EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0247

Ehdotus neuvoston päätös Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

/* KOM/2010/0247 lopull. - NLE 2010/0132 */

52010PC0247

Ehdotus neuvoston päätös Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä /* KOM/2010/0247 lopull. - NLE 2010/0132 */


[pic] | EUROOPAN KOMISSIO |

Bryssel 26.5.2010

KOM(2010)247 lopullinen

2010/0132 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Ehdotuksen tausta |

110 | Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Neuvosto antoi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ns. open skies -asioissa antamien tuomioiden jälkeen 5. kesäkuuta 2003 komissiolle valtuudet aloittaa kolmansien maiden kanssa neuvottelut voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta unionitason sopimuksella[1] (”horisontaaliset valtuudet”). Tällaisten sopimusten tarkoituksena on antaa kaikille Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajille syrjimätön pääsy Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille sekä saattaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenväliset lentoliikennesopimukset Euroopan unionin oikeuden mukaisiksi. |

120 | Yleinen tausta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kansainvälisiä lentoliikennesuhteita on perinteisesti säännelty Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisillä lentoliikennesopimuksilla, tällaisten sopimusten liitteillä ja muilla kahdenvälisillä ja monenvälisillä järjestelyillä. Jäsenvaltioiden tekemiin kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin sisältyvät perinteiset nimeämislausekkeet ovat Euroopan unionin oikeuden vastaisia. Ne antavat kolmannelle maalle mahdollisuuden evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti liikennöintiluvat tai muut luvat sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta, jonka jokin Euroopan unionin jäsenvaltio on nimennyt, mutta joka ei ole kyseisen jäsenvaltion tai sen kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa. Tämän on katsottu syrjivän sellaisia Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajia, jotka ovat sijoittautuneet jonkin jäsenvaltion alueelle, mutta jotka ovat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa. Tämä on vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklaa, jossa sijoittautumisvapauttaan käyttäneille Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille taataan sijoittautumisvaltiossa sama kohtelu kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaisille. Myös lentopolttoaineen verotus ja kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajien EU:n sisäisillä reiteillä perimät kuljetustariffit ovat kysymyksiä, joissa Euroopan unionin oikeuden noudattaminen olisi varmistettava tarkistamalla tai täydentämällä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisten lentoliikennesopimusten voimassa olevia määräyksiä. |

130 | Voimassa olevat aiemmat säännökset Sopimuksen määräykset korvaavat Euroopan unionin eri jäsenvaltioiden ja Indonesian tasavallan tekemien kahdeksantoista kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen voimassa olevat määräykset tai täydentävät niitä. |

140 | Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Sopimus edistää Euroopan unionin ulkoisen ilmailupolitiikan perustavoitetta saattamalla voimassa olevat kahdenväliset lentoliikennesopimukset Euroopan unionin oikeuden mukaisiksi. |

2. Kuulemiset ja vaikutusten arviointi |

Intressitahojen kuuleminen |

211 | Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista Sekä Euroopan unionin jäsenvaltioita että toimialaa on kuultu neuvottelujen aikana. |

212 | Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja toimialan esittämät huomautukset on otettu huomioon. |

3. Ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat |

305 | Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus ”Horisontaalisista valtuuksista” tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä esitetään neuvotteluissa noudatettavat menettelyt ja neuvotteluohjeet. Komissio on näiden menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti neuvotellut Indonesian tasavallan kanssa sopimuksen, jolla korvataan tietyt voimassa olevien Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Indonesian tasavallan kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset. Sopimuksen 2 artiklalla korvataan perinteiset nimeämislausekkeet yhteisön nimeämislausekkeella, minkä ansiosta kaikki Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajat voivat hyödyntää sijoittautumisoikeutta. Sopimuksen 4 artikla koskee lentopolttoaineen verotusta, joka on yhdenmukaistettu energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetulla neuvoston direktiivillä 2003/96/EY ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdalla. Sopimuksen 5 artiklalla ratkaistaan mahdolliset ristiriidat Euroopan unionin kilpailusääntöjen kanssa. |

310 | Oikeusperusta SEUT-sopimuksen 100 artiklan 2 kohta sekä 218 artiklan 5 kohta ja 6 kohdan a alakohta |

329 | Toissijaisuusperiaate Ehdotus perustuu täysin neuvoston myöntämiin ”horisontaalisiin valtuuksiin” ottaen huomioon Euroopan unionin oikeuden ja kahdenvälisten lentoliikennesopimusten soveltamisalaan kuuluvat asiat. |

Suhteellisuusperiaate Sopimuksella muutetaan tai täydennetään kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräyksiä ainoastaan siltä osin kuin on tarpeen Euroopan unionin oikeuden noudattamiseksi. |

Sääntelytavan valinta |

342 | Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välinen sopimus on tehokkain keino saattaa kaikki Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Indonesian tasavallan voimassa olevat kahdenväliset lentoliikennesopimukset Euroopan unionin oikeuden mukaisiksi. |

4. Talousarviovaikutukset |

409 | Ehdotuksella ei ole vaikutuksia Euroopan unionin talousarvioon. |

5. Lisätiedot |

510 | Yksinkertaistaminen |

511 | Ehdotuksella yksinkertaistetaan lainsäädäntöä. |

512 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Indonesian tasavallan kahdenvälisten lentoliikennesopimusten asiaa koskevat määräykset korvataan tai niitä täydennetään yhden Euroopan unionin sopimuksen määräyksillä. |

570 | Ehdotuksen yksityiskohtainen kuvaus Kansainvälisten sopimusten allekirjoittamista ja tekemistä koskevan vakiomenettelyn mukaisesti neuvostoa pyydetään hyväksymään päätökset Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä sekä nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionin puolesta. |

2010/0132 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen[2],

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän[3],

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta unionitason sopimuksella.

(2) Komissio on neuvotellut Euroopan unionin puolesta Indonesian tasavallan kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista noudattaen 5 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä esitettyjä menettelyjä ja ohjeita.

(3) Sopimus allekirjoitettiin […] tehdyn neuvoston päätöksen …/…/EY[4] mukaisesti Euroopan unionin puolesta […] sillä varauksella, että sopimus tehdään lopullisesti myöhemmin.

(4) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan välinen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista.

2. Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet antaa sopimuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

[1] Neuvoston päätös 11323/03, tehty 5. kesäkuuta 2003 (luottamuksellinen asiakirja).

[2] EUVL C […], […], s. […].

[3] EUVL C […], […], s. […].

[4] EUVL C […], […], s. […].

Top