EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0154

Ehdotus: neuvoston päätös, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin

/* KOM/2007/0154 lopull. - ACC 2007/0055 */

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

52007PC0154
[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 27.3.2007

KOM(2007) 154 lopullinen

2007/0055 (ACC)

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Ehdot ja edellytykset, joilla WTO:n jäsenet sitoutuvat avaamaan markkinansa muiden jäsenten palveluille ja palveluiden tarjoajille vahvistetaan jäsenten GATS-erityissitoumusluettelossa. EY:n ja sen jäsenvaltioiden alkuperäinen erityissitoumusluettelo (jäljempänä ’EY:n GATS-sitoumusluettelo’) on peräisin vuodelta 1994 ja kattaa ainoastaan Euroopan unionin silloiset kaksitoista jäsenvaltiota. Euroopan unioniin vuosina 1995–2004 liittyneet kolmetoista jäsenvaltiota (jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’) ovat säilyttäneet voimassa omat GATS-sitoumusluettelonsa, jotka oli hyväksytty ennen niiden liittymistä Euroopan unioniin.

Jotta varmistettaisiin, että uudet jäsenvaltiot eivät pidä voimassa sitoumuksia, jotka ovat yhteisön säännöstön vastaisia, ja että ne kuuluvat EY:n GATS-sitoumusluetteloon sisältyvien horisontaalisten rajoitusten piiriin, on ollut tarpeen ilmoittaa tiettyjen EY:n erityissitoumusluetteloon ja uusien jäsenvaltioiden maakohtaisiin GATS-sitoumusluetteloihin sisältyneiden erityissitoumusten muuttamisesta tai peruuttamisesta ja koontaa uusien jäsenvaltioiden sitoumukset alkuperäiseen EY:n sitoumusluetteloon.

Tätä varten EY aloitti GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisesti neuvottelut kahdeksantoista WTO:n jäsenen kanssa, jotka katsoivat olevansa edellä mainittujen muutosten vaikutuksen kohteena. Neuvottelujen kuluessa EY pääsi neuvoston 26. heinäkuuta 2006 antamien päätelmien[1] mukaisesti sopimukseen vaikutuksen kohteena oleville WTO:n jäsenille tarjottavasta korvauksesta. Ilmoitetut muutokset ja peruutukset sekä sovitut korvaavat muutokset liitettiin EY:n koonnettuun GATS-sitoumusluetteloon, jonka sertifiointi saatettiin WTO:n sääntöjen mukaisesti päätökseen 15. joulukuuta 2006.

Näin EY:stä tuli ensimmäinen Maailman kauppajärjestön jäsen, joka onnistuneesti hyödynsi kaupan sitoumusten muuttamista ja peruuttamista koskevia GATS-säännöksiä palveluiden alalla. Palveluiden sitoumusluettelon onnistuneen koontamisen seurauksena EY:n palvelusitoumukset voidaan lopulta esittää samassa asiakirjassa, joka kattaa kaikki 25 jäsenvaltiota.

Koska neuvotteluja ”vaikutuksen kohteena olevien WTO:n jäsenten” kanssa ei ollut saatettu päätökseen ja koska jäsenvaltioille kuuluu tässä asiassa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 133 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti osa toimivallasta, yhteisön toimielimet toimivat sen oletuksen pohjalta, että neuvotteluista saatavien sopimusten potentiaalinen sisältö saattaisi ainakin teoriassa edellyttää jäsenvaltioiden osallistumista ja mahdollisesti niiden antamaa erillistä hyväksymistä niiden seikkojen osalta, jotka mahdollisesti kuuluvat niiden toimivaltaan. Tämän vuoksi neuvotteluja ”vaikutuksen kohteena olevien” WTO:n jäsenten kanssa kävi komissio Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden puolesta.

Sovittuihin korvaaviin muutoksiin ei kuitenkaan sisälly säännöksiä, jotka ulottuisivat Euroopan yhteisöjen sisäisiä valtuuksia laajemmalle, eivätkä ne johda jäsenvaltioiden lakien tai asetusten yhdenmukaistamiseen sellaisilla aloilla, jotka perustamissopimuksissa suljetaan tällaisen yhdenmukaistamisen ulkopuolelle, joten mikään seikka mainituissa sopimuksissa ei itse asiassa kuulu jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. Näin ollen sopimukset edellyttävät ainoastaan neuvoston hyväksyntää.

Jotta voitaisiin turvata edustuksen johdonmukaisuus ja samalla jättää avoimeksi mahdollisuus, että GATS:in puitteissa tehdään myöhemmin tällaisissa asioissa sitoumuksia, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 133 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan säännösten piiriin, EY:n koonnetun GATS-sitoumusluettelon nykyinen otsikko (Euroopan yhteisöt ja niiden jäsenvaltiot – luettelo erityisistä sitoumuksista) olisi kuitenkin säilytettävä.

Nyt käsillä oleva komission ehdotus neuvoston päätökseksi on tarkoitettu virallisesti päättämään neuvottelut niiden WTO:n jäsenten kanssa, joihin EY:n GATS-sitoumusluettelon koontamisen on katsottu vaikuttavan.

2007/0055 (ACC)

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan 1 ja 5 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

1. Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin tehty sopimus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995[2].

2. Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehty sopimus tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004[3].

3. Palvelukaupan yleissopimuksen (jäljempänä ’GATS-sopimus’) XX artiklan mukaisesti WTO:n jäsenten on laadittava luettelo erityisistä sitoumuksista, jotka ne tekevät GATS-sopimuksen III osan mukaisesti.

4. Euroopan yhteisöjen ja sen jäsenvaltioiden (jäljempänä ’Euroopan yhteisöt’) nykyinen sitoumusluettelo kattaa ainoastaan vuoden 1994 kahteentoista jäsenvaltioon liittyvät erityiset sitoumukset. Euroopan unioniin vuosina 1995 ja 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden (jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’) maakohtaiset sitoumusluettelot hyväksyttiin ennen niiden liittymistä Euroopan unioniin.

5. Jotta varmistettaisiin, että uudet jäsenvaltiot kuuluvat Euroopan yhteisöjen erityisten sitoumusten luetteloon sisältyvien rajoitusten piiriin, ja jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus yhteisön säännöstön kanssa, on ollut tarpeen muuttaa tai peruuttaa tiettyjä Euroopan yhteisöjen erityisten sitoumusten luetteloon ja uusien jäsenvaltioiden erityisten sitoumusten luetteloihin sisältyneitä sitoumuksia.

6. Koonnetun luettelon aikaansaamiseksi Euroopan yhteisöt toimittivat 28 päivänä toukokuuta 2004 GATS-sopimuksen V artiklan mukaisen ilmoituksen, jossa ne ilmoittivat aikomuksestaan muuttaa tai peruuttaa tiettyjä Euroopan yhteisöjen erityisten sitoumusten luetteloon ja uusien jäsenvaltioiden erityisten sitoumusten luetteloihin sisältyneitä sitoumuksia GATS-sopimuksen V artiklan 5 kohdan mukaisesti ja GATS-sopimuksen XXI artiklan 1 kohdan b alakohdan määräysten mukaisesti.

7. Ilmoituksen toimittamisen jälkeen ja GATS-sopimuksen XXI artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kahdeksantoista WTO:n jäsentä (Argentiina, Australia, Brasilia, Kanada, Kiina sekä Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillinen tullialue (Taiwan), Kolumbia, Kuuba, Ecuador, Hongkong, Intia, Japani, Korea, Uusi-Seelanti, Filippiinit, Sveitsi, Uruguay ja Yhdysvallat, jäljempänä ’vaikutuksen kohteena olevat WTO:n jäsenet’) toimitti korvausesityksen.

8. Komissio kävi neuvotteluja vaikutuksen kohteena olevien WTO:n jäsenten kanssa. Neuvottelujen tuloksena saatiin sopimus korvaavista muutoksista 28 päivänä toukokuuta 2004 ilmoitettujen muutosten ja peruutusten osalta.

9. Kun neuvottelut oli saatu päätökseen komissio valtuutettiin allekirjoittamaan neuvoston 26 päivänä heinäkuuta 2006 antamien päätelmien[4] mukaisesti sopimus kunkin vaikutuksen kohteena olevan WTO:n jäsenen kanssa. Sovellettavissa WTO:n säännöissä määrätyn sertifiointimenettelyn käynnistämiseksi komissio toimitti 14 päivänä syyskuuta 2006 luonnoksen koonnetusta luettelosta WTO:n sihteeristölle. Sertifiointi saatiin päätökseen 15 päivänä joulukuuta 2006.

10. Sovittuihin korvaaviin muutoksiin ei sisälly säännöksiä, jotka ulottuisivat Euroopan yhteisöjen sisäisiä valtuuksia laajemmalle, eivätkä ne johda jäsenvaltioiden lakien tai asetusten yhdenmukaistamiseen sellaisilla aloilla, jotka Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksissa suljetaan tällaisen yhdenmukaistamisen ulkopuolelle. Mainitut korvaavat muutokset ovat lisäksi neuvotteluiden tuloksena saatu tyydyttävä ja tasapainoinen ratkaisu. Niitä vastaavat sopimukset olisi tämän vuoksi hyväksyttävä Euroopan yhteisöjen puolesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisöjen puolesta Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin, Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävät GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaiset, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevat sopimukset, jotka johtuvat Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin.

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus osoitukseksi siitä, että Euroopan yhteisöt katsovat sopimuksen sitovan niitä.

Sopimustekstit ovat tämän päätökseen liitteenä.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

[…]

LIITE

(17 sopimusta)

[1] Asiak. 12019/06 (Limited WTO 135 Services 34).

[2] EYVL C 241, 29.8.1994.

[3] EUVL L 236, 23.9.2003.

[4] Asiak. 12019/06 (Limited WTO 135 Services 34).

Top