EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0028

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010 , ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (CON/2010/28)

OJ C 103, 22.4.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010,

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Euroopan keskuspankki vastaanotti 8 päivänä maaliskuuta 2010 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä kansalliset keskuspankit avustavat tilastojen laadinnassa tai myötävaikuttavat niiden laadintaan Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 (2) mukaisesti. Lisäksi kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle julkisyhteisöjen rahoitustilastoja niiden tehtävien hoitamista varten, jotka Euroopan keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ) on osoitettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdassa. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleinen huomautus

EKP tukee ehdotettua asetusta, sillä se on erittäin tärkeä edistysaskel pyrittäessä parantamaan asetuksessa (EY) N:o 479/2009 tarkoitettujen tilastojen laatua.

Erityisiä huomautuksia

EKP korostaa sen seikan tärkeyttä, että jäsenvaltiot toimittavat komission (Eurostatin) saataville kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee tietojen laadunarviointia varten. EKP katsoo myös, että tätä tarkoitusta varten olisi hyödyllistä sisällyttää 8 artiklan 2 kohtaan ehdotettua yksityiskohtaisempi luettelo, jotta lisättäisiin selvyyttä ja varmuutta siitä, minkä tyyppisiä tietoja voidaan pyytää. Olisi oltava selvää, että luettelo ei ole tyhjentävä.

Samoin EKP katsoo, että muutamien esimerkkien lisääminen 11 artiklan 3 kohtaan selventäisi, milloin menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä edellytetään. Usein toistuvat ja suuret tietojen tarkistukset, jatkuvat selittämättömät kanta-virtatietojen tarkistukset ja menettelyä koskeviin seikkoihin liittyvät ratkaisemattomat ongelmat voivat aiheuttaa huolta ja siten olla perusteena menetelmiä koskevalle tarkastuskäynnille, jonka EKP uskoo olevan erinomainen tapa parantaa tietojen laatua. Luonnollisesti asetukseen (EY) N:o 479/2009 sisältyvät tarkastuskäyntejä koskevat säännökset sekä muut tietojen laadun parantamiseen tähtäävät säännökset voivat vaikuttaa tehokkaasti vain, jos niitä sovelletaan täysimääräisesti.

Lisäksi EKP katsoo, että asetuksessa (EY) N:o 479/2009 oleva määritelmä ”julkisyhteisöjen alijäämä (ylijäämä)” olisi yhtenäistettävä kansainvälisiä tilastointistandardeja vastaavaksi. EKP ehdottaa sen vuoksi, että käytettäisiin kansantalouden tilinpitojärjestelmän alijäämää (B.9) liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä, kuten tämän menettelyn varhaisina vuosina. Tästä koituisi lisähyötyä tiedonantomenettelyn avoimuuden lisääntymisen muodossa, sillä jätettäessä swap- ja korkotermiinijärjestelyihin perustuvat maksut pois liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä käytetystä alijäämästä, alijäämäluvuista tulee vähemmän alttiita monimutkaisista rahoitusjärjestelyistä johtuville manipulaatioille.

Tietojen laadun parantamiseksi EKP haluaisi edelleen varmistaa, että ennakoitujen tietojen keruu perustuu viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin, käyttäen mahdollisuuksien mukaan kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia toteutumia. Ihannetapauksessa näiden ennakoitujen tietojen laatu olisi myös tarkistettava.

Lisäksi EKP katsoo, että komissiolle olisi annettava enemmän aikaa arvioida toteutuneita tietoja, ja EKP kannattaisi 14 artiklassa tarkoitetun määräajan pidentämistä yhdellä viikolla neljään viikkoon. Tämän määräajan pidentäminen edellyttää myös, että jäsenvaltiot toimittavat nämä tiedot aikaisemmin, jotta vältettäisiin häiriöt niissä hallinnollisissa prosesseissa (mukaan lukien esimerkiksi lähentymisraporttien valmistelu), joissa tietoja käytetään. Näin ollen EKP ehdottaa, että raportoinnin määräaikoja aikaistetaan tulevaisuudessa. Kun EKP:n käsityksenä on, että Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (3) muuttamisesta (Euroopan kansantalouden tilinpidon (EKT) tietojen lähettämisohjelma) käydään parhaillaan keskustelua, vastaavat määräajat olisi yhdenmukaistettava johdonmukaisuuteen liittyvien ongelmien välttämiseksi.

Lopuksi EKP pitää tärkeänä, että kansallisten tilastoviranomaisten saataville annetaan ne tiedot, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että ilmoitetut tiedot vastaavat asetuksen (EY) N:o 479/2009 1 artiklaa sekä niiden taustalla olevia EKT-95:n tilinpitosääntöjä.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, yksityiskohtaiset muutosehdotukset perusteluineen on esitetty liitteessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 31 päivänä maaliskuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 53 lopullinen.

(2)  EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 8 artiklan 2 kohta

8 artikla

”2.   Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komission (Eurostatin) saataville asiaankuuluvat tilastotiedot, joita on pyydetty tietojen laadunarviointia varten, kuten kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot, kuvaukset, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot sekä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset.

Komissio (Eurostat) määrittää kyselylomakkeiden muodon kuultuaan raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa, jäljempänä ’CMFB-komitea’.”

8 artikla

”2.   Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komission (Eurostatin) saataville asiaankuuluvat tilastotiedot ja julkista taloutta koskevat tiedot, joita on pyydetty tietojen laadunarviointia varten..

Tilastotiedoilla ja julkista taloutta koskevilla tiedoilla tarkoitetaan erityisesti seuraavia:

a)

kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot;

b)

kuvaukset;

c)

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot;

d)

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset;

e)

valtion tilinpidosta vastaavan viraston, valtiovarainministeriön tai asianomaisen aluehallinnon viranomaisen antamat valtion talousarvion tai aluekohtaisen talousarvion toimeenpanoa koskevat tiedot;

f)

talousarvion ulkopuolisten yksiköiden tai voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sekä vastaavien, kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöjen sektoriin kuuluvien yksiköiden tilinpitoa koskevat tiedot;

g)

sosiaaliturvarahastojen tilinpitoa koskevat tiedot;

h)

paikallishallinnon tekemät kyselytutkimukset.

Komissio (Eurostat) määrittää kyselylomakkeiden muodon kuultuaan raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa, ’(CMFB-komitea)’.”

Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa olisi täsmennettävä, että pyydetyt tiedot voivat olla luonteeltaan tilastoihin ja julkiseen talouteen liittyviä, ja annettava esimerkkejä näiden tietojen luokista selvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi.

Muutos 2

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 11 artiklan 3 kohta

11 artikla

”3.   Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien tarkoituksena on valvoa niitä prosesseja ja tarkistaa ne tilit, joilla toimitetut toteutuneet tiedot perustellaan, sekä selvittää seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatu 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä suoritetaan ainoastaan poikkeustapauksissa silloin, kun on selvästi havaittu tietojen laatua koskevia merkittäviä riskejä tai ongelmia.”

11 artikla

”3.   Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien tarkoituksena on valvoa niitä prosesseja ja tarkistaa ne tilit, joilla toimitetut toteutuneet tiedot perustellaan, sekä selvittää seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatu 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä suoritetaan ainoastaan poikkeustapauksissa silloin, kun on selvästi havaittu tietojen laatua koskevia merkittäviä riskejä tai ongelmia, esimerkiksi usein toistuvia ja suuria tietojen tarkistuksia, jatkuvia selittämättömiä kanta/virtatietojen tarkistuksia ja menettelyä koskeviin seikkoihin liittyviä ratkaisemattomia ongelmia.”

Perustelu

EKP ehdottaa, että täsmennetään ei-tyhjentävästi, mitä tarkastuskäyntejä edellyttävillä poikkeustapauksilla tarkoitetaan.


Nykyinen teksti

EKP:n ehdottamat muutokset

Muutos 3

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 1 artiklan 3 kohta

”3.   ’Julkistyhteisöjen alijäämä (ylijäämä)’ on ’julkisyhteisöjen’ (S 13) nettoluotonotto (nettoluotonanto) (EDP B.9), sellaisena kuin se on määritelty EKT-95:ssä. Julkisyhteisöjen alijäämään sisältyvät korot (EDP D.41) on määritelty EKT-95:ssä.”

”3.   ’Julkistyhteisöjen alijäämä (ylijäämä)’ on ’julkisyhteisöjen’ (S 13) nettoluotonotto (nettoluotonanto) ( B.9), sellaisena kuin se on määritelty EKT-95:ssä. Julkisyhteisöjen alijäämään sisältyvät korot ( D.41) on määritelty EKT-95:ssä.”

Perustelu

Kuten erityisissä huomautuksissa on selitetty, EKP ehdottaa tiedonantomenettelyn avoimuuden parantamista siten, että liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä käytetään kansantalouden tilinpidon alijäämää (B.9).

Muutos 4

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 2 artiklan 1 kohta

”1.   ’Ennakoitua julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla luvuilla’ tarkoitetaan lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet kuluvan vuoden osalta. Niiden on oltava tuoreimpia virallisia ennusteita, joissa on otettu huomioon viimeisimmät julkista taloutta koskevat päätökset sekä talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät. Ne olisi laadittava niin vähän ennen tietojen toimittamisen määräaikaa kuin mahdollista.”

”1.   ’Ennakoitua julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla luvuilla’ tarkoitetaan lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet kuluvan vuoden osalta. Niiden on oltava tuoreimpia virallisia ennusteita, joissa on otettu huomioon viimeisimmät julkista taloutta koskevat päätökset sekä talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät, samoin kuin kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset toteutumat. Ne olisi laadittava niin vähän ennen tietojen toimittamisen määräaikaa kuin mahdollista.”

Perustelu

EKP on sillä kannalla, että ennakoituja tietoja koskevien tietojen laatu paranisi, jos ne laadittaisiin viimeisimpien saatavilla olevien tietojen perusteella.

Muutos 5

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 14 artiklan 1 kohta

”1.   Komissio (Eurostat) toimittaa tiedot toteutuneesta julkistalouden alijäämästä ja velasta liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä laaditun pöytäkirjan soveltamista varten kolmen viikon kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoittamisen määräajoista tai 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarkistuksista. Tiedot toimitetaan julkaisemalla ne.”

”1.   Komissio (Eurostat) toimittaa tiedot toteutuneesta julkistalouden alijäämästä ja velasta liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä laaditun pöytäkirjan soveltamista varten neljän viikon kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoittamisen määräajoista tai 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarkistuksista. Tiedot toimitetaan julkaisemalla ne.”

Perustelu

EKP ehdottaisi määräajan hienoista pidentämistä, jotta komissiolla olisi enemmän aikaa arvioida asianmukaisesti jäsenvaltioiden toimittamien toteutuneiden tietojen laatu.

Muutos 6

Asetuksen (EY) N:o 479/2009 16 artiklan 1 kohta

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle (Eurostatille) toimitetut toteutuneet tiedot on tuotettu asetuksen (EY) N:o 322/97 10 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kansallisten tilastoviranomaisten vastuulla on tältä osin huolehtia siitä, että toimitetut tiedot ovat tämän asetuksen 1 artiklan säännösten sekä tietojen taustalla olevien EKT-95 -kirjaussääntöjen mukaisia.”

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle (Eurostatille) toimitetut toteutuneet tiedot on tuotettu asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kansallisten tilastoviranomaisten vastuulla on tältä osin huolehtia siitä, että toimitetut tiedot ovat tämän asetuksen 1 artiklan säännösten sekä tietojen taustalla olevien EKT-95 -kirjaussääntöjen mukaisia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisten tilastoviranomaisten saataville annetaan kaikki tämän tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.

Perustelu

Kansallisten tilastoviranomaisten saataville tulisi antaa tiedot, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että ilmoitetut tiedot vastaavat asetuksen 1 artiklaa sekä tietojen taustalla olevia EKT 95:n tilinpitosääntöjä. Tähän seikkaan on kiinnitetty huomiota myös 23 päivänä helmikuuta 2010 Kreikan tilastojärjestelmän ja riippumattoman tilastoviranomaisen perustamisesta annetussa EKP:n lausunnossa CON/2010/17  (2).


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Julkaistu EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu


Top