EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008 , Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja asetukseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 70/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja asetukseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 7 päivänä helmikuuta 2008 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleisiä huomautuksia

1.

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen, jonka on tarkoitus parantaa Euroopan kauppatilastojen laatua, vertailukelpoisuutta ja ajantasaisuutta sekä kauppatilastojen ja yritystilastojen yhdisteltävyyttä. Ulkomaankaupan tilastoja käytetään jäsenvaltioissa myös lähteenä laadittaessa maksutasetilastoja ja kansantalouden tilinpidon tilastoja sekä ilmoitettaessa kansallisia tietoja euroalueen maksutasetta ja euroalueen tilinpitoa varten, joista EKP on vastuussa.

2.

EKP toteaa, että ehdotetun asetuksen mukaan jäsenvaltiot ovat velvollisia laatimaan ja toimittamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle seuraavat tiedot ainoastaan, jos ne ovat saatavissa tulli-ilmoituksesta, joka on jätetty jäsenvaltion tulliviranomaisille: i) lopullinen määräjäsenvaltio tuonnissa; ii) todellinen vientijäsenvaltio viennissä; ja iii) kauppatapahtuman luonne (2). Samoin jäsenvaltion tarvitsee toimittaa tuontia ja vientiä koskevia tiedostoja toiseen jäsenvaltioon vasta, kun kyseisten jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat ottaneet käyttöön mekanismin tietojen keskinäistä vaihtamista varten sähköisessä muodossa (3). EKP toteaa, että edellä mainitut tiedot ovat merkityksellisiä kohdassa 1 tarkoitettujen euroalueen tilastojen laadun varmistamiseksi ja suosittelee, että asianmukaiset muutokset yhteisön tullikoodeksissa (4) ja EU:n tulliviranomaisten tiedonvaihtoa koskevissa mekanismeissa pantaisiin täytäntöön viipymättä, jotta voidaan välttää tiedon laadun heikkenemiseen liittyvät riskit.

3.

Kuten EKP on aiemmassa lausunnossaan (5) todennut, sillä on Euroopan parlamentin omalta osaltaan esittämällä tavalla intressi seurata euron kansainvälisen aseman kehitystä. Tässä yhteydessä EKP pitää tervetulleena erityisesti ehdotetun asetuksen 6 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan tilastot on laadittava jaoteltuna tavaroiden viennin ja tuonnin laskutusvaluutan mukaan, kun kyse on muiden kuin EU-maiden kanssa käytävästä kaupasta. EKP tarkkailee euron käyttöä euroalueen ulkopuolisissa maissa ja julkaisee vuosittain euron kansainvälistä asemaa koskevan katsauksen, jossa on erityinen luku euron käytöstä kansainvälisessä kaupassa. Euron kansainväliseen asemaan liittyy vahva alueellinen ulottuvuus, ja se on erityisen voimakas EU:ssa. Ulkomaankaupan valuuttajakaumaa koskevat tiedot ovat tärkeä lähde myös EKP:n makrotaloudellisissa arvioissa, joita käytetään analysoitaessa hintavakautta, sillä niistä saadaan tietoa siitä, miten merkittävästi valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat tuontitavaroiden ja kotimaassa tuotettujen tavaroiden hintojen liikkeisiin.

4.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotetun asetuksen odotetaan vähentävän tietojen ilmoittamisesta taloudellisille toimijoille koituvaa rasitetta sekä parantavan hallinnollisten tietojen hyödyntämistä.

5.

EKP:n käsityksen mukaan ehdotettu asetus saattaa aiheuttaa muutoksia Intrastat-raportointiin, joka perustuu jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 638/2004 (6), ja suosittelee, että kyseisiä muutoksia tarkasteltaisiin viipymättä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 3 päivänä maaliskuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 653 lopull.

(2)  Ks. ehdotetun asetuksen 6 artiklan 5 kohta.

(3)  Ks. ehdotetun asetuksen 7 artiklan 3 kohta.

(4)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EKP:n lausunto CON/2003/26, annettu 1 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2003) 507 lopull.) (EUVL C 296, 6.12.2003, s. 5).

(6)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1.


Top