EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 23 päivänä helmikuuta 2009 , ehdotuksesta asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kausituotteiden käsittelyä yhdenmukaistetuissa kuluttajahintaindekseissä koskevien vähimmäisvaatimusten osalta (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 58/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2009,

ehdotuksesta asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kausituotteiden käsittelyä yhdenmukaistetuissa kuluttajahintaindekseissä koskevien vähimmäisvaatimusten osalta

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 5 päivänä tammikuuta 2009 Euroopan yhteisöjen komissiolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kausituotteiden käsittelyä yhdenmukaistetuissa kuluttajahintaindekseissä koskevien vähimmäisvaatimusten osalta (jäljempänä ’asetusluonnos’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleisiä huomautuksia

EKP suhtautuu yleisellä tasolla myönteisesti asetusluonnokseen, jonka pitäisi edistää yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vertailukelpoisuutta. Kausituotteiden käsittely on yksi pisimpään vireillä olleista yhdenmukaistamiskysymyksistä, joita on käsitelty yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kehityksen yhteydessä. Tällä hetkellä kausituotteiden käsittely on huomattavan erilaista eri jäsenvaltioissa, mikä johtaa siihen, että yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit eivät ole riittävän vertailukelpoisia. Tästä seuraa puolestaan vaikeuksia, kun tulkitaan euroalueen indeksejä tiettyjen tuoteryhmien osalta, ja se saattaa jopa johtaa vääristymiin kaikki hyödykkeet käsittävän yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin osalta.

2.   Erityisiä huomautuksia

2.1

Asetusluonnoksessa sallitaan kuitenkin edelleen kaksi eri menetelmää kausituotteiden käsittelyyn: joko kiinteät vuosipainotetut indeksit tai luokkarajoitetut kausipainotetut indeksit. Vaikka asetusluonnoksessa asetetaan tiettyjä rajoituksia näiden kahdentyyppisten indeksien käyttöönotolle, jotta vähennettäisiin tulosten vertailukelvottomuutta maiden välillä, simulaatiot ovat osoittaneet, että nämä kaksi lähestymistapaa johtavat tietyin edellytyksin edelleenkin aivan erilaisiin lopputuloksiin. Siten EKP toivoisi tiukempia vaatimuksia, joissa sallittaisiin ainoastaan jommankumman menetelmän soveltaminen, jotta parannettaisiin edelleen kausituotteiden käsittelyn vertailukelpoisuutta. Mikäli ei ole kuitenkaan oletettavissa, että valitseminen näiden kahden menetelmän väliltä vaikuttaisi merkittävästi kaikki hyödykkeet käsittävään yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, ja mikäli toisen asetusluonnoksen mukaisen menetelmän poistaminen johtaisi merkittävään viipeeseen asetusluonnoksen hyväksymisessä, EKP toivoo, että kausituotteiden käsittelyä varten hyväksyttäisiin vain jompikumpi menetelmä asetuksen tulevien muutosten yhteydessä.

2.2

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden tämänhetkinen käytäntö poikkeaa huomattavasti asetusluonnoksen 4 artiklassa kuvatuista vähimmäisvaatimuksista, vaikutus asetusluonnoksen kattamiin alaindekseihin saattaa olla merkittävä. Tämä aiheuttaa tilastokatkoksen indekseissä, mikä saattaa johtaa kaikki hyödykkeet käsittävän yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuositason muutosten vääristymiseen. EKP myöntää, että jäsenvaltioiden ei ehkä kannata oikaista aikaisemmin julkaistuja yhdenmukaistettuja kuluttajahintaindeksejä alusta lähtien. EKP pitää kuitenkin erityisen tärkeänä, että yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin luvut ovat vertailukelpoisia ja yhdenmukaisia asetusluonnoksen täytäntöönpanoa seuraavana vuonna. EKP toivoisi sen vuoksi, että jäsenvaltiot oikaisisivat kansallisia yhdenmukaistettuja kuluttajahintaindeksejään ainakin yhden vuoden ajalta ennen asetusluonnoksen täytäntöönpanoa.

2.3

Koska perustamissopimuksessa edellytetään, että EKP:ta kuullaan asetusluonnoksesta, tätä koskeva viittauskappale pitäisi lisätä asetusluonnokseen perustamissopimuksen 253 artiklan mukaisesti.

2.4

Koska Euroopan keskuspankkijärjestelmä käyttää yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä perustamissopimuksen 121 artiklassa mainitun tarkoituksen lisäksi myös perustamissopimuksen 105 artiklan 2 kohdan mukaisissa rahapolitiikkaan liittyvissä päätöksentekotehtävissä, EKP suosittelee perustelukappaleen lisäämistä asetusluonnoksen johdanto-osaan.

3.   Muutosehdotukset

3.1

Siltä osin kuin edellä esitetty johtaisi muutoksiin asetusluonnoksessa, muutosehdotukset esitetään tämän lausunnon liitteessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa, 23 päivänä helmikuuta 2009.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

(ehdotettu uusi johdanto-osan viittauskappale)

”ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

”ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 ja erityisesti sen 4 artiklan kolmannen kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan,”

ottaa huomioon yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 ja erityisesti sen 4 artiklan kolmannen kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,”

Perustelu — Katso lausunnon 2.3 kohta

Muutos 2

(ehdotettu uusi johdanto-osan viides perustelukappale)

 

”(5)

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on tärkeä indikaattori, jota Euroopan keskuspankkijärjestelmä käyttää rahapoliittiseen päätöksentekoon liittyvissä selvityksissään perustamissopimuksen 105 artiklan 2 kohdan nojalla.”

Perustelu — Katso lausunnon 2.4 kohta


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin.


Top