EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XG1203(02)

Neuvoston päätelmät, annettu 19 päivänä marraskuuta 2010 , nuorten kulttuurimahdollisuuksista

OJ C 326, 3.12.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 326/2


Neuvoston päätelmät, annettu 19 päivänä marraskuuta 2010, nuorten kulttuurimahdollisuuksista

2010/C 326/02

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

1.   PALAUTTAEN MIELIIN

Elinikäisen oppimisen avaintaidoista 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen, jonka tavoitteena on kulttuurin sisällyttäminen kaikkeen oppimistoimintaan kouluissa, nuorisojärjestöissä ja koulutuslaitoksissa.

Euroopan unionin kulttuuria koskevasta asialistasta 16. marraskuuta 2007 annetun neuvoston päätöslauselman (1) ja sen strategiset tavoitteet sekä neuvoston päätelmät kulttuurialan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011–2014 (2).

Nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010–2018) 27. marraskuuta 2009 annetun neuvoston päätöslauselman, jonka mukaan olisi tuettava nuorten luovuutta ja innovointikykyä parantamalla kulttuurin ja kulttuuri-ilmaisujen laadukasta saatavuutta ja osallisuutta niihin jo lapsuusiässä. Näin edistettäisiin henkilökohtaista kehitystä, suurempaa oppimiskykyä, kulttuurienvälisiä taitoja, kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtämystä ja kunnioittamista sekä uusien ja joustavien taitojen kehittymistä tulevia työllistymismahdollisuuksia varten.

27. marraskuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät ”Luovan sukupolven tukeminen: lasten ja nuorten luovuuden ja innovointikyvyn kehittäminen kulttuurisen ilmaisun ja kulttuurin saatavuuden kautta”, joissa esitetään kuusi toiminnan painopistettä.

2.   PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE

Nuorista ja kulttuurista saadut lisätiedot, kuten Euroopan komission tilaaman tutkimuksen nuorten kulttuurimahdollisuuksista (3).

3.   KOROSTAA SEURAAVAA

Nuorten kulttuurimahdollisuudet ovat kaksitahoiset: nuoret kulttuurin käyttäjinä, ostajina, kuluttajina ja yleisönä ja nuoret aktiivisina osallistujina ja tekijöinä taiteen ja kulttuurin alalla.

Tämä on tärkeää nuorisoalan ja kulttuurialan välisen hyvän yhteistyön kannalta.

Nuorten kulttuurimahdollisuuksien lisäämiseksi on tärkeää parantaa uusien tieto- ja viestintäteknologioiden tuntemusta, edistämistä, näkyvyyttä ja käyttöä, kulttuurisisällön digitointi mukaan lukien.

Nuorten kulttuurimahdollisuuksissa on myös kyse itseilmaisusta, henkilökohtaisesta kehityksestä ja luottamuksesta, innovoinnista ja luovuudesta, elämyksistä ja avoimesta suhtautumisesta muihin kulttuureihin, mukaan lukien Euroopan kulttuuriperintö.

Nuorten ja kaikkien asianosaisten sidosryhmien kulttuuriosaamisen elinikäinen kehittäminen on tärkeää, koska sillä on yhteys muihin keskeisiin taitoihin.

Kulttuurilla on merkitystä nuorten sosiaalisen osallisuuden, tasa-arvon ja aktiivisen osallistumisen edistämisessä sekä syrjinnän ja köyhyyden torjunnassa.

4.   PYYTÄÄ NÄIN OLLEN KOMISSIOTA JA JÄSENVALTIOITA TOIMIVALTANSA PUITTEISSA

Ottamaan huomioon kaikki edellä mainitussa tutkimuksessa esitetyt suositukset.

Helpottamaan kaikkien nuorten kulttuurimahdollisuuksia ja vähentämään tutkimuksessa esitettyjä esteitä (esimerkiksi taloudelliset, kielelliset, ajalliset ja maatieteelliset rajoitukset) ottaen huomioon kaikkia nuoria jo varhaislapsuudesta koskevan kulttuuri- ja taidekasvatuksen ja -koulutuksen tehtävän elinikäisen oppimisen näkökannalta ja käyttäen kohdennettuja ohjelmia.

Edistämään nuorten kulttuurimahdollisuuksia kaikilla tasoilla koskevien pitkän aikavälin politiikkojen laatimista siten, että sovelletaan selkeää nuorisonäkökohtaa, esimerkiksi kannustamalla kumppanuutta ja yhteydenpitoa luovan alan ja nuorisoalan, koulutusalan ja muiden asiaan liittyvien alojen sidosryhmien välillä.

Syventämään tietoa nuorten kulttuurimahdollisuuksista (esimerkiksi EU:n nuorisoraportissa olevan Eurobarometrin avulla) ja tukemaan nuorisokulttuurien, luovuuden ja kulttuurikansalaisuuden tutkimusta. Tässä yhteydessä on tärkeää määrittää nuorten tarpeet kulttuurimahdollisuuksien osalta ja seurata kehitystä nuorten kulttuurikäytännöissä.

Vaihtamaan ja edistämään kaikilla tasoilla kaikkien asianomaisten sidosryhmien kokemuksia, käytäntöjä ja tietoja nuorten kulttuurimahdollisuuksista esimerkiksi edistämällä kaikkien nuorten ja nuorisotyöntekijöiden ja nuorisojohtajien oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologian ja medioiden käyttöä.

Tukemaan nuorisotyöntekijöiden ja nuorisojohtajien, taitelijoiden ja muiden kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden, opettajien ja kaikkien muiden nuorten kulttuurimahdollisuuksiin vaikuttavien sidosryhmien laadukasta koulutusta ja valmiuksien kehittämistä.

Parantamaan nuorten kulttuurimahdollisuuksia, koska siten voidaan edistää nuorten sosiaalista osallisuutta, tasa-arvoa ja aktiivista osallistumista sekä torjua syrjintää ja köyhyyttä.

Edistetään niiden kuuden painopisteen toteuttamista, jotka on määritelty luovan sukupolven tukemisesta 27. marraskuuta 2009 annetuissa neuvoston päätelmissä.

Edellä mainittujen päämäärien edistämiseksi hyödynnetään mahdollisimman hyvin nykyisiä alan ohjelmia, välineitä ja eurooppalaisia verkostoja (esimerkiksi Euroopan nuorisokorttijärjestö), Euroopan rakennerahastot mukaan lukien.


(1)  EUVL C 287, 29.11.2007, s. 1.

(2)  Päätelmät annetaan 18. marraskuuta 2010.

(3)  Interarts EACEA/2008/01 (OJ 2008/S 91-122802).


Top