EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0045

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 8 päivänä lokakuuta 2008 , ehdotuksesta kahdeksi eurometallirahojen kaltaisia mitaleita ja rahakkeita koskevaksi neuvoston asetukseksi (CON/2008/45)

OJ C 283, 7.11.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 283/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2008,

ehdotuksesta kahdeksi eurometallirahojen kaltaisia mitaleita ja rahakkeita koskevaksi neuvoston asetukseksi

(CON/2008/45)

(2008/C 283/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 25 päivänä syyskuuta 2008 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 muuttamisesta (jäljempänä ’ensimmäinen ehdotettu asetus’) ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2183/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 muuttamisesta (jäljempänä ’toinen ehdotettu asetus’) (jäljempänä yhteisesti ’ehdotetut asetukset’) (1).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohtaan ensimmäisen ehdotetun asetuksen osalta ja perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan toisen ehdotetun asetuksen osalta, sillä se liittyy valuuttakysymyksiin. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleisiä huomautuksia

Ensimmäisellä ehdotetulla asetuksella vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2182/2004 (2) mukaisia suojasäännöksiä, joilla pyritään estämään eurokolikoihin sekoitettavissa oleviin mitaleihin ja rahakkeisiin liittyvät sekaannukset ja petokset, sillä asetuksessa selvennetään laillisina maksuvälineinä toimivien eurokolikoiden ulkoasuun kuuluvat nimenomaiset tekijät, joita ei saisi jäljentää eurokolikoiden kaltaisiin mitaleihin ja rahakkeisiin, sekä täsmennetään arviointiperusteet, joita soveltaen komissio antaa lausunnon asetuksen (EY) N:o 2182/2004 säännösten noudattamisesta. Ehdotettu asetus parantaa myös komission päätöksentekomenettelyn avoimuutta.

Euron luotettavuutta laillisena maksuvälineenä heikentäviin toimiin, kuten väärentämiseen, liittyvien kysymysten kannalta on tärkeää, että eurokolikoita voidaan tietyssä määrin suojata myös jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä ole ottaneet euroa käyttöön, sillä eurokolikot voivat liikkua euron käyttöön ottaneista jäsenvaltioista muodostuvan alueen ulkopuolella.

2.   Erityisiä huomautuksia

2.1   Mitalien ja rahakkeiden pinnan ulkoasun samankaltaisuus

Asetuksen (EY) N:o 2182/2004 2 artiklan c kohtaan verrattuna ensimmäisen ehdotetun asetuksen uudessa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kuvataan tarkemmin eurokolikoiden pinnan ulkoasu tai siihen kuuluvat tekijät, joita ei saa jäljentää mitaleihin ja rahakkeisiin. Jotta tämän säännöksen tarjoama suoja olisi tehokkaampi, EKP suosittelee, että uuteen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohtaan sisällytetään nimenomainen viittaus eurotunnukseen sekä ilmaisuihin ”euro” ja ”euro cent”. EKP myöntää, että nykyisessä muodossaan 2 artiklan 1 kohdan c kohdan i alakohdassa ei suljeta pois näitä ilmaisuja tai eurotunnusta; kuitenkin niiden mainitseminen erikseen selventäisi komission ehdotusta ja vahvistaisi suojasäännöksiä. Suuren yleisön keskuudessa voi aiheuttaa sekaannusta ilmaisujen ”euro” ja ”euro cent” tai eurotunnuksen, joiden käyttäminen mitaleissa ja rahakkeissa on uuden 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan kiellettyä, lisäksi myös mikä tahansa ulkoasu, jossa käytetään näitä ilmaisuja tai eurotunnusta muistuttavia elementtejä.

2.2   Päätöksentekoprosessin avoimuus

Komissio on ensimmäisen ehdotetun asetuksen perustelujen mukaan tehnyt tiivistä yhteistyötä Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2005/37/EY (3) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen metallirahojen väärennöksiä käsittelevien asiantuntijoiden kanssa asetuksen (EY) N:o 2182/2004 säännösten noudattamista arvioidessaan ja katsoo, että tämän yhteistyön tulisi jatkua. Ensimmäisen ehdotetun asetuksen johdanto-osan kolmannessa kappaleessa kuitenkin viitataan ainoastaan ”jäsenvaltioiden kuulemiseen”. Tämän vuoksi EKP suosittelee, että uuteen 2 artiklan 2 kohtaan lisätään nimenomainen viittaus väärennöksiä käsitteleviin asiantuntijoihin, erityisesti sen vuoksi, että yksi ensimmäisen ehdotetun asetuksen päätavoitteista on päätöksentekoprosessin avoimuuden lisääminen.

2.3   Lupaan perustuvat poikkeukset

Uudessa lupaan perustuvia poikkeuksia koskevassa 4 artiklassa ei säädetä menettelystä, jonka mukaisesti taloudelliset toimijat voivat pyytää poikkeusta 2 artiklassa säädetyistä suojasäännöksistä. EKP katsoo, että tekstiin olisi tältä osin tehtävä asianmukainen lisäys.

Vastaavasti päätöksentekoprosessi olisi vielä avoimempi, jos ensimmäinen ehdotettu asetus sisältäisi ehdot, joiden täyttyessä komissio voi antaa poikkeusta koskevan luvan. Tarkemmin sanottuna uusi 4 artikla on epämääräinen sikäli kuin siinä viitataan ”valvottuihin käyttöolosuhteisiin”, joissa ilmaisuja ”euro” tai ”euro cent” tai eurotunnusta voidaan käyttää, jos ”sekaannuksen vaaraa ei ole”. Avoimuuden lisäämiseksi ja oikeusvarmuuden parantamiseksi uuteen 4 artiklaan olisi hyödyllistä sisällyttää laajempi ja/tai havainnollisempi kuvaus yleisistä perusteista, joita komissio soveltaa päättäessään poikkeusta koskevasta luvasta.

2.4   Ensimmäisen ehdotetun asetuksen soveltaminen Monacoon, San Marinoon ja Vatikaanivaltioon

Valuuttasuhteita koskevia sopimuksia on jo tehty i) Ranskan, Euroopan yhteisön puolesta, ja Monacon välillä; ja ii) Italian, Euroopan yhteisön puolesta, ja San Marinon sekä Vatikaanivaltion välillä. Näiden sopimusten perusteella Monacolla, San Marinolla ja Vatikaanivaltiolla on oikeus laskea liikkeeseen eurokolikoita, joilla on laillisen maksuvälineen asema ja joiden kansallisella puolella on erityisiä taiteellisia ominaispiirteitä. Koska näiden eurokolikoiden ulkoiset ominaisuudet poikkeavat muiden euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemien eurokolikoiden ulkoisista ominaisuuksista, ensimmäisessä ehdotuksessa asetuksessa määriteltyjen suojasäännösten pitäisi koskea myös Monacon, San Marinon ja Vatikaanivaltion liikkeeseen laskemia kolikoita. Tämän johdosta vastaavia valuuttasuhdesopimuksia ja/tai näiden valuuttasuhdesopimusten nojalla annettua lainsäädäntöä olisi muutettava siten, että ensimmäisen ehdotetun asetuksen sisältö soveltuu asetuksen hyväksymisen jälkeen myös Monacoon, San Marinoon ja Vatikaanivaltioon.

2.5   EKP:n kuuleminen toisesta ehdotetusta asetuksesta

Toisin kuin ensimmäisessä ehdotetussa asetuksessa, toisen ehdotetun asetuksen johdanto-osassa ei viitata EKP:n lausuntoon. Koska kumpikin ehdotettu asetus kuuluu EKP:n toimivaltaan, toisen ehdotetun asetuksen johdanto-osaa olisi muutettava siten, että siinä viitataan EKP:n lausuntoon.

3.   Muutosehdotukset

Tämän lausunnon liitteessä esitetään muutokset, joita ehdotettuun asetukseen olisi EKP:n näkemyksen mukaan tehtävä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 8 päivänä lokakuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 514 lopullinen, Vol. I ja Vol. II.

(2)  EUVL L 373, 21.12.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 19, 21.1.2005, s. 73.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset  (1)

Muutos 1

Ensimmäisen ehdotetun asetuksen 1 artiklassa mainittu 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta

”i)

eurometallirahojen pinnan ulkoasua tai sen osia, joihin sisältyvät erityisesti Euroopan unionin kaksitoista tähteä, maantieteellisen kuvion ilmiasu tai numerot sellaisina kuin ne on esitetty eurometallirahoissa, tai”

”i)

eurometallirahojen pinnan ulkoasua tai sen osia, joihin sisältyvät erityisesti ilmaisut ’euro’ tai ’euro cent’, eurotunnus, Euroopan unionin kaksitoista tähteä, maantieteellisen kuvion ilmiasu tai numerot sellaisina kuin ne on esitetty eurometallirahoissa, tai”

Perustelu — katso lausunnon 2.1 kohta

Muutos 2

Ensimmäisen ehdotetun asetuksen 1 artiklassa mainittu 2 artiklan 2 kohta

”2.   Komissiolla on toimivalta antaa lausunto seuraavista kysymyksistä:”

”2.   Komissiolla on Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi 29 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2005/37/EY  (2) 4 artiklassa tarkoitettuja metallirahan väärennöksiä käsitteleviä asiantuntijoita kuultuaan toimivalta antaa lausunto seuraavista kysymyksistä:”

Perustelu — katso lausunnon 2.2 kohta

Muutos 3

Toisen ehdotetun asetuksen johdanto-osa

”ottaa huomioon komission ehdotuksen,

”ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:”

sekä katsoo seuraavaa:”

Perustelu — katso lausunnon 2.5 kohta


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin.

(2)  EUVL L 19, 21.1.2005, s. 73.


Top