tai kauppatietorekisterin yleisvalvonnasta huolehtiva EKPJ:n jäsen suorittaa ehdotetussa asetuksessa täsmennetyt tehtävät.

Muutos 6

Lisätään uusi määritelmä 2 artiklaan

Ei tekstiä.

” ”liikkeeseen laskevalla keskuspankilla” unionissa olevaa keskuspankkia, joka laskee liikkeeseen valuutan, jota käytetään keskusvastapuolen selvittämän tai kauppatietorekisterin rekisteröimän rahoitusvälineen yhteydessä;”

Perustelu

Liikkeeseen laskeva keskuspankki on keskuspankki, joka laskee liikkeeseen keskusvastapuolen selvittämän ja kauppatietorekisterin rekisteröimän valuutan; se ei välttämättä ole sama kuin yleisvalvonnasta vastaava keskuspankki.

Muutos 7

Ehdotetun asetuksen 4 artiklan 5 kohta

”5.   EAMV:n on omasta aloitteestaan, Euroopan järjestelmäriskikomiteaa kuullen, yksilöitävä ja ilmoitettava komissiolle johdannaislajit, jotka olisi sisällytettävä sen julkiseen rekisteriin, mutta joita varten mikään keskusvastapuoli ei ole vielä saanut toimilupaa.”

”5.   EAMV:n on omasta aloitteestaan, Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja EKPJ:n jäseniä kuullen, yksilöitävä ja ilmoitettava komissiolle johdannaislajit, jotka olisi sisällytettävä sen julkiseen rekisteriin, mutta joita varten mikään keskusvastapuoli ei ole vielä saanut toimilupaa.”

Perustelu

Kun otetaan huomioon kuinka tärkeä EAMV:n julkiseen rekisteriin sisällytettävien johdannaislajien yksilöiminen bottom-up -menetelmän mukaisesti on rahoitusjärjestelmän kannalta, EKPJ:n jäseniä olisi kuultava tällaisesta sisällyttämisestä.

Muutos 8

Ehdotetun asetuksen 4 artiklan 6 kohta

”6.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin:

[…]

EAMV:n on toimitettava kyseisten teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”6.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin:

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa toimitettava kyseisten teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla huomioon ottaen, EKPJ:n jäsenten olisi osallistuttava tiiviisti johdannaisia koskevan selvitysvelvollisuuden piiriin kuulumista koskevien sääntelystandardien laatimiseen.

Muutos 9

Ehdotetun asetuksen 6 artiklan 4 kohta.

”4.   Komissiolle siirretään valta päättää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten yksityiskohdista ja tyypistä johdannaislajeittain.

Ilmoitusten on sisällettävä ainakin

a)

asianmukaiset yksilöintitiedot sopimuksen osapuolista sekä sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien kohteena olevasta edunsaajasta, jos tämä on eri kuin sopimuksen osapuoli;

b)

tiedot sopimuksen keskeisistä ominaisuuksista, kuten sopimustyypistä, kohde-etuudesta, maturiteetista ja nimellisarvosta.

[…]

EAMV:n on laadittava komissiolle toimitettavat teknisten sääntelystandardien luonnokset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”4.   Komissiolle siirretään valta päättää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten yksityiskohdista ja tyypistä johdannaislajeittain.

Ilmoitusten on sisällettävä ainakin

a)

asianmukaiset yksilöintitiedot sopimuksen osapuolista sekä sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien kohteena olevasta edunsaajasta, jos tämä on eri kuin sopimuksen osapuoli;

b)

tiedot sopimuksen keskeisistä ominaisuuksista, kuten sopimustyypistä, kohde-etuudesta, maturiteetista ja nimellisarvosta.

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa laadittava komissiolle toimitettavat teknisten sääntelystandardien luonnokset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKP katsoo, että ilmoitusjärjestelmästä tulisi tehdä sellainen, että kerättyjä tietoja voidaan käyttää useaan tarkoitukseen, ja erityisesti EKPJ:n tilastollisten tehtävien tukemiseen. Näin sääntelyviranomaiset voisivat seurata kehitystä ja vertailla kehitystä koskevia tietoja muihin tietopankkeihin tallennettuihin tietoihin; tämä mahdollistaisi asianmukaisen ja oikea-aikaisen rahoitusmarkkinoiden vakauden ja systeemiriskien analyysin. Tässä yhteydessä olisi myös tärkeätä edetä kohti tilannetta, jossa jokainen OTC-vastapuoli olisi yksilöitävissä sovitun standardin mukaisen oman yksilöllisen koodin avulla. Tämä mahdollistaisi myös eri tietopankkien yhteiskäytön.

Muutos 10

Ehdotetun asetuksen 10 artiklan 1 kohta

”1.   Jos keskusvastapuoli, joka on unioniin sijoittautunut oikeushenkilö ja jolla on mahdollisuus saada riittävästi likviditeettiä, aikoo tarjota palvelujaan ja harjoittaa toimintaansa, sen on haettava toimilupaa sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Likviditeetti voi perustua keskuspankin likviditeetin tai luottokelpoisen ja luotettavan kaupallisen pankin likviditeetin saantiin tai näiden yhdistelmään. Likviditeetin saanti voi perustua direktiivin 2006/48/EY 6 artiklan mukaisesti myönnettyyn toimilupaan tai muihin asianmukaisiin järjestelyihin.”

”1.   Jos keskusvastapuoli, joka on unioniin sijoittautunut oikeushenkilö ja jolla on mahdollisuus saada riittävästi likviditeettiä, aikoo tarjota palvelujaan ja harjoittaa toimintaansa keskusvastapuolena, sen on haettava toimilupaa toimivaltaiselta viranomaiselta tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Kuten jäljempänä on yksityiskohtaisemmin esitetty, EKP korostaa, että vaikka EKP katsookin keskuspankkirahan olevan katteensiirroissa kaikkein turvallisin likviditeettilähde, keskuspankkien järjestelyjen ensisijaisena tarkoituksena ei ole markkinainfrastruktuurien tarpeisiin vastaaminen. Näin ollen keskuspankit harkitsevat itse, mitä palveluja ne haluavat tarjota keskusvastapuolille ja muille markkinainfrastruktuureille. Systeemiriskisyistä on kuitenkin tärkeätä että ’mahdollisuus saada riittävästi likviditeettiä’ säilyy toimiluvan (jatkumisen) edellytyksenä.

Muutos 11

Poistetaan ehdotetun asetuksen 10 artiklan 5 kohta

”5.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitettua riittävää likviditeettiä koskevat perusteet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit hyväksytään asetuksen …/… [EAMV-asetuksen] [7 – 7 d artiklan] mukaisesti.

EPV:n on toimitettava EAMV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnos komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”   .

……

.”

Perustelu

Koska muutoksesta 10 seuraisi, että ”mahdollisuus saada riittävästi likviditeettiä” poistettaisiin, teknisten sääntelystandardien hyväksymistä koskevan 10 artiklan 5 kohdan sisältö olisi siirrettävä ehdotetun asetuksen muuhun kohtaan (ks. muutos 33 jäljempänä).

Muutos 12

Ehdotetun asetuksen 12 artiklan 3 kohta

”3.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa 2 kohdassa tarkoitettu pääoma, jakamaton voitto ja rahastot määritetään tarkemmin.

[…]

EAMV:n on toimitettava EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnos komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”3.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa 2 kohdassa tarkoitettu pääoma, jakamaton voitto ja rahastot määritetään tarkemmin.

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnos komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

Toiminnan alussa sekä sen jatkuessa sovellettavien pääomavaatimusten asianmukainen taso on ensiarvoisen tärkeätä toiminnan vakauden kannalta. Näin ollen EKPJ:n jäsenten tulisi osallistua sääntelystandardien laatimistyöhön, jolla ehdotetussa asetuksessa jo nyt olevat korkealaatuiset periaatteet määritellään tarkemmin.

Muutos 13

Ehdotetun asetuksen 13 artiklan 1 kohta.

”1.   Toimivaltainen viranomainen saa myöntää toimiluvan vasta sen jälkeen, kun se on täysin vakuuttunut siitä, että toimilupaa hakeva keskusvastapuoli noudattaa kaikkia tämän asetuksen ja direktiivin 98/26/EY vaatimuksia, ja kun kollegio on antanut 15 artiklassa tarkoitetun yhteisen puoltavan lausunnon ja EAMV oman lausuntonsa.”

”1.   Toimivaltainen viranomainen saa myöntää toimiluvan vasta sen jälkeen, kun se on täysin vakuuttunut siitä, että toimilupaa hakeva keskusvastapuoli noudattaa kaikkia tämän asetuksen ja direktiivin 98/26/EY vaatimuksia, ja kun kollegio on antanut 15 artiklassa tarkoitetun yhteisen puoltavan lausunnon, EAMV oman lausuntonsa sekä toimivaltaiset yleisvalvojat ja liikkeeseenlaskusta vastaavat keskuspankit ovat antaneet lausuntonsa, mikäli sellainen annetaan.”

Perustelu

EKPJ:n lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeina tulisi ottaa huomioon myös toimiluvan myöntämisessä keskusvastapuolelle sekä toimiluvan epäämisessä keskusvastapuolelta. Toimivaltaisen viranomaisen ei tulisi myöntää toimilupaa yksinomaan ehdotetun asetuksen kaikkien vaatimusten perusteella vaan myös yleisvalvontaa koskevien asianomaisten vaatimusten noudattamisen perusteella. Tästä syystä EKP:n ja EKPJ:n olisi annettava lausuntonsa pyydetyistä toimiluvista.

Muutos 14

Ehdotetun asetuksen 14 artiklan 1 kohta.

”1.   Keskusvastapuolen sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on perustettava kollegio ja johdettava sitä helpottaakseen 10, 11, 46 ja 48 artiklassa mainittujen tehtävien hoitamista.

Kollegion jäseninä ovat

[…]

f)

keskusvastapuolen ja niiden keskuspankkien valvonnasta vastaava viranomainen, jotka laskevat liikkeeseen selvitettävien rahoitusvälineiden kannalta tärkeimmät valuutat.”

”1.   Keskusvastapuolen sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on perustettava kollegio ja johdettava sitä helpottaakseen 10, 11, 46 ja 48 artiklassa mainittujen tehtävien hoitamista.

Kollegion jäseninä ovat

[…]

f)

toimivaltaiset yleisvalvojat;

g)

keskuspankit, jotka laskevat liikkeeseen selvitettävien rahoitusvälineiden kannalta tärkeimmät valuutat.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvojina ja liikkeeseenlaskusta vastaavina keskuspankkeina olisi paitsi keskusvastapuolten toimilupien myöntämisessä ja epäämisessä otettava huomioon myös esimerkiksi kollegion muissa tehtävissä, kuten stressitestauksissa ja yhteistoimivuuden arvioinnissa. Näin ollen ehdotetaan muutoksen 5 kanssa yhdenmukaisen terminologian käyttämistä. Tämän lisäksi on tärkeätä varmistaa, että liikkeeseen laskevien keskuspankkien lisäksi myös yleisvalvonnasta vastaavat keskuspankit ovat edustettuina kollegiossa, koska näistä tehtävistä eivät aina vastaa samat keskuspankit.

Muutos 15

Ehdotetun asetuksen 17 artiklan ensimmäinen kohta

”Toimivaltaisten viranomaisten on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen keskusvastapuolen tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava markkina-, operatiivisia ja likviditeettiriskejä, joille keskusvastapuoli altistuu tai voi altistua.”

”Toimivaltaisten viranomaisten on tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten yleisvalvojien ja liikkeeseen laskevien keskuspankkien kanssa vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen keskusvastapuolen tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava markkina-, operatiivisia ja likviditeettiriskejä, joille keskusvastapuoli altistuu tai voi altistua.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeina tulisi ottaa huomioon keskusvastapuolten toiminnan tarkastuksessa, ja tässä yhteydessä tavoitteena tulisi olla myös sen välttäminen, että keskusvastapuolet tarkastaa erikseen sekä valvontaviranomaiset että yleisvalvojat.

Muutos 16

Ehdotetun asetuksen 18 artiklan 1 kohta.

”1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tästä asetuksesta johtuvien tehtävien suorittamisesta kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden keskusvastapuolten toimilupien ja valvonnan osalta, ja ilmoitettava siitä komissiolle ja EAMV:lle.

Jos jäsenvaltio nimeää useamman kuin yhden viranomaisen, sen on selvästi määriteltävä kunkin tehtävät ja nimettävä yksi viranomainen, joka vastaa 19–22 artiklan mukaisesti komission, EAMV:n sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön ja käytävän tietojenvaihdon koordinoinnista.”

”1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tästä asetuksesta johtuvien tehtävien suorittamisesta kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden keskusvastapuolten toimilupien ja valvonnan osalta, ja ilmoitettava siitä komissiolle, ja EAMV:lle.

Jos jäsenvaltio nimeää useamman kuin yhden viranomaisen, sen on selvästi määriteltävä kunkin tehtävät ja nimettävä yksi viranomainen, joka vastaa 19–22 artiklan mukaisesti komission, EAMV:n, toimivaltaisten yleisvalvojien, liikkeeseen laskevien keskuspankkien sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön ja käytävän tietojenvaihdon koordinoinnista.

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen ei saa vaikuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa ja EKPJ:n työjärjestyksen 3.1 ja 22 artiklassa ja/tai kansallisten keskuspankkien yleisvalvontaa sääntelevissä kansallisissa laeissa ja asetuksissa vahvistettuun yleisvalvontavaltaan.”

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella ehdotetun asetuksen 18 artiklan 1 kohtaan halutaan seuraavista syistä estää sellaisen vaikutelman syntyminen, että kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa ehdotetusta asetuksesta johtuvista tehtävistä yleisvalvonnan alalla.

Ensinnäkin, perussopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä yleisvalvonnan suorittamiseen liittyvä toimivalta on jo annettu EKP:lle ja niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro; kansallisia keskuspankkeja koskevat kansalliset säännökset saattavat myös täydentää edellä mainittua toimivaltaa tai olla sen kanssa päällekkäisiä. Niiden jäsenvaltioiden keskuspankkien osalta, jotka eivät vielä ole ottaneet euroa käyttöön, kansallisen keskuspankin toimivalta yleisvalvonnan suorittamiseen perustuu kansallisiin lakeihin ja asetuksiin. Tämän seikan selkeyttämiseksi EKP ehdottaa kolmannen alakohdan lisäämistä, jossa kansallinen lainsäädäntö kansallisten keskuspankkien valvontavallan oikeusperustana mainitaan.

Toiseksi, ehdotettu asetuksessa ei aseteta, eikä siinä tulisi asettaa, EKPJ:n jäsenille minkäänlaisia yleisvalvontavelvoitteita. Näin ollen yleisvalvonnan alalla ei ole tarvetta puhua toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä.

Yhteistyötä ja tietojenvaihtoa tapauksissa, joissa on nimetty useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen, koskevassa 18 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa on tarpeen mainita myös yhteistyö ja tietojenvaihto asianomaisten keskuspankkien kanssa.

Muutos 17

Ehdotetun asetuksen 19 artiklan 1 kohta

”1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä toistensa ja EAMV:n kanssa.”

”1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä toistensa, EAMV:n ja EKPJ:n jäsenten kanssa.”

Perustelu

EKPJ:n lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon viranomaisten yhteistyövelvoitteessa.

Muutos 18

Ehdotetun asetuksen 20 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

”4.   Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä EAMV:sta, toimivaltaisia viranomaisia ja asianomaisia keskuspankkeja vaihtamasta tai toimittamasta tämän asetuksen ja muiden sijoituspalveluyrityksiin, luottolaitoksiin, eläkerahastoihin, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin (yhteissijoitusyrityksiin), vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajiin, vakuutusyrityksiin, säänneltyihin markkinoihin tai markkinoiden ylläpitäjiin sovellettavien säädösten mukaisia taikka muuten tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen, muun viranomaisen tai elimen tai luonnollisen tai oikeushenkilön suostumuksella annettuja luottamuksellisia tietoja.”

”4.   Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan estä EAMV:sta, toimivaltaisia viranomaisia, toimivaltaisia yleisvalvojia ja liikkeeseen laskevia keskuspankkeja vaihtamasta tai toimittamasta tämän asetuksen ja muiden sijoituspalveluyrityksiin, luottolaitoksiin, eläkerahastoihin, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin (yhteissijoitusyrityksiin), vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajiin, vakuutusyrityksiin, säänneltyihin markkinoihin tai markkinoiden ylläpitäjiin sovellettavien säädösten mukaisia taikka muuten tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen, muun viranomaisen tai elimen tai luonnollisen tai oikeushenkilön suostumuksella annettuja luottamuksellisia tietoja.”

Perustelut

Toimivaltaisia viranomaisia koskevan poikkeuksen salassapitovelvollisuudesta tulisi koskea myös EKPJ:n jäseniä, niiden lainsäädäntöön perustuvien tehtävien ja velvollisuuden johdosta, jotka niillä on yleisvalvojina, liikkeeseen laskevina keskuspankkeina sekä EKPJ:n perussäännön 5 artiklassa vahvistettujen tilastoihin liittyvien tehtävien johdosta.

Muutos 19

Ehdotetun asetuksen 21 artiklan 4 kohta

”4.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tiedot EKPJ:n keskuspankeille, jos ne ovat kyseisten pankkien tehtävien hoitamisen kannalta olennaisia.”

”4.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tiedot, toimivaltaisille yleisvalvojille, liikkeeseen laskeville keskuspankeille ja EJRK:lle, jos ne ovat kyseisten pankkien tehtävien hoitamisen kannalta olennaisia.”

Perustelu

On tärkeätä että EKPJ:n jäsenet yleisvalvojina, liikkeeseen laskevina keskuspankkeina sekä tilastollisissa tehtävissään saavat toimivaltaisilta viranomaisilta tehtäviensä hoitamisen kannalta olennaiset tiedot; mainitut tehtävät saattavat jakautua EKPJ:n jäsenten kesken. Samoin EJRK:n tulisi saada tehtäviensä hoitamisen kannalta olennaiset tiedot, ottaen huomioon sen tehtävät sekä keskusvastapuolten merkitys rahoitusjärjestelmän kannalta.

Muutos 20

Ehdotetun asetuksen 22 artikla

”Toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle, kollegiolle ja muille asianomaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä keskusvastapuoleen liittyvistä hätätilanteista, finanssimarkkinoiden muutokset mukaan luettuina, joilla saattaa olla kielteinen vaikutus markkinoiden likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän vakauteen missä tahansa jäsenvaltiossa, johon keskusvastapuoli tai jokin sen selvitysosapuolista on sijoittautunut.”

”Toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle, toimivaltaisille yleisvalvojille, liikkeeseen laskeville keskuspankeille, kollegiolle ja muille asianomaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä keskusvastapuoleen liittyvistä hätätilanteista, finanssimarkkinoiden muutokset mukaan luettuina, joilla saattaa olla kielteinen vaikutus markkinoiden likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän vakauteen missä tahansa jäsenvaltiossa, johon keskusvastapuoli tai jokin sen selvitysosapuolista on sijoittautunut.”

Perustelu

Koska EKPJ:n jäsenillä on lakisääteisiä velvollisuuksia yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeihin, on tärkeää että ne näitä tehtäviä hoitaessaan saavat tietoa hätätilanteissa.

Muutos 21

Ehdotetun asetuksen 23 artiklan 2 kohta

”2.   EAMV:n on tunnustettava kolmannesta maasta oleva keskusvastapuoli, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

[…]

c)

yhteistyöjärjestelyt on vahvistettu 4 kohdan mukaisesti.”

”2.   EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa tunnustettava kolmannesta maasta oleva keskusvastapuoli, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

[…]

c)

yhteistyöjärjestelyt on vahvistettu 4 kohdan mukaisesti.;

d)

kolmannesta maasta olevan keskusvastapuolen oikeusjärjestelmässä sovellettavat säännökset varmistavat unionin keskusvastapuolten vastavuoroisen tunnustamisen.”

Perustelu

EJKP katsoo, että päätös kolmannesta maasta olevan keskusvastapuolen tunnustamisesta olisi tehtävä tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa sen varmistamiseksi, että keskuspankkien yleisvalvontanäkökohdat ja –tavoitteet, liittyen esim. likviditeetin ja riskien hallintaan, otetaan asianmukaisella tavalla huomioon.

Lisäksi EKP ehdottaa neljännen ehdon lisäämistä, jonka mukaan kolmannesta maasta olevan keskusvastapuolen oikeusjärjestelmän säännöksissä olisi varmistettava unionin sellaisten keskusvastapuolten vastavuoroinen tunnustaminen, jotka haluavat tarjota palvelujaan kyseisessä kolmannessa maassa.

Muutos 22

Ehdotetun asetuksen 23 artiklan 3 kohta

”3.   Komissio voi antaa 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päätöksen, jossa todetaan, että kolmannen maan oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat tästä asetuksesta johtuvia vaatimuksia, ja että kyseiset keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon alaisina.”

”3.   Komissio voi antaa 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja EAMV:n, EKPJ:n jäsenten ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten antaman yhteisen lausunnon perusteella päätöksen, jossa todetaan, että kolmannen maan oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat tästä asetuksesta johtuvia vaatimuksia, ja että kyseiset keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan, yleisvalvonnan ja täytäntöönpanon alaisina.”

Perustelu

Komission päätös, jossa todetaan, että kolmannen maan oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat unionin vaatimuksia, tulisi antaa ainoastaan EAMV:n, yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeina toimivien EKPJ:n jäsenten sekä asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten antaman yhteisen lausunnon perusteella.

Muutos 23

Ehdotetun asetuksen 23 artiklan 4 kohta

”4.   EAMV:n on vahvistettava järjestelyt, joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden oikeudellisten ja valvontakehysten on tunnustettu vastaavan tätä asetusta 3 kohdan mukaisesti. […]”

”4.   EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten yleisvalvojien ja liikkeeseen laskevien keskuspankkien kanssa vahvistettava järjestelyt, joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden oikeudellisten ja valvontakehysten on tunnustettu vastaavan tätä asetusta 3 kohdan mukaisesti. […]”

Perustelu

On tärkeää että EKPJ:n jäsenet yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeina ovat mukana niiden järjestelyjen vahvistamisessa, joita sovelletaan yhteistyöhön kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta varmistettaisiin että yleisvalvontakysymyksiä käsitellään tarpeeksi kattavasti ja että niitä koskeva yhteistyö on riittävää.

Muutos 24

Ehdotetun asetuksen 24 artiklan 9 kohta

”9.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään 1–8 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyjen vähimmäissisältö.

[…]

EAMV:n on toimitettava kyseisten teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”9.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään 1–8 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyjen vähimmäissisältö.

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava kyseisten teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös keskusvastapuoliin sovellettavia yleisiä säännöksiä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta.

Muutos 25

Ehdotetun asetuksen 27 artiklan 3 ja 5 kohta

”3.   Keskusvastapuolen on pyynnöstä annettava toimivaltaisen viranomaisen ja EAMV:n saataville kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut aineistot ja tiedot sekä selvitettyjen sopimusten positioita koskevat tiedot riippumatta kauppapaikasta, jossa transaktiot on toteutettu.

[…]

5.   Sen varmistamiseksi, että 1 ja 2 kohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti, komissiolle siirretään valta vahvistaa, missä muodossa aineistot ja tiedot säilytetään.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit hyväksytään asetuksen …/… [EAMV-asetuksen] [7 – 7 d artiklan] mukaisesti.

EAMV:n on toimitettava kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”3.   Keskusvastapuolen on pyynnöstä annettava toimivaltaisen viranomaisen, EAMV:n, toimivaltaisten yleisvalvojien ja liikkeeseen laskevien keskuspankkien saataville kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut aineistot ja tiedot sekä selvitettyjen sopimusten positioita koskevat tiedot riippumatta kauppapaikasta, jossa transaktiot on toteutettu.

[…]

5.   Sen varmistamiseksi, että 1 ja 2 kohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti, komissiolle siirretään valta vahvistaa, missä muodossa aineistot ja tiedot säilytetään.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit hyväksytään asetuksen …/… [EAMV-asetuksen] [7 – 7 d artiklan] mukaisesti.

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

Keskusvastapuolten tulisi pyynnöstä antaa aineistot ja tiedot myös yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeina toimiville EKPJ:n jäsenille, niiden näihin toimintoihin liittyvät lakisääteiset velvollisuudet huomioon ottaen.

Muutos 26

Ehdotetun asetuksen 32 artiklan 2 kohta

”2.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin toiminnan jatkuvuussuunnitelman vähimmäissisältö sekä palvelujen vähimmäistaso, joka on taattava palautumissuunnitelmalla.

[…]

EAMV:n on toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”2.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin toiminnan jatkuvuussuunnitelman vähimmäissisältö sekä palvelujen vähimmäistaso, joka on taattava palautumissuunnitelmalla.

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritetään tarkemmin toiminnan jatkuvuussuunnitelman vähimmäissisältö sekä palvelujen vähimmäistaso, joka on taattava palautumissuunnitelmalla.

Muutos 27

Poistetaan ehdotetun asetuksen 37 artiklan 5 kohta

”5.   Edellä 1 ja 4 kohdassa vahvistetut vaatimukset ovat ensisijaisia suhteessa niiden kanssa ristiriidassa oleviin jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, jotka estävät osapuolia noudattamasta kyseisiä vaatimuksia.”

   

Perustelu

Johdettu unionin oikeus on ensisijainen kansalliseen oikeuteen nähden, jollei ole osoitettavissa, että unionilla ei ole toimivaltainen kyseisellä oikeusalalla. Jäsenvaltioiden yksityisoikeudellisia, insolvenssioikeudellisia ja muita näihin oikeusaloihin kuuluvia säännöksiä ei ole siirretty komissiolle, ja näin ollen tällaisten kansallisten säännösten soveltamisen täydellinen sivuuttaminen ei näyttäisi olevan toteutettavissa oikeudellisesti.

Muutos 28

Ehdotetun asetuksen 39 artiklan 5 kohta

”5.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset prosenttimäärät ja aikahorisontti eri rahoitusvälinelajeja varten.

[…]

EAMV:n on toimitettava EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”5.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset prosenttimäärät ja aikahorisontti eri rahoitusvälinelajeja varten.

[…]

EAMV:n on toimitettava, tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa ja EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös marginaalivaatimuksia koskevien teknisten standardien osalta.

Muutos 29

Ehdotetun asetuksen 40 artiklan 2 kohta

”2.   Keskusvastapuolen on vahvistettava maksulaiminlyöntirahastoon maksettavien osuuksien vähimmäissuuruus sekä yksittäisten selvitysosapuolten osuuksien laskentaperusteet. Maksulaiminlyöntirahastoon maksettavat osuudet on suhteutettava kunkin selvitysosapuolen riskiin sen varmistamiseksi, että kyseiset osuudet antavat ainakin keskusvastapuolelle mahdollisuuden kestää sen selvitysosapuolen maksulaiminlyönnin, johon liittyy sen kannalta suurimmat riskit, tai toiseksi ja kolmanneksi suurimman selvitysosapuolen maksulaiminlyönnin, jos niihin liittyvien riskien summa on suurempi.”

”2.   Keskusvastapuoli voi perustaa useamman kuin yhden maksulaiminlyöntirahaston eri rahoitusvälinelajeja varten, joita se selvittää.

Perustelu

Ehdotetun asetuksen tulisi olla CPSS-IOSCO:ssa tapahtuvan työn kanssa yhdenmukainen. Näin ollen ehdotetussa asetuksessa tulisi keskittyä korkeamman tason periaatteisiin, ja vastuu teknisten standardien laatiminen tulisi antaa EAMV:lle tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa (ks. myös muutos 30).

Muutos 30

Ehdotetun asetuksen 40 artiklan 3 kohta

”3.   Keskusvastapuoli voi perustaa useamman kuin yhden maksulaiminlyöntirahaston eri rahoitusvälinelajeja varten, joita se selvittää.”

”3.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä tekniset sääntelystandardit, joissa määritellään tarkemmin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maksulaiminlyöntirahastot.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit hyväksytään asetuksen …/… [EAMV-asetuksen] [7 - 7d] artiklan mukaisesti.

EAMV:n on, tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa, toimitettava kyseisten teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Perustelu

Ehdotetun asetuksen tulisi, kuten edellä on jo todettu, olla CPSS-IOSCO:ssa tapahtuvan työn kanssa yhdenmukainen. Näin ollen ehdotetussa asetuksessa tulisi keskittyä korkeamman tason periaatteisiin, ja vastuu teknisten standardien laatimisesta tulisi antaa EAMV:lle tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa.

Muutos 31

Ehdotetun asetuksen 41 artiklan 2 kohta

”2.   Keskusvastapuolen on kehitettävä skenaarioita, jotka pohjautuvat äärimmäisiin mutta mahdollisiin markkinaolosuhteisiin, joissa otetaan huomioon myös sellaiset ajanjaksot, jolloin volatiliteetti on ollut kaikkein suurinta niillä markkinoilla, joilla keskusvastapuoli tarjoaa palvelujaan. Keskusvastapuolen on aina kyettävä kestämään 40 artiklassa tarkoitetun maksulaiminlyöntirahaston ja 1 kohdassa tarkoitettujen muiden rahoitusvarojen avulla niiden kahden selvitysosapuolten maksulaiminlyönnin, joihin liittyy sen kannalta suurimmat riskit, sekä rahoitusvarojen äkilliset myynnit ja markkinoiden likviditeetin nopea väheneminen.”

”2.    Keskusvastapuolen on aina kyettävä kestämään 40 artiklassa tarkoitetun maksulaiminlyöntirahaston ja 1 kohdassa tarkoitettujen muiden rahoitusvarojen avulla mahdolliset tappiot äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa. Keskusvastapuolen on kehitettävä skenaarioita, jotka pohjautuvat tällaisiin äärimmäisiin mutta mahdollisiin markkinaolosuhteisiin.

Perustelu

Ehdotetun asetuksen tulisi, kuten edellä on jo todettu, olla CPSS-IOSCO:ssa tapahtuvan työn kanssa yhdenmukainen. Näin ollen ehdotetussa asetuksessa tulisi keskittyä korkeamman tason periaatteisiin, ja vastuu teknisten standardien laatimisesta tulisi antaa EAMV:lle tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa (ks. muutos 33 jäljempänä).

Muutos 32

Ehdotetun asetuksen 41 artiklan 3 kohta

”3.   Keskusvastapuolen on hankittava tarvittavat luottolimiitit tai vastaavat järjestelyt kattaakseen likviditeettitarpeensa sellaisissa tapauksissa, joissa sen käytettävissä olevat rahoitusvarat eivät ole heti saatavilla. Kukin selvitysosapuoli, sen emoyritys tai tytäryritys saa tarjota enintään 25 prosenttia keskusvastapuolen tarvitsemista luottolimiiteistä.”

”3.   Keskusvastapuolen on päivittäin mitattava mahdolliset likviditeettitarpeensa. Keskusvastapuolella on aina oltava mahdollisuus saada palveluidensa ja toimintojensa suorittamiseksi varten riittävästi likviditeettiä. Tätä varten keskusvastapuolen on hankittava tarvittavat luottolimiitit tai vastaavat järjestelyt kattaakseen likviditeettitarpeensa sellaisissa tapauksissa, joissa sen käytettävissä olevat rahoitusvarat eivät ole heti saatavilla. Kukin selvitysosapuoli, sen emoyritys tai tytäryritys saa tarjota enintään 25 prosenttia keskusvastapuolen tarvitsemista luottolimiiteistä.”

Perustelu

Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus CPSS-IOSCO:ssa tapahtuvan työn kanssa, olisi lisättävä maininta keskusvastapuolten mahdollisten likviditeettitarpeiden mittaamisesta päivittäin sekä keskuspankin likviditeetin saamisen mahdollisuuden varmistamisesta.

Muutos 33

Ehdotetun asetuksen 41 artiklan 5 kohta

”5.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin 2 kohdassa tarkoitetut äärimmäiset olosuhteet, jotka keskusvastapuolen tulee kestää.

[…]

EAMV:n on toimitettava EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”5.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin 2 kohdassa tarkoitetut äärimmäiset olosuhteet, jotka keskusvastapuolen tulee kestää sekä 3 kohdassa tarkoitetun riittävän likviditeetin edellytykset.

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

Muutosten 11 ja 32 seurauksena ehdotetun asetuksen 41 artiklan 5 kohtaa olisi muutettava sen varmistamiseksi, että tekniset sääntelystandardit laaditaan, ja että tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa.

Muutos 34

Ehdotetun asetuksen 42 artiklan 2–4 kohta

”2.   Jos maksunsa laiminlyöneen selvitysosapuolen asettamat marginaalit eivät riitä kattamaan keskusvastapuolelle aiheutuneita tappioita, keskusvastapuolen on käytettävä maksunsa laiminlyöneen selvitysosapuolen maksulaiminlyöntirahastoon maksamaa osuutta näiden tappioiden kattamiseen.

3.   Keskusvastapuolen on käytettävä osuuksia, jotka selvitysosapuolet, jotka eivät ole laiminlyöneet maksujaan, ovat maksaneet maksulaiminlyöntirahastoon, sekä muita niiden maksamia osuuksia vasta sen jälkeen, kun se on käyttänyt maksunsa laiminlyöneen selvitysosapuolen osuudet ja tarvittaessa 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut omat varansa.

4.   Keskusvastapuoli ei saa käyttää sellaisten selvitysosapuolten asettamia marginaaleja, jotka eivät ole laiminlyöneet maksujaan, kattamaan toisen selvitysosapuolen maksulaiminlyönnistä johtuvia tappioita.”

”2.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin 1 kohdassa tarkoitetussa laiminlyöntitapauksessa noudatettava menettely.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit hyväksytään asetuksen …/… [EAMV-asetus] [7 - 7d] artiklan mukaisesti.

EAMV:n on, tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa, toimitettava kyseisten teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

   

   

Perustelu

Ehdotetun asetuksen tulisi, kuten edellä on jo todettu, olla CPSS-IOSCO:ssa tapahtuvan työn kanssa yhdenmukainen. Näin ollen ehdotetussa asetuksessa tulisi keskittyä korkeamman tason periaatteisiin, ja vastuu teknisten standardien laatimisesta tulisi antaa EAMV:lle tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa.

Muutos 35

Ehdotetun asetuksen 43 artiklan 3 kohta

”3.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin, minkä tyyppisiä vakuuksia pidetään erittäin likvideinä, sekä 1 kohdassa tarkoitetut aliarvostukset.

[…]

EAMV:n on toimitettava EKPJ:ää ja EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”3.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin, minkä tyyppisiä vakuuksia pidetään erittäin likvideinä, sekä 1 kohdassa tarkoitetut aliarvostukset.

[…]

EAMV:n on, tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet on jo otettu huomioon ehdotetun asetuksen 43 artiklan 3 kohdassa, joka käsittelee vakuusvaatimusten täsmentämiseksi laadittavia teknisiä sääntelystandardeja. Koska EKPJ ei ole oikeushenkilö, ”EKPJ” tulisi kuitenkin korvata ”EKPJ:n jäsenillä”.

Muutos 36

Ehdotetun asetuksen 44 artiklan 5 kohta

”5.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin 1 kohdassa tarkoitetut erittäin likvidit rahoitusvälineet sekä 4 kohdassa tarkoitetut keskittymärajat.

[…]

EAMV:n on toimitettava EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”5.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin 1 kohdassa tarkoitetut erittäin likvidit rahoitusvälineet sekä 4 kohdassa tarkoitetut keskittymärajat.

[…]

EAMV:n on, tiiviissä yhteistyössä EKPJ: jäsenten kanssa, toimitettava EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös keskusvastapuoliin sovellettavaa sijoituspolitiikkaa koskevien teknisten sääntelystandardien osalta.

Muutos 37

Ehdotetun asetuksen 45 artiklan 3 kohta

”3.   Keskusvastapuolen on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on heti ilmoitettava siitä maksunsa laiminlyöneen selvitysosapuolen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle, jos keskusvastapuoli katsoo, että selvitysosapuoli ei kykene täyttämään tulevia velvoitteitaan, ja kun keskusvastapuoli aikoo julistaa sen maksukyvyttömäksi.”

”3.   Keskusvastapuolen on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on heti ilmoitettava siitä maksunsa laiminlyöneen selvitysosapuolen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle sekä toimivaltaiselle yleisvalvojalle ja liikkeeseen laskevalle keskuspankille, jos keskusvastapuoli katsoo, että selvitysosapuoli ei kykene täyttämään tulevia velvoitteitaan, ja kun keskusvastapuoli aikoo julistaa sen maksukyvyttömäksi.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeina huomioon ottaen, ehdotetun asetuksen 45 artiklan 3 kohdan mukainen toimivaltaisen viranomaisen velvollisuus ilmoittaa valvojille keskusvastapuolten maksukyvyttömistä selvitysosapuolista tulisi laajentaa koskemaan myös edellä mainituissa tehtävissä toimivia EKPJ:n jäseniä.

Muutos 38

Ehdotetun asetuksen 46 artiklan 4 kohta

”4.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin

[…]

EAMV toimittaa EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”4.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin

[…]

EAMV toimittaa tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa ja EPV:ta kuultuaan kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös mallien uudelleentarkastelua, stressitestausta ja toteutumatestausta koskevien teknisten sääntelystandardien osalta.

Muutos 39

Ehdotetun asetuksen 50 artiklan 3 kohta

”3.   Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdan mukaiset vaatimukset eivät täyty, sen on perusteltava riskinarviointinsa kirjallisesti muille toimivaltaisille viranomaisille sekä asianomaisille keskusvastapuolille. Lisäksi sen on ilmoitettava asiasta EAMV:lle, jonka on annettava lausunto siitä, ovatko riskinarvioinnit pätevä syy yhteentoimivuussopimuksen epäämiseen. EAMV:n lausunto on annettava kaikkien asianomaisten keskusvastapuolten saataville. Jos EAMV:n arviointi poikkeaa asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen arvioinnista, kyseisen viranomaisen on harkittava kantaansa uudelleen ottaen huomioon EAMV:n lausunnon”

”3.   Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdan mukaiset vaatimukset eivät täyty, sen on perusteltava riskinarviointinsa kirjallisesti muille toimivaltaisille viranomaisille sekä asianomaisille keskusvastapuolille. Lisäksi sen on ilmoitettava asiasta EAMV:lle, toimivaltaisille yleisvalvojille ja asianomaisille liikkeeseen laskeville keskuspankeille, ja niiltä on pyydettävä erilliset lausunnot siitä, ovatko riskinarvioinnit pätevä syy yhteentoimivuussopimuksen epäämiseen. EAMV:n lausunto sekä toimivaltaisten yleisvalvojien ja asianomaisten liikkeeseen laskevien keskuspankkien lausunnot on annettava kaikkien asianomaisten keskusvastapuolten saataville. Jos arviointi näissä lausunnoissa poikkeaa asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen arvioinnista, kyseisen viranomaisen on harkittava kantaansa uudelleen ottaen huomioon EAMV:n, toimivaltaisten yleisvalvojien ja asianomaisten liikkeeseen laskevien keskuspankkien lausunnot.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvojina ja liikkeeseenlaskusta vastaavina keskuspankkeina tulisi ottaa huomioon myös keskusvastapuolten yhteentoimivuussopimusten hyväksymismenettelyn osalta.

Muutos 40

Ehdotetun asetuksen 50 artiklan 4 kohta

”4.   EAMV:n on annettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012 asetuksen …/… [EAMV-asetus] 8 artiklan mukaisesti ohjeet ja suositukset, joiden tavoitteena on yhteentoimivuussopimusten yhdenmukainen, tehokas ja toimiva arviointi.”

”4.   EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa annettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012 asetuksen …/… [EAMV-asetus] 8 artiklan mukaisesti ohjeet ja suositukset, joiden tavoitteena on yhteentoimivuussopimusten yhdenmukainen, tehokas ja toimiva arviointi.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös niiden ohjeiden ja suositusten antamisessa, joiden tavoitteena on keskusvastapuolten yhteentoimivuussopimusten yhdenmukainen, tehokas ja toimiva arviointi.

Muutos 41

Ehdotetun asetuksen 52 artiklan 3 kohta

”3.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitetun EAMV:lle tehtävän rekisteröintihakemuksen yksityiskohdat.

[…]

EAMV:n on toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”3.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitetun EAMV:lle tehtävän rekisteröintihakemuksen yksityiskohdat.

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritellään rekisteröitymistä kauppatietorekisterinä koskevan EAMV:lle annettavan rekisteröintihakemuksen yksityiskohdat.

Muutos 42

Ehdotetun asetuksen 52 artiklan 4 kohta

”4.   Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti, komissiolle siirretään valta hyväksyä täytäntöönpanostandardeja, joissa määritetään EAMV:lle tehtävän rekisteröintihakemuksen muoto.

[…]

EAMV:n on toimitettava kyseisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”4.   Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti, komissiolle siirretään valta hyväksyä täytäntöönpanostandardeja, joissa määritetään EAMV:lle tehtävän rekisteröintihakemuksen muoto.

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava kyseisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös täytäntöönpanostandardien osalta, joissa määritellään rekisteröitymistä kauppatietorekisterinä koskevan EAMV:lle annettavan rekisteröintihakemuksen muoto.

Muutos 43

Ehdotetun asetuksen 60 artiklan 1 kohta

”1.   EAMV:n on peruutettava kauppatietorekisterin rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

[…]”

”1.   EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa peruutettava kauppatietorekisterin rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

[…]”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet tulisi ottaa huomioon myös EAMV:n peruuttaessa kauppatietorekisterin rekisteröinnin.

Muutos 44

Ehdotetun asetuksen 63 artiklan 4 kohta

”4.   EAMV:n on vahvistettava järjestelyt, joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden oikeudellisten ja valvontakehysten on katsottu vastaavan tätä asetusta 3 kohdan mukaisesti. Järjestelyillä on varmistettava, että kaikki unionin viranomaisten tehtäviensä hoitamiseen tarvitsemat tiedot ovat välittömästi ja jatkuvasti niiden saatavilla. Järjestelyissä on määritettävä tarkemmin ainakin

[…]”

”4.   EAMV:n on tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n jäsenten kanssa vahvistettava järjestelyt, joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden oikeudellisten ja valvontakehysten on katsottu vastaavan tätä asetusta 3 kohdan mukaisesti. Järjestelyillä on varmistettava, että kaikki unionin viranomaisten tehtäviensä hoitamiseen tarvitsemat tiedot ovat välittömästi ja jatkuvasti niiden saatavilla. Järjestelyissä on määritettävä tarkemmin ainakin:

[…]”

Perustelu

On tärkeää että EKPJ:n jäsenet ovat mukana niiden järjestelyjen vahvistamisessa, joita sovelletaan yhteistyöhön kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta varmistettaisiin että yleisvalvontakysymyksiä käsitellään tarpeeksi kattavasti ja että niitä koskeva yhteistyö on riittävää.

Muutos 45

Ehdotetun asetuksen 67 artiklan 2 kohta

”2.   Kauppatietorekisterin on annettava tarpeelliset tiedot seuraavien tahojen saataville:

a)

EAMV;

b)

toimivaltaiset viranomaiset, jotka valvovat 6 artiklan mukaisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia yrityksiä;

c)

niitä keskusvastapuolia valvova toimivaltainen viranomainen, joilla on pääsy kauppatietorekisteriin;

d)

EKPJ:n asianomaiset pankit.”

”2.   Kauppatietorekisterin on annettava tarpeelliset tiedot seuraavien tahojen saataville:

a)

EAMV;

b)

toimivaltaiset viranomaiset, jotka valvovat 6 artiklan mukaisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia yrityksiä;

c)

niitä keskusvastapuolia valvova toimivaltainen viranomainen, joilla on pääsy kauppatietorekisteriin;

d)

toimivaltaiset yleisvalvojat;

e)

rekisteröityjen rahoitusvälineiden kannalta tärkeimpien valuuttojen liikkeeseen laskevat keskuspankit;

f)

EKPJ:n jäsenet niiden tilastollisten tehtävien täyttämistä varten;

g)

EJRK.

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät yleisvalvojina ja liikkeeseen laskevina keskuspankkeina sekä niiden tilastolliset tehtävät tulisi ottaa huomioon kauppatietorekisterien avoimuuden ja tietojen saatavuuden osalta. Kuten eurojärjestelmän vuonna 2009 annetussa vastauksessa komission mahdollisia toimenpiteitä OTC-johdannaismarkkinoiden kestävyyden lisäämiseksi (”Possible initiatives to enhance the resilience of OTC derivative markets”), luettavissa EKP:n verkkosivustoilla http://www.ecb.europea.eu) koskevaan julkiseen kuulemiseen on todettu, EKP pitää kauppatietorekistereitä merkittävänä välineenä, jonka avulla toiminnallisia menettelytapoja ja avoimuutta rahoitusmarkkinoilla voidaan parantaa, erityisesti OTC-johdannaisten ja, soveltuvin osin, rahoitusvälineiden, osalta. Erityisesti on huomattava, että mikäli kauppatietorekisterillä on tietyn tuotteen osalta riittävä kattavuus, ne voivat tarjota sääntely- ja valvontaviranomaisille sekä rahoitusmarkkinoilla toimiville ajantasaisen yleiskatsauksen riskien kasaantumiseen ja jakautumiseen relevanteilla markkinoilla. Tällä tavoin kauppatietorekisterit voivat olla myös tietolähteitä, joiden tiedot ovat mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisessa muodossa ja yhdenmukaisia tilastoja koskevaan unionin lainsäädäntöön nähden; nämä ovat tarpeen jotta asianomaiset viranomaiset voisivat perustaa syntymässä olevia rahoitusriskejä koskevan ennakkovaroitusjärjestelmän. Näistä syistä EKP ehdottaa EJRK:n lisäämistä luetteloon niistä tahoista, jotka saavat tarpeellisia tietoja kauppatietorekistereiltä.

Muutos 46

Ehdotetun asetuksen 67 artiklan 4 kohta

”4.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

[…]

EAMV:n on toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

”4.   Komissiolle siirretään valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, joissa määritetään tarkemmin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

[…]

EAMV:n on tiiviissä yhteisyössä EKPJ:n jäsenten kanssa toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.”

Perustelu

EKPJ:n jäsenten lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet yleisvalvonnan alalla tulisi ottaa huomioon myös teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritetään tarkemmin kauppatietorekisterin julkaistavat tiedot sekä EAMV:lle ja muille asianomaisille viranomaisille niiden tehtävien hoitamista varten annettavat tiedot.


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.


Top