EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Euroopan Keskuspankin Lausunto, annettu 5 päivänä marraskuuta 2009 , suosituksista neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ja Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 284/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2009,

suosituksista neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ja Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 27 päivänä lokakuuta 2009 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto suosituksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten (1) (jäljempänä ‘Vatikaanivaltiota koskeva päätösehdotus’) sekä suosituksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten (2) (jäljempänä ‘San Marinoa koskeva päätösehdotus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 111 artiklan 3 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleisiä huomautuksia

EKP suhtautuu myönteisesti päätösehdotuksiin, joilla kymmenen vuotta euron käyttöönoton jälkeen on tarkoitus muuttaa Vatikaanivaltion ja San Marinon kanssa solmittuja valuuttasopimuksia, erityisesti jotta varmistettaisiin valuuttasuhteita koskevia sopimuksia yhteisön kanssa solmineiden valtioiden velvoitteiden osalta tasapuoliset kilpailuedellytykset, luotaisiin jatkossa käytettävät mekanismit, otettaisiin käyttöön yhteinen menetelmä liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden enimmäismäärän laskemiseksi ja sallittaisiin muiden rahapajojen kuin Italian kansallisen rahapajan käyttö Vatikaanivaltion ja San Marinon tasavallan kolikoiden tuotannossa.

EKP toteaa, että päätösehdotukset (3) koskevat yhteisön sopimuksia, jotka neuvosto tekee yhteisön puolesta. Mikäli tätä sääntöä muutettaisiin niin, että neuvosto ei enää tekisi näitä sopimuksia, EKP katsoo, että talous- ja rahoituskomitealle sekä EKP:lle tulisi antaa mahdollisuus pyytää sopimusten antamista neuvoston hyväksyttäväksi, kuten neuvosto päätti, kun neuvottelut yhteisön valuuttasopimusten solmimisesta Vatikaanivaltion ja San Marinon tasavallan kanssa alun perin aloitettiin (4).

Siltä osin kuin EKP suosittaa päätösehdotusten muuttamista, yksityiskohtaiset muutosehdotukset sekä niiden perustelut on esitetty liitteessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 5 päivänä marraskuuta 2009.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 570 lopullinen.

(2)  KOM(2009) 572 lopullinen.

(3)  4 artikla.

(4)  Yhteisön kannasta, joka koskee valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehtävää sopimusta, 31 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/97/EY 8 artikla (EYVL L 30, 4.2.1999, s. 33); yhteisön kannasta, joka koskee valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehtävää sopimusta, 31 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/98/EY 8 artikla (EYVL L 30, 4.2.1999, s. 35).


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Vatikaanivaltiota koskevan päätösehdotuksen 2 artiklan b kohta

”b)

Vatikaanivaltion on, joko siirtämällä säädökset suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöä tai vastaavin toimin, sitouduttava toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joita asian kannalta merkityksellisen rahanpesun, petosten ja käteisrahan sekä muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan väärentämisen torjuntaa koskevan lainsäädännön soveltaminen edellyttää.”

”b)

Vatikaanivaltion on, joko siirtämällä säädökset suoraan osaksi kansallista lainsäädäntöä tai vastaavin toimin, sitouduttava toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joita asian kannalta merkityksellisen rahanpesun, petosten ja käteisrahan sekä muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan väärentämisen torjuntaa koskevan lainsäädännön soveltaminen edellyttää. Sen on myös sitouduttava saattamaan voimaan asiaankuuluva yhteisön pankki- ja rahoituslainsäädäntö, jos ja kun Vatikaanivaltioon muodostuu pankkisektori.

Perustelu

Jotta varmistettaisiin tasapuoliset kilpailuedellytykset, olisi suositeltavaa muuttaa Vatikaanivaltiota koskevaa sopimusta siten, että siinä otettaisiin huomioon soveltuva oikeudellinen tilanne, mikäli Vatikaanivaltioon muodostuu tulevaisuudessa pankkisektori.

Muutos 2

Vatikaanivaltiota koskevan päätösehdotuksen 2 artiklan d kohta

”d)

Sopimuksen täytäntöönpanon edistymistä seuraamaan perustetaan sekakomitea. Siinä ovat edustajat Vatikaanivaltiosta, Italian tasavallasta, Euroopan komissiosta ja Euroopan keskuspankista. Se voi vuosittain tarkistaa kiinteää määrää inflaation ja keräilymarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi. Se tekee päätöksensä yksimielisesti. Sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.”

”d)

Sopimuksen täytäntöönpanon edistymistä seuraamaan perustetaan sekakomitea. Siinä ovat edustajat Vatikaanivaltiosta, Italian tasavallasta, Euroopan komissiosta ja Euroopan keskuspankista. Se voi vuosittain tarkistaa kiinteää määrää inflaation ja keräilymarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi. Se tutkii viiden vuoden välein nimellisarvoisina liikkeeseen laskettavien kolikoiden vähimmäisosuuden riittävyyden ja voi päättää osuuden kasvattamisesta. Se tekee päätöksensä yksimielisesti. Sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.”

Perustelu

EKP toteaa, että Vatikaanivaltiota koskevan päätösehdotuksen 2 artiklan c kohdassa viitataan nimellisarvoisina liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden vähimmäisosuuteen, joka on 51 prosenttia. EKP katsoo, että tämän vähimmäisosuuden riittävyys olisi arvioitava uudelleen säännöllisin väliajoin, ja ehdottaa sen muuttamiseen sovellettavaksi yksinkertaistettua menettelyä.

Muutos 3

Vatikaanivaltiota koskevan päätösehdotuksen 2 artiklan e kohta

”e)

Vatikaanivaltion eurokolikot lyö Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vatikaanivaltio voi kuitenkin sekakomitean suostumuksella tehdä sopimuksen jonkin muun eurokolikkoja lyövän EU:n rahapajan kanssa. Vatikaanivaltion liikkeeseen laskemien kolikkojen määrä lisätään valmistavan rahapajan kotimaan kolikkojen määrään, jotta Euroopan keskuspankki antaa hyväksyntänsä liikkeeseen lasketulle kokonaismäärälle.”

”e)

Vatikaanivaltion eurokolikot lyö Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vatikaanivaltio voi kuitenkin sekakomitean suostumuksella tehdä sopimuksen jonkin muun eurokolikkoja lyövän EU:n rahapajan kanssa. Vatikaanivaltion liikkeeseen laskemien kolikkojen määrä lisätään valmistavan rahapajan kotimaan Italian kolikkojen määrään, jotta Euroopan keskuspankki antaa hyväksyntänsä liikkeeseen lasketulle kokonaismäärälle.”

Perustelu

Määrän lisääminen valmistavan rahapajan kotimaan kolikoiden määrään aiheuttaisi useita raportoinnin vakauteen liittyviä käytännön ongelmia, kun EKP:lle ilmoitetaan tietoja liikkeeseenlasketuista kolikoista olosuhteissa, joissa valmistavan rahapajan kotimaa voi muuttua ajan kuluessa. Ottaen huomioon, että tietojen antamisesta eivät tällä hetkellä huolehdi rahapajat, parempi ennustettavuus voidaan varmistaa lisäämällä Vatikaanivaltion liikkeeseen laskemien kolikoiden määrä Italian liikkeeseen laskemien kolikoiden määrään, jolloin Italian ja Vatikaanivaltion viranomaiset toimisivat yhteistyössä ilmoittaessaan liikkeeseen laskettujen eurokolikoiden määrän EKP:lle.

Muutos 4

Vatikaanivaltiota koskevan päätösehdotuksen 3 artikla

”Italian tasavalta ja Euroopan komissio käyvät neuvottelut Vatikaanivaltion kanssa yhteisön puolesta. Euroopan keskuspankki osallistuu neuvotteluihin täysimääräisesti toimivaltansa puitteissa. Italian tasavalta ja Euroopan komissio pyytävät Euroopan talous- ja rahoituskomitealta lausunnon sopimusluonnoksesta.”

”Italian tasavalta ja Euroopan komissio käyvät neuvottelut Vatikaanivaltion kanssa yhteisön puolesta. Euroopan keskuspankki osallistuu neuvotteluihin täysimääräisesti, ja sen hyväksyntä on tarpeen sen toimivaltaan nsa puitteissa kuuluvissa asioissa. Italian tasavalta ja Euroopan komissio pyytävät Euroopan talous- ja rahoituskomitealta lausunnon sopimusluonnoksesta.”

Perustelu

Ottaen huomioon Vatikaanivaltion kanssa solmitun sopimuksen rahataloudellisen luonteen EKP katsoo, että perustamissopimuksen 111 artiklan 3 kohdan mukaan EKP:ltä pyydettävän lausunnon lisäksi on tarkoituksenmukaista ja toivottavaa, että EKP on mukana itse neuvotteluissa ja sopimuksen solmimiseen johtavassa prosessissa. Sopimukseen liittyvissä, EKP:n toimivaltaan kuuluvissa asioissa olisi hankittava EKP:n hyväksyntä.

Muutos 5

Vatikaanivaltiota koskevan päätösehdotuksen loppumääräykset

”Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle ja Euroopan komissiolle.”

”Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle, ja Euroopan komissiolle ja EKP:lle.”

Perustelu

Kun päätösehdotuksessa EKP:lle annetaan rooli sopimuksen päättämiseen tähtäävissä neuvotteluissa ja prosessissa, EKP olisi myös mainittava niiden tahojen joukossa, joille päätös on osoitettu.

Muutos 6

San Marinoa koskevan päätösehdotuksen 2 artiklan e kohta

”e)

San Marinon tasavallan eurokolikot lyö Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. San Marino voi kuitenkin sekakomitean suostumuksella tehdä sopimuksen jonkin muun eurokolikkoja lyövän EU:n rahapajan kanssa. San Marinon tasavallan liikkeeseen laskemien kolikkojen määrä lisätään valmistavan rahapajan kotimaan kolikkojen määrään, jotta Euroopan keskuspankki antaa hyväksyntänsä liikkeeseen lasketulle kokonaismäärälle.”

”e)

San Marinon tasavallan eurokolikot lyö Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. San Marino voi kuitenkin sekakomitean suostumuksella tehdä sopimuksen jonkin muun eurokolikkoja lyövän EU:n rahapajan kanssa. San Marinon tasavallan liikkeeseen laskemien kolikkojen määrä lisätään valmistavan rahapajan kotimaan Italian kolikkojen määrään, jotta Euroopan keskuspankki antaa hyväksyntänsä liikkeeseen lasketulle kokonaismäärälle.”

Perustelu

Määrän lisääminen valmistavan rahapajan kotimaan kolikoiden määrään aiheuttaisi useita raportoinnin vakauteen liittyviä käytännön ongelmia, kun EKP:lle ilmoitetaan tietoja liikkeeseenlasketuista kolikoista olosuhteissa, joissa valmistavan rahapajan kotimaa voi muuttua ajan kuluessa. Ottaen huomioon, että tietojen antamisesta eivät tällä hetkellä huolehdi rahapajat, parempi ennustettavuus voidaan varmistaa lisäämällä San Marinon tasavallan liikkeeseen laskemien kolikoiden määrä Italian liikkeeseen laskemien kolikoiden määrään, jolloin Italian ja San Marinon viranomaiset toimisivat yhteistyössä ilmoittaessaan liikkeeseen laskettujen eurokolikoiden määrän EKP:lle.

Muutos 7

San Marinoa koskevan päätösehdotuksen 3 artikla

”Italian tasavalta ja Euroopan komissio käyvät neuvottelut San Marinon kanssa yhteisön puolesta. Euroopan keskuspankki osallistuu neuvotteluihin täysimääräisesti toimivaltansa puitteissa. Italian tasavalta ja Euroopan komissio pyytävät Euroopan talous- ja rahoituskomitealta lausunnon sopimusluonnoksesta.”

”Italian tasavalta ja Euroopan komissio käyvät neuvottelut San Marinon kanssa yhteisön puolesta. Euroopan keskuspankki osallistuu neuvotteluihin täysimääräisesti, ja sen hyväksyntä on tarpeen sen toimivaltaan nsa puitteissa kuuluvissa asioissa. Italian tasavalta ja Euroopan komissio pyytävät Euroopan talous- ja rahoituskomitealta lausunnon sopimusluonnoksesta.”

Perustelu

Ottaen huomioon San Marinon kanssa solmitun sopimuksen luonteen EKP katsoo, että perustamissopimuksen 111 artiklan 3 kohdan mukaan EKP:ltä pyydettävän lausunnon lisäksi on tarkoituksenmukaista ja toivottavaa, että EKP on mukana itse neuvotteluissa ja sopimuksen solmimiseen johtavassa prosessissa. Sopimukseen liittyvissä, EKP:n toimivaltaan kuuluvissa asioissa olisi hankittava EKP:n hyväksyntä.

Muutos 8

San Marinoa koskevan päätösehdotuksen loppumääräykset

”Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle ja Euroopan komissiolle.”

”Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle, ja Euroopan komissiolle ja EKP:lle.”

Perustelu

Kun päätösehdotuksessa EKP:lle annetaan rooli sopimuksen päättämiseen tähtäävissä neuvotteluissa ja prosessissa, EKP olisi myös mainittava niiden tahojen joukossa, joille päätös on osoitettu.


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.


Top