EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0174

Alueiden komitean lausunto aiheesta Turvallisempi Internet -ohjelma (2009–2013)

OJ C 325, 19.12.2008, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 325/81


Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Turvallisempi Internet -ohjelma (2009–2013)”

(2008/C 325/14)

ALUEIDEN KOMITEA

katsoo, että tähän asti toteutetut toimet on sopeutettava vastaamaan uuden teknologian ja uusien palvelujen myötä syntyviä tarpeita, jotka liittyvät uusiin ja entisestään kasvaviin vaaroihin.

suosittelee, että ainakin laittoman sisällön määritelmästä päästäisiin yhteisymmärrykseen rikosoikeuden normien vertailuun perustuvan yhteisen yleisnäkemyksen pohjalta. Toimien tulisi tukea eurooppalaisen mustan listan laatimista laittomasta sisällöstä ja edistää sen käyttöä internetpalveluntarjoajien parissa.

kehottaa toteuttamaan loppukäyttäjien tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimia yhdessä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa, koska ne ovat kohderyhmää lähin taso ja siten muita paremmassa asemassa välittämään tärkeää tietoa ja toteuttamaan konkreettisia ohjelmia ja hankkeita.

suosittaa, että tietoisuuden lisäämiseksi toimivat valistuspisteet noudattavat määriteltyä strategiaa yhteyksissään lapsiin, vanhempiin ja opettajiin. Samalla on taattava toimenpiteiden laatu. Ohjelman on myös tuettava median aktiivista osallistumista valistuskampanjoihin.

katsoo, että erityisen tärkeää on vihjelinjojen, lainvalvontaviranomaisten ja internetpalveluntarjoajien mahdollisimman tiivis yhteistyö sekä muiden toimijoiden, kuten soveltuvien sosiaalisten ja kansalaisjärjestöjen mukaan ottaminen.

kehottaa laatimaan tietotekniikkaa ja mediataitoja käsittelevää oppimateriaalia turvallisista verkkoympäristöistä. Toiminnan tavoitteena ei sitä paitsi tulisi olla pelkästään suojella lapsia vaan myös tarjota näille mahdollisuus harjaantua aktiivisesti (oppia) turvalliseen internetin käyttämiseen (voimavaraistaminen).

Esittelijä

:

Ján ORAVEC (SK, PPE) Štúrovon kaupungin pormestari

Viiteasiakirja

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta

KOM(2008) 106 lopullinen — 2008/0047 COD

I.   POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

Yleistä

Yleishuomioita ohjelmasta

1.

on samaa mieltä siitä, että sen jälkeen, kun internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen aloitettiin, sekä teknologiat että niiden käyttötavat ovat muuttuneet huomattavasti. Lapset käyttävät verkkoteknologioita aktiivisesti ja entistä enemmän. Lasten suojeleminen haitalliselta verkkosisällöltä, laittoman sisällön jakelun torjuminen ja lasten opettaminen internetin tietoisesti kriittiseen käyttöön on poliittisille päättäjille ja lainlaatijoille, toimialalle itselleen ja loppukäyttäjille ja erityisesti lasten vanhemmille, huoltajille ja kasvattajille valtava ongelma, johon heidän on puututtava aktiivisesti.

2.

katsoo komission tavoin, että verkkoteknologioiden vakavimpia riskejä lapsille ovat tapaukset, joissa lasta vahingoitetaan suoraan käyttämällä häntä seksuaalisesti hyväksi ja dokumentoimalla tämä valokuvina, elokuvina tai äänitiedostoina ja toimittamalla materiaali verkkoon, tapaukset, joissa joku yrittää ystävystyä lapsen kanssa käyttääkseen häntä seksuaalisesti hyväkseen (ns. grooming), ja tapaukset, joissa uhri joutuu verkkokiusaamisen kohteeksi.

3.

panee merkille turvallisempaan internetiin tähtäävän toimintasuunnitelman loppuarvioinnin.

4.

arvostaa internetin turvallisuutta parantamaan pyrkiviä unionin ohjelmia, sillä ne ovat ainoa yhteiseurooppalainen aloite lasten suojelemiseksi verkkoympäristössä.

5.

on samaa mieltä siitä, että toteutettavien toimien on oltava tehokkaita ja että ne on samalla sopeutettava vastaamaan uuden teknologian ja uusien palvelujen myötä syntyviä tarpeita, jotka liittyvät uusiin ja entisestään kasvaviin vaaroihin.

6.

pitää tervetulleena, että uusi ohjelma helpottaa lasten suojeluun internetissä liittyvää yhteistyötä sekä kokemusten ja parhaiden käytänteiden yhdistämistä kaikilla tasoilla sekä tarjoaa näin ollen entistä enemmän eurooppalaista lisäarvoa.

7.

tiedostaa, että käsitteiden ”laiton sisältö” ja ”haitallinen sisältö” määrittely yhteisymmärryksessä on vaikeaa, sillä niiden arvottaminen vaihtelee maittain ja kulttuureittain.

8.

suosittelee, että ainakin laittoman sisällön määritelmästä päästäisiin yhteisymmärrykseen rikosoikeuden normien vertailuun perustuvan yhteisen yleisnäkemyksen pohjalta.

9.

katsoo, että ehdotetut toimet auttavat suojelemaan internetiä ja muuta viestintäteknologiaa käyttäviä lapsia ja reagoimaan uusiin kehityssuuntiin laittoman ja erityisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävän ja viekoitteluun (grooming) tai verkkokiusaamiseen liittyvän sisällön verkkojakelun torjumiseksi.

10.

toivoo, että jatkotoimin edistetään sellaisten teknisten ratkaisujen kehittämistä ja soveltamista, joilla torjutaan laitonta ja haitallista aineistoa verkossa sekä tuetaan laajojen sidosryhmien yhteistyötä ja parhaiden käytänteiden vaihtoa paikallisella, alueellisella ja Euroopan tasolla sekä kansainvälisesti.

11.

suosittelee, että asiasta kiinnostuneet jäsenvaltio-, unioni- ja kansainvälisen tason toimijat kokoontuvat vuosittain orientaatiotapaamisiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden käsitellä ajankohtaisia haasteita ja tehtäviä, vaihtaa parhaita käytänteitä sekä edistää yhteistyötä.

12.

ilmaisee pettymyksensä siihen, että toimissa, joilla pyritään edistämään yleisön ja etenkin lasten, vanhempien, huoltajien ja opettajien tietämystä verkkoteknologian hyödyntämisen tarjoamista mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä riskeistä sekä turvallisesta internetin hyödyntämisestä, ei mainita selvästi paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista. Ne ovat kuitenkin kohderyhmää lähin taso ja siten muita paremmassa asemassa välittämään tärkeää tietoa ja toteuttamaan konkreettisia ohjelmia ja hankkeita.

13.

kannattaa tietokannan perustamista ja kehittämistä helpottamaan nykyisten ja uusien riskien ja internetin käytön seurausten käsittelyä.

14.

suosittelee asiaan liittyvän selvitystoiminnan koordinointia sekä unionissa että sen ulkopuolella sekä tiedon hankkimista siitä, miten lapset käyttävät verkkoteknologiaa (nyt ja tulevaisuudessa), millaisia riskejä siihen liittyy ja miten verkkoteknologioiden käyttö voi vahingoittaa lapsia. Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon tekniset, psykologiset ja sosiologiset kysymykset sekä mainita myönteisiä esimerkkejä mediakriittisyyden opettamisesta.

15.

antaa täyden tukensa toimien yhdistämiselle Safer Internet Plus -ohjelmaan ja toivoo sen laadun parantamista.

16.

kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia kiinnittämään asiaan asianmukaista huomiota toimivaltansa mukaisesti.

17.

toivoo, että toteuttamalla toimenpiteet perusteellisesti voidaan vähentää internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttäviin lapsiin kohdistuvia uhkia.

II.   MUUTOSEHDOTUKSET

Muutosehdotus 1

Liite I — Toimenpidekokonaisuus 1

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa. Toimenpiteillä olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet todella toimivat ja yleisö löytää ne, ne kytketään tiiviisti muuhun kansallisen tason toimintaan ja ne tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat keskenään tietoa parhaista käytännöistä.

1.

Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa. Toimenpiteillä olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet todella toimivat ja yleisö löytää ne, ne kytketään tiiviisti muuhun kansallisen tason toimintaan ja ne tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat keskenään tietoa parhaista käytännöistä. Lisäksi tulisi tukea vihjelinjojen tekemistä tunnetuksi loppukäyttäjien parissa ja hyödyntää paikallishallinnon mahdollisuuksia tärkeän tiedon levittämisessä.

Perustelu

Yhteyspisteet ja vihjelinjat täyttävät tehtävänsä vain, mikäli mahdollisimman moni loppukäyttäjä tietää niistä. Tämän vuoksi niitä on tehtävä mahdollisimman hyvin tunnetuksi, mihin tehtävään paikallishallinto soveltuu erittäin hyvin.

Muutosehdotus 2

Liite I — Toimenpidekokonaisuus 1

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

2.

Haitallisen verkkokäyttäytymisen ja erityisesti viekoittelun ja kiusaamisen torjuminen. Toimenpiteillä pyritään torjumaan verkossa tapahtuvaa viekoittelua, jossa aikuinen ystävystyy lapsen kanssa seksuaalinen hyväksikäyttö mielessään, ja kiusaamista. Toimenpiteillä ratkotaan näihin kysymyksiin liittyviä teknisiä, psykologisia ja sosiologisia näkökohtia ja edistetään sidosryhmien välistä yhteistyötä ja koordinointia.

2.

Haitallisen verkkokäyttäytymisen ja erityisesti viekoittelun ja kiusaamisen torjuminen. Toimenpiteillä pyritään torjumaan verkossa tapahtuvaa viekoittelua, jossa aikuinen ystävystyy lapsen kanssa seksuaalinen hyväksikäyttö mielessään, ja kiusaamista. Toimenpiteillä ratkotaan näihin kysymyksiin liittyviä teknisiä, psykologisia ja sosiologisia näkökohtia ja edistetään sidosryhmien välistä yhteistyötä ja koordinointia. Erityisen tärkeää on vihjelinjojen, lainvalvontaviranomaisten ja internetpalveluntarjoajien mahdollisimman tiivis yhteistyö sekä muiden toimijoiden, kuten soveltuvien sosiaalisten ja kansalaisjärjestöjen mukaan ottaminen.

Perustelu

Tehokkaat vastatoimet edellyttävät, että vihjelinjoilta ja muilta laitonta sisältöä ja haitallista käytöstä torjuvilta tahoilta saadaan tietoa nopeasti ja keskeytyksettä.

Muutosehdotus 3

Liite I — Toimenpidekokonaisuus 1

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

3.

Teknisten ratkaisujen käytön edistäminen laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Toimenpiteillä pitäisi edistää toimivien teknisten välineiden kehittämistä tai mukauttamista laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Välineet pitäisi saada kaikkien sidosryhmien käyttöön.

3.

Teknisten ratkaisujen käytön tukeminen ja edistäminen laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Toimenpiteillä pitäisi edistää toimivien teknisten välineiden kehittämistä tai mukauttamista laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Välineet pitäisi saada kaikkien sidosryhmien käyttöön. Toimilla tulisi lisäksi koordinoida eurooppalaisen mustan listan laatimista laittomasta sisällöstä ja edistää sen käyttöä internetpalveluntarjoajien parissa.

Perustelu

Uusien tekniikan tarjoamien ratkaisujen hyödyntämistä ei tule pelkästään edistää, vaan myös tukea. Eurooppalainen musta lista voisi auttaa torjumaan laitonta sisältöä ja helpottaa siihen reagoimista.

Muutosehdotus 4

Liite I — Toimenpidekokonaisuus 2

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

3.

Lasten ja nuorten kannustaminen osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen. Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä turvallisempi lapsille.

3.

Lasten ja nuorten kannustaminen osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen. Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä turvallisempi lapsille. Osana toimia tulisi lisäksi laatia tietotekniikkaa ja mediataitoja käsittelevää oppimateriaalia turvallisista verkkoympäristöistä sekä laittoman sisällön ja vahingollisen käyttäytymisen vaaroista. Toiminnan tavoitteena ei sitä paitsi tulisi olla pelkästään suojella lapsia vaan myös tarjota näille mahdollisuus harjaantua aktiivisesti (oppia) turvalliseen internetin käyttämiseen (voimavaraistaminen).

Perustelu

Koulutettu opettaja voi hyödyntää interaktiivisia metodeja lasten valveuttamiseksi internetin vaaroista ja oppia samalla itse lasten reaktioista, näkemyksistä ja verkkoteknologian parissa saaduista kokemuksista.

Muutosehdotus 5

Liite I — Toimenpidekokonaisuus 2

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

4.

Haitallisen verkkosisällön torjumisvälineitä koskevan tiedotuksen lisääminen. Toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoa mahdollisesti haitallisen verkkosisällön torjumiseen tarkoitettujen välineiden tehokkuudesta ja toimivuudesta ja tarjoamaan käyttäjille tietoa, välineitä ja sovelluksia, joiden avulla he pystyvät torjumaan haitallista sisältöä eri jakelualustoilla.

4.

Haitallisen verkkosisällön torjumisvälineitä koskevan tiedotuksen lisääminen ja loppukäyttäjien saatavilla olevista vahingollisen verkkosisällön suodatuskeinoista tiedottaminen . Toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoa mahdollisesti haitallisen verkkosisällön torjumiseen tarkoitettujen välineiden tehokkuudesta ja toimivuudesta ja tarjoamaan käyttäjille tietoa, välineitä ja sovelluksia, joiden avulla he pystyvät torjumaan haitallista sisältöä eri jakelualustoilla.

Perustelu

Haitallisen verkkosisällön sopivista ja uusista torjuntakeinoista on kentällä toimivien asiantuntijoiden lisäksi tärkeää tiedottaa myös käytännössä kaikille loppukäyttäjille, jotta nämä voivat vastata uusiin vaaroihin mahdollisimman asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Muutosehdotus 6

Liite I — Toimenpidekokonaisuus 3

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Verkkoteknologioiden turvallista käyttöä koskevan yleisön tietoisuuden lisääminen ja tiedon levittäminen. Toimenpiteillä edistetään yleisön tietoisuutta tarjoamalla koordinoidusti tietoa koko Euroopassa mahdollisuuksista, riskeistä ja tavoista torjua niitä. Toimenpiteillä tuetaan kustannustehokkaita keinoja välittää tiedotusmateriaalia suurille käyttäjämäärille.

1.

Verkkoteknologioiden turvallista käyttöä koskevan yleisön tietoisuuden lisääminen ja tiedon levittäminen ja median aktivoiminen osallistumaan valistuskampanjoihin. Toimenpiteillä edistetään yleisön tietoisuutta tarjoamalla koordinoidusti tietoa koko Euroopassa mahdollisuuksista, riskeistä ja tavoista torjua niitä. Toimenpiteillä tuetaan kustannustehokkaita keinoja välittää tiedotusmateriaalia suurille käyttäjämäärille.

Perustelu

Sekä paikallisilla että valtakunnallisilla tiedotusvälineillä on tärkeä rooli levitettäessä tietoa verkkoteknologioiden turvallisesta käytöstä. Niiden osallistumista valistuskampanjoihin ja tietoisuuden lisäämisprosessiin tulisi edistää.

Muutosehdotus 7

Liite I — Toimenpidekokonaisuus 3

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

2.

Yhteyspisteet, joista vanhemmat ja lapset voivat saada vastauksia verkon turvallista käyttöä koskeviin kysymyksiin. Toimenpiteillä pyritään antamaan käyttäjille valmiudet tehdä tietoon perustuvia ja vastuullisia valintoja tarjoamalle heille opastusta siitä, mitä tietoja ja varotoimia verkon turvallinen käyttö edellyttää.

2.

Yhteyspisteet, joista vanhemmat ja lapset voivat saada vastauksia verkon turvallista käyttöä koskeviin kysymyksiin. Toimenpiteillä pyritään on pyrittävä antamaan käyttäjille valmiudet tehdä tietoon perustuvia ja vastuullisia valintoja tarjoamalle heille opastusta siitä, mitä tietoja ja varotoimia verkon turvallinen käyttö edellyttää. Nämä yhteyspisteet tulisi tehdä suurelle yleisölle mahdollisimman tutuiksi.

Perustelu

Yhteyspisteet täyttävät tehtävänsä vain, mikäli suuri yleisö ja loppukäyttäjät tietävät niistä ja siten myös sen, mistä hakea tietoa ja vastauksia kysymyksiin.

Muutosehdotus 8

Liite I — Toimenpidekokonaisuus 3

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

3.

Tuloksellisempien ja kustannustehokkaampien tietoisuudenlisäämismenetelmien ja -välineiden edistäminen. Toimenpiteillä pyritään parantamaan tarpeellisia tietoisuudenlisäämismenetelmiä ja -välineitä, jotta niistä tulisi tuloksellisempia ja kustannustehokkaampia pitkällä aikavälillä.

3.

Tuloksellisempien ja kustannustehokkaampien tietoisuudenlisäämismenetelmien ja -välineiden edistäminen . Tietoisuuden lisäämiseksi toimivien valistuspisteiden edellyttäminen noudattamaan määriteltyä strategiaa yhteyksissään lapsiin, vanhempiin ja opettajiin. Toimenpiteillä pyritään on pyrittävä parantamaan tarpeellisia tietoisuuden lisäämismenetelmiä ja -välineitä, jotta niistä tulisi tuloksellisempia ja kustannustehokkaampia pitkällä aikavälillä. Samalla on taattava toimenpiteiden laatu.

Perustelu

Tietoisuuden lisäämiseksi toimivat valistuspisteet ovat yksi tärkeimmistä tahoista, kun on kyse suuren yleisön tietoisuuden lisäämisestä, sillä niiden välittämä tieto siirtyy edelleen suurelle yleisölle joko välittömästi tai eri kanavien kautta. Niiden tulee siksi olla vaarojen suhteen ajan tasalla ja pystyä tarjoamaan vastauksia. Tässä yhteydessä mediataitojen ja medialukutaidon asiantuntijoiden kanssa tehtävä tiivis yhteistyö ja koordinointi on ratkaisevan tärkeää.

Bryssel 9. lokakuuta 2008

Alueiden komitean

puheenjohtaja

Luc VAN DEN BRANDE


Top