Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0336

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla

OJ C 218, 11.9.2009, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/43


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ehdotus: neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla

KOM(2008) 324 lopullinen – 2008/0112 CNS

2009/C 218/09

Neuvosto päätti 16. heinäkuuta 2008 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus: neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla

Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 28. tammikuuta 2009. Esittelijä oli Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. helmikuuta 2009 pitämässään 451. täysistunnossa (helmikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 170 puolesta ja 1 vastaan 4:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät

1.1

Komitea katsoo, että ehdotetussa asetuksessa esitetty yksinkertaistaminen on välttämätöntä. Komitea panee kuitenkin merkille, ettei kyseessä ole pelkästään yksinkertaistaminen, vaan komissio tekee muutoksia teknisiin toimenpiteisiin yhtenäistämistarkoituksessa.

1.2

ETSK katsoo, että aiottu yhtenäistäminen edellyttää välttämättä eräiden teknisten toimenpiteiden muuttamista, ja sitä ennen on näin ollen toteutettava sekä biologisia että sosioekonomisia tieteellisiä arvioita.

1.3

Koska ehdotetussa asetuksessa säädettävät toimenpiteet ovat erittäin teknisiä, ETSK katsoo, ettei komitean pidä ottaa kantaa ehdotettuihin muutoksiin ennen kuin edellä mainitut arviot on tehty. Lisäksi komitea katsoo, että ammattikalastajien on aluksilla ja pyyntipaikoilla etukäteen tarkistettava uusien teknisten toimenpiteiden tehokkuus.

1.4

Komitea katsoo, että nyt annettavaan neuvoston asetukseen on sisällytettävä kaikki tekniset toimenpiteet. Näin vältetään mahdollisuus, että tietyt niistä sisällytettäisiin komission myöhemmin esittämiin asetuksiin.

1.5

ETSK kannattaa täysin komission ehdotusta arvioida säännöllisesti teknisten toimenpiteiden tehokkuutta.

2.   Johdanto

2.1   Ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan ja alueellistamaan voimassa olevaa sääntelykehystä, joka koskee kalavarojen säilyttämistä teknisten toimenpiteiden avulla.

2.2   Yksinkertaistaminen tarkoittaa neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98 ja (EY) N:o 2549/2000 korvaamista nyt tehdyllä ehdotuksella neuvoston asetukseksi.

2.2.1   Maaliskuun 30. päivänä 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 sisältää säännöt kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla.

2.2.2   Marraskuun 17. päivänä 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2549/2000 säädetään teknisistä lisätoimenpiteistä turskakannan elvyttämiseksi Irlanninmerellä.

2.2.3   Ehdotus vaikuttaa lisäksi viiteen muuhun asetukseen – asetukset N:o 2056/2001, N:o 254/2002, N:o 494/2002, N:o 2015/2006 ja N:o 40/2008 – sekä vaikuttanee suurimmista sallituista saaliista ja kiintiöistä vuosittain annettavassa asetuksessa olevaan liitteeseen III.

2.3   Komission tekemässä uudessa ehdotuksessa neuvoston asetukseksi on huomioitu

2.3.1

neuvoston kesäkuussa 2004 komissiolle antama kehotus tarkistaa Atlantin ja Pohjanmeren kalavarojen säilyttämistä koskevia teknisiä toimenpiteitä niiden yksinkertaistamiseksi ja tiettyjen alueellisten ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi ja

2.3.2

komission laatima, yhteisön säännösten yksinkertaistamiseen tähtäävä toimintasuunnitelma, jonka neuvosto vahvisti huhtikuussa 2006 ja jonka perusteella kaikki tekniset toimenpiteet, jotka tällä hetkellä jakautuvat eri asetuksiin, eräiden kantojen kalastusmahdollisuuksia ja elvytyssuunnitelmia koskeva vuosittainen asetus mukaan luettuna, on koottava yhteen asetukseen.

2.4   Niinpä komission ehdottamassa neuvoston asetuksessa säädetään teknisistä toimenpiteistä, joita sovelletaan Koillis-Atlantin ja itäisen Keski-Atlantin alueilla sekä Ranskan merentakaisten departementtien Ranskan Guayanan, Martiniquen, Guadeloupen ja Réunionin rannikoiden edustalla olevilla vesialueilla, jotka kuuluvat yksinomaan Ranskan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan. Ehdotetun asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu Itämerellä ja Välimerellä sovellettavat tekniset toimenpiteet, sillä niistä säädetään Itämeren osalta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2187/2005 ja Välimeren osalta asetuksessa (EY) N:o 1967/2006.

2.5   Ehdotettua neuvoston asetusta sovelletaan kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen, kalavarojen aluksella pitämiseen, jälleenlaivaamiseen ja saaliiden purkamiseen yhteisön kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittaessa toimintaa yhteisön aluevesillä ja Atlantin valtamerelle muodostettujen eri kalastusvyöhykkeiden kansainvälisillä vesillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että toiminnasta on viime kädessä vastuussa aluksen lippuvaltio.

2.6   Asetuksen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan edellä mainituilla kalastusvyöhykkeillä pyydettyjen kalastustuotteiden varastointia, esillä pitämistä ja myyntiin tarjoamista sekä kolmansien maiden kalastusalusten missä tahansa muulla alueella pyytämien sellaisten kalastustuotteiden tuontia, jotka eivät täytä ehdotetussa neuvoston asetuksessa säädettyjen elollisten vesiluonnonvarojen aluksesta purkamiselle asetettua vähimmäiskokoa.

2.7   Asetuksessa (EY) N:o 850/98 säädettyjen kalavarojen teknisten säilyttämistoimenpiteiden lisäksi nyt ehdotettuun neuvoston asetukseen on sisällytetty kaikki elvytys- ja hoitosuunnitelmat sekä yhteisön kannalta merkittävien kalavarojen pitkän aikavälin suunnitelmat, toisin sanoen useimmille yhteisön vesien turskakannoille, kahdelle kummeliturskakannalle, kahdelle keisarihummerikannalle, kahdelle merianturakannalle sekä Pohjanmeren punakampela- ja merianturakannoille laaditut suunnitelmat. Asetuksessa (EY) N:o 850/98 säädettyjä edellytyksiä on siksi muutettu tai laajennettu.

3.   Yleistä

3.1

ETSK katsoo, että kyseessä on varsin tekninen asetusehdotus. Lainsäädäntöä on yksinkertaistettava niiden toimenpiteiden mukaisesti, jotka komitea hyväksyy yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista koskevasta toimintasuunnitelmasta antamassaan lausunnossa. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä yksinkertaistaminen, vaan komissio tekee voimassa olevaan lainsäädäntöön suoranaisia muutoksia yhtenäistämistarkoituksessa ja pyrkii ottamaan huomioon alueelliset erot säätämällä erityissäännöksiä kullekin alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan alaiselle vyöhykkeelle. Alueellistaminen edellyttää myös nykyisen lainsäädännön muuttamista.

3.2

Nyt ehdottamallaan asetuksella komissio pyrkii määrittelemään kaikille kalastusvyöhykkeille yhteiset perusperiaatteet. Luonteeltaan alueellisista puhtaasti teknisistä näkökohdista säädetään useissa komission myöhemmin antamissa asetuksissa, jotka valmistellaan komiteamenettelyn mukaisesti.

3.3

Komitea katsoo, että vaikka teknisistä toimenpiteistä on säädettävä ottamalla huomioon EU:n eri alueiden erityispiirteet, omaksuttu lähestymistapa ei ole kaikkein sopivin. Komitean mielestä olisi parempi, että kaikki toimenpiteet sisällytettäisiin tähän neuvoston asetukseen sen sijaan, että niistä säädetään komission myöhemmin antamissa asetuksissa.

3.4

ETSK katsoo, että tällä tavoin teknisissä toimenpiteissä otetaan paremmin huomioon vuonna 2002 hyväksytty uusi yhteinen kalastuspolitiikka, erityisesti alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat, jotka perustettiin 19. heinäkuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä, sekä ympäristönäkökohdat, esimerkiksi merellisten luontotyyppien suojelu ja saaliiden poisheittämisen vähentäminen. Kaikkia näitä toimenpiteitä on sovellettava omalla tavallaan kullakin tietyn alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan alaisella alueella.

3.5

Komitea katsoo, että ennen ehdotettujen uusien teknisten toimenpiteiden hyväksymistä ammattikalastajien on tarkistettava niiden tehokkuus aluksilla ja pyyntipaikoilla, jotta vältetään entisen kaltaiset virheet.

3.6

ETSK katsoo, että asiakirjan ja ehdotettujen teknisten toimenpiteiden monimutkaisuuden johdosta ehdotettuun asetukseen tulisi sisällyttää liitteenä sen ymmärtämistä helpottavia kaavioita.

4.   Erityistä

4.1

Ehdotetun asetuksen artikloihin sisältyvillä toimenpiteillä tähdätään monenlaisiin tavoitteisiin. Keskeisenä tavoitteena on nuorten kalojen suojelu, ja merkittävä osa toimenpiteistä on suunniteltu rajoittamaan niiden pyyntiä parantamalla pyydysten valikoivuutta tai vahvistamalla tiettyjä kalastuskieltoaikoja tai -alueita. Muilla toimenpiteillä pyritään suojelemaan tiettyjä lajeja tai ekosysteemejä rajoittamalla pyyntiponnistusta esimerkiksi sulkemalla tiettyjä pyyntialueita. Toisen tärkeän toimenpideryhmän muodostavat toimet, joilla pyritään vähentämään poisheitettyjen saaliiden määrää.

4.2

Soveltamisalan määritelmän lisäksi ehdotettuun asetukseen sisältyvät kaikki säännöt, jotka koskevat saaliin alukselta purkamisen edellyttämää kunkin elollisen vesiluonnonvaralajin vähimmäiskokoa. Soveltamisalan ja tuonnin osalta ETSK toivoo, että asetuksessa selvitetään, mitä tapahtuu, kun tuotujen tuotteiden lailliset vähimmäiskoot ovat EU:ssa vahvistettuja kokoja pienemmät. Komitea pitää järkevänä, ettei EU:ssa voitaisi saattaa markkinoille sellaisia kolmansien maiden kalastustuotteita, joiden koko on yhteisössä vahvistettua vähimmäiskokoa pienempi.

4.3

Pyydykset luetellaan kattavasti ja kullekin niistä asetetaan verkkojen ja troolin perien vähimmäiskoko, enimmäissyvyys, johon pyydykset voidaan upottaa, sekä kielto käyttää troolin periä, jotka eivät täytä säädettyä kokoa tai muotoa, toisin sanoen kun niiden jonkin kohdan kehällä samankokoisten silmien lukumäärä kasvaa etupäästä takapäähän tai kun niitä ei ole valmistettu sallituista materiaaleista ja sallittujen paksuusmittojen mukaan.

4.4

Komitean mielestä Euroopan komission esittämä yksinkertaistaminen on asianmukaista ja välttämätöntä. ETSK katsoo kuitenkin, että ennen aiottua yhtenäistämispyrkimystä, joka edellyttää muutoksia eräisiin teknisiin toimenpiteisiin, on tehtävä sekä biologisia että sosioekonomisia tieteellisiä arvioita.

4.5

Koska ehdotetussa asetuksessa säädettävät toimenpiteet ovat äärimmäisen teknisiä, ETSK katsoo, ettei komitean pidä ottaa kantaa ehdotettuihin muutoksiin ennen kuin edellä mainitut arviot on tehty.

4.6

Alamittaisina pyydystettyjä elollisia vesiluonnonvaroja ei saa pitää aluksella, jälleenlaivata, purkaa aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, pitää esillä eikä tarjota myyntiin, vaan ne on laskettava heti takaisin mereen. ETSK kiinnittää Euroopan komission huomion vaikutukseen, joka tällä säännöksellä voi olla saaliiden poisheittämiseen. Vaikuttaa ristiriitaiselta, että yhtäältä pyritään kieltämään saaliiden poisheittäminen ja toisaalta kielletään tiettyjen saaliiden pitäminen aluksella.

4.7

Yhden verkon säännön osalta ETSK tuo esiin huolestuneisuutensa vaikutuksista, joita se saattaa aiheuttaa. Komission tulisi ottaa huomioon, että useiden lajien kalastuksessa, jossa on käytettävä yhtä useampaa silmäkokoa, kalastajien on palattava satamaan vaihtamaan pyydystä nykyistä useammin. Siitä aiheutuu lisätoimintakustannuksia, jotka vaikuttavat laivastojen jo nykyisin huonoon kannattavuuteen.

4.8

Ehdotetussa neuvoston asetuksessa säädetään, että jos jollakin kalastusalueella pyydettyjen alamittaisten kalojen määrä on yli 10 prosenttia minkä tahansa yksittäisen noston kokonaissaaliista, aluksen on siirryttävä kunkin lajin silmäkoosta riippuen vähintään viiden tai kymmenen meripeninkulman päähän alkuperäisestä kalastusalueesta ja pysyteltävä koko seuraavan noston ajan vähintään viiden tai kymmenen meripeninkulman päässä edellisen noston sijainnista.

4.9

Komitean mielestä edellä mainittu toimenpide on huolestuttava, sillä komissio ei yleistäessään ota huomioon eri alueiden ja kalastusten erityispiirteitä. Tämä saattaa aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta varsinkin kun ehdotuksessa ei täsmennetä, ovatko kyseessä varsinaiset vai sivusaaliit. ETSK katsoo, että kalastuskieltoalueiden tai -aikojen kaltaisten toisenlaisten toimenpiteiden käynnistämisellä voi olla ehdotusta myönteisempiä vaikutuksia.

4.10

Ennen kaikkea ympäristön suojelemiseksi kielletään meren eliöiden pyytäminen, aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen, varastointi, aluksesta purkaminen, myynti, esillä pitäminen ja myyntiin tarjoaminen, jos ne on pyydetty menetelmillä, joihin kuuluu räjähteiden, myrkyllisten tai huumaavien aineiden, sähkövirran tai jonkintyyppisten ammusten käyttöä. Kalojen jalostus kalastusaluksella käyttäen mitä tahansa fyysistä tai kemiallista menetelmää kalajauhon tai kalaöljyn valmistamiseksi on kiellettyä. Samoin on kiellettyä siirtää kalasaaliita aluksesta toiseen tällaista tarkoitusta varten.

4.11

ETSK suhtautuu myönteisesti edellä mainittujen ympäristön suojeluun tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Niiden taustalla on vuonna 2002 hyväksytyn uuden yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano. Komitea kehottaa komissiota soveltamaan kaikkia näitä toimenpiteitä tiukasti yhteisön koko kalastuslaivastoon.

4.12

Komitea on yhtä mieltä komission kaavailemista menettelyistä, joilla jäsenvaltiot voivat toteuttaa kiireellisiä säilyttämistoimenpiteitä, joita yhteisön kaikkien kalastusalusten on noudatettava, tai toimenpiteitä, joita sovelletaan ainoastaan tiettyjen jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin kalastusaluksiin. Tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi olisi kuitenkin tehtävä mahdolliseksi se, että riippumattomat toimijat tai elimet varmistavat toimenpiteiden soveltuvuuden ja tarpeellisuuden.

4.13

ETSK pitää niin ikään asianmukaisena sitä, että jäsenvaltiot ja/tai alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat voivat tehdä komissiolle ehdotuksia suunnitelmien laatimiseksi merellä tapahtuvan poisheittämisen vähentämiseksi tai lopettamiseksi taikka pyydysten valikoivuuden parantamiseksi.

4.14

Komitea suhtautuu hyväksyvästi myös siihen, että ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty pelkästään tieteellisessä tarkoituksessa harjoitettu kalastustoiminta, mikäli sille on saatu lippujäsenvaltion lupa. Komitean mielestä ei kuitenkaan ole välttämätöntä päästää alukselle rannikkojäsenvaltion tarkkailijaa kyseisen jäsenvaltion aluevesillä tieteellisessä tarkoituksessa harjoitettavan kalastustoiminnan ajaksi.

4.15

Lopuksi ehdotetaan uutuutena, että teknisten toimenpiteiden tehokkuutta aletaan arvioida. ETSK kannattaa ehdotusta täysin. Arviointi toteutetaan viiden vuoden välein, ja kyseisen asiakirjan sisältämien tietojen perusteella komissio tekee neuvostolle ehdotuksen kaikista tarpeellisiksi osoittautuvista muutoksista.

Bryssel 25 päivänä helmikuuta 2009.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Mario SEPI


Top