Help Print this page 

Document 52008PC0809

Title and reference
Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) {SEK(2008) 2930} {SEK(2008) 2931}

/* KOM/2008/0809 lopull. - COD 2008/0240 */
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2011
Multilingual display
Text

52008PC0809
[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 3.12.2008

KOM(2008) 809 lopullinen

2008/0240 (COD)

Ehdotus :

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

(uudelleenlaadittu toisinto)

{SEK(2008) 2930}{SEK(2008) 2931}

⎢ .

PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta |

110 | Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Direktiivin 2002/95/EY tavoitteena on rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja edistää näin ihmisten terveyden suojelua sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla. Direktiiviä on päätetty tarkistaa pääasiassa kahdesta syystä: 1. Komissio on sitoutunut luomaan paremman sääntely-ympäristön. Sillä tarkoitetaan yksinkertaista, helposti ymmärrettävää, tehokasta ja valvottavissa olevaa lainsäädäntöä. Sääntely-ympäristö, jossa yritykset toimivat, vaikuttaa niiden kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin kasvaa ja luoda työpaikkoja. Parempaan sääntelyyn pyrkiminen on tärkeä osa EU:n kasvua ja työllisyyttä edistävää (Lissabonin) kumppanuusstrategiaa. Direktiivin täytäntöönpanossa, noudattamisen valvonnassa ja johdonmukaisuudessa suhteessa muuhun lainsäädäntöön on parantamisen varaa. 2. Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin mukaan komission on tarkasteltava uudelleen direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ja erityisesti pohdittava kahden tuoteluokan (luokat 8 ja 9: lääkinnälliset laitteet sekä tarkkailu- ja valvontalaitteet) sisällyttämistä direktiivin soveltamisalaan sekä rajoitusten kohteena olevien aineiden luettelon mukauttamista. Ehdotuksen tavoitteena on selkeämpi ja yksinkertaisemmin toimiva direktiivi, jonka täytäntöönpanoa valvotaan tehokkaammin kansallisella tasolla, joka on mukautettu tekniikan ja tieteen kehitykseen ja joka on johdonmukainen suhteessa muuhun yhteisön lainsäädäntöön. |

120 | Yleinen tausta Soveltamisalaan liittyvä epävarmuus, säännösten ja määritelmien epätäsmällisyys, jäsenvaltioiden erilainen suhtautuminen tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen sekä menettelyjen mahdollinen päällekkäisyys muiden EU:n säädösten, kuten REACH-asetuksen, kanssa aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia. Ellei vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettua direktiiviä tarkisteta, lainsäädännön ympäristöhyödyt jäävät vaillinaisiksi eivätkä valmistajat saa varmuutta siitä, mitä lakisääteisiä vaatimuksia sovelletaan direktiivin noudattamisen osoittamiseen ja miten täytäntöönpanoa valvotaan 27 jäsenvaltiossa. Hallinnollinen taakka pysyy tällöin entisenlaisena tai kasvaa. |

130 | Voimassa olevat aiemmat säännökset Tähän ehdotukseen liittyvä säädös on vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi. |

140 | Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi täydentää tarkistamisen jälkeen paremmin muuta asiaan liittyvää yhteisön lainsäädäntöä, kuten tuotteiden kaupan pitämistä koskevaa lainsäädäntöpakettia[1] (määritelmät ja täytäntöönpanon valvonta), REACH-asetusta[2] (aineiden käyttö), energiaa käyttävistä tuotteista annettua direktiiviä[3] (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnittelu) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, ja on johdonmukaisempi suhteessa niihin. Tavoitteena on keventää hallinnollista taakkaa ja parantaa direktiivin kustannustehokkuutta. |

Kuulemiset ja vaikutusten arviointi |

Intressitahojen kuuleminen |

211 | Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista Sidosryhmille tarjottiin tilaisuus osallistua kahteen kuulemiseen EUROPA-verkkosivujen kautta. Ensimmäisessä (22. maaliskuuta – 22. toukokuuta 2007) pyydettiin näkemyksiä ja tietoja mahdollisesti tarkistettavista direktiivin kohdista. Toisen kuulemisen (13. joulukuuta 2007 – 13. helmikuuta 2008) tarkoituksena oli saada palautetta ja tietoa ensimmäisen kuulemisen yhteydessä ehdotetuista toimintavaihtoehdoista. |

212 | Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Vastauksia saatiin hyvin monenlaisilta sidosryhmiltä laajalta maantieteelliseltä alueelta. Kannanottojen laajuus ja laatu vaihtelivat huomattavasti. Ensimmäisessä kuulemisessa (49 vastaajaa) teollisuutta edustavat sidosryhmät korostivat tarvetta suoraviivaisempaan ja yhdenmukaisempaan täytäntöönpanoon (erityisesti soveltamisalan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisen suhteen) ja poikkeusmekanismin nopeuttamiseen. Kansalaisjärjestöt vaativat parantamaan direktiivin ympäristö- ja terveyshyötyjä. Toisessa kuulemisessa (62 vastaajaa) sidosryhmät selostivat yksityiskohtaisesti näkemyksiään siitä, miksi tiettyjä vaihtoehtoja pidettiin parempina kuin toisia, ja kommentoivat direktiivin tulevaa linjausta yleensä. Jotkut ehdottivat direktiivin vaiheittaista kumoamista ja vaarallisten aineiden hallinnoinnin siirtämistä REACH-järjestelmään, mutta tätä mieltä oli vain pieni vähemmistö. Sidosryhmät esittivät yleensä ehdotuksia käsitteiden selventämiseksi ja epäselvyyksien poistamiseksi. |

213 | Kuulemisten tuloksiin voi tutustua osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Asiantuntijatiedon käyttö |

221 | Lähteenä olleet tieteenalat ja asiantuntemuksen alat Vuonna 2006 toteutettiin tutkimus, jossa arvioitiin mahdollisuutta sisällyttää lääkinnälliset laitteet sekä tarkkailu- ja valvontalaitteet direktiivin soveltamisalaan sen 6 artiklan mukaisesti[4]. Kesäkuussa 2008 saatiin valmiiksi tutkimus, jossa arvioitiin direktiivin 4 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti, olisiko aiheellista ja toteuttamiskelpoista säännellä direktiivillä muitakin vaarallisia aineita. Heinäkuussa 2008 tehtiin toimeksiantosopimus, jonka aiheena oli komission yksiköiden avustaminen vaikutusten arvioinnin teknisissä näkökohdissa. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun direktiivin tarkistamiseen liittyviin innovaatio- ja kilpailunäkökohtiin keskittyvä tutkimus valmistui huhtikuussa 2008[5]. Ainoa aine, jonka poistamista kiellon piiristä oli uusimman tieteellisen tiedon perusteella aiheellista harkita, on 10-BDE. 10-BDE:n käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on vuodesta 2002 lähtien rajoitettu vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetulla direktiivillä. Vuonna 2005 10-BDE vapautettiin käyttörajoituksesta komission päätöksellä 2005/717/EY[6]. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi poikkeuspäätöksen 1. huhtikuuta 2008 tältä osin, mutta jätti sen vaikutukset voimaan 30. kesäkuuta 2008 asti (kyseinen päivämäärä mukaan luettuna)[7]. Alkuperäistä 10-BDE:n käyttörajoitusta on jälleen 1. päivästä heinäkuuta 2008 sovellettu sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä ehdotuksessa 10-BDE jätetään kiellettyjen aineiden luetteloon (liite IV). Sen myrkyllisyydestä ja pilkkoutumisesta muiksi kielletyiksi aineiksi (bromin poistuminen, jolloin syntyy PBT/vPvB-aineita) ei ole täysin varmaa tietoa. Riskien arvioinnissa todettiin, ettei riskien vähentämistä koskevia lisätoimenpiteitä tarvita niiden toimenpiteiden lisäksi, joita jo toteutetaan kuluttajille, ihmisten terveydelle (fysikaalis-kemialliset ominaisuudet), ilmakehälle ja mikro-organismeille jätevedenpuhdistuslaitoksissa aiheutuvien riskien pienentämiseksi, mutta työntekijöille, ympäristön kautta altistuville ihmisille ja vesi- ja maaekosysteemille aiheutuvista riskeistä on tarpeen hankkia lisätietoja ja/tai suorittaa lisäkokeita, jotta voitaisiin asianmukaisesti määritellä aineen pysyvien, biokertyvien ja myrkyllisten ominaisuuksien aiheuttamat vaikutukset[8]. Komission asetuksessa (EY) N:o 565/2006 vaadittiin riskien arvioimiseksi lisätutkimuksia, muun muassa kehittyvän hermoston toksisuustutkimusta, ihmisen biologista seurantaohjelmaa ja ympäristön seurantaohjelmaa[9]. Viimeaikaiset havainnot[10] valvomattomista jätteensijoituspaikoista EU:ssa ja erityisesti sähkö- ja elektroniikkaromun laittomasta myynnistä maihin, joissa jätehuolto ei vastaa vaatimuksia, kasvattavat sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävän 10-BDE:n riskejä. Ainetta käyttävä tuotannonala voi tämän ehdotuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttyessä hakea tilapäistä vapautusta kiellosta. Nykyistä käyttörajoitusta tarkastellaan säännöllisin väliajoin uudelleen tämän ehdotuksen johdanto-osan 7 kappaleen mukaisesti ja mukautetaan tarvittaessa teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella. |

222 | Käytetty menettely Mainituissa tutkimuksissa käytetty menettely käsitti selvityksiä, kirjallisuustutkimuksia sekä yritysten, jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ja teollisuuden edustajien haastatteluja. Lisäksi sidosryhmien kanssa järjestettiin teknisluonteisia seminaareja. |

223 | Tärkeimmät organisaatiot ja asiantuntijat, joita on kuultu Teollisuusjärjestöt ja yksittäiset yritykset, kansalaisjärjestöt ja jäsenvaltiot. |

2249 | Tiivistelmä saaduista ja huomioon otetuista asiantuntijalausunnoista |

225 | Tärkeimmät saadut neuvot, jotka otettiin huomioon, koskivat vaatimusten yhdenmukaistamista, direktiivin selkiyttämistä ja yksinkertaistamista, poikkeusmekanismin kehittämistä sekä lääkinnällisten laitteiden ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden sisällyttämistä soveltamisalaan. |

226 | Asiantuntijalausuntojen julkistaminen Loppuraportit on julkaistu EUROPA-verkkosivuilla. |

230 | Vaikutusten arviointi Tarkastellut muut vaihtoehdot olivat: soveltamisalan ja määritelmien jättäminen ennalleen ilman selvennyksiä tai lisäyksiä, direktiivin kumoaminen kokonaan sekä yhden aineen (10-BDE) vapauttaminen kiellosta ja rajoitusten kohteena olevien aineiden luettelon pidentäminen. Vaihtoehdot hylättiin, koska vaikutusten arviointi osoitti, että niistä saatavat hyödyt eivät yltäisi samalle tasolle kuin direktiivin tarkistamisesta saatavat hyödyt tai niiden todennäköiset kustannukset olisivat suhteettomat hyötyyn nähden. Suositeltavinta olisi täsmentää säännöksiä ja lisätä täytäntöönpanon valvontaa koskevia lausekkeita, yhdenmukaistaa säännökset mahdollisuuksien mukaan muiden yhteisön säädösten, kuten REACH-asetuksen, kanssa, mukauttaa poikkeusmekanismia ja lisätä soveltamisalaan kaksi uutta tuoteluokkaa. Odotetut hyödyt kohdistuvat ympäristöön (lääkinnällisistä laitteista ja tarkkailu- ja valvontalaitteista ympäristöön joutuvien vaarallisten aineiden määrien pieneneminen; markkinoilla olevien, vaatimusten vastaisten tuotteiden väheneminen) ja talousalaan (hallinnollisen taakan keveneminen, päällekkäisiltä menettelyiltä välttyminen ja oikeusvarmuuden paraneminen). |

231 | Ehdotuksesta on tehty komission lainsäädäntö- ja työohjelmassa mainittu vaikutusten arviointi. |

Ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat |

305 | Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Direktiivin perustavoitteita ja -mekanismeja ei ole muutettu. Perimmäisenä tavoitteena on lopettaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Jos se ei toistaiseksi ole mahdollista, myönnetään poikkeus. Uusia aineita ei ehdoteta kiellettäviksi. Tärkeimmät ehdotetut muutokset ovat: Direktiivin 2 artikla (soveltamisala): Direktiiviin on lisätty kaksi uutta liitettä, jotka määrittävät sen soveltamisalan. Ensimmäisessä luetellaan laajat tuoteluokat ja toisessa, jota komissio voi muuttaa, esitetään sitova luettelo kuhunkin luokkaan kuuluvista tuotteista. Yhdenmukainen soveltamisala tehostaa direktiivin täytäntöönpanoa ja keventää hallinnollista taakkaa. Lääkinnälliset laitteet ja tarkkailu- ja valvontalaitteet on lisätty soveltamisalaan, jotta vaarallisten aineiden käyttö vähenisi myös niissä ja näin saataisiin asiaankuuluvat ympäristö- ja terveyshyödyt. Ne otetaan kuitenkin mukaan vaiheittain kielteisten sosio-ekonomisten vaikutusten välttämiseksi. Direktiivin 3 artikla (määritelmät): Talouden toimijoiden määritelmät on saatettu yhdenmukaisiksi tuotteiden kaupan pitämistä koskevan paketin kanssa, ja artiklaan on lisätty uusia määritelmiä (esimerkiksi "lääkinnälliset laitteet" ja "homogeeninen materiaali"). Yhdenmukaiset, asiaan liittyvän muun yhteisön lainsäädännön kanssa linjassa olevat määritelmät lisäävät oikeudellista selkeyttä ja vähentävät hallinnollisia kustannuksia. Direktiivin 4 artikla (aineiden kielto): Artiklassa vahvistetaan kiellettyjen aineiden enimmäispitoisuudet (komission päätöksen sisällyttäminen direktiiviin), ja lupa käyttää vaatimustenvastaisia varaosia ulotetaan laitteisiin, joihin sovelletaan poikkeusta silloin, kun ne saatetaan markkinoille, jotta käytössä olevia laitteita ei tarvitsisi poistaa käytöstä ennenaikaisesti. Uusi liite, jossa vahvistetaan uusiin tuoteluokkiin (lääkinnälliset laitteet ja tarkkailu- ja valvontalaitteet) sovellettavat poikkeukset, on lisätty sellaisia tapauksia varten, joissa korvaavien aineiden käyttö ei tässä vaiheessa ole mahdollista. Lisäksi otetaan käyttöön REACH-menetelmän kanssa linjassa oleva mekanismi uusien aineiden kieltämistä varten. Näin varmistetaan lainsäädännön johdonmukaisuus ja maksimoidaan yhteisvaikutukset kemikaalilainsäädännön puitteissa tehdyn työn kanssa. Prosessia koskevat yksityiskohtaiset säännöt laaditaan komiteamenettelyssä. Sääntöjä laadittaessa komissio hyödyntää ensi sijassa Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) asiantuntemusta. Komissio pyytää kemikaalivirastoa arvioimaan asianomaiset aineet ensisijaisina. Direktiivin 5 artikla (poikkeusmekanismi): poikkeuksille asetetaan neljän vuoden enimmäisvoimassaoloaika aineiden korvaamisen nopeuttamiseksi, oikeusturvan varmistamiseksi ja todistustaakan siirtämiseksi hakijalle REACH-asetuksen mukaisesti. Uusia poikkeuksien myöntämiseen sovellettavia kriteereitä, kuten korvaavien aineiden saatavuus ja luotettavuus, otetaan käyttöön laajempien sosio-ekonomisten näkökohtien huomioon ottamiseksi. Komissiolle annetaan valtuudet vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, joita hakijoiden on noudatettava poikkeusta hakiessaan. Säännöt helpottavat menettelyjä ja nopeuttavat tarkastusprosesseja. Direktiivin 6–8 artikla ovat uusia. Niissä vahvistetaan tuotteiden kaupan pitämistä koskevan paketin mukaiset tuotteiden vaatimustenmukaisuusarviointiin sovellettavat vaatimukset ja markkinavalvontamekanismit. Vaatimustenvastaisten tuotteiden määrän vähentäminen tiukemmalla ja yhdenmukaisella markkinavalvonnalla on kustannustehokas keino lisätä direktiivin ympäristöhyötyjä. Yhdenmukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointivaatimukset lisäävät oikeusvarmuutta ja vähentävät jäsenvaltioille ja valmistajille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. |

310 | Oikeusperusta EY:n perustamissopimuksen 95 artikla |

320 | Toissijaisuusperiaate Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska asia, jota ehdotus koskee, ei kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. |

Ehdotuksen tavoitteita ei voida saavuttaa riittävällä tavalla pelkästään jäsenvaltioiden toimin seuraavista syistä: |

321 | Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristövaikutukset ja niiden vapaa liikkuminen sisämarkkinoilla kuuluvat yhteisön ja jäsenvaltioiden jaettuihin toimivaltuuksiin. |

323 | Jäsenvaltioiden yksittäiset aloitteet saattaisivat johtaa ympäristönsuojelusta tinkimiseen ja ongelmiin sisämarkkinoilla. |

Ehdotuksen tavoitteet saavutetaan paremmin yhteisön toimilla seuraavista syistä: |

324 | Ongelmia on luontevampi säännellä yhteisön tasolla niiden monikansallisen luonteen vuoksi. Valmistajiin ja viranomaisiin sovellettavien vaatimusten yhdenmukaistaminen kaikkialla yhteisössä parantaa kustannustehokkuutta ja yksinkertaistaa toimintaa. |

325 | Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevat vaatimukset voidaan yhdenmukaistaa näin perinpohjaisesti vain laatimalla direktiivi uudelleen. EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen on mahdollista vain yhteisön tasolla. |

326 | Vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseen liittyvät hajanaiset kansalliset hallinnolliset vaatimukset lisäisivät valmistajille vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. |

327 | Uudelleenlaadinta on yksi keinoista parantaa sääntely-ympäristöä yhteisön tasolla. |

Näin ollen ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen. |

Suhteellisuusperiaate Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä: |

331 | Ehdotettu toimenpide on direktiivin uudelleenlaadinta neuvoston ja Euroopan parlamentin osoittamassa laajuudessa. Samalla kyse on myös yksinkertaistamisesta, johdonmukaisuuden parantamisesta suhteessa samoihin tuotteisiin sovellettavaan muuhun yhteisön lainsäädäntöön ja lainsäädännön yhteisvaikutusten tehostamisesta. |

332 | Soveltamisalaa ja määritelmiä koskevat täsmennykset, yhdenmukaiset täytäntöönpanon valvontaa koskevat lausekkeet ja parempi poikkeusten myöntämismekanismi parantavat oikeusvarmuutta ja keventävät hallinnollista taakkaa. |

Sääntelytavan valinta |

341 | Ehdotettu sääntelytapa: direktiivi. |

342 | Muut vaihtoehdot eivät soveltuisi seuraavista syistä: Ehdotettu toimenpide on olemassa olevan direktiivin uudelleenlaadinta. Uudelleen laadittuun toisintoon sisällytetään tarpeen mukaan osia ohjeasiakirjoista, joiden yhdenmukaistavaa vaikutusta ei pidetty riittävänä. Itsesääntely ei yksin riittäisi tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtenä vaihtoehtona tarkasteltiin direktiivin kumoamista, mutta se hylättiin vaikutusten arvioinnin aikana. |

Talousarviovaikutukset |

409 | Ehdotuksella ei ole vaikutuksia yhteisön talousarvioon. |

Lisätietoja |

510 | Yksinkertaistaminen |

511 | Uudelleenlaadintaehdotuksella yksinkertaistetaan lainsäädäntöä. Sillä yksinkertaistetaan hallintomenettelyjä (EU:n tai kansallisten) viranomaisten ja yksityisten osapuolten näkökulmasta. |

512 | Sillä täsmennetään määritelmiä ja soveltamisalaa, yhdenmukaistetaan tuotteiden vaatimustenmukaisuusarviointia ja markkinavalvontatoimintaa sekä mukautetaan ja tehostetaan tekniikan ja tieteen kehityksen perusteella myönnettävien poikkeuksien myöntämismekanismia. |

513 | Markkinavalvontaviranomaisten ja niiden toiminnan (myös tietojenvaihdon) koordinoiminen, soveltamisalan ja määritelmien täsmentäminen ja poikkeusten myöntämismekanismin rationalisoiminen helpottavat direktiivin täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvomisesta vastaavien viranomaisten työtä. |

514 | Soveltamisalan ja määritelmien täsmentämisen jälkeen on helpompi päättää, kuuluuko tietty tuote säädöksen soveltamisalaan ja mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Kun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on yhdenmukaistettu, valmistajilla on oikeudellinen varmuus siitä, mitä vaatimustenmukaisuustodisteita eri jäsenvaltioiden viranomaiset vaativat. |

515 | Ehdotus sisältyy yhteisön säännöstön ajantasaistamista ja yksinkertaistamista koskevaan komission ohjelmaan ja sen työ- ja lainsäädäntöohjelmaan viitenumerolla 2008/ENV/001. |

520 | Aiemman lainsäädännön uudelleenlaadinta Ehdotuksen hyväksymisestä seuraa, että aiempi lainsäädäntö, tässä tapauksessa direktiivi 2002/95/EY, laaditaan uudelleen. Liite V, jossa luetellaan poikkeukset direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesta aineisiin kohdistuvasta kiellosta, saatetaan säännöllisin väliajoin tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella ajan tasalle komiteamenettelyllä, joten liite ei sisälly tähän yhteispäätösehdotukseen. |

Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke |

531 | Ehdotus ei sisällä uudelleentarkastelulauseketta. Komissio seuraa kuitenkin tarkasti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 138 artiklan 6 kohdan mukaisesti suoritettavan tarkastelun tulosten valossa, onko tarkistamiseen tarvetta. |

550 | Vastaavuustaulukko Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina kansalliset säännökset, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko. |

560 | Euroopan talousalue Ehdotettu säädös on Euroopan talousalueen kannalta merkittävä, minkä vuoksi se on ulotettava koskemaan myös sitä. |

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

2008/0240 (COD)

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

(uudelleenlaadittu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen[11],

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[12],

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon[13],

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti[14] ja ottavat huomioon sovittelukomitean 8 päivänä marraskuuta 2002 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

∫ uusi

1. (1) Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annettuun direktiiviin 2002/95/EY[15] tehdään useita huomattavia muutoksia. Mainittu direktiivi olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

⎢2002/95/EY

(21) Erot vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevissa jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja hallinnollisissa määräyksissä voivat aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua yhteisössä, ja niillä voi sen vuoksi olla suora vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Sen vuoksi on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä ja parantaa ihmisten terveyden suojelua sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ympäristön kannalta järkevää hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

? uusi

(3)(2) Nizzassa 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ? Direktiivissä 2002/95/EY säädetään, että komissio tarkastelee uudelleen direktiivin säännöksiä ja erityisesti tiettyihin luokkiin kuuluvien laitteiden sisällyttämistä sen soveltamisalaan ja tarvetta mukauttaa aineiden luetteloa tieteen kehityksen perusteella, kun otetaan huomioon ⎪ antoi tukensa ennalta varautumisen periaatteesta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetussalle neuvoston päätöslauselmassalle ? vahvistettu ennalta varautumisen periaate ⎪.

(3) Yhteisön jätehuoltostrategian tarkastelusta 30 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa komission tiedonannossa korostetaan, että on tarpeen vähentää vaarallisten aineiden määrää jätteissä, ja osoitetaan, että olisi hyödyllistä laatia koko yhteisöä koskevat säännöt, joilla rajoitettaisiin vaarallisten aineiden käyttöä tuotteissa ja tuotantoprosesseissa.

(4) Kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen torjumista koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa[16] neuvosto kehotti komissiota viipymättä kehittämään erityistoimenpiteitä tällaista toimintaohjelmaa varten. Myös ihmisten terveyttä on suojeltava, ja olisi toteutettava kokonaisvaltainen strategia, jolla erityisesti rajoitetaan kadmiumin käyttöä ja edistetään korvaavia aineita koskevaa tutkimusta. Päätöslauselmassa korostetaan, että kadmiumin käyttö olisi rajoitettava tapauksiin, joissa käytettävissä ei ole sopivia ja turvallisempia vaihtoehtoja.

(4)(5) Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/96/EY[17] säädetyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, käsittelyä, kierrätystä ja loppukäsittelyä koskevat toimenpiteet ovat tarpeen sellaisten jätehuolto-ongelmien vähentämiseksi, jotka liittyvät asianomaisiin raskasmetalleihin ja palonestoaineisiin. Näistä toimenpiteistä huolimatta huomattavia määriä sähkö- ja elektroniikkaromua joutuu tulevaisuudessa kuitenkin edelleen nykyisiin loppukäsittelykanaviin. Vaikka sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin kierrätysprosessiin, sen sisältämä elohopea, kadmium, lyijy, kuudenarvoinen kromi sekä PBB- ja PBDE-yhdisteet aiheuttaisivat todennäköisesti terveys- ja ympäristöriskejä.

(5)(6) Kun otetaan huomioon tekniset ja taloudelliset toteuttamismahdollisuudet, ? myös pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) näkökulmasta, ⎪ tehokkain tapa varmistaa näihin aineisiin liittyvien terveys- ja ympäristöriskien merkittävä vähentäminen, jolla voidaan saavuttaa suojelun haluttu taso yhteisössä, on korvata nämä aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa turvallisilla tai nykyistä turvallisemmilla materiaaleilla. Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen on omiaan tehostamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksen mahdollisuuksia ja taloudellista kannattavuutta sekä vähentämäänä kierrätyslaitosten työntekijöihin kohdistuvia terveyshaittoja.

(6)(7) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä yhteisön että kansallisella tasolla on toteutettu niitä koskevia erilaisia toimenpiteitä.

(7)(8) Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä olevien tieteellisten ja teknisten tietojen arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu taso, kun otetaan huomioon riskit, joita näiden toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja tarvittaessa niitä olisi mukautettava käytettävissä olevien teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella.

∫ uusi

(8) Tämä direktiivi täydentää yhteisön yleistä jätehuoltolainsäädäntöä, kuten jätteistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/[…]/EY.

(9) Energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 6 päivänä heinäkuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY[18] mahdollistaa erityisten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten asettamisen energiaa käyttäville tuotteille, jotka saattavat kuulua myös tämän direktiivin soveltamisalaan. Direktiivi 2005/32/EY ja sen nojalla hyväksytyt täytäntöönpanotoimenpiteet eivät vaikuta yhteisön jätehuoltolainsäädäntöön.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

? uusi

(10)(9) Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, ettei rajoiteta turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön, erityisesti √ paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY ∏ vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista 18 päivänä maaliskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/157/ETY [19] ð ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004[20] ï soveltamista.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

? uusi

(11)(10)Olisi otettava huomioon sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tekninen kehittäminen, jotka eivät sisällä raskasmetalleja tai PBDE- ja PBB-yhdisteitä.

(12) Heti kun tieteellistä näyttöä on käytettävissä, olisi ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen tarkasteltava muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja niiden korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, joilla taataan ainakin vastaava kuluttajansuojan taso ? , varmistaen johdonmukaisuus suhteessa muuhun yhteisön lainsäädäntöön ja erityisesti kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006[21]. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää pk-yrityksiin todennäköisesti kohdistuviin vaikutuksiin. ⎪

(13)(11) Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen olisi sallittava, jos korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti ole mahdollista ? , ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten tilanne, ⎪ tai jos sen aiheuttamat ympäristö- ja/tai, terveys- ? tai sosio-ekonomiset ⎪ haitat ovat merkittävämpiä kuin siitä ihmisten terveydelle tai, ympäristölle ? tai sosio-ekonomiselle tilanteelle ⎪ koituvat hyödyt. ? taikka jos korvaavien aineiden saatavuutta ja luotettavuutta ei pystytä varmistamaan. ⎪ Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden korvaaminen olisi myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja turvallisuus vaarannu. ? Lääkinnällisten laitteiden markkinoille saattamiseksi on suoritettava direktiivien 93/42/ETY ja 98/79/EY mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, johon jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämän ilmoitetun laitoksen on tietyissä tapauksissa osallistuttava. Jos ilmoitettu laitos vahvistaa, että lääkinnällisissä laitteissa tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa käytettäväksi tarkoitetun mahdollisen korvaavan aineen turvallisuutta ei ole osoitettu, tämän katsotaan olevan selkeä sosio-ekonominen, terveydellinen ja kuluttajien turvallisuuteen liittyvä haitta. ⎪ ? Direktiivin soveltamisalaan otettaville laitteille pitäisi voida hakea poikkeuksia direktiivin voimaantulopäivästä alkaen, vaikka laitteen sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan tapahtuisi todellisuudessa vasta myöhemmin. ⎪

∫ uusi

(14) Tietyille erityismateriaaleille tai -osille myönnettävän poikkeusluvan pitäisi olla rajattu, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sisältyvät vaaralliset aineet poistuisivat asteittain käytöstä edellyttäen, että asianomaisten aineiden käyttö kyseisissä tarkoituksissa on myöhemmin vältettävissä.

⎢2002/95/EY

(15)(12) Varaosia on oltava saatavilla, koska tuotteiden uudelleenkäyttö ja kunnostus ja niiden elinkaaren pidentäminen on järkevää.

∫ uusi

(16) Sähkö- ja elektroniikkalaitteille tämän direktiivin nojalla tehtävien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen tulisi olla johdonmukaisia suhteessa asiaan liittyvään yhteisön lainsäädäntöön ja erityisesti tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehtyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 768/2008/EY[22]. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistaminen takaisi valmistajille oikeudellisen varmuuden siitä, mitä vaatimustenmukaisuustodisteita eri jäsenvaltioiden viranomaiset vaativat.

(17) CE-merkintää eli yhteisön tasoista tuotteiden vaatimustenmukaisuusmerkintää pitäisi käyttää myös tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(18) Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008[23] vahvistetut markkinavalvontamekanismit takaavat sen, että tämän direktiivin noudattaminen varmistettaisiin asianmukaisin suojamekanismein.

∫ uusi

(13) Komission olisi komiteamenettelyä noudattaen mukautettava tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen ne poikkeukset, joita myönnetään vaarallisten aineiden asteittaiseen käytöstä poistamiseen ja käytön kieltämiseen.

⎢2002/95/EY

(19)(14) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY[24] mukaisesti.

∫ uusi

(20) Komissio olisi erityisesti valtuutettava mukauttamaan liitteitä II, III, IV, V ja VI tekniikan ja tieteen kehitykseen ja hyväksymään muita tarvittavia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/95/EY muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(21) Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan niitä säännöksiä, joilla muutetaan aikaisemman direktiivin sisältöä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu aikaisempaan direktiiviin.

(22) Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä VIII olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja alettava soveltaa niitä.

(23) Koska toiminnan tavoitteita eli vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ei voida saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön toimilla johtuen ongelman laajuudesta ja sen yhteyksistä muuhun jätteen hyödyntämistä ja loppukäsittelyä koskevaan yhteisön lainsäädäntöön sekä yhteisen edun mukaisiin aloihin, kuten ihmisten terveyden suojeluun, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

? uusi

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

√ Kohde ∏ Tavoitteet

Tällä direktiivillä on tarkoitus lähentää jäsenvaltioiden lakeja, jotka koskevat vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, sekä

? Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt vaarallisten aineiden käytön rajoittamiselle sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ⎪ sekä edistää √ ja edistetään näin ∏ ihmisten terveyden suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2002/96/EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin ? , jotka on eritelty liitteessä II ⎪ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10 sekä sähköhehkulamppuihin ja kotitalouksien valaisimiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista.

⎢2002/95/EY

? uusi

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan turvallisuuttas- ja terveyttäs vaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön ? , kemikaaleja koskevan yhteisön lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006, ⎪ sekä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön ? vaatimusten ⎪ soveltamista.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta: sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamiseen tarkoitettuihin varaosiin eikä sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöön, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006.

2. ? jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen turvaamiseen tarvittaviin laitteisiin, kuten erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin aseisiin, ammuksiin ja sotatarvikkeisiin; ⎪

3. ? laitteisiin, jotka on suunniteltu osiksi toisenlaisiin, tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviin laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden osina; ⎪

4. ? laitteisiin, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille itsenäisinä toiminnallisina tai kaupallisina yksiköinä. ⎪

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteilla’ laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen kunnolla, sekä direktiivin 2002/96/EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin kuuluvia laitteita, joita käytetään kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen, ja jotka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 1 500 voltin tasajännitteellä;

b) ”tuottajalla” käytetystä myyntitavasta riippumatta, mukaan lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY[25] tarkoitettu etäkauppa, kaikkia niitä, jotka

i) valmistavat ja myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita omalla tuotemerkillään;

ii) myyvät omalla tuotemerkillään edelleen muiden toimittajien tuottamia laitteistoja, kuitenkin siten, että jälleenmyyjää ei katsota tuottajaksi, jos tuottajan tuotemerkki esiintyy laitteistossa i alakohdan mukaisesti, tai

iii) ammattimaisesti tuovat tai vievät sähkö- ja elektroniikkalaitteita johonkin jäsenvaltioon.

Henkilöä, joka yksinomaan tarjoaa rahoitusta rahoitussopimuksen perusteella, ei pidetä tuottajana, ellei hän toimi myös tuottajana edellä i–iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

∫ uusi

b) ’valmistajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa sähkö- tai elektroniikkalaitteen omalla nimellään tai tavaramerkillä;

c) ’jakelijalla’ sellaista muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa sähkö- tai elektroniikkalaitteen saataville markkinoilla;

d) ’maahantuojalla’ yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan sähkö- tai elektroniikkalaitteen yhteisön markkinoille;

e) ’asettamisella saataville markkinoilla’ sähkö- tai elektroniikkalaitteen toimittamista yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

f) ’markkinoille saattamisella’ sähkö- tai elektroniikkalaitteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla;

g) ’yhdenmukaistetulla standardilla’ jonkin direktiivin 98/34/EY liitteessä I luetellun eurooppalaisen standardointielimen kyseisen direktiivin 6 artiklan mukaisen komission pyynnön perusteella vahvistamaa standardia;

h) ’valtuutetulla edustajalla’ yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

i) ’CE-merkinnällä’ merkintää, jolla valmistaja osoittaa, että tuote on merkinnän kiinnittämistä koskevassa yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen;

j) ’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ prosessia sen osoittamiseksi, ovatko sähkö- tai elektroniikkalaitteelle tässä direktiivissä asetetut vaatimukset täyttyneet;

k) ’markkinavalvonnalla’ viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat tässä direktiivissä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

l) ’homogeenisella materiaalilla’ kauttaaltaan tasakoosteista materiaalia, jota ei voida mekaanisesti jakaa eri materiaaleiksi, eli materiaaleja ei periaatteessa voi erottaa toisistaan mekaanisin prosessein, kuten kiertämällä, leikkaamalla, murskaamalla, jauhamalla tai hankaamalla;

m) ’lääkinnällisellä laitteella’ direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua lääkinnällistä laitetta;

n) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella’ direktiivin 98/79/EY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä laitetta;

o) ’aktiivisella implantoitavalla lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia direktiivin 90/385/ETY 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita;

p) ’teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla’ yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunniteltuja tarkkailu- ja valvontalaitteita.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

? uusi

4 artikla

Ennaltaehkäisy

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivätä 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet ? tai niiden korjaamiseen tai uudelleenkäyttöön tarkoitetut varaosat ⎪ eivät sisällä ? liitteessä IV mainittuja aineita. ⎪ lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) ja/tai polybromidifenyylieetteriä (PBDE). Näiden aineiden käytön rajoittamista tai kieltämistä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevat kansalliset toimenpiteet, jotka on toteutettu yhteisön lainsäädännön mukaisesti ennen tämän direktiivin antamista, voidaan pitää voimassa 1 päivään heinäkuuta 2006 saakka.

⎢ 2002/95/EY, liite, 29 kohta

? uusi

2. Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) enimmäispitoisuus vahvistetaan 0,1 painoprosentiksi ja homogeenisessa materiaalissa olevan kadmiumin ? Tätä direktiiviä sovellettaessa sallitaan liitteessä IV vahvistettu ⎪ enimmäispitoisuus ? , joka ilmaistaan painoprosenttina homogeenisessa materiaalissa. ⎪ 0,01 painoprosentiksi 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa soveltaen.

∫ uusi

3. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen markkinoille saatettaviin lääkinnällisiin laitteisiin ja tarkkailu- ja valvontalaitteisiin, 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen markkinoille saatettaviin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin ja 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen markkinoille saatettaviin teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteisiin.

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seuraavien laitteiden korjaamiseen tarkoitettuihin varaosiin tai uudelleenkäyttöön:

a) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

b) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 markkinoille saatettavat lääkinnälliset laitteet;

c) ennen 1 päivää tammikuuta 2016 markkinoille saatettavat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet;

d) ennen 1 päivää tammikuuta 2014 markkinoille saatettavat tarkkailu- ja valvontalaitteet;

e) ennen 1 päivää tammikuuta 2017 markkinoille saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet;

f) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on myönnetty poikkeus ja jotka on saatettu markkinoille ennen poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä.

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta aktiivisiin implantoitaviin lääkinnällisiin laitteisiin. Komissio tarkastelee vuoteen 2020 mennessä uudelleen aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden sulkemista soveltamisalan ulkopuolelle ja ehdottaa tarvittaessa niiden sisällyttämistä.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

? uusi

26. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Ö liitteissä Õ liitteessä ? V ja VI ⎪ lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

3. Heti kun tieteellistä näyttöä on saatavilla, Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät komission ehdotuksesta ja kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa vahvistetun kemikaalipolitiikan periaatteiden mukaisesti muiden vaarallisten aineiden kieltämisestä ja korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, jotka takaavat kuluttajille vähintään samantasoisen suojan.

∫ uusi

7. Jos aineiden ja erityisesti liitteessä III mainittujen aineiden käytöstä aiheutuu ihmisten terveydelle tai ympäristölle liian suuri riski, johon on puututtava yhteisön laajuisesti, liitteessä IV oleva kiellettyjen aineiden luettelo tarkistetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69–72 artiklassa vahvistettuun prosessiin perustuvan menetelmän mukaisesti. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

? uusi

5 artikla

√ Liitteiden ∏ Mmukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen

⎢ 2008/35/EY, 1 art. 1 kohdan a alakohta (mukautettu)

? uusi

? 1. Komissio hyväksyy seuraavat toimenpiteet liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen: ⎪

1.a) Hyväksytään √ tarvittavat ∏ muutokset, jotka ovat tarpeen liitteeseen ? II ⎪ mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen seuraavissa tarkoituksissa:;

a) tietyissä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleissa ja komponenteissa sallittujen, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen aineiden enimmäispitoisuuksien vahvistaminen tarvittaessa;

b) joidenkin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien ? sisällyttäminen ⎪ sulkeminen 4 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, jos ? liitteisiin V ja VI, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: ⎪

- niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä kyseisessä kohdassa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on √ tieteellisistä tai teknisistä ∏ syistä mahdoton toteuttaa,

- ? korvaavien aineiden saatavuutta ja luotettavuutta ei pystytä varmistamaan, ⎪

- korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle, ja/tai kuluttajien turvallisuudelle ? tai sosio-ekonomisille olosuhteille ⎪ aiheuttamat haitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, ihmisten terveydelle, ja/tai kuluttajien turvallisuudelle ? ja/tai sosio-ekonomisille olosuhteille ⎪ koituvat hyödyt;

c) kunkin liitteessä mainitun vapautuksen tarkistaminen vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta, jolloin tarkoituksena on harkita tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistamista liitteestä, jos niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on teknisesti tai tieteellisesti mahdollista, edellyttäen, että korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat eivät ole merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt.

⎢2008/35/EY, 1 art. 1 kohdan b alakohta

Ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

∫ uusi

c) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistaminen liitteistä V ja VI, kun b alakohdan edellytykset eivät enää täyty.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet ovat voimassa enintään neljä vuotta, ja ne voidaan uusia. Komissio tekee hyvissä ajoin päätöksen mahdollisista uusintahakemuksista, jotka on jätettävä viimeistään 18 kuukautta ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä.

⎢ 2002/95/EY

? uusi

32. Ennen liitteen ? liitteiden ⎪ muuttamista 1 kohdan mukaisesti komissio kuulee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä. Kuulemisen tulokset toimitetaan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle. Komissio laatii saamistaan tiedoista selostuksen.

? 4. Sen ajan, kun materiaalit tai komponentit sisältyvät tämän direktiivin liitteisiin V ja VI tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, kyseiset käyttötarkoitukset katsotaan vapautetuiksi myös asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 2 kohdassa vahvistetuista lupavaatimuksista. ⎪

∫ uusi

6 artikla Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt

- poikkeushakemuksista eli muun muassa hakemukseen sisällytettävien tietojen muodosta ja laadusta, vaihtoehtojen analysoinnista ja, mikäli soveltuvia vaihtoehtoja on saatavilla, asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 tarkoitetuista korvaussuunnitelmista;

- edellä 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen enimmäispitoisuuksien noudattamisesta;

- edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon tarve tarjota talouden toimijoille oikeusvarmuus odotettaessa komission päätöstä poikkeusten uusimisesta.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

⎢2002/95/EY

6 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee ennen 13 päivää helmikuuta 2005 uudelleen tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ottaakseen tarvittaessa huomioon uudet tieteelliset tiedot.

Komissio esittää mainittuun määräpäivään mennessä erityisesti ehdotuksia direktiivin 2002/96/EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin 8 ja 9 kuuluvien laitteiden sisällyttämiseksi tämän direktiivin soveltamisalaan.

Komissio tutkii myös, onko tarpeen mukauttaa 4 artiklan 1 kohdan sisältämää aineiden luetteloa uusien tieteellisten tietojen pohjalta ja ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen, sekä tekee tarvittaessa tällaisia mukautuksia koskevia ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Uudelleentarkastelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota muiden sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden ja materiaalien ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamiin vaikutuksiin. Komissio tarkastelee näiden aineiden ja materiaalien korvaamismahdollisuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle 4 artiklan soveltamisalan laajentamiseksi.

∫ uusi

7 artikla

Valmistajien velvollisuudet

1. Valmistajien on tuotteita markkinoille saattaessaan taattava, että ne on suunniteltu ja valmistettu 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2. Valmistajien on laadittava vaaditut tekniset asiakirjat ja suoritettava päätöksen N:o 768/2008/EY liitteen II moduulissa A vahvistettu sisäinen tuotannonvalvontamenettely.

Kun menettelyn avulla on osoitettu, että sähkö- tai elektroniikkalaite noudattaa sovellettavia vaatimuksia, valmistajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä laitteeseen CE-merkintä.

3. Valmistajan on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan siitä, kun sähkö- tai elektroniikkalaite on saatettu markkinoille.

4. Valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan vaatimuksia. Muutokset tuotteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai teknisissä eritelmissä, joihin nähden sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

5. Silloin, kun se katsotaan tuotteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

6. Valmistajien on varmistettava, että heidän sähkö- ja elektroniikkalaitteisiinsa on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai jos sähkö- tai elektroniikkalaitteen koko tai luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on annettu pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

7. Valmistajien on ilmoitettava rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, joko sähkö- tai elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi ottaa yhteyttä.

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että sähkö- tai elektroniikkalaite, jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole sovellettavan yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi, mikäli laite aiheuttaa riskin, valmistajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa he asettivat laitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä annettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti ymmärtää. Heidän on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan heidän markkinoille saattamiensa laitteiden aiheuttamat riskit.

8 artikla Valtuutetut edustajat

1. Valmistajat voivat nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja teknisten asiakirjojen laatiminen eivät kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

2. Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta saadussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Toimeksiannon mukaan valtuutetun edustajan on voitava suorittaa ainakin seuraavat tehtävät:

a) pidettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat kansallisten valvontaviranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan;

b) annettava toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

c) tehtävä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden aiheuttamat riskit.

9 artikla

Maahantuojien velvollisuudet

1. Maahantuojien on saatettava yhteisön markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä tuotteita.

2. Ennen sähkö- tai elektroniikkalaitteen saattamista markkinoille maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Heidän on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, että laitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 7 artiklan 5 ja 6 kohdassa olevia vaatimuksia.

Jos maahantuoja katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että laite ei ole 4 artiklan vaatimusten mukainen, maahantuoja ei voi saattaa laitetta markkinoille ennen kuin se on saatettu sovellettavien vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun laitteeseen liittyy riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, jolla heihin voidaan ottaa yhteys, joko sähkö- tai elektroniikkalaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

4. Maahantuojien on varmistettava, että sinä aikana, jona sähkö- tai elektroniikkalaite on heidän vastuullaan, varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten suhteen.

5. Silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, maahantuojien on suoritettava näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille ja tutkittava valitukset ja vaatimustenvastaiset laitteet ja laitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille tällaisesta valvonnasta.

6. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että sähkö- tai elektroniikkalaite, jonka he ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi silloin, kun laite aiheuttaa riskin, maahantuojien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa he asettivat laitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

7. Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan pidettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

8. Maahantuojien on perustellusta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kyseisen viranomaisen helposti ymmärtämällä kielellä. Heidän on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan heidän markkinoille saattamiensa laitteiden aiheuttamat riskit.

10 artikla Jakelijoiden velvollisuudet

1. Kun jakelijat asettavat sähkö- tai elektroniikkalaitteen saataville markkinoilla, heidän on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta sovellettavien vaatimusten suhteen.

2. Jakelijoiden on ennen sähkö- tai elektroniikkalaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että laitteessa on CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat kielellä, jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa laite on asetettu saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään 7 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja 9 artiklan 3 kohdassa.

Jos jakelija katsoo tai hänellä on syytä uskoa, että laite ei ole 4 artiklan vaatimusten mukainen, hänen on asetettava laite saataville markkinoilla vasta sen jälkeen, kun se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun laitteeseen liittyy riski, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3. Jakelijoiden on varmistettava, että sinä aikana, jona sähkö- tai elektroniikkalaite on heidän vastuullaan, varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten suhteen.

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että sähkö- tai elektroniikkalaite, jonka he ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta ja markkinoille palauttamiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi silloin, kun laite aiheuttaa riskin, jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden asiasta vastaaville toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa he asettivat laitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

5. Jakelijoiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Heidän on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joita on toteutettu heidän markkinoilla saataville asettamiensa laitteiden aiheuttamien riskien poistamiseksi.

11 artikla

Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin ja jakelijoihin

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä tämän direktiivin mukaisesti valmistajana ja häntä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa 7 artiklan mukaisesti silloin, kun hän saattaa sähkö- tai elektroniikkalaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo markkinoille saatettua laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

12 artikla

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot kymmenen vuoden ajan:

a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet heille sähkö- ja elektroniikkalaitteita;

b) kaikki talouden toimijat, joille he ovat toimittaneet sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

13 artikla

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että 4 artiklassa täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on osoitettu.

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan annettua mallia ja sisällettävä liitteessä VII eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

3. Laatimalla EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun sähkö- tai elektroniikkalaitteen vaatimustenmukaisuudesta.

14 artikla

CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet

CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa säädetyt yleiset periaatteet.

15 artikla

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja ehdot

1. CE-merkintä on kiinnitettävä sähkö- tai elektroniikkalaitteeseen tai sen arvokilpeen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei laitteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin, jos asianomaisessa lainsäädännössä säädetään tällaisista asiakirjoista.

2. CE-merkintä on kiinnitettävä ennen sähkö- tai elektroniikkalaitteen markkinoille saattamista. Siihen voidaan liittää kuvamerkki tai muuta tietoa, joka liittyy erityisriskiin tai -käyttöön.

3. CE-merkinnän jälkeen on merkittävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos laitos on mukana tuotannon tarkastusvaiheessa.

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja.

4. Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CE-merkintää koskevan järjestelmän moitteeton täytäntöönpano ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista, mukaan luettuna vakavia rikkomistapauksia koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset. Seuraamusten on oltava oikeasuhteisia rangaistavan teon vakavuuteen nähden ja muodostettava tehokas pelote väärinkäyttöä vastaan.

16 artikla

Vaatimustenmukaisuusolettama

Jäsenvaltioiden on pidettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joissa on CE-merkintä, tämän direktiivin säännösten mukaisina.

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet on testattu ja mitattu sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä , laitteiden katsotaan täyttävän kaikki ne tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, joihin kyseiset standardit liittyvät.

∫ uusi

17 artikla

Markkinavalvonta ja yhteisön markkinoille tulevien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tarkastukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava markkinavalvontaa asetuksen (EY) N:o 765/2008 15–29 artiklan mukaisesti.

⎢ 2008/35/EY, 1 art. 2 kohta (mukautettu)

187 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 √ 5 päivänä huhtikuuta 2006 ∏ annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 75/442/ETY √ 2006/12/EY ∏[26] 18 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

198 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi säädettyjen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

√ Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännökset komissiolle tiedoksi viimeistään 12 artiklassa tarkoitettuna päivänä ja ilmoitettava niihin vaikuttavista mahdollisista myöhemmistä muutoksista viipymättä. ∏

209 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen 13 päivää elokuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

⎢ .

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [18 kuukautta sen jälkeen, kun direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä […] päivästä […]kuuta […].

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä √ säännöksissä ∏ on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset √ keskeiset kansalliset säännökset ∏.

⎢ .

21 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 2002/95/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VIII olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä kappaleessa mainittua päivää seuraavasta päivästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia, liitteessä VIII olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja alettava soveltaa sitä.

Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

? uusi

2210 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan √ kahdentenakymmenentenä ∏ päivänä , jona se julkaistaan √ sen jälkeen, kun se on julkaistu ∏ Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

2311 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

∫ uusi

LIITE I

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat

1. Suuret kodinkoneet

2. Pienet kodinkoneet

3. Tieto- ja teletekniset laitteet

4. Kuluttajaelektroniikka

5. Valaistuslaitteet

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja)

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet

8. Lääkinnälliset laitteet

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan luettuina teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet

10. Automaatit

LIITE II

Sitova luettelo tuotteista, jotka kuuluvat liitteessä I mainittuihin luokkiin:

1. Suuret kodinkoneet, mukaan luettuina

pyykinpesukoneet

pyykinkuivauslaitteet

astianpesukoneet

suuret kodinkoneet, joita käytetään elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, säilyttämiseen ja varastointiin, kuten:

suuret kylmälaitteet, jääkaapit, pakastimet

suuret kodinkoneet, joita käytetään ruoan valmistukseen tai elintarvikkeiden käsittelyyn, kuten:

ruoanlaittoon käytettävät laitteet, sähköuunit, sähköliedet

mikroaaltouunit

suuret laitteet, joita käytetään huoneiden, vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen, kuten:

sähköiset lämmityslaitteet, sähköiset lämpöpatterit

tuuletus-, poistotuuletus- ja ilmanvaihtolaitteet, kuten:

sähkötuulettimet

ilmastointilaitteet

2. Pienet kodinkoneet, mukaan luettuina

siivouskoneet, kuten pölynimurit, mattoharjat

ompelu-, neulonta- ja kutomakoneet sekä muut koneet tekstiilien käsittelyä varten

silitysraudat ja muut koneet tekstiilien silitystä, mankelointia ja muuta huoltoa varten

leivänpaahtimet

rasvakeittimet

kahvimyllyt, kahvinkeittimet ja laitteet purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista varten

sähköveitset

hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, sähköhierojat ja muut vartalonhoitovälineet

kellot ja aikaa mittaavat, osoittavat ja tallentavat laitteet

vaa’at

3. Tieto- ja teletekniset laitteet, mukaan luettuina

tuotteet ja laitteet tietojen sähköistä keräämistä, tallentamista, käsittelyä, esittelyä tai välittämistä varten, kuten: keskitetty tietojenkäsittely (keskustietokoneet, minitietokoneet, tulostimet) ja henkilökohtainen tietojenkäsittely (henkilökohtaiset tietokoneet (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina), kannettavat tietokoneet (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina), sylimikrot, kämmenmikrot, kirjoittimet, kopiokoneet, sähkökirjoituskoneet, tasku- ja pöytälaskimet)

tuotteet ja laitteet äänen, kuvan tai muun tiedon välittämiseksi telelaitteiden avulla, kuten päätelaitteet ja -järjestelmät, telekopiolaitteet, teleksit, puhelimet, maksulliset puhelimet, johdottomat puhelimet, matkapuhelimet, puhelinvastaajat

4. Kuluttajaelektroniikka, mukaan luettuina tuotteet tai laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten, mukaan lukien äänen ja kuvan levittämiseen tarkoitetut muut signaalit ja tekniikat kuin televiestintä, kuten radiot, televisiot, videokamerat, videonauhurit, hifinauhurit, äänentoistolaitteet, soittimet (lukuun ottamatta kirkkoihin asennettuja pilliurkuja)

5. Valaistuslaitteet, mukaan luettuina

valaistuslaitteet tai laitteet valaistuksen suuntaamista ja säätämistä varten, kuten loisteputkivalaisimet, loisteputket, pienoisloisteputket, korkeatehoiset purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja metallihalidilamput, matalapaineiset natriumlamput

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja), mukaan luettuina

porat

sahat

ompelukoneet

laitteet, joilla sorvataan, jyrsitään, hiotaan, sahataan, leikataan, porataan, rei'itetään, lävistetään, taitetaan, taivutetaan tai työstetään puuta, metallia ja muita aineita

niittaus-, naulaus- tai ruuvauskoneet tai niittien, naulojen ja ruuvien poistamiseen käytettävät koneet tai muut vastaavat

hitsaus-, juotto- tai vastaavat laitteet

nestemäisten tai kaasumaisten aineiden ruiskutus-, levitys- ja dispergointilaitteet sekä muut käsittelylaitteet

ruohonleikkurit ja muut puutarhatyökalut

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, mukaan luettuina

sähköjunat tai kilpa-autoradat

videopelien kädessä pidettävät ohjauspäätteet

videopelit

tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. varten

sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet

kolikkoautomaatit

8. Lääkinnälliset laitteet:

– direktiivin 93/42/ETY soveltamisalaan kuuluvat sähkölaitteet

– direktiivin 98/79/EY soveltamisalaan kuuluvat sähkölaitteet

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan luettuina

paloilmaisimet

lämmityksen säätölaitteet

termostaatit

kotitalouksissa tai laboratorioissa käytettävät mittaus-, punnitus- ja säätölaitteet

teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet

10. Automaatit, mukaan luettuina erilaiset tuoteautomaatit, kuten lämminjuoma-automaatit, kuumien ja kylmien juomien pullo- ja tölkkiautomaatit, kiinteiden tuotteiden automaatit, raha-automaatit

LIITE III: 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut aineet

1. Heksabromisyklododekaani (HBCDD)

2. Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)

3. Butyylibentsyyliftalaatti (BBP)

4. Dibutyyliftalaatti (DBP)

LIITE IV 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut kielletyt aineet ja niiden sallitut enimmäispitoisuudet painoprosentteina homogeenisessa materiaalissa

Lyijy (0,1 %)

Elohopea (0,1 %)

Kadmium (0,01%)

Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)

Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)

⎢ 2005/717/EY ainoa art. ja liitteen 1 alakohta (mukautettu)

LIITE VII

Lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) √ 4 artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta vapautetut ∏ käyttötarkoitukset , joiden osalta voidaan poiketa 4 artiklan 1 kohdan vaatimuksista

⎢2002/95/EY

1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 5 mg.

2. Elohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa silloin, kun

– halofosfaatin määrä enintään | 10 mg |

– trifosfaatin määrä (normaali käyttöikä) enintään | 5 mg |

– trifosfaatin määrä (pitkä käyttöikä) enintään | 8 mg |

3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa.

4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.

5. Lyijy katodisädeputkien lasissa, elektroniikkakomponenteissa ja loisteputkissa.

6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.

⎢ 2005/747/EY 1 art. ja liitteen 1 alakohta

- 7. Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia).

- Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa.

- Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa (esimerkiksi pietsosähköiset laitteet).

⎢2005/747/EY 1 art. ja liitteen 2 alakohta

8. Kadmium ja sen yhdisteet sähköisissä kytkennöissä sekä kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytön rajoituksista annetun direktiivin 76/769/ETY[27] muuttamisesta annetussa direktiivissä 91/338/ETY[28] kiellettyjä käyttötarkoituksia.

⎢2002/95/EY

9. Kuudenarvoinen kromi korroosionestomenetelmänä absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä.

⎢ 2005/717/EY ainoa art. ja liitteen 2 alakohta, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (yhdistetyt asiat C-14/06 ja C-295/06) (mukautettu)

9a 10-BDE polymeerisissä käyttötarkoituksissa.

⎢ 2005/717/EY ainoa art. ja liitteen 3 alakohta

109b. Lyijy lyijy-pronssilaakerikuorissa ja -heloissa.

⎢ 2002/95/EY (mukautettu)

10. Komissio arvioi pikaisesti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ensisijaisesti seuraavia aineiden käyttötarkoituksia:

- dekabromidifenyylieetteri,

- elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa,

- lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa (jotta tälle poikkeukselle voidaan vahvistaa tarkka aikaraja), ja

- hehkulamput,

voidakseen mahdollisimman pian päättää, voidaanko näiden osalta tehdä vastaavia muutoksia.

⎢ 2005/747/EY 1 art. ja liitteen 3 alakohta

11. Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä.

12. Lyijy lämmön poistomoduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina.

13. Lyijy ja kadmium optisessa ja suodatuslasissa.

14. Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia.

15. Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja substraatin välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli Flip Chip -tekniikassa.

⎢ 2006/310/EY 1 art. ja liite

16. Lyijy silikaatilla päällystetyissä putkimaisissa hehkulampuissa.

17. Lyijyhalogenidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä korkeatehoisissa purkauslampuissa (HID-lampuissa).

18. Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (korkeintaan 1 painoprosentti lyijyä) valoaineita (esimerkiksi BaSi2O5:Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään solariumlamppuina, ja valoaineita sisältävissä (esimerkiksi (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) erikoislampuissa, joita käytetään diatso-menetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa ja hyönteispyydyksissä sekä fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa.

19. Lyijy PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg -yhdisteiden kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina sekä PbSn-Hg-yhdisteen kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissa.

20. Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissa.

⎢ 2006/691/EY 1 art. ja liite

21. Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään borosilikaattilasin emaloinnissa.

22. Lyijy epäpuhtautena kuituoptisissa viestintäjärjestelmissä käytettävissä RIG (rare earth iron garnet) Faraday-rotaattoreissa.

23. Lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään NiFe-johdinkehystä sekä lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään kuparista johdinkehystä.

24. Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden PTH- (plated through hole) juotoksissa.

25. Lyijyoksidi plasmanäyttöjen (PDP) ja SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) rakenne-elementeissä (erityisesti etu- ja takalasin dielektrisessä kerroksessa, elektrodeissa (buselectrode, address electrode) black stripe -heijastuksenestossa, barrier rib pastassa, sintratuissa liitoksissa (seal frit), sulaterenkaassa (frit ring) sekä painopastoissa).

26. Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) lamppujen lasikuvuissa.

27. Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) käytettävien muuntimien juotoksissa.

⎢ 2006/692/EY 1 art. (mukautettu)

28. Kuudenarvoinen kromi korroosionestopinnoitteena maalaamattomissa metallilevyissä ja -kiinnikkeissä, joita käytetään korroosionsuojauksena ja sähkömagneettisten häiriöiden suojauksena direktiivin 2002/96/EY luokkaan 3 (Tieto- ja teletekniset laitteet) kuuluvissa laitteissa. Poikkeus myönnetty 1 päivään heinäkuuta 2007 asti.

⎢ 2006/690/EY 1 art.

29. Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY[29] liitteessä I (luokat 1, 2, 3 ja 4) määritellyssä kristallilasissa.

⎢ 2005/618/EY 1 art. (mukautettu)

Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) enimmäispitoisuus vahvistetaan 0,1 painoprosentiksi ja homogeenisessa materiaalissa olevan kadmiumin enimmäispitoisuus 0,01 painoprosentiksi 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa soveltaen.

⎢ 2008/385/EY 1 art. ja liite

30. Kadmiumlejeeringit sellaisten sähkönjohtimien sähköisissä/mekaanisissa juotosliitoksissa, joita tehdään suoraan vähintään 100 dB(A):n äänenpainetason omaavissa korkeatehoisissa kovaäänisissä käytettyjen signaalinmuuttimien äänikäämeihin.

31. Lyijy elohopeavapaiden litteiden fluoresoivien lamppujen (joita käytetään esimerkiksi nestekidenäytöissä sekä design- tai teollisuusvalaistuksissa) juotosmateriaaleissa.

32. Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunakokoonpanojen sintratuissa liitoksissa.

∫ uusi

LIITE VI

4 artiklan 1 kohdan mukaisesta kiellosta vapautetut luokkien 8 ja 9 käyttötarkoitukset

Ionisoivaa säteilyä käyttävät tai detektoivat laitteet

1 Lyijy, kadmium ja elohopea ionisoivan säteilyn ilmaisimissa

2 Lyijylaakerit röntgenputkissa

3 Lyijy sähkömagneettisen säteilyn vahvistuslaitteissa: mikrokanavalevyissä ja kapillaarilevyissä

4 Lyijy röntgenputkien lasifritissä ja kuvanvahvistimissa sekä lyijy lasifrittisideaineessa, jota käytetään kaasulaserien kokoonpanoissa ja sähkömagneettisen säteilyn elektroneiksi muuntavissa tyhjiöputkissa

5 Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa suojaimissa

6 Lyijy röntgensäteiden testikappaleissa

7 Lyijystearaattiröntgensädediffraktiokiteet

8 Kadmiumin radioaktiivisten isotooppien lähde kannettavissa röntgenfluoresenssispektrometreissä

Anturit, ilmaisimet ja eletrodit (kohdan 1 lisäksi)

1a Lyijy ja kadmium ioniselektiivisissä elektrodeissa, myös pH-elektrodien lasissa

1b Lyijyanodit sähkökemiallisissa happiantureissa

1c Lyijy, kadmium ja elohopea infrapunailmaisimissa

1d Elohopea vertailuelektrodeissa: vähäkloridinen elohopeakloridi, elohopeasulfaatti ja elohopeaoksidi

Muut

9 Kadmium helium-kadmiumlasereissa

10 Lyijy ja kadmium atomiadsorptiospektroskopialampuissa

11 Lyijy seoksissa suprajohteena ja lämpöjohteena MRI-laitteissa

12 Lyijy ja kadmium suprajohtavien materiaalien metallisidoksissa MRI-laitteissa ja SQUID-ilmaisimissa

13 Lyijy vastapainoissa

14 Lyijy yksikiteisissä pietsosähköisissä materiaaleissa, joita käytetään ultraääniantureissa

15 Lyijy ultraääniantureiden sidosjuotteissa

16 Elohopea erittäin tarkoissa kapasitanssin ja häviön mittaamissiltauksissa ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden suurtaajuuksisten radiotaajuuksien kytkimissä ja releissä; elohopeaa saa olla enintään 20 mg/kytkin tai rele

17 Lyijy kannettavien ensiapudefibrillaattorien juotteissa

18 Lyijy korkean suorituskyvyn (8−14 µm) infrapunakuvantamismoduulien juotteissa

19 Lyijy pii-nestekidenäytöissä (LCoS)

20 Kadmium röntgensäteilyn mittaussuodattimissa

LIITE VII

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

1. Nro… (sähkö- tai elektroniikkalaitteen yksilöllinen tunnistenumero):

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan (tai asentajan) yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden mahdollistava sähkö- tai elektroniikkalaitteen tunniste. Voidaan liittää tarvittaessa valokuva.):

5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin … vaatimusten mukainen.

6. Tarvittaessa viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

7. Tarvittaessa ilmoitettu laitos ... (nimi, numero)… suoritti … (toimenpiteen kuvaus)… ja antoi todistuksen: …

8. Lisätietoja:

.... puolesta allekirjoittanut …………………………………

(antamispaikka ja -päivämäärä):

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):

LIITE VIII

Osa A

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

(12 artiklassa tarkoitetut)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY | (EYVL L 37, 13.2.2003, s. 19) |

Komission päätös 2005/618/EY | (EUVL L 214, 19.8.2005, s. 65) |

Komission päätös 2005/717/EY | (EUVL L 271, 15.10.2005, s. 219) |

Komission päätös 2005/747/EY | (EUVL L 280, 25.10.2005, s. 18) |

Komission päätös 2006/310/EY | (EUVL L 115, 28.4.2006, s. 38) |

Komission päätös 2006/690/EY | (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 47) |

Komission päätös 2006/691/EY | (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 48) |

Komission päätös 2006/692/EY | (EUVL L 283, 14.10.2006, s. 50) |

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/35/EY | (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 67) |

Komission päätös 2008/385/EY | (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 9) |

Osa B

Määräajat saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä

(13 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi | Määräaika saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä |

2002/95/EY | 12 päivä elokuuta 2004 |

2008/35/EY | - |

LIITE IX

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 2002/95/EY | Tämä direktiivi |

1 artikla | 1 artikla |

2 artiklan 1 kohta | 2 artiklan 1 kohta |

2 artiklan 2 kohta | 2 artiklan 2 kohta |

2 artiklan 3 kohta | 2 artiklan 3 kohdan johdantokappale |

- | 2 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta |

3 artiklan a alakohta | 3 artiklan a alakohta |

3 artiklan b alakohta | - |

- | 3 artiklan b−o alakohta |

4 artiklan 1 kohta | 4 artiklan 1 kohta |

- | 4 artiklan 3−6 kohta |

4 artiklan 2 kohta | 4 artiklan 7 kohta |

4 artiklan 3 kohta | - |

- | 4 artiklan 8 kohta |

- | 5 artiklan 1 kohdan johdantokappale |

5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kappaleen johtolause | 5 artiklan 1 kohdan a alakohta |

5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kappaleen a alakohta | - |

5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kappaleen b alakohta | 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan johtolause sekä ensimmäinen ja kolmas luetelmakohta |

- | 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta |

5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kappaleen c alakohta | - |

5 artiklan 1 kohdan toinen kappale | - |

5 artiklan 2 kohta | 5 artiklan 2 kohta |

- | 5 artiklan 3 kohta |

6 artikla | - |

- | 6−17 artikla |

7 artikla | 18 artikla |

8 artikla | 19 artikla |

9 artikla | 20 artikla |

- | 21 artikla |

10 artikla | 22 artikla |

11 artikla | 23 artikla |

- | Liitteet I–IV |

Liitteessä oleva 1−28 kohta | Liitteessä V oleva 1−28 kohta |

Liitteessä olevan 29 kohdan ensimmäinen kappale | Liitteessä V olevan 29 kohdan ensimmäinen kappale |

Liitteessä olevan 29 kohdan toinen kappale | 4 artiklan 2 kohta |

Liitteessä oleva 30−32 kohta | Liitteessä oleva 30−32 kohta |

- | Liitteet VI−IX |

YKSINOMAAN TALOUSARVION TULOPUOLEEN VAIKUTTAVAAN SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. EHDOTUKSEN NIMI:

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja direktiivin 2002/95/EY kumoamisesta

2. BUDJETTIKOHDAT:

Luku ja momentti:

Kyseiseksi vuodeksi budjetoitu määrä:

3. RAHOITUSVAIKUTUKSET

(x Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia

( Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia menoihin, mutta sillä on seuraavat rahoitusvaikutukset tuloihin:

(milj. euroa yhden desimaalin tarkkuudella)

Budjettikohta | Tulot[30] | 12 kk:n jakso, joka alkaa pp/kk/vvvv | [Vuosi n] |

Momentti … | Vaikutukset omiin varoihin |

Momentti … | Vaikutukset omiin varoihin |

Toteutuksen jälkeen |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Momentti … |

Momentti … |

4. PETOSTENTORJUNTA

5. MUUT HUOMAUTUKSET

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

[2] EUVL L 396, 30.12. 2006, s. 1.

[3] EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

[4] Loppuraportti on saatavilla osoitteessahttp://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Loppuraportti on saatavilla osoitteessahttp://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] EUVL L 271, 15.10.2005, s. 48.

[7] Yhdistetyt asiat C-14/06 ja 295/06. Tuomioistuin totesi, että päätös ei täyttänyt poikkeuksen myöntämisen edellytyksiä (5 artikla). Päätös ei perustunut ”tekniikan tai tieteen kehitykseen”, sillä poikkeuksen perusteluna käytetyn riskien arvioinnin päätelmäluonnos oli vuodelta 2002 eikä päätelmiä ollut muutettu sen jälkeen. Komissio ei myöskään arvioinut, onko korvaavia aineita saatavilla ja mitkä ovat korvaavien aineiden vaikutukset 10-DBE:hen verrattuna. Lisäksi poikkeus oli liian laaja-alainen.

[8] EUVL C 131, 29.5.2008, s. 7.

[9] EUVL L 99, 7.4.2006, s. 3.

[10] Ks. komission valmisteluasiakirja, joka liittyy ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY muuttamisesta, sivu 99.

[11] EYVL EUVL C Öð , , s. . Õð 365 E, 19.12.2000, s. 195 ja EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

[12] EYVL EUVL C Öð , ,TE "Ö" √ , , s. . ∏ 365 E, 19.12.2000, s. 195 ja EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

[13] EYVL EUVL C √ , , s. . ∏ . 116, 20.4.2001, s. 38.

[14] EYVL EUVL C √ , , s. . ∏ 148, 18.5.2001, s. 1.

[15] √ EUVL C, , s. . ∏ Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2001 (EYVL C 34 E, 7.2.2002, s. 109), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 4. joulukuuta 2001 (EYVL C 90 E, 16.4.2002, s. 12) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 10. huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 18. joulukuuta 2002 ja neuvoston päätös, tehty 16. joulukuuta 2002.

[16] EYVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

[17] EYVL C 30, 4.2.1988, s. 1.

[18] Ks. tämän virallisen lehden sivu 24.

[19] EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29–58.

[20] 7 EYVL EUVL L √ 266, 26.9.2006, s. 1. ∏ 78, 26.3.1991, p. 38, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/101/EY (EYVL L 1, 5.1.1999, s. 1).

[21] EUVL L 229, 30.4.2004, s. 5, jolla muutetaan direktiiviä 79/117/ETY.

[22] EUVL L 396, 30.12. 2006, s. 1–849.

[23] EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82–128.

[24] EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30–47.

[25] EYVL 184, 17.7.1999, s. 23.

[26] EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/65/EY (EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16).

[27] EYVL EUVL L √ 114, 27.4.2006, s. 9. ∏.194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

[28] EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

[29] EYVL L 186, 12.7.1991, s. 59.

[30] EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

[31] Perinteisistä omista varoista (maatalousmaksut, sokerimaksut, tullimaksut) ilmoitetaan nettomäärät, jotka saadaan vähentämällä bruttomääristä 25 prosenttia jäsenvaltioiden kantokuluja.

Top