EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0005

Euroopan keskuspankin lausunto annettu 8 päivänä tammikuuta 2010 , kolmesta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta (CON/2010/5)

OJ C 13, 20.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 13/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO

annettu 8 päivänä tammikuuta 2010,

kolmesta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 6 päivänä lokakuuta 2009 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto seuraavista ehdotuksista: 1) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta (1) (jäljempänä ehdotettu EPV-asetus); 2) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen perustamisesta (2) (jäljempänä ehdotettu EVTEV-asetus); ja 3) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta (3) (jäljempänä ehdotettu EAMV-asetus).

EKP:n toimivalta antaa lausunto kustakin kolmesta ehdotetusta asetuksesta (jäljempänä ehdotetut asetukset) perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, koska ehdotetut asetukset sisältävät määräyksiä, jotka vaikuttavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) rooliin myötävaikuttaa luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten viranomaisten politiikan moitteettomaan harjoittamiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Koska nämä kolme säädöstä liittyvät sellaisten kolmen uuden Euroopan valvontaviranomaisen perustamiseen, jotka ovat osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää (EFVJ), EKP on yksinkertaisuuden vuoksi antanut ehdotetuista asetuksista vain yhden lausunnon.

Tässä lausunnossa esitettäviä huomautuksia on luettava yhdessä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 26 päivänä lokakuuta 2009 annetun EKP:n lausunnon CON/2009/88 (jäljempänä ehdotettu EJRK-asetus ja ehdotettu EJRK-päätös) kanssa; nämä kaksi ehdotusta ovat osa lainsäädäntöpakettia, jonka komissio hyväksyi 23 päivänä syyskuuta 2009 Euroopan finanssivalvonnan uudistamiseksi (4).

Nämä huomautukset eivät myöskään vaikuta lausuntoon, jonka EKP antaa tulevaisuudessa komission ehdottamista muutoksista yhteisön rahoitussektoria koskevaan lainsäädäntöön edellä mainitun lainsäädäntöpaketin välttämättömänä täydennyksenä (jäljempänä omnibus-direktiivi) (5) eivätkä muihin lausuntoihin, joita EKP mahdollisesti antaa muista tämän paketin yhteydessä annettavista lainsäädäntöehdotuksista.

Tässä lausunnossa käsitellään vain asioita, jotka liittyvät Euroopan valvontaviranomaisten perustamiseen ja toimintaan ja joilla on välitöntä merkitystä EKP:lle/EKPJ:lle ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle (EJRK).

Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleisiä huomautuksia

Ehdotettu valvontaa koskeva Euroopan unionin institutionaalinen rakenne

1.

Ehdotetut asetukset ovat osa valvontaa koskevan EU:n institutionaalisen rakenteen kokonaisvaltaista tarkastelua, joka kattaa mikrotason vakauden valvonnan vahvistamisen siten, että perustetaan Euroopan valvontaviranomaisia, sekä EJRK:n nimeämisen uudeksi riippumattomaksi elimeksi, jonka tehtävänä on rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen Euroopan tasolla suoritettavan makrotason vakauden valvonnan keinoin, samalla kun tähän liittyviä erityistehtäviä annetaan EKP:lle sopimuksen 127 artiklan 6 kohdan nojalla. EKP pitää ehdotettua institutionaalista kehystä yleisesti arvioiden hyvänä. EKP toteaa tältä osin, että ehdotettua kehystä koskevasta yleisestä lähestymistavasta sovittiin Ecofin-neuvostossa 2.12.2009 (6).

Euroopan valvontaviranomaiset ja rahoitussektoria koskevan lainsäädännön lähentäminen

2.

Eurooppa-neuvosto edellytti 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 sellaisen yhteisen eurooppalaisen säännöstön perustamista, jota sovelletaan kaikkiin sisämarkkinoilla toimiviin rahoituslaitoksiin (7). Ehdotetut asetukset perustuvat tarpeeseen ottaa käyttöön tehokas väline yhdenmukaisten teknisten standardien laatimiseksi finanssipalvelujen alalla, jotta varmistetaan muun muassa yhteisen säännöstön avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien suoja koko Euroopassa (8). EKP pitää tätä lähestymistapaa hyvänä, sillä se on jo pitkään puoltanut EU:n finanssipalveluja koskevan säännöstön kehittämistä. Lisäksi Euroopan valvontaviranomaiset ovat elimiä, joilla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta ja hyvät edellytykset tukea rahoitussektorin yhdenmukaistamisprosessia ja edistää yhteisten, laadukkaiden sääntely- ja valvontakäytäntöjen luomista erityisesti antamalla lausuntoja EU:n toimielimille ja kehittämällä ohjeita, suosituksia ja teknisten standardien luonnoksia (9).

Erityisiä huomioita

Euroopan valvontaviranomaisten ja EJRK:n välinen suhde

3.

EKP tukee vahvasti sitä, että Euroopan valvontaviranomaisten ja EJRK:n välistä yhteistyötä varten luodaan tehokkaat institutionaaliset järjestelyt. Tämä edellyttää tehokasta tiedonkulkua, jotta varmistetaan joustava vuorovaikutus makro- ja mikrotason vakauden valvonnan välillä ja se, että EJRK saa ajoissa kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, mukaan lukien makrotason vakauden analysointiin tarvittavat mikrotason vakautta koskevat tiedot (10). EKP huomauttaa tässä yhteydessä, että yksi Euroopan valvontaviranomaisten keskeisistä tehtävistä koskee yhteistyötä EJRK:n kanssa erityisesti siten, että EJRK saa tarvittavat tiedot tehtäviensä hoitamiseksi (11). EKP suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti siihen, että ehdotetuissa asetuksissa säädetään EJRK:n tiiviistä osallistumisesta uudessa mikrotason vakauden valvonnan institutionaalisessa lainsäädäntökehyksessä, mutta ehdottaa muutosta sen varmistamiseksi, että kaikki esteet EJRK:n ja EFVJ:n väliseltä joustavalta tiedonkululta poistetaan (ks. tästä muutosehdotus 7). Nämä ehdotetuissa asetuksissa esitetyt luottamuksellisten tietojen vaihtamista koskevat säännöt täydentävät muita näitä asioita koskevia EU:n sääntöjä, mukaan lukien ehdotettu EJRK-asetus.

Euroopan valvontaviranomaisten ja EKPJ:n välinen suhde

4.

EKP ja EKPJ:n kansalliset keskuspankit osallistuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti tiiviisti voimassa olevaan EU:n rahoitusarkkitehtuuriin toimivaltuuksiensa ja teknisen asiantuntemuksensa nojalla. Ehdotetuilla asetuksilla pitäisi myös varmistaa EKP:n ja tarvittaessa EKPJ:n kansallisten keskuspankkien asianmukainen institutionaalinen osallistuminen Euroopan valvontaviranomaisten ja vastaperustettujen komiteoiden osalta.

5.

Erityisesti EKPJ:n osallistuminen maksujärjestelmiin sekä arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmiin vastaa tehtävää, joka sille on annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan sen tehtäviin kuuluu ”maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan” edistäminen. Turvalliset ja tehokkaat infrastruktuurit arvopaperimarkkinoiden kaupanjälkeisessä toiminnassa ovat rahoitusjärjestelmän erittäin tärkeä osatekijä, ja kaikilla arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmien häiriöillä saattaa olla vakavia systeemisiä kerrannaisvaikutuksia maksujärjestelmien sujuvaan toimintaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Valvontavaltuuksien nojalla toimivien keskuspankkien ja arvopaperimarkkinaviranomaisen välinen tehokas yhteistyö on tarpeen, kun otetaan huomioon keskuspankkien maksujärjestelmiä ja arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmiä koskevat valvontatehtävät (12).

6.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat vahvistaneet sen, että keskuspankeilla voi olla merkittävä rooli kriisitilanteissa tahoina, jotka jakavat likviditeettiä pankkijärjestelmälle. Tilanne on tällainen erityisesti silloin, jos kriisi aiheutuu tapahtumasta, joka liittyy rahamarkkinoiden likviditeettitilanteeseen ja/tai maksujärjestelmien tai arvopaperien selvitysjärjestelmien toimintaan (13).

Tämän perusteella sillä, että keskuspankit saavat finanssilaitoksia koskevia valvontatietoja, saattaa olla merkitystä makrotason vakauden seurannassa, maksujärjestelmien ja arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmien valvonnassa sekä ylipäänsä rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamisessa (14). Vaikka EU:n rahoitussektoria koskevassa lainsäädännössä on jo säädetty kanavista, joiden välityksellä toimivaltaiset viranomaiset ja keskuspankit voivat vaihtaa tietoja (15), pitäisi sekä aineellisista että johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä varmistaa, että ehdotetuissa asetuksissa säädetään vastaavista järjestelyistä Euroopan valvontaviranomaisten ja EKPJ:n välisen tietojenvaihdon osalta, kun ne hoitavat omia tehtäviään.

Euroopan valvontaviranomaiset ja keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon noudattaminen

7.

Kun kansallinen keskuspankki on toimivaltainen luotto- ja/tai finanssilaitosten valvontaviranomainen kansallisen lainsäädännön nojalla, kansallinen keskuspankki ei voi hoitaa tätä tehtävää sellaisella tavalla, joka merkitsisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklassa kiellettyä keskuspankkirahoitusta. Koska kunkin Euroopan valvontaviranomaisen rahoitus koostuu erityisesti luotto- ja/tai finanssilaitosten valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten pakollisista maksuosuuksista (16), ei ole keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon vastaista, jos kansallinen keskuspankki suorittaa maksuosuutensa Euroopan valvontaviranomaisen tuloihin, mikä siinä tilanteessa merkitsi vain sitä, että kansallinen keskuspankki rahoittaa omien valvontatehtäviensä suorittamisen.

Muutosehdotukset

Siltä osin kuin EKP suosittelee ehdotettujen asetusten muuttamista, yksilöidyt muutosehdotukset (jotka perustuvat ehdotetun EPV-asetuksen sanamuotoon (17)) esitetään liitteessä perusteluineen.

Annettu Frankfurt am Mainissa, 8 päivänä tammikuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 0501 lopullinen.

(2)  KOM(2009) 0502 lopullinen.

(3)  KOM(2009) 0503 lopullinen.

(4)  Sen jälkeen kun sopimus Euroopan unionista ja sopimus Euroopan unionin toiminnasta tulivat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009, ehdotettujen asetusten ja ehdotetun EJRK-asetuksen uusi oikeudellinen perusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla (aiempi perustamissopimuksen 95 artikla). Ehdotetun EJRK-päätöksen uusi oikeudellinen perusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 6 kohta (aiempi perustamissopimuksen 105 artiklan 6 kohta), mikä viittaa siihen, että ehdotettu EJRK-päätös muutetaan asetukseksi.

(5)  Neuvosto pyysi EKP:lta virallisesti lausuntoa 25 päivänä marraskuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta (KOM(2009) 0576 lopullinen).

(6)  Ks. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta – puheenjohtajavaltion välitysehdotus (2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1), ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen perustamisesta, puheenjohtajavaltion välitysehdotus (2009/0143(COD) – 16749/1/09 REV1) ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta, puheenjohtajavaltion välitysehdotus (2090/0144(COD) – 16751/1/09 REV1).

(7)  Ks. Brysselissä 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, s. 8, ja 9 päivänä kesäkuuta 2009 annetut Ecofin-neuvoston päätelmät, saatavilla Internet-sivuilta http://www.europa.eu

(8)  Ks. ehdotetun EPV-asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappale, ehdotetun EAMV-asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappale ja ehdotetun EVTEV-asetuksen johdanto-osan 13 perustelukappale.

(9)  Ks. ehdotettujen asetusten 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

(10)  Ks. tästä de Larosièren johtaman korkean tason ryhmän helmikuussa 2009 antama raportti EU:n finanssivalvonnasta, 27 päivänä toukokuuta 2009 annettu komission tiedonanto Euroopan finanssivalvonnasta (KOM(2009) 0252 lopullinen), Ecofin-neuvoston 9 päivänä kesäkuuta 2009 tekemät päätelmät ja ehdotetut asetukset (ehdotetun EPV-asetuksen perustelujen 6.2.2 ja 6.3 kohta sekä kahden muun ehdotetun asetuksen perustelujen vastaavat kohdat).

(11)  Ks. esim. ehdotettujen asetusten 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

(12)  Ks. Eurosystem Oversight Report 2009, marraskuu 2009, saatavilla Internet-sivuilla http://www.ecb.europa.eu

(13)  Ks. tästä Memorandum of Understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the EU on cross-border financial stability (Euroopan unionin rahoitusvalvojien, keskuspankkien ja valtiovarainministeriöiden yhteistoimintapöytäkirja rajat ylittävästä yhteistyöstä rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi), kesäkuu 2008, saatavilla Internet-sivuilla http//:www.ecb.europa.eu

(14)  Ks. tästä EKP:n lausunto CON/2006/15, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2006, Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä, ehdotuksesta finanssilaitosten valvontaa koskevaksi laiksi, 2.1–2.4 kohta. Ks. myös EKP:n lausunto CON/2009/17, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta, 13–15 kohta.

(15)  Ks. esim. 16 päivänä joulukuuta 2002 finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY 12 artikla (EYVL L 35, 11.2.2003, s. 1), 21 päivänä huhtikuuta 2004 rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 58 artiklan 5 kohta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1), 14 päivänä kesäkuuta 2006 luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (uudelleenlaadittu teksti) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY 49 artikla (EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1) sekä 25 päivänä marraskuuta 2009 vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 70 artikla (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(16)  Ks. ehdotettujen asetusten 48 artiklan 1 kohdan a alakohta.

(17)  Kolmea viimeistä muutosta lukuun ottamatta, koska muutokset 11 ja 12 liittyvät ehdotettuun EAMV-asetukseen ja muutos 13 liittyy sekä ehdotettuun EAMV-asetukseen että ehdotettuun EVTEV-asetukseen. Muutokset 9 ja 10 liittyvät ainoastaan ehdotettuun EPV-asetukseen.


LIITE

Muutosehdotukset  (1):

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (2)

Muutos 1

Ehdotetun EPV-asetuksen ja ehdotetun EAMV-asetuksen johdanto-osan 21 perustelukappaleet sekä ehdotetun EVTEV-asetuksen johdanto-osan 20 perustelukappale

21 perustelukappale

”(21)

Vakavat uhat, jotka kohdistuvat finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi pankkiviranomaisella olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. Koska kriisitilanteen määrittämiseen liittyy huomattavan paljon harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi annettava toimivalta sen määrittämiseen. Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.”

21 perustelukappale

”(21)

Vakavat uhat, jotka kohdistuvat finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi pankkiviranomaisella olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. Koska kriisitilanteen määrittämiseen liittyy huomattavan paljon harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi annettava toimivalta sen määrittämiseen. Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. Tämä ei vaikuta EKPJ:n keskuspankkien toimivaltaan päättää likviditeettituen jakamisesta kriisitilanteessa yksittäisille finanssilaitoksille sen valtuutuksen nojalla, joka keskuspankeille on annettu rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi.

Perustelu:

Euroopan valvontaviranomaisten päätöksissä, jotka on osoitettu toimivaltaisille viranomaisille ja/tai yksittäisille finanssilaitoksille kriisitilanteissa, pitäisi ottaa huomioon EKPJ:n keskuspankkien toimivalta jakaa kriisitilanteessa likviditeettitukea.

Muutos 2

Ehdotetun EPV-asetuksen ja ehdotetun EAMV-asetuksen johdanto-osan 31 a perustelukappaleet sekä ehdotetun EVTEV-asetuksen johdanto-osan 30 a perustelukappale (uusi)

Ei tekstiä.

31 a/30 a perustelukappale

(31a)/(30a)

Pankkiviranomaisen on toimittava tiiviissä yhteistyössä EKP:n ja EU:n keskuspankkien kanssa, ja erityisesti kriisitilanteessa saattaa olla olennaisen tärkeää, että keskuspankit saavat vakautta koskevia tietoja. Pankkiviranomaista ei siis saisi estää jakamasta mitään merkityksellisiä tietoja EKP:n ja EKPJ:n kansallisten keskuspankkien kanssa, jos näillä tiedoilla on merkitystä niiden tehtävien suorittamisen, kuten rahapolitiikan hoitamisen ja siihen liittyvän likviditeetin jakamisen, maksujärjestelmien ja arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmien valvonnan sekä rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamisen kannalta.”

Perustelu:

Tämän lausunnon 4–6 kohdassa esitetyistä syistä ja EU:n rahoitussektoria koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ehdotetuissa asetuksissa pitäisi viitata nimenomaisesti Euroopan valvontaviranomaisten velvollisuuteen toimia yhteistyössä EKP:n ja EKPJ:n kansallisten keskuspankkien kanssa ja tarpeeseen luoda asianmukaisia kanavia tietojen jakamiseen.

Muutos 3

Ehdotettujen asetusten 6 artiklan 1 kohta.

6 artikla

”1.   Pankkiviranomaisella on seuraavat tehtävät:

[…]

d)

tehdä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, ja varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen EJRK:n antamien varoitusten ja suositusten pohjalta;”

6 artikla

”1.   Pankkiviranomaisella on seuraavat tehtävät:

[…]

d)

tehdä tiivistä yhteistyötä EKP:n ja tarvittaessa EKPJ:n kansallisten keskuspankkien kanssa erityisesti toimittamalla niille tietoja, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen sovellettavan EU:n lainsäädännön mukaisesti;

e)

tehdä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, ja varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen EJRK:n antamien varoitusten ja suositusten pohjalta;”

Perustelu:

Tämän lausunnon 4–6 kohdassa esitetyistä syistä ja EU:n rahoitussektoria koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ehdotetuissa asetuksissa pitäisi viitata nimenomaisesti viranomaisen velvollisuuteen tehdä tiivistä yhteistyötä EKP:n ja tarvittaessa EKPJ:n kansallisten keskuspankkien kanssa ja toimittaa niille kaikki merkitykselliset tiedot, jos ne tarvitsevat tällaisia tietoja tehtäviensä suorittamiseen.

Muutos 4

Ehdotettujen asetusten 10 artiklan 1 kohta.

10 artikla

”1.   Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden yhteisössä, komissio voi omasta aloitteestaan tai pankkiviranomaisen, neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo tämän asetuksen soveltamiseksi.”

10 artikla

”1.   Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden yhteisössä, komissio voi omasta aloitteestaan tai pankkiviranomaisen, neuvoston, EKP:n taikka EJRK:n pyynnöstä neuvostoa, EKP:ta, EJRK:ta ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan tehdä pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo tämän asetuksen soveltamiseksi.”

Perustelu:

Tämän lausunnon 4–6 kohdassa esitetyistä syistä EKP pitäisi sisällyttää niiden viranomaisten luetteloon, joilla on oikeus esittää komissiolle pyyntöjä kriisitilanteen olemassaoloa koskevien päätösten tekemisestä, ja niiden viranomaisten luetteloon, joita on kuultava ennen tällaisten päätösten tekemistä. Ehdotetun EPV-asetuksen ja ehdotetun EAMV-asetuksen johdanto-osan 21 perustelukappaleita ja ehdotetun EVTEV-asetuksen johdanto-osan 20 perustelukappaletta pitäisi muuttaa tämän mukaisesti.

Muutos 5

Ehdotettujen asetusten 16 artikla

16 artikla

Koordinointitehtävä

”Pankkiviranomainen toimii yleisenä koordinoijana toimivaltaisten viranomaisten välillä muun muassa silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden yhteisössä.

Pankkiviranomainen edistää yhteisön koordinoitua toimintaa muun muassa:

[…]

4)

ilmoittamalla viipymättä EJRK:lle mahdollisista kriisitilanteista.’

16 artikla

Koordinointitehtävä

”Pankkiviranomainen toimii yleisenä koordinoijana toimivaltaisten viranomaisten välillä muun muassa silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden yhteisössä.

Pankkiviranomainen edistää yhteisön koordinoitua toimintaa muun muassa:

[…]

4)

ilmoittamalla viipymättä EKP:lle ja EJRK:lle mahdollisista kriisitilanteista ja kaikista päätöksistä, joita komissio ja pankkiviranomainen tekevät 10 artiklan nojalla.’

Perustelu:

Tämän lausunnon 4–6 kohdassa esitetyistä syistä Euroopan valvontaviranomaisten pitäisi ilmoittaa viipymättä EKP:lle mahdollisista kriisitilanteista (samoin kuin päätöksistä, joita komissio ja Euroopan valvontaviranomaiset tekevät ehdotettujen asetusten 10 artiklan nojalla).

Muutos 6

Ehdotettujen asetusten 41 artiklan 2 kohta.

41 artikla

”2.   Toimitusjohtaja, komissio ja EJRK kutsutaan Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean sekä 43 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.”

41 artikla

”2.   Toimitusjohtaja, komissio, EKP ja EJRK kutsutaan Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean sekä 43 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.”

Perustelu:

Sekakomitea käsittelee asioita, jotka ovat kaikkien viranomaisten yhteisessä intressissä. Se voisi olla foorumi, jossa keskustellaan kysymyksistä, jotka ovat sekä keskuspankkien että Euroopan valvontaviranomaisten yhteisessä intressissä, kuten kysymykset, jotka liittyvät markkinainfrastruktuureihin ja finanssiryhmittymiin. Tästä syystä on suositeltavaa, että EKP otetaan sekakomiteaan tarkkailijaksi. EKP:n osallistuminen finanssiryhmittymiä käsittelevään alakomiteaan vastaa myös voimassa olevia institutionaalisia järjestelyjä, joiden mukaan EKP osallistuu rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevän Euroopan sekakomitean ja rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevän väliaikaisen työryhmän kokouksiin.

Muutos 7

Ehdotettujen asetusten 56 artiklan 3 kohta

56 artikla

”3.   Edellä 1 ja 2 kohta eivät saa estää pankkiviranomaista vaihtamasta tietoja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa tämän asetuksen ja finanssilaitoksiin sovellettavan muun yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Näitä tietoja koskee 1 ja 2 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus. Pankkiviranomainen vahvistaa työjärjestyksessään 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.”

56 artikla

”3.   Edellä 1 ja 2 kohta eivät saa estää pankkiviranomaista vaihtamasta tietoja kansallisten valvontaviranomaisten, EKPJ:n ja EJRK:n kanssa tämän asetuksen ja finanssilaitoksiin sovellettavan muun yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Näitä tietoja koskee 1 ja 2 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus. Pankkiviranomainen vahvistaa työjärjestyksessään 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.”

Perustelu:

Tämän lausunnon 3–6 kohdassa esitetyistä syistä EKPJ:tä ja EJRK:ta ei saisi estää osallistumasta vakautta koskevien tietojen vaihtoon.

Muutos 8

Ehdotettujen asetusten 66 artiklan 1 kohta

66 artikla

”1.   Komissio julkaisee kolmen vuoden kuluessa 67 artiklan toisessa alakohdassa vahvistetusta päivämäärästä ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein yleiskertomuksen pankkiviranomaisen toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen tuloksena saaduista kokemuksista.”

66 artikla

”1.   Komissio julkaisee kolmen vuoden kuluessa 67 artiklan toisessa alakohdassa vahvistetusta päivämäärästä ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan valvontaviranomaisten, EJRK:n ja EKP:n lausunnon saatuaan yleiskertomuksen pankkiviranomaisen toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen tuloksena saaduista kokemuksista.”

Perustelu:

Samanlainen uudelleentarkastelulauseke on sisällytetty ehdotettuun EJRK-asetukseen, sellaisena kuin Ecofin-neuvosto on sen hyväksynyt 20 päivänä lokakuuta 2009 (20 artikla)  (3).

Muutos 9

Ehdotetun EPV-asetuksen 25 artikla

25 artikla

”Kokoonpano

1.   Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

a)

puheenjohtaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

b)

kustakin jäsenvaltiosta sen kansallisen viranomaisen pääjohtaja, jonka toimivaltaan kuuluu luottolaitosten valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa;

c)

komission edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

d)

Euroopan keskuspankin edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

e)

EJRK:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

f)

kummankin muun Euroopan valvontaviranomaisen edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

2.   Kunkin toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on nimetä henkilöstöstään korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

3.   Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu viranomainen ei ole keskuspankki, 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen mukana voi olla jäsenvaltion keskuspankin edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

4.   Kun toimitaan direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen mukana voi tarvittaessa olla kyseisessä jäsenvaltioissa talletusten vakuusjärjestelmiä hoitavien elinten edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

5.   Hallintoneuvosto voi sallia tarkkailijoiden läsnäolon.

Toimitusjohtaja voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.”

25 artikla

”Kokoonpano

1.   Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

a)

puheenjohtaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

b)

kustakin jäsenvaltiosta sen kansallisen viranomaisen pääjohtaja, jonka toimivaltaan kuuluu luottolaitosten valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa;

c)

jos edellä b kohdassa tarkoitettu viranomainen ei ole keskuspankki, jäsenvaltion keskuspankin edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

d)

komission edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

e)

Euroopan keskuspankin edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

f)

EJRK:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

g)

kummankin muun Euroopan valvontaviranomaisen edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

2.   Kunkin toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on nimetä henkilöstöstään korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

   .

3.   Kun toimitaan direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen mukana voi tarvittaessa olla kyseisessä jäsenvaltioissa talletusten vakuusjärjestelmiä hoitavien elinten edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

4.   Hallintoneuvosto voi sallia tarkkailijoiden läsnäolon.

Toimitusjohtaja voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.”

Perustelu:

Olisi varmistettava, että kansallisten keskuspankkien edustajat saavat itsenäisen oikeuden osallistua Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.

Muutos 10

Ehdotettujen asetusten 29 artiklan 4 kohta

29 artiklan 4 kohta

”4.   Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset äänestyssäännöt ja tarvittaessa myös päätösvaltaisuutta koskevat säännöt. Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät, puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, osallistu hallintoneuvostossa yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, jollei 61 artiklassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä toisin säädetä.”

29 artiklan 4 kohta

”4.   Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset äänestyssäännöt ja tarvittaessa myös päätösvaltaisuutta koskevat säännöt. Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät, puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa ja jäsenvaltioiden keskuspankkien edustajia, jos nämä osallistuvat merkittävässä määrin pankkivalvontaan, lukuun ottamatta, osallistu hallintoneuvostossa yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, jollei 61 artiklassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä toisin säädetä.”

Perustelu:

Tämä muutos mahdollistaisi sen, että sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien ilman äänioikeutta olevat edustajat, jotka osallistuvat merkittävässä määrin pankkivalvontaan, voivat osallistua yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin luottamuksellisiin keskusteluihin.

Muutos 11

Ehdotetun EAMV-asetuksen johdanto-osan 31 a perustelukappale (uusi)

Ei tekstiä.

31 a perustelukappale

(31 a)

Turvalliset ja tehokkaat arvopaperimarkkinoiden kaupanjälkeisen toiminnan infrastruktuurit ovat rahoitusjärjestelmän erittäin tärkeä osatekijä. Kaikilla arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmien häiriöillä saattaa olla vakavia systeemisiä kerrannaisvaikutuksia maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Kun otetaan huomioon keskuspankkien maksujärjestelmiä ja arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmiä koskevat valvontatehtävät, edellytetään valvontavaltuuksien nojalla toimivien keskuspankkien ja arvopaperimarkkinaviranomaisen välistä tehokasta yhteistyötä yhteisessä intressissä olevissa asioissa.”

Perustelu:

EKP katsoo, että olemassa olevaa yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinoiden valvojien komitean ja keskuspankkien välillä pitäisi jatkaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja keskuspankkien välillä yhteisessä intressissä olevissa asioissa.

Muutos 12

Ehdotetun EAMV-asetuksen 1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Ei tekstiä.

1 artikla

2 a)   Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet arvopaperien selvityksen ja toimituksen sekä johdannaismarkkinoiden toiminnan osalta, tämän rajoittamatta EKPJ:n tätä koskevaa toimivaltaa.”

Perustelu:

Kaikissa tehtävissä, joita Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan ehdotetun EAMV-asetuksen nojalla edellä mainittujen seikkojen osalta, pitäisi ottaa huomioon EKP:n ja EKPJ:n kansallisten keskuspankkien voimassa olevat valtuudet arvopaperien selvityksen ja toimituksen alalla.

Muutos 13

Ehdotettujen EAMV- ja EVTEV-asetusten 25 artiklan 1 kohta

25 artikla

”1.   Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

[…]

(d)

EJRK:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin; […]”

25 artikla

”1.   Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

[…]

d)

EKP:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;

e)

EJRK:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin; […]”

Perustelu:

Tämän lausunnon 4–6 kohdassa esitetyistä syistä on suoriteltavaa ottaa EKP ilman äänioikeutta olevana edustajana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen hallintoneuvostoon. EKP huomauttaa, että tilanne on jo tällainen ehdotettujen EPV- ja EVTEV-asetusten osalta, sellaisina kuin Ecofin-neuvosto on ne hyväksynyt joulukuun 2 päivänä 2009  (4).


(1)  Ehdotetut asetukset annettiin 23 päivänä syyskuuta 2009 eli ennen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantuloa. Komission ehdottamissa teksteissä olevia viittauksia sopimuksiin on muutettava.

(2)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(3)  2009/0140(COD) – 14491/1/09 REV1.

(4)  Ks. 2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1 ja 2009/0143(COD) – 16749/1/09.


Top