Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0332

Ehdotus neuvoston päätös, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2008/XX/YOS 11 artiklan mukaisesti

/* KOM/2008/0332 lopull. - CNS 2008/0101 */

No longer in force, Date of end of validity: 06/04/2009

52008PC0332

Ehdotus neuvoston päätös, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2008/XX/YOS 11 artiklan mukaisesti /* KOM/2008/0332 lopull. - CNS 2008/0101 */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 27.5.2008

KOM(2008) 332 lopullinen

2008/0101 (CNS)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2008/XX/YOS 11 artiklan mukaisesti

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA |

110 | Ehdotuksen perusteet ja tavoitteet Maaliskuun 25.–26. päivänä 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi terrorismin torjuntaa koskevan julkilausuman, jonka mukaan rikostuomioita koskevan tietojenvaihdon parantaminen asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Eurooppa-neuvosto vahvisti tavoitteen 4.–5. marraskuuta 2004 Haagin ohjelmassa. Tavoite mainitaan Haagin ohjelman toteuttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa, jonka komissio ja neuvosto hyväksyivät 2.–3. kesäkuuta 2005. Tammikuussa 2005 julkaistiin valkoinen kirja rikostuomioita koskevasta tietojenvaihdosta ja tuomioiden vaikutuksesta Euroopan unionin alueella. Sen pohjalta käydyn strategiakeskustelun perusteella oikeus- ja sisäasiainneuvosto esitti 14. huhtikuuta 2005 tiettyjä odotuksia, joihin kesäkuussa 2007 kokoontunut neuvosto vastasikin päästessään poliittiseen yhteisymmärrykseen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä tehtävästä puitepäätöksestä 2008/XXX/YOS, jäljempänä ’puitepäätös’. Puitepäätöksen täytäntöönpano edellyttää lisätoimia, jotka liittyvät erityisesti tietojenvaihtoa varten tarvittavan tietojärjestelmän perustamiseen. Tämän päätöksen tarkoituksena on panna täytäntöön puitepäätöksen 11 artikla. |

120 | Yleistä Rikostuomioita koskeva tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä perustuu nykyään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa vuonna 1959 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (Euroopan neuvoston yleissopimus, jäljempänä ’vuoden 1959 yleissopimus’). Näissä järjestelyissä on kuitenkin vakavia puutteita, joita analysoidaan valkoisessa kirjassa. Puutteista on seurauksena se, että kansallisissa tuomioistuimissa annetaan usein tuomioita ainoastaan kansallisesta rikosrekisteristä saatavien tietojen pohjalta, eli ilman tietoa muissa jäsenvaltioissa mahdollisesti annetuista tuomioista. Jäsenvaltiot päättivät 14. huhtikuuta 2005 pidetyssä neuvoston kokouksessa noudattaa edelleen periaatetta, jonka mukaan tiedot keskitetään tekijän kansalaisuusjäsenvaltioon. Samalla sovittiin kuitenkin järjestelmän parantamisesta niin, että voidaan varmistaa tietojen täydellisyys ja luoda edellytykset sähköiselle tietojenvaihdolle. |

130 | Voimassa olevat aiemmat säännökset Neuvosto hyväksyi komission ensimmäisen ehdotuksen neuvoston päätökseksi rikosrekisteritietojen vaihtamisesta 21. marraskuuta 2005. Ehdotuksen tavoitteena oli parantaa vuoden 1959 yleissopimuksen järjestelyjä lyhyellä aikavälillä, ensisijaisesti lyhentämällä tietojen toimittamisen määräaikoja (neuvoston päätös 2005/876/YOS.) Kesäkuussa 2007 neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen puitepäätöksestä, jota tällä päätöksellä on tarkoitus täydentää. Puitepäätöksen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot pystyvät vastaamaan asianmukaisesti ja täydellisesti sen kansalaisten rikosrekisteritietojen toimittamista koskeviin pyyntöihin, ja luoda perusta tietokoneperusteiselle rikosrekisteritietojen vaihtamiselle. Järjestelmä on luotava ja sitä on kehitettävä niin, että rikosrekisteritietoja voidaan vaihtaa sen avulla yhdenmukaisessa, sähköisessä ja helposti koneella käännettävässä muodossa. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on panna täytäntöön puitepäätöksen 11 artikla. |

140 | Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia. Se sisältää useita säännöksiä, joiden tarkoituksena on taata tuomiojäsenvaltion kansalaisuusjäsenvaltiolle toimittamien henkilötietojen korkeatasoinen ja riittävä suoja (3 artiklan 2 ja 3 kohta). Nämä säännökset täydentävät niitä puitepäätöksen säännöksiä, joissa rajoitetaan tietojen käyttöä niitä pyytäneessä jäsenvaltiossa (9 artikla). |

2. KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI |

Sidosryhmien kuuleminen |

211 | Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista Puitepäätöksen valmistelua varten laadittiin kaksi selvitystä[1], kerättiin runsaasti mielipiteitä sidosryhmiltä ja pyydettiin asiantuntijalausuntoja. Jäsenvaltioille lähetettiin huhtikuussa 2004 niiden kansallisia rikosrekistereitä koskeva yksityiskohtainen kysely, johon saadut vastaukset on analysoitu ja esitetty tiivistetysti valkoisessa kirjassa. Lisäksi vuonna 2006 tehtiin laaja selvitys kansallisista rikosrekisterijärjestelmistä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Bulgariassa ja Romaniassa. Tarkoituksena oli tukea komission päätöksentekoa tällä alalla muodostamalla kokonaiskuva tilanteesta näissä maissa, esittää vaihtoehtoja rikosrekisteritietojen vaihdossa käytettävää yhteistä formaattia varten ja hahmotella yksityiskohtaisesti toteuttamiskelpoisin ja soveltuvin ratkaisu. Tämä ehdotus perustuu ensisijaisesti jäsenvaltioiden käynnistämään rikosrekisteritietojen verkostoa koskevaan pilottihankkeeseen (Network of Judicial Registers, NJR). Hankkeessa mukana olevat jäsenvaltiot[2] ovat kehittäneet rikosrekisteriensä välille suojatun sähköisen yhteyden. Kuusi verkoston nykyisistä kahdestatoista jäsenestä on vaihtanut tietoja tässä muodossa vuodesta 2007 lähtien. Lisäksi komissio on järjestänyt tämän ehdotuksen valmistelua varten asiantuntijakokouksen, ja se on saanut lausuntoja useilta jäsenvaltioilta. Myös Eurojustia on kuultu. |

212 | Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon kuulemisten tulokset ja selvitysten perusteella annetut suositukset. |

Asiantuntijatiedon käyttö |

229 | Ulkopuolisia asiantuntijoita ei tarvittu. |

230 | Vaikutusten arviointi Tämän ehdotuksen tarkoituksena on panna täytäntöön tietyt puitepäätöksen säännökset. Sen vuoksi ei ollut tarpeen toteuttaa vaikutustenarviointia. |

3. EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT |

305 | Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Ehdotuksen tarkoituksena on panna täytäntöön puitepäätöksen 11 artikla. Siinä ehdotetaan, että jäsenvaltioiden välille olisi perustettava rikostuomioita koskevien tietojen vaihtoa varten erityinen tietokoneperusteinen järjestelmä, eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (European Criminal Records Information System, ECRIS). Ehdotuksessa esitetään, että rikosrekisteritietoja olisi vaihdettava standardoidussa sähköisessä muodossa. Vaihdettavien tietojen tulisi käsittää erityisesti tuomioon johtaneeseen tekoon liittyvät tiedot ja tiedot tuomion sisällöstä, minkä lisäksi olisi annettava eräitä muita, tietojenvaihdon tekniseen toteutukseen liittyviä yleisiä ja teknisiä tietoja. |

310 | Oikeusperusta Ehdotuksen oikeusperustan muodostavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 31 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna Nizzan sopimuksella, ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohta. |

320 | Toissijaisuusperiaate Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska asia, jota ehdotus koskee, ei kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. |

324 | Ehdotuksessa esitetään yhteiset tekniset elementit ja standardit, joista tietokoneperusteinen rikosrekisteritietojen vaihtojärjestelmä ECRIS muodostuu, sekä muut yleiset ja teknistä toteutusta koskevat näkökohdat, jotka liittyvät rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen. Tämä tavoite voidaan saavuttaa parhaiten EU:n toiminnan avulla. |

325 | Jäsenvaltiot eivät voi itse toteuttaa niiden välistä tietokoneperusteista tiedonsiirtoa koskevia yhteisiä teknisiä standardeja eikä keskustietojärjestelmää ja käyttötukea voida organisoida yksittäisten jäsenvaltioiden toimesta. Tähän tarvitaan Euroopan unionin koordinoituja toimia. |

327 | Kuten puitepäätöksessä todetaan, jäsenvaltiot voivat itse päättää, missä vaiheessa ja millä tavoin tuomioita koskevat tiedot olisi kerättävä sekä miten kerättyjä tietoja olisi säilytettävä. Kukin jäsenvaltio vastaa täysin itsenäisesti siitä, miten se käsittelee omia rikosrekisteritietojaan ECRIS-järjestelmään osallistumista varten. Rikosrekisteritietojen vaihto säilyy jäsenvaltioiden vastuulla. |

Näin ollen ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen. |

Suhteellisuusperiaate |

331 | Tällä ehdotuksella pannaan täytäntöön eräitä puitepäätöksen säännöksiä, jotka ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Päätöksessä säädetään vähimmäistoimista, joiden avulla kansallisten rekisteritietojen välille voidaan luoda sähköinen yhteys ja kääntää niitä koneellisesti. |

Sääntelytavan valinta |

341 | Ehdotettu sääntelytapa: päätös. |

342 | Muut säädöslajit eivät soveltuisi seuraavasta syystä: Ehdotuksen tarkoituksena on luoda eurooppalainen rikosrekisteritietojen vaihtojärjestelmä, ECRIS. Toiminta kattaa tietokoneperusteisen tietojenvaihtojärjestelmän peruselementit ja standardit, muun muassa standardoidun formaatin rikosrekisteritietojen sähköistä vaihtoa varten, sekä muut rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen liittyvät yleiset ja teknistä toteutusta koskevat näkökohdat. Nämä yksityiskohtaiset tekniset eritelmät edellyttävät, että asiasta tehdään neuvoston päätös. |

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET |

401 | ECRIS-järjestelmän toteuttaminen ja käyttö vaikuttavat talousarvioon, mutta nämä kustannukset voidaan suurelta osin kattaa rikosoikeutta koskevasta erityisohjelmasta, joka on osa perusoikeuksia ja oikeusasioita koskevaa puiteohjelmaa[3]. |

5. LISÄTIEDOT |

Simulaatio, kokeiluvaihe ja siirtymäaika |

505 | Eräät pilottihankkeeseen osallistuvat jäsenvaltiot vaihtavat jo tietoja sähköisesti. Tämä ehdotus perustuu suurelta osin pilottihankkeeseen, erityisesti rikoksia ja niistä määrättäviä seuraamuksia koskevien taulukoiden osalta. |

507 | Kuten puitepäätöksessä säädetään, jäsenvaltioiden on itse päätettävä omien kehittämistoimiensa perusteella, missä vaiheessa ne liittyvät yhteiseen järjestelmään. Tämän vuoksi järjestelmä laajenee asteittain. |

510 | Yksinkertaistaminen |

511 | Ehdotuksella yksinkertaistetaan lainsäädäntöä sekä (EU:n ja kansallisten) viranomaisten hallinnollisia menettelyjä erityisesti sen vuoksi, että sen perusteella tietoja voidaan kääntää koneellisesti, jolloin säästyy kustannuksia ja aikaa. |

513 | Lisäksi sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä nopeuttaa tietojenvaihtoa ja tekee siitä järjestelmällistä, niin että sen avulla voidaan korvata aikaavievä ja epävarma tietojenvaihto paperilla. |

Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke |

531 | Ehdotuksessa säädetään, että neuvostolle ja Euroopan parlamentille on esitettävä säännöllisesti kertomus toiminnan edistymisestä. |

570 | Ehdotuksen yksityiskohtainen kuvaus Tässä jaksossa esitetään lyhyt katsaus niihin ehdotuksen tärkeimpiin artikloihin, joita ei ole käsitelty edellä. 3 artikla – Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä Tässä artiklassa vahvistetaan ECRIS-järjestelmän teknistä arkkitehtuuria, toimintaa ja käyttöä koskevat säännöt sekä määritellään sen toimintaan liittyvät, muun muassa rahoitusta koskevat vastuualueet. ECRIS-järjestelmän tietotekniikka-arkkitehtuuri perustuu hajautettuun järjestelmään. Rikosrekisteritietoja säilytetään ainoastaan jäsenvaltioiden hallinnoimissa tietokannoissa. Muiden jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin ei ole suoraa pääsyä verkossa. Pilottihankkeen yhteydessä valittiin S-TESTA-verkko yhteiseksi viestintäinfrastruktuuriksi, jonka avulla kansalliset rikosrekisterit ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä valinta vahvistetaan hankkeen alkuvaiheessa. Yhteiset protokollat, joiden avulla tietojenvaihto kansallisten rikosrekisteritietokantojen välillä tapahtuu, määritetään komiteamenettelyssä pilottihankkeen tulosten perusteella. Komissio voi tarjota näiden protokollien täytäntöönpanoa varten ohjelman, jonka avulla jäsenvaltiot voivat liittää rekisterinsä järjestelmään. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, käyttävätkö ne protokollien täytäntöönpanossa komission tarjoamaa ohjelmaa vai omia liitäntäohjelmiaan. Jäsenvaltiot vastaavat itse kansallisten rikosrekisteritietokantojen toiminnasta ja siitä, että niiden järjestelmään osallistumisesta aiheutuva tietojenvaihto toteutetaan tehokkaasti. Viestintäjärjestelmästä aiheutuvat kulut olisi katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, minkä lisäksi ECRIS-järjestelmälle voidaan myöntää tukea EU:n nykyisistä rahoitusohjelmista. 4 artikla, liitteet A ja B – Tietojen siirtoformaatti sekä rikosnimikkeitä ja seuraamuksia koskevat taulukot Tällä päätöksellä otetaan käyttöön standardoitu eurooppalainen formaatti rikostuomioita koskevien tietojen siirtämistä varten, niin että tietoja voidaan vaihtaa yhtenäisessä, sähköisessä ja helposti koneellisesti käännettävässä muodossa. Tässä artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta käyttää rikosnimikkeitä (A) ja seuraamuksia (B) koskevissa taulukoissa käytettyjä koodeja, kun ne ilmoittavat muille jäsenvaltioille tuomioista tai vastaavat niiden esittämiin tuomioita koskeviin tietopyyntöihin. Tietoja siirtäessään jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin rikosnimikkeen tai seuraamuksen alakategorian koodi asianomaisen taulukon mukaisesti. Jos rikosta tai seuraamusta ei voida luokitella mihinkään olemassa olevaan alakategoriaan, ilmoitetaan soveltuvan avoimen kategorian koodi. Jos taulukoissa mainitut, rikokseen tai seuraamukseen liittyvät lisätiedot ovat merkityksellisiä jonkin tietyn tuomion kannalta, mainitaan kutakin lisätietoa koskeva kirjainkoodi. Rikosnimikkeiden luokitusta on tulkittava sekä EU:n tasolla että kansainvälisellä tasolla jo laadittujen yhdenmukaisten yhteisten määritelmien perusteella. Taulukoiden sisältö perustuu analyysiin EU:n 27 jäsenvaltion tarpeista. Pohjana on ensisijaisesti pilottihankkeessa käytetty luokitus sekä hanke, jossa pyrittiin ryhmittelemään erilaisia kansallisia rikosnimikkeitä ja seuraamuksia. Luokituksessa on myös otettu huomioon eräiden kansallisten valtuuskuntien 12. marraskuuta 2007 pidetyssä asiantuntijakokouksessa esittämät huomautukset. 5 artikla – Kansallisia tuomioita, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevat tiedot Tässä artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot ilmoittamaan kansalliset rikosnimikkeet ja seuraamukset liitteen A ja B taulukoissa esitettyjen kategorioiden mukaisesti. Jotta yhteinen luokitus olisi kaikille ymmärrettävä ja läpinäkyvä, niiden on myös lähetettävä lyhyt kuvaus kansallisista seuraamuksista ja toimenpiteistä. Tarvittaessa on myös kuvattava lyhyesti rikoksen tunnusmerkistö, jos joitakin rikosnimikkeitä on vaikea erottaa toisistaan. Lisäksi olisi toimitettava luettelo kansallisista rikostuomioistuimista, jotta niiden nimet voidaan kääntää koneellisesti. Tässä artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot toimittamaan edellä mainitut tiedot samalla kun ne puitepäätöksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti ilmoittavat neuvostolle ja komissiolle olevansa valmiit toimittamaan tietoja standardimuodossa ja siirtämään niitä sähköisesti toisiin jäsenvaltioihin. Tämän jälkeen tietoja on päivitettävä säännöllisesti. Tiedot ovat kansallisten oikeusviranomaisten saatavilla minkä tahansa käytettävissä olevan sähköisen tiedonvälitysmenetelmän avulla, jotta voidaan varmistaa tietojen läpinäkyvyys ja keskinäinen ymmärrettävyys. 6 ja 7 artikla – Komitea, komiteamenettely ja täytäntöönpanotoimet Päätösehdotuksen 7 artiklalla perustetaan komitea, joka avustaa komissiota ECRIS-järjestelmän kehittämisessä. Päätösehdotuksen 6 artiklassa säädetään, että rikosnimikkeiden ja seuraamusten luokitustaulukoita sekä tietojenvaihdossa käytettäviä teknisiä standardeja on tarkistettava ja päivitettävä säännöllisesti. Siinä säädetään myös, että on vahvistettava tilastoja koskevat säännöt ja laadittava käsikirja, jossa esitetään tietojenvaihtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Tarkoituksena on varmistaa, että ECRIS-järjestelmän kansalliset käyttäjät ymmärtävät käsitteet ja menettelyt yhdenmukaisella tavalla. Käsikirjassa olisi käsiteltävä erityisesti rikoksentekijöiden tunnistamista koskevia sääntöjä, liitteissä A ja B lueteltujen rikosnimikkeiden ja seuraamusten luokituksen yhdenmukaista tulkintaa, ongelmallisten kansallisten rikosnimikkeiden ja seuraamusten selityksiä sekä tietojenvaihtoon liittyviä menettelyjä. Tätä varten 6 artiklassa annetaan komitean avustamalle komissiolle kaikkia näitä ECRIS-järjestelmän toimintaan ja kehittämiseen liittyviä seikkoja koskevat toimeenpanovaltuudet. Päätösehdotuksen 7 artiklassa määritellään menettely, jota noudattaen hyväksytään tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten tarvittavat toimenpiteet yhteisön lainsäädäntöön sisältyvän sääntelymenettelyn mukaisesti. |

2008/0101 (CNS)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2008/XX/YOS 11 artiklan mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen[4],

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon[5],

ottaa huomioon rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/XX/YOS[6] 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan mukaan Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen korkeatasoisen suojan antamisen kansalaisille vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella. Tämä tavoite edellyttää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat järjestelmällisesti kansallisia rikosrekisteritietoja siten, että voidaan taata tietojenvaihdon tehokkuus ja tietojen keskinäinen ymmärrettävyys.

(2) Maaliskuun 25 ja 26 päivänä 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi terrorismin torjuntaa koskevan julkilausuman, jonka mukaan rikostuomioita koskevan tietojenvaihdon parantaminen asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Eurooppa-neuvosto vahvisti tavoitteen Haagin ohjelmassa[7] ja sen täytäntöönpanoa koskevassa toimintaohjelmassa[8]. Myös 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti päätelmissään ensisijaiseksi poliittiseksi tavoitteeksi tietokoneperusteisen rikosrekisteritietojen yhdistämisen EU:n tasolla.

(3) Rikosrekisteritietojen sähköinen yhdistäminen on osa sähköistä oikeudenkäyttöä koskevaa hanketta, jonka Eurooppa-neuvosto vahvisti ensisijaiseksi tavoitteeksi useaan otteeseen vuonna 2007.

(4) Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa vuonna 1959 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen perustuva tietojenvaihto rikostuomioista, joita jäsenvaltioiden kansalaisille on annettu muissa jäsenvaltioissa, ei nykyisellään ole tehokasta. Sen vuoksi on tarpeen luoda tehokkaammat ja helppokäyttöisemmät menettelyt tällaisten tietojen vaihtamiseksi EU:n tasolla.

(5) Parhaillaan on kehitteillä pilottihanke, jonka tarkoituksena on luoda yhteys rikosrekisterien välille. Hankkeen tulokset tarjoavat arvokkaan pohjan Euroopan tasolla tapahtuvaa tietokoneperusteista tietojenvaihtoa koskevalle jatkokehitystyölle.

(6) Tämän päätöksen tarkoituksena on panna täytäntöön puitepäätöksen 2008/XX/YOS 11 artikla, niin että voidaan perustaa jäsenvaltioiden välinen tietokoneperusteinen rikostuomioita koskeva tietojenvaihtojärjestelmä ja kehittää sitä. Järjestelmän pitäisi olla sellainen, että jäsenvaltiot voivat sen avulla saada tietoa rikostuomioista helposti ymmärrettävässä muodossa. Tätä varten olisi otettava käyttöön standardoitu formaatti, jonka avulla jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset voivat vaihtaa rikostuomioita koskevia tietoja sähköisesti yhtenäistä esitystapaa noudattaen ja koneellisesti helposti käännettävissä olevassa muodossa, sekä muita keinoja tällaisen tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi.

(7) Järjestelmään tallennettavat tietokategoriat, tarkoitukset joita varten tietoja tallennetaan, tallentamisen perusteet, viranomaiset joilla on pääsy tietoihin sekä eräät henkilötietojen suojaa koskevat erityissäännöt määritellään puitepäätöksessä 2008/XX/YOS.

(8) Liitteissä olevien rikosnimike- ja seuraamuskategorioita koskevien taulukoiden tarkoituksena on helpottaa konekääntämistä ja mahdollistaa siten koodijärjestelmän avulla välitettyjen tietojen keskinäinen ymmärrettävyys. Taulukoiden sisältö perustuu 27 jäsenvaltion tarpeiden analysointiin. Analyysissa otettiin huomioon pilottihankkeessa käytetty luokitus sekä hanke, jossa pyrittiin ryhmittelemään erilaisia kansallisia rikosnimikkeitä ja seuraamuksia. Rikosnimikkeitä koskevassa taulukossa on lisäksi otettu huomioon Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla jo harmonisoidut yhteiset määritelmät sekä Eurojustin ja Europolin tietuemallit. Rikosnimikkeiden luokitusta on tulkittava sekä EU:n tasolla että kansainvälisellä tasolla jo laadittujen yhdenmukaisten yhteisten määritelmien perusteella.

(9) Jotta yhteinen luokitus olisi kaikille ymmärrettävä ja läpinäkyvä, jokaisen jäsenvaltion olisi laadittava luettelo kummankin liitteen eri kategorioihin kuuluvista kansallisista rikosnimikkeistä ja seuraamuksista sekä kansallisista rikostuomioistuimista. Näiden tietojen tulisi olla kansallisten oikeusviranomaisten saatavilla erityisesti jonkin sähköisen tietovälineen avulla.

(10) Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) perustuu hajautettuun tietotekniikka-arkkitehtuuriin. Rikosrekisteritietoja olisi säilytettävä ainoastaan jäsenvaltioiden hallinnoimissa tietokannoissa. Muiden jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin ei pitäisi olla suoraa pääsyä verkossa. Jäsenvaltioiden olisi itse vastattava kansallisten rikosrekisteritietokantojen toiminnasta ja niiden järjestelmään osallistumisesta aiheutuvan tietojenvaihdon tehokkaasta toteuttamisesta. Yhteisenä viestintäinfrastruktuurina olisi aluksi käytettävä S-TESTA-verkkoa. Yhteisestä viestintäinfrastruktuurista aiheutuvat kulut olisi katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Yhteiset protokollat, joiden avulla tietojenvaihto kansallisten rikosrekisteritietokantojen välillä tapahtuu, olisi määritettävä komiteamenettelyssä pilottihankkeen tulosten perusteella.

(11) ECRIS-järjestelmän kehittämisen nopeuttamiseksi komissio aikoo toteuttaa eräitä teknisiä toimenpiteitä auttaakseen jäsenvaltioita rikosrekisteritietokantojen välistä yhteyttä varten tarvittavan teknisen infrastruktuurin valmistelussa. Komissio voi tarjota jäsenvaltioille tätä varten tarvittavan ohjelman, jota ne voivat halutessaan käyttää sen sijaan että laatisivat yhteisten protokollien täytäntöönpanoa varten oman liitäntäohjelman.

(12) Koska tämän päätöksen tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa kansallisia rikosrekisterijärjestelmiä, tuomiojäsenvaltio ei ole velvollinen muuttamaan kansallista rikosrekisterijärjestelmäänsä siltä osin, mikä koskee tietojen käyttöä kansallisiin tarkoituksiin.

(13) Rikosnimikkeiden ja seuraamusten luokitustaulukoita sekä tietojenvaihdossa käytettäviä teknisiä standardeja olisi ilmeisesti tarkistettava ja päivitettävä säännöllisesti. Tätä koskevat toimeenpanovaltuudet on tätä varten osoitettu komissiolle, jota avustaa komitea. Tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten tarvittavien toimenpiteiden hyväksymistä varten olisi sovellettava yhteisön lainsäädännön mukaista sääntelymenettelyä soveltuvin osin.

(14) Jäsenvaltioiden rikosrekisteritietojen tietokoneperusteisen vaihdon yhteydessä olisi sovellettava rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehtyä puitepäätöstä 2008/XX/YOS[9].

(15) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa ehdotetun toiminnan tavoitetta, joka on tietokoneperusteisen järjestelmän kehittäminen rikosrekisteritietojen siirtämiseksi jäsenvaltioiden välillä, sillä se edellyttää koordinoitua toimintaa Euroopan unionin tasolla, vaan se voidaan saavuttaa paremmin Euroopan unionin tasolla, neuvosto voi toteuttaa toimenpiteitä EU:sta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun ja EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Jälkimmäisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on välttämätöntä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(16) Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla Kohde

Tällä päätöksellä perustetaan eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä, jäljempänä ’ECRIS’. Siinä myös vahvistetaan kansallisten rikosrekisteritietojen sähköisessä vaihdossa käytettävä standardoitu formaatti, joka käsittää muun muassa tuomioon johtaneeseen rikokseen ja tuomion sisältöön liittyvät tiedot sekä eräitä muita, tietojenvaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen liittyviä yleisiä ja teknisiä tietoja.

2 artiklaMääritelmät

Tässä päätöksessä käytetään puitepäätöksessä 2008/XX/YOS vahvistettuja määritelmiä.

3 artikla Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

1. ECRIS perustuu hajautettuun tietotekniikka-arkkitehtuuriin ja muodostuu seuraavista osista:

a) kunkin jäsenvaltion rikosrekisteritietokanta;

b) yhteinen viestintäinfrastruktuuri, joka toimii suojatussa verkossa;

c) liitäntäohjelma, joka on laadittu yhteensopivaksi yhteisten protokollien kanssa, niin että tietoja voidaan vaihtaa eri rikosrekisteritietokantojen välillä.

2. Liitäntäohjelma ja rikosrekisteritietojen tallentamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettujen tietokantojen toiminta kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle. Mitään rikosrekisteritietoja ei tallenneta keskitetysti. Kaikki rikosrekisteritiedot tallennetaan jäsenvaltioiden hallinnoimiin tietokantoihin.

3. Puitepäätöksen 2008/XXX/YOS 3 artiklassa tarkoitetuilla keskusviranomaisilla ei saa olla muiden jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin suoraa pääsyä verkossa. Muille jäsenvaltioille lähetettyjen rikosrekisteritietojen luottamuksellisuus ja eheys varmistetaan parhaiden käytettävissä olevien menettelyjen avulla; jäsenvaltiot valitsevat nämä menettelyt komission avulla.

4. Yhteinen viestintäinfrastruktuuri sekä sen jatkokehittely tai komission hallinnoiman vaihtoehtoisen suojatun verkon kehittäminen perustuvat S-TESTA-viestintäverkkoon (hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut).

5. Komissio tarjoaa yleisiä tuki- ja seurantapalveluja, jotta voidaan varmistaa ECRIS-järjestelmän tehokas toiminta.

6. Kukin jäsenvaltio ja komissio vastaavat itse omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat 1 kohdassa tarkoitetun ECRIS-järjestelmän osien toteuttamisesta, hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta käyttää EU:n rahoitusohjelmia sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

4 artiklaTietojen siirtoformaatti

1. Kun jäsenvaltiot toimittavat puitepäätöksen 2008/XXX/YOS 4 artiklan 2–4 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettuja tietoja, jotka koskevat rikosnimikettä tai sen oikeudellista luokitusta ja sovellettavaa lainkohtaa, niiden on käytettävä liitteessä A olevan rikosnimiketaulukon asianomaista koodia, myös koodia, joka koskee teon täyttymisastetta ja tekijän osallistumisastetta ja mahdollista osittaista tai täydellistä vapauttamista rikosoikeudellisesta vastuusta.

2. Kun jäsenvaltiot toimittavat puitepäätöksen 2008/XXX/YOS 4 artiklan 2–4 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettuja tietoja, jotka koskevat tuomion sisältöä, mukaan lukien päärangaistus ja mahdolliset oheisseuraamukset, turvaamistoimet ja tuomion täytäntöönpanon mukauttamista koskevat myöhemmät päätökset, niiden on käytettävä liitteessä B olevan seuraamustaulukon asianomaista koodia.

5 artiklaKansallisia tuomioita, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevat tiedot

1. Puitepäätöksen 2008/XXX/YOS 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen mukana on toimitettava:

a) luettelo liitteessä A olevan rikosnimiketaulukon kuhunkin kategoriaan kuuluvista kansallisista rikosnimikkeistä. Luettelossa on mainittava rikosnimike tai rikoksen oikeudellinen luokitus sekä sovellettava lainkohta. Lisäksi voidaan kuvata lyhyesti rikoksen tunnusmerkistö;

b) luettelo ja kuvaus seuraamustyypeistä ja mahdollisista oheisseuraamuksista, turvaamistoimenpiteistä ja tuomion täytäntöönpanon mukauttamista koskevista myöhemmistä päätöksistä siten kuin ne määritellään kansallisessa lainsäädännössä, liitteessä B olevan seuraamustaulukon kunkin kategorian osalta;

c) luettelo kansallisista rikostuomioistuimista.

1. Nämä ilmoitukset, joihin on liitetty 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, on toimitettava myös komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti päivitettävä 1 kohdassa tarkoitettuja luetteloita ja kuvauksia. Päivitetyt tiedot on toimitettava komissiolle.

3. Komissio saattaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kansallisten oikeusviranomaisten saataville erityisesti jonkin sähköisen tietovälineen avulla.

6 artiklaTäytäntöönpanotoimenpiteet

Seuraavista täytäntöönpanotoimenpiteistä päätetään 7 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a) ECRIS-järjestelmän teknistä kehittämistä ja toimintaa varten tarvittavat toimenpiteet, jotka voivat koskea erityisesti seuraavia:

i) tietojenvaihtoa koskevat tekniset eritelmät, mukaan luettuina turvallisuusvaatimukset ja erityisesti yhteiset protokollat;

ii) menettelyt, joiden avulla tarkistetaan, että ohjelmistosovellukset ovat teknisten eritelmien mukaisia;

iii) yhteiseen viestintäinfrastruktuuriin liittyvät seikat;

b) käsikirja, jossa vahvistetaan menettely tietojenvaihtoa varten ja käsitellään erityisesti rikoksentekijöiden tunnistamista koskevia sääntöjä sekä liitteissä A ja B lueteltujen rikosnimikkeiden ja seuraamusten luokituksen yhdenmukaista tulkintaa;

c) säännöt ECRIS-järjestelmän valvontaa varten tarvittavien tilastojen ja mahdollisten muiden, rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevien tilastojen laatimista varten, erityisesti tilastojen tyyppi ja laatimistiheys;

d) liitteisiin A ja B tehtävät muutokset.

7 artikla Komiteamenettely

1. Jos tähän artiklaan viitataan, komissiota avustaa sääntelykomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 ja 4 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

5. Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä ja antaa siitä tiedon Euroopan parlamentille.

6. Neuvosto voi päättää ehdotuksesta määräenemmistöllä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa.

Jos neuvosto on tässä määräajassa ilmaissut määräenemmistöllä vastustavansa ehdotusta, komissio tarkastelee sitä uudelleen. Se voi tehdä neuvostolle muutetun ehdotuksen, tehdä ehdotuksensa uudelleen tai antaa perustamissopimukseen perustuvan säädösehdotuksen.

Jos neuvosto ei ole tässä määräajassa antanut ehdotettua täytäntöönpanosäädöstä eikä ilmoittanut vastustavansa ehdotusta täytäntöönpanotoimenpiteiksi, komissio antaa ehdotetun täytäntöönpanosäädöksen.

8 artiklaKertomus

1. Komission yksiköt laativat säännöllisesti kertomuksen rikosrekisteritietojen vaihdosta jäsenvaltioiden välillä erityisesti järjestelmän keräämien tietojen pohjalta laadittujen tilastojen perusteella ja ensimmäisen kerran vuoden kuluttua puitepäätöksen 2008/XX/YOS 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen esittämisestä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot, joita se tarvitsee 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi.

9 artiklaTäytäntöönpano ja määräajat

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet puitepäätöksen 2008/XX/YOS 11 artiklan 6 artiklassa tarkoitetussa määräajassa.

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä 4 artiklassa tarkoitettua formaattia ja noudatettava tässä päätöksessä vahvistettuja menettelyjä tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi puitepäätöksen 2008/XX/YOS 11 artiklan 5 kohdassa mainitusta päivästä alkaen.

10 artikla Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tehty Brysselissä […]

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja […]

LIITE A Rikosnimikkeiden luokittelua koskeva yhteinen taulukko

Lisätiedot |

Täyttymisaste: | Täytetty teko | Ø |

Yritys | A |

Osallisuus: | Päätekijä | Ø |

Avunanto | H |

Yllytys | I |

Vapauttaminen rikosoikeudellisesta vastuusta: | Syyntakeeton tai alentuneesti syyntakeinen | S |

Koodi | RIKOSNIMIKKEIDEN LUOKITTELU |

0100 00 avoin kategoria | KANSAINVÄLISEN RIKOSTUOMIOISTUIMEN TUOMIOVALTAAN KUULUVAT RIKOKSET |

0101 00 | Kansanmurha |

0102 00 | Rikokset ihmisyyttä vastaan |

0103 00 | Sotarikokset |

0200 00 avoin kategoria | RIKOLLISJÄRJESTÖN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN |

0201 00 | Rikollisjärjestön johtaminen |

0202 00 | Tietoinen osallistuminen rikollisjärjestön rikolliseen toimintaan |

0203 00 | Tietoinen osallistuminen rikollisjärjestön ei-rikolliseen toimintaan |

0300 00 avoin kategoria | TERRORISMI |

0301 00 | Terroristiryhmän johtaminen |

0302 00 | Tietoinen osallistuminen terroristiryhmän toimintaan |

0303 00 | Terroritoimintaan liittyvät rikokset[10] |

0304 00 | Terrorismin rahoittaminen |

0305 00 | Terrorismirikokset[11] |

0400 00 avoin kategoria | IHMISKAUPPA |

0401 00 | Työvoiman tai palvelujen hyväksikäyttötarkoituksessa |

040200 | Prostituutiota tai muuta seksuaalista hyväksikäyttöä varten |

0403 00 | Elinten tai kudosten poistamista varten |

0404 00 | Orjuuteen tai vastaaviin olosuhteisiin tai pakkotyöhön alistamista varten |

0405 00 | Muita tarkoituksia varten |

0406 00 | Alaikäisen työvoiman tai palvelujen hyväksikäyttötarkoituksessa |

0407 00 | Alaikäisen prostituutiota tai muuta seksuaalista hyväksikäyttöä varten |

0408 00 | Alaikäisen elinten tai kudosten poistamista varten |

0409 00 | Alaikäisen orjuuteen tai vastaaviin olosuhteisiin tai pakkotyöhön alistamista varten |

0500 00 avoin kategoria | AMPUMA-ASEET, NIIDEN OSAT JA KOMPONENTIT, AMPUMATARVIKKEET JA RÄJÄHTEET |

0501 00 | Laiton valmistaminen |

0502 00 | Laiton kauppa kansallisella tasolla |

0503 00 | Laiton vienti tai tuonti |

0504 00 | Luvaton hallussapito tai käyttö |

0600 00 avoin kategoria | YMPÄRISTÖN VAHINGOITTAMINEN |

0601 00 | Suojeltujen eläin- ja kasvilajien tuhoaminen tai vahingoittaminen |

0602 00 | Pilaantumista aiheuttavien aineiden tai ionisoivan säteilyn laittomat päästöt ilmaan, maaperään tai veteen |

0603 00 | Jätteisiin ja erityisesti vaarallisiin jätteisiin liittyvät rikokset |

0604 00 | Suojeltujen eläin- ja kasvilajien tai niiden osien laittomaan kauppaan liittyvät rikokset |

0605 00 | Hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laittomaan kauppaan liittyvät rikokset |

0606 00 | Ydinmateriaalien ja muiden vaarallisten radioaktiivisten aineiden laittomaan kauppaan liittyvät rikokset |

0607 00 | Otsonikerrosta heikentävien aineiden laiton kauppa |

0608 00 | Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen |

0700 00 avoin kategoria | HUUMAUSAINEISIIN JA NIIDEN ESIASTEISIIN LIITTYVÄT JA MUUT KANSANTERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET |

0701 00 | Muuhun kuin ainoastaan omaan käyttöön tarkoitettujen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden ja niiden esiasteiden laittomaan kauppaan liittyvät rikokset |

0702 00 | Huumausaineiden laiton käyttö ja hankinta, hallussapito, valmistus ja tuotanto ainoastaan omaan käyttöön |

0703 00 | Huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittoman käytön edistäminen tai yllytys siihen |

0704 00 | Muut kuin huumausaineisiin tai ympäristörikollisuuteen liittyvät kansanterveyteen kohdistuvat rikokset |

0800 00 avoin kategoria | HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET |

0801 00 | Surma |

0802 00 | Murha |

0803 00 | Kuolemantuottamus |

0804 00 | Lapsensurma |

0805 00 | Laiton abortti |

0806 00 | Surmaaminen uhrin pyynnöstä |

0807 00 | Itsemurhaan liittyvät rikokset |

0808 00 | Kuolemaan johtava ruumiillinen väkivalta |

0809 00 | Vaikean ruumiinvamman, kosmeettisen haitan tai pysyvän vamman aiheuttaminen |

0810 00 | Vaikean ruumiinvamman, kosmeettisen haitan tai pysyvän vamman tuottamuksellinen aiheuttaminen |

0811 00 | Vammantuottamus |

0812 00 | Tuottamuksellinen vammantuottamus |

0813 00 | Hengenvaaraan saattaminen tai altistaminen vaikean ruumiinvamman aiheutumiselle |

0814 00 | Kidutus |

0815 00 | Pelastustoimen laiminlyönti |

0816 00 | Ilman lupaa tai suostumusta tehtyyn elimen tai kudoksen poistamiseen liittyvät rikokset |

0817 00 | Ihmisten elinten ja kudosten laittomaan kauppaan liittyvät rikokset |

0900 00 avoin kategoria | HENKILÖKOHTAISEEN VAPAUTEEN, IHMISARVOON JA MUIHIN SUOJATTUIHIN ETUIHIN KOHDISTUVAT RIKOKSET, RASISMI JA MUUKALAISVIHA MUKAAN LUETTUINA |

0901 00 | Ihmisryöstö, laiton vapaudenriisto |

0902 00 | Viranomaisen suorittama laiton pidätys tai säilöönotto |

0903 00 | Panttivangin ottaminen |

0904 00 | Ilma-aluksen tai aluksen kaappaus |

0905 00 | Solvaus, herjaus, kunnianloukkaus |

0906 00 | Uhkaus |

0907 00 | Pakottaminen, painostus ja psykologinen tai emotionaalinen häirintä tai väkivalta |

0908 00 | Kiristys |

0909 00 | Törkeä kiristys |

0910 00 | Yksityisyyden loukkaus ja henkilötietojen suojaan kohdistuvat rikokset |

0911 00 | Tietojen tai viestien laiton sieppaus (viestintäsalaisuuden loukkaus) |

0912 00 | Syrjintä sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella |

0913 00 | Julkiseen rotusyrjintään yllyttäminen |

0914 00 | Rotuvihaan yllyttäminen |

1000 00 avoin kategoria | SEKSUAALIRIKOKSET |

1001 00 | Raiskaus |

1002 00 | Törkeä raiskaus[12] (muu kuin alaikäisen raiskaus) |

1003 00 | Pakottaminen seksuaaliseen tekoon |

1004 00 | Paritus (prostituution tai muun sukupuolisen teon yhteydessä) |

1005 00 | Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen |

1006 00 | Sukupuolinen häirintä |

1007 00 | Seksuaalipalvelujen tarjoaminen (prostituoitu) |

1008 00 | Insesti |

1009 00 | Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö[13] |

1010 00 | Sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviin lasta esittäviin kuviin liittyvät rikokset |

1011 00 | Alaikäisen raiskaus[14] |

1012 00 | Alaikäisen pakottaminen seksuaaliseen tekoon[15] |

1100 00 avoin kategoria | PERHEOIKEUTEEN LIITTYVÄT RIKOKSET |

1101 00 | Perheväkivalta |

1102 00 | Kaksinnaiminen |

1103 00 | Elatusvelvollisuuden laiminlyönti |

1104 00 | Alaikäisen tai vammaisen heitteillepano tai hylkääminen |

1105 00 | Lapsen ja vanhemman tapaamisoikeutta koskevan määräyksen laiminlyönti (lasta ei tuoda tapaamiseen tai lapsen omavaltainen huostaanotto) |

1200 00 avoin kategoria | RIKOKSET VALTIOTA, YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ, OIKEUDENKÄYTTÖÄ TAI VIRANOMAISIA VASTAAN |

1201 00 | Vakoilu |

1202 00 | Valtiopetos tai maanpetos |

1203 00 | Vaaleihin ja kansanäänestykseen kohdistuvat rikokset |

1204 00 | Valtionpäämiehen henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset |

1205 00 | Valtioon, kansakuntaan tai valtion symboleihin kohdistuva loukkaus |

1206 00 | Viranomaiseen kohdistuva loukkaus tai viranomaisen vastustaminen |

1207 00 | Viranomaisen kiristäminen, pakottaminen tai painostus |

1208 00 | Väkivalta viranomaisen edustajaa kohtaan |

1209 00 | Yleisen järjestyksen loukkaamiseen liittyvät rikokset |

1210 00 | Väkivaltainen käyttäytyminen urheilutapahtuman yhteydessä |

1211 00 | Alkoholin tai huumausaineiden väärinkäyttö |

1212 00 | Rikokset oikeudenkäyttöä vastaan, perättömän lausuman esittäminen, väärän valan antaminen |

1213 00 | Väärien henkilötietojen antaminen tai esiintyminen viranomaisena |

1300 00 avoin kategoria | JULKISEEN OMAISUUTEEN TAI YLEISEEN ETUUN KOHDISTUVAT RIKOKSET |

1301 00 | Verorikokset |

1302 00 | Tullirikokset |

1303 00 | Julkisista varoista myönnettäviin etuuksiin, sosiaaliturvaan tai perhe-etuuksiin kohdistuva petos |

1304 00 | EU:n varoista myönnettäviin etuuksiin tai lisiin kohdistuva petos |

1305 00 | Laittomaan uhkapeliin liittyvät rikokset |

1306 00 | Julkisten tarjouskilpailumenettelyjen estäminen |

1307 00 | Virkamiehen tai julkisessa virassa olevan henkilön aktiivinen tai passiivinen korruptio |

1308 00 | Virkamiehen suorittama kavallus tai varojen tai muun omaisuuden väärinkäyttö |

1309 00 | Virka-aseman väärinkäyttö |

1400 00 avoin kategoria | TALOUTEEN JA KAUPPAAN LIITTYVÄT RIKOKSET |

1401 00 | Konkurssi |

1402 00 | Yrityksen omaisuuden kavaltaminen tai salaaminen tai sen velkojen laiton lisääminen |

1403 00 | Vilpillinen maksukyvyttömyys |

1404 00 | Kilpailusääntöjen rikkominen |

1405 00 | Luottamuksen väärinkäyttö |

1406 00 | Rikoksesta saadun hyödyn pesu |

1407 00 | Aktiivinen tai passiivinen korruptio yksityissektorilla |

1408 00 | Petos yksityissektorilla[16] |

1409 00 | Teollis- ja tekijänoikeuden piiriin kuuluvien tuotteiden väärentäminen ja piratismi |

1410 00 | Salassapitorikos |

1411 00 | Ns. sisäpiirikaupat |

1500 00 avoin kategoria | OMAISUUSRIKOKSET |

1501 00 | Varkaus |

1502 00 | Törkeä varkaus |

1503 00 | Murtovarkaus |

1504 00 | Ryöstö |

1505 00 | Aseellinen ryöstö |

1506 00 | Järjestäytyneen rikollisjoukon tekemä ryöstö |

1507 00 | Myymälävarkaus |

1508 00 | Luvaton käyttöönotto |

1509 00 | Energian luvaton haltuunotto tai siirtäminen |

1510 00 | Petos, mukaan luettuna huijaus |

1511 00 | Varastettujen ajoneuvojen kauppa |

1512 00 | Varastetun tavaran kauppa (muiden kuin ajoneuvojen) |

1513 00 | Kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa |

1600 00 avoin kategoria | ESINEVAHINKOJEN AIHEUTTAMINEN |

1601 00 | Vahingonteko |

1602 00 | Laiton omaisuuden tuhoaminen |

1603 00 | Tuhotyö |

1604 00 | Tuhopoltto |

1605 00 | Törkeä tuhopoltto |

1606 00 | Omaisuuden tahallinen tuhoaminen tulipalon avulla |

1607 00 | Tuottamuksellinen omaisuuden tuhoaminen tulipalon avulla |

1700 00 avoin kategoria | TIETOJÄRJESTELMIIN KOHDISTUVAT RIKOKSET |

1701 00 | Laiton tunkeutuminen tietojärjestelmään |

1702 00 | Laiton järjestelmän häirintä |

1703 00 | Laiton datan vahingoittaminen |

1704 00 | Tietokonerikokset mahdollistavien laitteiden tai datan tuotanto, hallussapito tai laiton kauppa |

1800 00 avoin kategoria | MAKSUVÄLINEVÄÄRENNYKSET |

1801 00 | Rahan, muun muassa euron, väärentäminen |

1802 00 | Muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan väärentäminen |

1803 00 | Julkisten fidusiaaristen asiakirjojen väärentäminen |

1804 00 | Väärennetyn rahan, muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan tai väärennettyjen julkisten fidusiaaristen asiakirjojen liikkeeseen laskeminen tai käyttäminen |

1805 00 | Rahan tai julkisten fidusiaaristen asiakirjojen väärentämiseen käytettävän välineen hallussapito |

1900 00 avoin kategoria | JULKISTEN TAI HALLINNOLLISTEN ASIAKIRJOJEN VÄÄRENTÄMINEN TAI ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN VIRKAMIEHEN TAI VIRANOMAISEN TOIMESTA |

1901 00 | Julkisen tai hallinnollisen asiakirjan väärentäminen yksityishenkilön toimesta |

1902 00 | Asiakirjan väärentäminen virkamiehen tai viranomaisen toimesta |

1903 00 | Väärennetyn julkisen tai hallinnollisen asiakirjan toimittaminen tai hankkiminen; väärennetyn asiakirjan toimittaminen tai hankkiminen virkamiehen tai viranomaisen toimesta |

1904 00 | Väärennetyn julkisen tai hallinnollisen asiakirjan käyttäminen |

1905 00 | Julkisen tai hallinnollisen asiakirjan väärentämiseen käytettävän välineen hallussapito |

2000 00 avoin kategoria | TIELIIKENNERIKOKSET |

2001 00 | Tieliikenteen vaarantaminen |

2002 00 | Ylinopeus |

2003 00 | Ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena |

2004 00 | Ajoneuvon kuljettaminen ilman ajokorttia tai ajokiellon aikana |

2005 00 | Ajoneuvon kuljettaminen ilman turvavöitä tai lasten turvaistuinta |

2006 00 | Liikennepako |

2007 00 | Liikennetarkastuksen välttäminen |

2008 00 | Maantiekuljetuksiin liittyvät rikokset, muun muassa ajo- ja lepoaikoja sekä vaarallisia aineita koskevien säännösten rikkominen |

2100 00 avoin kategoria | TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÖN KOHDISTUVAT RIKOKSET |

2101 00 | EU:n kansalaisen laiton työhönotto |

2102 00 | Kolmannen maan kansalaisen laiton työhönotto |

2103 00 | Palkkausta ja sosiaaliturvamaksuja koskevat rikokset |

2104 00 | Työoloja sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat rikokset |

2105 00 | Ammattiin pääsyä tai ammatinharjoittamista koskevat rikokset |

2106 00 | Työaikasuojelurikokset |

2107 00 | Muut rikokset, jotka kohdistuvat työntekijöiden oikeuksiin, muun muassa työntekijöiden järjestäytymisvapauteen |

2200 00 avoin kategoria | MAAHANMUUTTOLAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT RIKOKSET |

2201 00 | Laiton maahantulo tai maassa oleskelu |

2202 00 | Laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen |

2300 00 avoin kategoria | ASEVELVOLLISUUSLAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT RIKOKSET |

2400 00 avoin kategoria | MUUT RIKOKSET |

LIITE BSeuraamusten luokittelua koskeva yhteinen taulukko

Koodi | SEURAAMUSTEN LUOKITTELU |

1000 avoin kategoria | VAPAUSRANGAISTUS |

1001 | Vankeusrangaistus aikuisille |

1002 | Vankeusrangaistus alaikäisille |

1003 | Elinikäinen vankeusrangaistus |

2000 avoin kategoria | VAPAUDENRAJOITUS |

2001 | Kielto mennä tiettyihin paikkoihin |

2002 | Kielto matkustaa ulkomaille |

2003 | Kielto oleskella tietyissä paikoissa |

2004 | Kielto mennä joukkotapahtumiin |

2005 | Lähestymiskielto (kielto ottaa yhteyttä tiettyihin henkilöihin keinolla millä tahansa) |

2006 | Sähköinen valvonta[17] |

2007 | Määräys olla tietyssä paikassa |

3000 avoin kategoria | KIELTO KÄYTTÄÄ TIETTYÄ OIKEUTTA |

3001 | Kielto toimia tietyssä tehtävässä |

3002 | (Määräaikainen) kielto toimia julkisessa tehtävässä tai tulla nimitetyksi julkiseen tehtävään |

3003 | Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden menettäminen (määräajaksi) |

3004 | Kielto tehdä julkishallinnollisia sopimuksia |

3005 | Tukikelpoisuuden menettäminen |

3006 | Ajoluvan peruuttaminen[18] |

3007 | Ajokielto (määräaikainen) |

3008 | Kielto kuljettaa tiettyjä ajoneuvoja |

3009 | Lapsen huoltajuuden menettäminen (pysyvästi / määräajaksi) |

3010 | Menetetty (pysyvästi / määräajaksi) oikeus toimia oikeudenkäyntimenettelyssä asiantuntijana / valaehtoisena todistajana / lautamiehenä |

3011 | Menetetty (pysyvästi / määräajaksi) oikeus toimia oikeudellisena edustajana[19] |

3012 | Menetetty (pysyvästi / määräajaksi) oikeus kunniamerkkiin tai arvonimeen |

3013 | Kielto harjoittaa ammatillista, kaupallista tai yhteiskunnallista toimintaa |

3014 | Kielto työskennellä tai toimia alaikäisten parissa |

3015 | Määräys sulkea laitos |

3016 | Ampuma-aseen kanto- ja hallussapitokielto |

3017 | Metsästys- tai kalastusluvan peruuttaminen |

3018 | Kielto kirjoittaa sekkejä tai käyttää maksu- tai luottokortteja |

3019 | Eläintenpitokielto |

4000 avoin kategoria | MAAHANTULOKIELTO TAI MAASTAPOISTAMINEN |

4001 | Maahantulokielto |

4002 | Maastapoistaminen |

5000 avoin kategoria | HENKILÖKOHTAISET VELVOLLISUUDET |

5001 | Suostumus lääkehoitoon |

5002 | Suostumus osallistua sosiaaliseen kasvatusohjelmaan |

5003 | Velvollisuus olla perheen huollettavana / valvonnassa |

5004 | Alaikäisille tarkoitetut kasvatustoimenpiteet |

5005 | Sosiaalis-oikeudellinen koeaika |

5006 | Koulutus- tai työvelvoite |

5007 | Velvollisuus antaa oikeusviranomaisille määrätyt tiedot |

5008 | Velvoite julkistaa tuomio |

6000 avoin kategoria | HENKILÖKOHTAISEEN OMAISUUTEEN KOHDISTUVAT RANGAISTUKSET |

6001 | Menetetyksi tuomitseminen |

6002 | Rakennusten ja rakennelmien purku |

6003 | Ennalleen palauttaminen |

7000 avoin kategoria | LAITOKSEEN MÄÄRÄÄMINEN |

7001 | Psykiatriseen hoitoon määrääminen |

7002 | Vieroitushoitoon määrääminen |

7003 | Aikuisten kasvatuslaitokseen määrääminen |

7004 | Alaikäisten kasvatuslaitokseen määrääminen |

8000 avoin kategoria | TALOUDELLISET SEURAAMUKSET |

8001 | Sakko |

8002 | Päiväsakko[20] |

8003 | Tietylle saajalle maksettava sakko[21] |

9000 avoin kategoria | TYÖRANGAISTUS |

9001 | Yhdyskuntapalvelu tai työrangaistus |

1000 avoin kategoria | SOTILASRANGAISTUKSET |

1001 | Sotilasarvon menettäminen[22] |

1002 | Erottaminen ammattisotilaan uralta |

1003 | Sotilaalle määrätty vankeusrangaistus |

1100 avoin kategoria | RANGAISTUKSESTA VAPAUTTAMINEN / TUOMION TÄYTÄNTÖÖNPANON LYKKÄÄMINEN, VAROITUS |

1200 avoin kategoria | MUUT SEURAAMUKSET |

Lisätiedot |

ø | Rangaistus |

m | Toimenpide |

a | Ehdollinen rangaistus / toimenpiteen täytäntöönpanon lykkääminen[23] |

b | Osittain ehdollinen rangaistus / toimenpiteen täytäntöönpanon osittainen lykkääminen[24] |

c | Ehdollinen rangaistus / toimenpiteen täytäntöönpanon lykkääminen, johon liittyy koeaika / valvonta[25] |

d | Osittain ehdollinen rangaistus / toimenpiteen täytäntöönpanon osittainen lykkääminen, johon liittyy koeaika / valvonta[26] |

e | Rangaistuksen / toimenpiteen muuntaminen |

f | Vaihtoehtoinen rangaistus / toimenpide, joka määrätään siltä varalta, että pääasiallista rangaistusta ei noudateta |

g | Rangaistuksen / toimenpiteen täytäntöönpanon lykkäämisen peruuttaminen |

h | Tästä seuraava kokonaisrangaistuksen muodostaminen[27] |

i | Rangaistuksen / toimenpiteen täytäntöönpanon keskeyttäminen/siirtäminen myöhemmäksi[28] |

j | Rangaistuksesta vapauttaminen |

k | Lykätystä rangaistuksesta vapauttaminen |

l | Rangaistuksen päättyminen |

n | Armahdus |

o | Yleinen armahdus |

p | Ehdonalainen vapauttaminen (henkilön vapauttaminen ennen tuomion täytäntöönpanon päättymistä tietyin ehdoin) |

q | Rehabilitointi (rangaistuksen poistaminen rikosrekisteristä muita kuin oikeudellisia menettelyjä varten) |

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. EHDOTUKSEN NIMI:

Neuvoston päätös eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2008/XX/YOS 11 artiklan mukaisesti

2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ

Toimintalohko(t) sekä toiminto/toiminnot:

Siviili- ja rikosoikeus – 18 06 –

3. BUDJETTIKOHDAT

3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat)) ja budjettinimikkeet:

18 06 06 – Rikosoikeus

3.2. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

2009 – 2013

3.3. Budjettitiedot:

Budjettikohta | Menolaji | Uusi | EFTA osallistuu | Ehdokasmaat osallistuvat | Rahoituskehyksen otsake |

Pakoll. | EI-JM[29] | EI | EI | KYLLÄ/EI | nro 3a |

4. YHTEENVETO RESURSSEISTA

4.1. Taloudelliset resurssit

4.1.1. Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM)

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Menolaji | Kohdan nro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Yht. |

Toimintamenot[30] |

Maksusitoumusmäärärahat (MSM) | 8.1. | a | 0,593 | 1,204 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 5,451 |

Maksumäärärahat (MM) | b | 0,300 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,051 | 5,451 |

Viitemäärään sisältyvät hallintomenot[31] |

Tekninen ja hallinnollinen apu (EI-JM) | 8.2.4. | c |

VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ |

Maksusitoumusmäärärahat | a+c | 0,593 | 1,204 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 5,451 |

Maksumäärärahat | b+c | 0,300 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,051 | 5,451 |

Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään[32] |

Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EI-JM) | 8.2.5. | d | 0,585 | 0,585 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 2,342 |

Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EI JM) | 8.2.6. | e | 0,094 | 0,094 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,436 |

Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä |

MSM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina | a+c+d+e | 1,272 | 1,883 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 8,229 |

MM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina | b+c+d+e | 0,979 | 1,679 | 1,455 | 1,355 | 1,355 | 1,406 | 8,229 |

Tiedot yhteisrahoituksesta

Jos ehdotukseen liittyy jäsenvaltioilta tai muilta elimiltä (jotka on ilmoitettava) saatavaa osarahoitusta, seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kyseisen osarahoituksen arvioitu määrä (rivejä voidaan lisätä, jos rahoitusta saadaan useilta elimiltä):

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Rahoitukseen osallistuva elin | Vuosi n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 ja myöh. | Yht. |

f | - | - | - | - | - | - | - |

MSM YHTEENSÄ yhteisrahoitus mukaan luettuna | a+c+d+e+f |

4.1.2. Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa

( Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen.

( Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

( Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen[33] määräysten soveltamista (ts. joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista).

4.1.3. Vaikutukset tuloihin

( Vaikutukset tuloihin

( Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin:

milj. euroa (yhden desimaalin tarkkuudella)

Ennen toteutusta [vuosi n-1] | Toteutuksen jälkeen |

Henkilöstön määrä yhteensä | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET

5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Pääasiallinen tarve, johon olisi vastattava mahdollisimman pian, on rikostuomioita koskevan tietojenvaihdon parantaminen jäsenvaltioiden välillä. Neuvosto on tehnyt tätä varten puitepäätöksen 2008/XXX/YOS rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä, jäljempänä ’puitepäätös’.

5.2. Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut

Ehdotuksella pannaan täytäntöön puitepäätöksen 11 artikla perustamalla eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS). Ehdotuksessa esitetään yhteiset tekniset elementit ja standardit, joista tietokoneperusteinen rikosrekisteritietojen vaihtojärjestelmä ECRIS muodostuu, sekä muut yleiset ja teknistä toteutusta koskevat näkökohdat, jotka liittyvät rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen. Nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa yhteisön toimien avulla.

Jäsenvaltiot eivät voi itse riittävällä tavalla toteuttaa niiden välistä tietokoneperusteista tiedonsiirtoa koskevia yhteisiä teknisiä standardeja eivätkä keskustietojärjestelmää ja käyttötukea. Tämä edellyttää koordinoituja toimenpiteitä yhteisön tasolla.

5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa

1. perustetaan ECRIS-järjestelmä, jonka avulla kaikkien 27 jäsenvaltion kansalliset rikosrekisterit voivat olla yhteydessä toisiinsa;

2. valvotaan ECRIS-järjestelmän toimintaa ja annetaan jäsenvaltioille tukea;

3. ylläpidetään ja kehitetään ECRIS-järjestelmää.

5.4. Toteutustapa (alustava)

( Keskitetty hallinnointi

( komissio hallinnoi suoraan

( hallinnointivastuu siirretään

( toimeenpanovirastoille

( varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen perustamille elimille

( kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä suorittaville yhteisöille

( Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi

( jäsenvaltioiden kanssa

( kolmansien maiden kanssa

( Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava)

Huomautukset:

ECRIS perustuu hajautettuun tietotekniikka-arkkitehtuuriin, johon kuuluvat jäsenvaltioiden kansalliset rikosrekisteritietokannat, suojatun verkkoympäristön tarjoava yhteinen viestintäinfrastruktuuri sekä liitäntäohjelma. Tätä varten komissio ottaa käyttöön erityyppisiä toimia:

- avustukset eli kansallisten ja valtioiden rajat ylittäviin toimiin myönnettävä yhteisrahoitus

- julkiset hankintasopimukset, jotka on tehtävä.

6. SEURANTA JA ARVIOINTI

6.1. Seurantamenettely

ECRIS-järjestelmä toimii hajautetusti. Tiettyjä toimia toteutetaan ainoastaan jäsenvaltioissa, mutta tämän päätöksen 3 artiklan 5 kohdan nojalla komissiolla on velvollisuus valvoa ECRIS-järjestelmän toimintaa. Tämän velvollisuuden noudattamista varten komission on saatava käyttöönsä tarvittavat tilasto- ja muut tiedot.

6.2. Arviointimenettely

6.2.1. Ennakkoarviointi:

Useimmat tässä ehdotuksessa mainitut tekniset toimenpiteet ovat jo sisältyneet pilottihankkeeseen ( Network of Judicial Registers , NJR), jonka eräät jäsenvaltiot ovat onnistuneesti toteuttaneet. Tämän vuoksi ei ole tarkoitus suorittaa muuta ennakkoarviointia.

6.2.2. Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta):

Ehdotuksen 6 artiklan nojalla kaikki täytäntöönpanotoimet, jotka koskevat rikosrekisteritietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, on annettava sääntelymenettelyllä. Menettelyssä on keskeinen asema erityisellä komitealla, jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komitealla on velvollisuus ottaa huomioon aiemmat kokemukset.

6.2.3. Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit:

Ehdotuksen 8 artiklan mukaisesti komissiolla on velvollisuus esittää säännöllisesti kertomus rikosrekisteritietojen vaihdosta jäsenvaltioiden välillä.

7. Petostentorjunta

Avustussopimuksiin sisällytetään petostentorjuntaa koskevat vakiolausekkeet. Yhteisön lainsäädännön nojalla niihin ei tarvitse sisällyttää petostentorjuntatoimia koskevaa lausuntoa.

8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA

8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset

Maksusitoumusmäärärahoina, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

Virkamiehet tai väliaikaiset toimihenkilöt[37] (XX 01 01) | A*/AD | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

B*, C*/AST | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö[38] |

Momenteilta XX 01 04/05 rahoitettava muu henkilöstö[39] |

YHTEENSÄ | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

8.2.2. Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus

Yksi AD1 virkamies, jonka työpanoksesta 50 % kuluu hankkeen koordinointiin, mukaan luettuina kaikki puitepäätöksen ja erityisesti tämän ehdotuksen täytäntöönpanoon liittyvät oikeudelliset, tekniset ja organisointiin liittyvät toimenpiteet.

Yksi kokoaikainen AD2 virkamies, joka käsittelee kaikki tähän ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat.

Yksi kokoaikainen AD3 virkamies, joka hallinnoi tämän ehdotuksen tekniseen toteuttamiseen liittyvää tietotekniikkaprojektia.

Yksi AD4 virkamies, jonka työpanoksesta 50 % kuluu hankkeen täytäntöönpanoon liittyvien teknisten ja rahoitukseen liittyvien näkökohtien hoitamiseen.

Yksi kokoaikainen AD5 virkamies, joka avustaa hankkeen täytäntöönpanoon liittyvien teknisten ja oikeudellisten näkökohtien hoitamisessa.

Yksi kokoaikainen AST1 virkamies, joka tukee hankkeen toteuttamista sihteerin tehtävässä.

Tämän verran resursseja tarvittaneen kahden ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana. Sen jälkeen resurssien tarve vähenee.

8.2.3. Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö)

( Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet

( Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta n koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet

( Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet

( Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely)

( Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly toimintastrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn

8.2.4. Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot)

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Budjettikohta (numero ja nimi) | Vuosi n | Vuosi n + 1 | Vuosi n + 2 | Vuosi n + 3 | Vuosi n + 4 | Vuosi n+5 ja myöh. | YHT. |

Muu tekninen ja hallinnollinen apu |

- sisäinen |

- ulkoinen |

Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä |

8.2.5. Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Laji | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ja myöh. |

Virkamiehet ja tilapäiset toimihenkilöt (XX 01 01) | 0,585 | 0,585 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |

Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne) (budjettikohta ilmoitettava) |

Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 0,585 | 0,585 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |

Laskelma – virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Laskelma – momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö

8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ja myöh. | YHT. |

XX 01 02 11 01 – Virkamatkat | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,033 |

XX 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset |

XX 01 02 11 03 – Komiteoiden kokoukset[41] | 0,094 | 0,094 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,436 |

XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset |

XX 01 02 11 05 – Tietojärjestelmät |

2 Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 02 11) |

3 Muut hallintomenojen kaltaiset menot (eritellään budjettikohdittain) |

Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 0,097 | 0,100 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,469 |

Laskelma – Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään

[1] IALS:n (Institute of Advanced Legal Studies) Falcone-ohjelman (2000/FAL/168) puitteissa vuonna 2001 toteuttama tutkimus ja IRCP:n (Institute for International Research on Criminal Policy) Grotius-ohjelman (2001/GRP/024) puitteissa vuonna 2002 toteuttama tutkimus.

[2] Maaliskuussa 2008 pilottihankkeessa olivat mukana Belgia, Tšekki, Saksa, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Slovakia, Slovenia, Puola, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta. Näistä Belgia, Tšekki, Saksa, Espanja, Ranska ja Luxemburg osallistuivat sähköiseen tietojenvaihtoon.

[3] EUVL L 58, 24.2.2007.

[4] EUVL C […], […], s. […].

[5] EUVL C […], […], s. […].

[6] EUVL L […], […], s. […].

[7] EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

[8] EUVL C 198, 12.8.2005, s. 1.

[9] EUVL L […], […], s. […].

[10] Ks. ehdotus neuvoston puitepäätökseksi terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2002/475/YOS) muuttamisesta.

[11] Ks. terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehty neuvoston puitepäätös (2002/475/YOS) ja terrorismin ehkäisemisestä 16 päivänä toukokuuta 2005 tehty Euroopan neuvoston yleissopimus.

[12] Esimerkiksi erityisen raa’asti tehty raiskaus.

[13] Muu kuin insesti.

[14] Muu kuin insesti.

[15] Muu kuin insesti.

[16] Esimerkiksi luotto- tai vakuutuspetos.

[17] Laite voidaan sijoittaa kiinteästi tai se voi olla henkilön mukana.

[18] Lupaa on haettava uudelleen.

[19] Tässä tarkoitetaan oikeustoimikelpoisuutensa menettäneen tai alaikäisen henkilön oikeudellista edustajaa.

[20] Sakon suuruus määritellään päiväkohtaisina määrinä.

[21] Esimerkiksi tietylle laitokselle, järjestölle, säätiölle tai uhrille.

[22] Sotilasarvon alentaminen.

[23] Rangaistuksen täytäntöönpano on mahdollista välttää.

[24] Rangaistuksen täytäntöönpano on mahdollista välttää.

[25] Rangaistuksen täytäntöönpano on mahdollista välttää.

[26] Rangaistuksen täytäntöönpano on mahdollista välttää.

[27] Tilanne, jossa yhdellä yhdistetyllä rangaistuksella katetaan useita rikoksia, joiden perusteella on annettu aiemmin yksi tai useita oikeudellisia tuomioita.

[28] Rangaistuksen täytäntöönpanoa ei ole mahdollista välttää.

[29] Jaksottamattomat määrärahat (EI-JM).

[30] Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01.

[31] Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04.

[32] Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05.

[33] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

[34] Taulukkoon lisätään sarakkeita, jos toiminnan kesto ylittää kuusi vuotta.

[35] 5 artiklan 2 kohta ilmoitusten kerääminen4 artiklan 3 kohta kansallisten luettelojen kerääminen4 artiklan 4 kohta kansallisten luettelojen kerääminen ja julkaiseminen5 artiklan 3 kohta S-TESTA-verkoston käyttöönotto5 artiklan 4 kohta seuranta ja tuki.

[36] Ensimmäinen toimintavuosi on jo katettu toisesta budjetista.

[37] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

[38] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

[39] Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään.

[40] Tässä olisi viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin.

[41] Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu.

Top