EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0085

Ehdotus neuvoston asetus, Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

/* KOM/2007/0085 lopull. - CNS 2007/0034 */

52007PC0085

Ehdotus neuvoston asetus, Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä /* KOM/2007/0085 lopull. - CNS 2007/0034 */


FI

Bryssel 7.3.2007

KOM(2007) 85 lopullinen

2007/0034 (CNS)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS,

Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Yhteisö ja São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta ovat neuvotelleet kalastuskumppanuussopimuksen ja parafoineet sen 25 päivänä kesäkuuta 2006. Sopimus antaa yhteisön kalastajille kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen kalastusalueella. Kumppanuussopimus, johon kuuluu pöytäkirja ja sen liite, on voimassa neljä vuotta sen voimaantulosta, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa. Sopimuksella kumotaan ja korvataan sen voimaantulopäivästä alkaen Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välinen São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehty, vuonna 1984 voimaan tullut sopimus.

Pöytäkirja ja sen liite, joissa vahvistetaan EY:n kalastusalusten harjoittaman kalastustoiminnan tekniset ja taloudelliset edellytykset, on laadittu neljäksi vuodeksi 1 päivästä kesäkuuta 2006 alkaen. Ennen uuden sopimuksen voimaantuloa tämä pöytäkirja ja sen liite tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen. Niitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2006.

Uuden kumppanuussopimuksen pääasiallinen tavoite on vahvistaa yhteistyötä Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välillä tavoitteena luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja São Tomé ja Príncipen kalastusalueen kalavarojen järkevälle hyödyntämiselle kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti. Komissio tukeutui neuvottelukantansa määrittelyssä muun muassa riippumattomien asiantuntijoiden tekemän ennakko- ja jälkiarvioinnin tuloksiin.

Sopimuspuolet sitoutuvat käymään poliittista vuoropuhelua yhteistä etua koskevista kalastusalan kysymyksistä. São Tomé ja Príncipen kalastuspolitiikan ajankohtaiset prioriteetit yksilöidään kumppanuussopimuksessa sopimuspuolten yhdessä määrittelemien tavoitteiden ja niihin liittyvien vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien perusteella alan kestävän ja vastuullisen hallinnoinnin varmistamiseksi.

Kumppanuussopimuksessa määrätään myös kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellisen, tieteellisen ja teknisen yhteistyön edistämisestä.

Taloudelliseksi korvaukseksi vahvistetaan 663 000 euroa vuodessa. Tästä taloudellisesta korvauksesta osoitetaan vuosittain 50 prosenttia São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon tavoitteena päästä kestävään ja vastuulliseen kalastukseen. Tämä taloudellinen tuki perustuu vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin (ks. edellä).

Sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet kuuluvat kahteen luokkaan seuraavasti: 1) kalastusluokka ”nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset”: 25 alusta; 2) kalastusluokka ”pintasiima-alukset”: 18 alusta.

Laivanvarustajien maksut on vahvistettu kummallekin luokalle, ja niistä kertyvät yhteensä noin 165 900 euron vuotuiset lisätulot tilitetään São Tomé ja Príncipelle.

Komissio ehdottaa tämän perusteella, että neuvosto hyväksyisi asetuksella tämän kalastuskumppanuussopimuksen tekemisen Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välillä.

2007/0034 (CNS)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS,

Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisö ja São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta ovat neuvotelleet ja parafoineet kalastuskumppanuussopimuksen, jolla yhteisön kalastajille myönnetään kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

(2) On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämä sopimus.

(3) Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus.

Sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Sopimuksen pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jakautuvat jäsenvaltioiden kesken seuraavalla tavalla:

Kalastusluokka | Alustyyppi | Jäsenvaltio | Lisenssien määrä tai kiintiö |

Tonnikalankalastus | Nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset | Espanja | 13 |

| | Ranska | 12 |

Tonnikalankalastus | Pintasiima-alukset | Espanja | 13 |

| | Portugali | 5 |

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien São Tomé ja Príncipen kalastusalueella pyytämiensä kantojen määrät asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 [1] säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen

KALASTUSKUMPPANUUSSOPIMUS

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA, jäljempänä ’São Tomé ja Príncipe’,

ja

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja São Tomé ja Príncipen väliset, erityisesti Cotonoun yleissopimukseen perustuvat läheiset yhteistyösuhteet sekä sopimuspuolten yhteisen halun tiivistää näitä suhteita,

PITÄVÄT MIELESSÄ molempien sopimuspuolten toiveen edistää kalavarojen vastuullista hyödyntämistä yhteistyön avulla,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräykset,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET soveltaa Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission, jäljempänä ’ICCAT’, tekemiä päätöksiä ja antamia suosituksia,

OVAT TIETOISIA FAO:n vuoden 1995 konferenssissa hyväksytyissä vastuullisen kalastuksen toimintasäännöissä vahvistettujen periaatteiden merkityksestä,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää yhdessä ja yhteisen edun mukaisesti vastuullisen kalastuksen toteuttamista turvatakseen pitkällä aikavälillä meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällaisessa yhteistyössä aloitteiden ja toimenpiteiden on niin yhdessä kuin sopimuspuolten erikseenkin toteuttamina oltava toisiaan täydentäviä, johdonmukaisia ja pyrkimysten synergiaedut turvaavia,

OVAT PÄÄTTÄNEET aloittaa tätä varten vuoropuhelun São Tomé ja Príncipen hallituksen vahvistamasta alakohtaisesta kalastuspolitiikasta ja määritellä sopivat keinot tämän politiikan täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan sitouttamiseksi prosessiin,

HALUAVAT vahvistaa ehdot ja edellytykset, jotka koskevat yhteisön alusten kalastustoimintaa São Tomé ja Príncipen vesillä ja yhteisön tukea vastuullisen kalastuksen edistämiseksi kyseisillä vesillä,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa entistä tiiviimpää taloudellista yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla perustamalla ja kehittämällä kummankin sopimuspuolen yrityksistä muodostuvia yhteisyrityksiä,

SOPIVAT SEURAAVAA:

1 artikla – Kohde

Tällä sopimuksella vahvistetaan ne periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat:

- taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä kalastusalan yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää vastuullista kalastusta São Tomé ja Príncipen kalastusalueilla kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen turvaamiseksi sekä kehittää São Tomé ja Príncipen kalastusalaa,

- yhteisön kalastusalusten São Tomé ja Príncipen kalastusalueille pääsyä koskevia edellytyksiä,

- yhteistyötä, joka liittyy kalastusvalvontaa São Tomé ja Príncipen kalastusalueilla koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin sen varmistamiseksi, että edellä mainittuja edellytyksiä noudatetaan, kalavarojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä ja laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ehkäistään,

- yritysten välisiä kumppanuuksia, joilla pyritään kehittämään yhteisen edun mukaisia kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellisia toimia.

2 artikla – Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) ’São Tomé ja Príncipen viranomaisilla’ São Tomé ja Príncipen hallitusta;

b) ’yhteisön viranomaisilla’ Euroopan komissiota;

c) ’São Tomé ja Príncipen kalastusalueella’ São Tomé ja Príncipen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvia vesiä;

d) ’kalastusaluksella’ aluksia, jotka on varustettu elollisten vesiluonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten;

e) ’yhteisön aluksella’ yhteisön jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja yhteisössä rekisteröityä kalastusalusta;

f) ’sekakomitealla’ tämän asetuksen 9 artiklassa määriteltyä komiteaa, joka muodostuu yhteisön ja São Tomé ja Príncipen edustajista;

g) ’jälleenlaivauksella’ kalastusaluksen koko saalismäärän tai sen osan siirtämistä toiseen alukseen joko satamassa tai merellä;

h) ’epätavallisilla olosuhteilla’ muita olosuhteita, jotka eivät ole luonnonilmiöitä, mutta jotka nekään eivät ole sopimuspuolten säädeltävissä ja jotka voivat estää kalastustoiminnan harjoittamisen São Tomé ja Príncipen vesillä;

i) ’AKT-merimiehillä’ Cotonoun sopimuksen allekirjoittaneesta muusta kuin eurooppalaisesta maasta peräisin olevia merimiehiä. São Tomé ja Príncipestä kotoisin oleva merimies katsotaan näin AKT-merimieheksi;

j) ’sivusaaliilla’ kaikkia sellaisten lajien saalismääriä, joita ei ole lueteltu vuonna 1982 allekirjoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä 1.

3 artikla – Tämän sopimuksen täytäntöönpanossa sovellettavat periaatteet ja tavoitteet

1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta São Tomé ja Príncipen kalastusalueilla noudattaen periaatetta, joka kieltää näillä vesialueilla kalastavien eri laivastojen syrjimisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta saman maantieteellisen alueen kehitysmaiden kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista, vastavuoroiset kalastussopimukset mukaan luettuina.

2. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on panna täytäntöön São Tomé ja Príncipen hallituksen vahvistama alakohtainen kalastuspolitiikka, mitä varten ne aloittavat tarvittavia uudistuksia koskevan poliittisen vuoropuhelun. Ne kuulevat toisiaan ennen kyseisen alan mahdollisten toimenpiteiden toteuttamista.

3. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä myös laatiakseen tämän sopimuksen perusteella toteutettuja toimenpiteitä, ohjelmia ja toimia koskevia ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja sekä yhdessä että jommankumman osapuolen toimesta.

4. Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön hyvän taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon periaatteiden mukaisesti ja kalavarojen tilaa kunnioittaen.

5. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti yhteisön aluksille otettujen AKT-merimiesten työsopimuksiin ja palvelukseen ottamisen yleisiin ehtoihin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4 artikla – Tieteellinen yhteistyö

1. Yhteisö ja São Tomé ja Príncipe pyrkivät tämän sopimuksen keston ajan seuraamaan kalavarojen tilan kehitystä São Tomé ja Príncipen kalastusalueella.

2. Sopimuspuolet kuulevat toisiaan Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa tieteellisen kokouksen jälkeen ja yhteisestä sopimuksesta, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka koskevat yhteisön kalastusalusten toimintaa.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat neuvottelemaan joko keskenään, myös osa-alueen tasolla COREP:n (Guineanlahden alueellinen kalastuskomitea) puitteissa, tai toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä turvatakseen Atlantin valtameren biologisten luonnonvarojen hoitamisen ja säilyttämisen sekä tehdäkseen niitä koskevaa tieteellistä tutkimusyhteistyötä.

5 artikla – Yhteisön alusten pääsy harjoittamaan kalastustoimintaa São Tomé ja Príncipen vesillä

1. São Tomé ja Príncipe sitoutuu siihen, että yhteisön alukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa sen kalastusalueella tämän sopimuksen ja siihen kuuluvan pöytäkirjan ja liitteen mukaisesti.

2. Tämän sopimuksen kohteena oleviin kalastustoimiin sovelletaan São Tomé ja Príncipen voimassa olevaa lainsäädäntöä. São Tomé ja Príncipen viranomaiset ilmoittavat yhteisölle kaikista mainitun lainsäädännön muutoksista.

3. São Tomé ja Príncipe sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet pöytäkirjan kalastuksen valvontaa koskevien määräysten tosiasiallista täytäntöönpanoa varten. Yhteisön alukset tekevät yhteistyötä São Tomé ja Príncipen tällaista seurantaa hoitavien viranomaisten kanssa.

4. Yhteisö sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä ja São Tomé ja Príncipen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevaa lainsäädäntöä.

6 artikla – Lisenssit

1. Yhteisön alukset voivat harjoittaa kalastusta São Tomé ja Príncipen kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on tämän sopimuksen ja sen liitteenä olevan pöytäkirjan nojalla myönnetty kalastuslisenssi.

2. Kalastuslisenssin alukselle saamista koskeva menettely, sovellettavat maksut ja maksutapa, jota varustajien on käytettävä, vahvistetaan pöytäkirjan liitteessä.

7 artikla – Taloudellinen korvaus

1. Yhteisö maksaa São Tomé ja Príncipelle taloudellisen korvauksen pöytäkirjassa ja liitteessä vahvistettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Korvaus lasketaan seuraavien kahden tekijän perusteella:

a) yhteisön alusten pääsy São Tomé ja Príncipen vesille ja osallisiksi São Tomé ja Príncipen kalavaroista, ja

b) yhteisön taloudellinen tuki vastuullisen kalastuksen edistämiseen ja kalavarojen kestävään hyödyntämiseen São Tomé ja Príncipen vesillä.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen osa määritellään sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella pöytäkirjan mukaisesti vahvistettujen tavoitteiden pohjalta, jotka on saavutettava São Tomé ja Príncipen hallituksen määrittelemään alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan liittyen sekä sen täytäntöönpanoa koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman mukaisesti.

3. Yhteisön maksama taloudellinen korvaus suoritetaan vuosittain pöytäkirjassa vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jollei muuta johdu tämän sopimuksen määräyksistä ja niistä pöytäkirjan määräyksistä, jotka koskevat korvauksen määrän muutoksia seuraavista syistä:

a) epätavalliset olosuhteet;

b) yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vähentäminen yhteisestä sopimuksesta kyseessä olevien kalakantojen hoitamiseksi silloin kun se katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeelliseksi kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen kannalta;

c) yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien lisääminen sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta, jos kalavarojen tilan katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella yksimielisesti sen sallivan;

d) São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän taloudellisen tuen edellytysten uudelleenarviointi silloin kun se on aiheellista sopimuspuolten toteamien vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien tulosten nojalla;

e) tämän sopimuksen irtisanominen sen 13 artiklan määräysten mukaisesti;

f) tämän sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen sen 12 artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla – Talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön edistäminen

1. Sopimuspuolet tukevat kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä. Ne neuvottelevat keskenään tässä tarkoituksessa mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden koordinoimiseksi.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään kalastustekniikoita ja pyydyksiä, suojelumenetelmiä ja kalastustuotteiden teollista jalostusta koskevien tietojen vaihtoa.

3. Sopimuspuolet pyrkivät luomaan suotuisat olosuhteet yritystensä välisten suhteiden edistämiselle teknisellä, taloudellisella ja kaupallisella alalla edistämällä yritystoiminnan ja investointien kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista.

4. Sopimuspuolet kannustavat erityisesti kummankin edun mukaisten yhteisyritysten perustamista noudattaen systemaattisesti São Tomé ja Príncipen ja yhteisön voimassa olevaa lainsäädäntöä.

9 artikla – Sekakomitea

1. Tämän sopimuksen soveltamista valvomaan perustetaan sekakomitea. Sekakomitean tehtävänä on:

a) valvoa tämän sopimuksen toteutumista, tulkintaa ja soveltamista ja erityisesti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman määrittelyä ja täytäntöönpanon arviointia;

b) toimia välittäjänä molemmille osapuolille tärkeissä kalastusta koskevissa kysymyksissä, erityisesti saalistietojen tilastollisessa analyysissä;

c) toimia foorumina, jolla sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat voidaan ratkaista sovintoteitse;

d) arvioida tarvittaessa uudelleen kalastusmahdollisuuksien ja niitä vastaavan taloudellisen korvauksen taso;

e) hoitaa muita sopimuspuolten yhteisesti päättämiä tehtäviä.

2. Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuoroin yhteisössä vuoroin São Tomé ja Príncipessä, ja sen puheenjohtajana toimii kokousta isännöivä sopimuspuoli. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

10 artikla – Maantieteellinen soveltamisalue

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, kyseisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, sekä toisaalta São Tomé ja Príncipen alueella.

11 artikla – Kesto

Tätä sopimusta sovelletaan neljän vuoden ajan sen voimaantulosta alkaen; voimassaoloa jatketaan ilman eri toimenpiteitä neljän vuoden jaksoiksi, ellei sopimusta sanota irti 13 artiklan mukaisesti.

12 artikla – Keskeyttäminen

1. Tämän sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman sopimuspuolen aloitteesta, jos sopimuspuolten välillä on sopimuksen määräysten soveltamista koskeva vakava erimielisyys. Keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona keskeytyksen on määrä tulla voimaan. Kun toinen sopimuspuoli on saanut ilmoituksen, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut erimielisyyksiensä ratkaisemiseksi sovintoteitse.

2. Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään suhteessa keskeytykseen kuluneeseen aikaan.

13 artikla – Irtisanominen

1. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen epätavallisten tapahtumien vuoksi, jotka voivat liittyä muun muassa kyseessä olevien kalakantojen heikentymiseen, yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien hyödyntämisen alentuneen tason toteamiseen tai sopimuspuolten tekemien laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättämiseen.

2. Asianomaisen sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle aikeestaan irtisanoa sopimus kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen alkuperäisen jakson tai jonkin lisäjakson päättymistä.

3. Edellä olevassa kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

4. Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään irtisanomisvuoden osalta suhteessa kuluneeseen aikaan.

14 artikla – Pöytäkirja ja liite

Pöytäkirja ja liite ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

15 artikla

Sovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

São Tomé ja Príncipen vesillä toimivien yhteisön kalastusalusten toimintaa säännellään São Tomé ja Príncipessä sovellettavalla lainsäädännöllä, paitsi jos sopimuksessa, tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätään.

16 artikla – Kumoaminen

Tällä sopimuksella kumotaan ja korvataan sen voimaantulopäivästä alkaen Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen tasavallan välinen São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehty, 25 päivänä helmikuuta 1984 voimaan tullut sopimus.

Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen tasavallan välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen määrittämisestä 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi tehty pöytäkirja pysyy kuitenkin voimassa sen 1 artiklassa vahvistetun ajan, ja siitä tulee tämän sopimuksen erottamaton osa.

17 artikla – Voimaantulo

Tämä sopimus, joka on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, sloveenin, slovakin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä siten, että jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi

1 artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1. Sopimuksen 5 artiklan nojalla myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat 1 päivänä kesäkuuta 2006 alkavalla neljän vuoden kaudella seuraavat:

Laajasti vaeltavat kalalajit (vuonna 1982 allekirjoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit)

▪ nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset: 25 alusta,

▪ pintasiima-alukset: 18 alusta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklassa toisin määrätä.

3. Jonkin Euroopan yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa São Tomé ja Príncipen kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on tämän pöytäkirjan nojalla ja tämän pöytäkirjan liitteessä kuvattuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen myönnetty kalastuslisenssi.

2 artikla

Taloudellinen korvaus – maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1. Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu taloudellinen korvaus koostuu 1 artiklassa tarkoitetun kauden osalta 552 500 euron vuosittaisesta määrästä, joka vastaa 8 500 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää, sekä 110 500 euron vuosittaisesta erityismäärästä, joka osoitetaan São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan yhteydessä toteutettavien aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon. Tämä erityismäärä on erottamaton osa sopimuksen 7 artiklassa määriteltyä taloudellista korvausta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 5 ja 7 artiklassa toisin määrätä.

3. Yhteisö maksaa 1 kohdassa tarkoitettujen määrien summan eli 663 000 euroa tämän pöytäkirjan soveltamiskaudella.

4. Jos yhteisön alusten São Tomé ja Príncipen vesillä pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää 8 500 tonnia vuodessa, 552 000 euron vuosittaisen taloudellisen korvauksen määrää korotetaan 65 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden. Yhteisön maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen viitesaalismäärään verrattuna (eli se voi olla enintään 1 105 000 euroa). Jos yhteisön alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruisia (eli yli 17 000 tonnia), kyseisen rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

5. Yhteisö maksaa 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen ensimmäisen vuoden osalta viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2007 ja seuraavien vuosien osalta viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2007, 2008 ja 2009.

6. São Tomé ja Principen viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää kyseisen korvauksen käyttötarkoituksesta, jollei 6 artiklassa toisin määrätä.

7. Taloudellinen korvaus maksetaan São Tomé ja Príncipen viranomaisten nimeämään rahalaitokseen avatulle yhdelle São Tomé ja Príncipen valtionkassan tilille.

3 artikla

Yhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla – tieteellinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta São Tomé ja Príncipen vesillä syrjimättä mitään näillä vesillä olevia laivastoja.

2. Tämän pöytäkirjan keston ajan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen viranomaisten on pyrittävä seuraamaan kalavarojen tilan kehitystä São Tomé ja Príncipen kalastusalueella.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä osa-alueen tasolla ja erityisesti COREP:n puitteissa.

4. Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti sopimuspuolet kuulevat toisiaan Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa tieteellisen kokouksen jälkeen mahdollisesti osa-alueen tasolla ja yhteisestä sopimuksesta, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka koskevat yhteisön alusten toimintaa.

4 artikla

Yhteisestä sopimuksesta toteutettava kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan yhteisestä sopimuksesta lisätä, jos tämä lisäys ei 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tieteellisen komitean päätelmien mukaan vahingoita São Tomé ja Príncipen kalavarojen kestävää hoitoa. Tällöin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 552 500 euron suuruista taloudellisen korvauksen osaa korotetaan vastaavassa suhteessa ja kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Euroopan yhteisön viitesaalismäärän osalta maksaman taloudellisen korvauksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin kaksinkertainen 552 500 euron määrään verrattuna. Jos yhteisön alusten vuosittain pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa 8 500 tonnin suuruisia (eli 17 000), kyseisen rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

2. Jos sopimuspuolet sitä vastoin sopivat 1 artiklassa tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien vähentämisestä, taloudellista korvausta alennetaan vastaavassa suhteessa ja kyseisen ajan mukaan suhteutettuna.

3. Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien kesken voidaan niin ikään tarkistaa sopimuspuolten kuulemisen jälkeen ja niiden yhteisestä sopimuksesta noudattaen mahdollista 3 artiklassa tarkoitetun tieteellisen kokouksen suositusta sellaisten kantojen hoidon suhteen, joihin tällainen uudelleenjako voisi vaikuttaa. Sopimuspuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on perusteltua kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi.

5 artikla

Uudet kalastusmahdollisuudet

1. Jos yhteisön alukset haluaisivat harjoittaa muuta kuin 1 artiklassa ilmoitettua kalastustoimintaa, yhteisö kuulee São Tomé ja Príncipeä tällaiseen uuteen kalastustoimintaan mahdollisesti myönnettävästä luvasta. Sopimuspuolet sopivat tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja muuttavat tarvittaessa tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

6 artikla

Taloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja tarkistaminen

epätavallisten olosuhteiden vuoksi

1. Jos kalastustoimintaa ei voida harjoittaa São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeellä muista kuin luonnonilmiöistä johtuvien epätavallisten olosuhteiden vuoksi, Euroopan yhteisö voi keskeyttää 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen maksamisen. Keskeyttämispäätös tehdään sopimuspuolten välisten neuvottelujen jälkeen kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen pyynnön esittämisestä ja edellyttäen, että Euroopan yhteisö on keskeyttämishetkellä suorittanut kaikki sen maksettavina olleet maksut.

2. Taloudellista korvausta aletaan jälleen maksaa sopimuspuolten todettua yksimielisesti kuulemisten jälkeen, että kalastustoiminnan keskeytymiseen johtaneet olosuhteet ovat poistuneet ja että tilanne mahdollistaa kalastustoiminnan jatkamisen.

3. Yhteisön aluksille myönnettyjen lisenssien voimassaoloaikaa, joka keskeytyi samalla kun taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytettiin, pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

7 artikla

Vastuullisen kalastuksen edistäminen São Tomé ja Príncipen vesillä

1. Edellä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen kokonaismäärästä (663 000 eurosta) 50 prosenttia (eli 331 500 euroa) suunnataan São Tomé ja Príncipen hallituksen määrittelemän alakohtaisen kalastuspolitiikan osana toteutettavien aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

São Tomé ja Príncipen toteuttama tämän määrän hallinnointi perustuu sopimuspuolten yhdessä São Tomé ja Príncipen kalastuspolitiikan ajankohtaisten prioriteettien mukaisesti alan kestävän ja vastuullisen hallinnoinnin varmistamiseksi määrittelemiin tavoitteisiin ja niihin liittyviin vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin jäljempänä olevan 2 kohdan mukaisesti.

2. São Tomé ja Príncipen ehdotuksesta ja edellä olevan kohdan määräysten täytäntöön panemiseksi yhteisö ja São Tomé ja Príncipe hyväksyvät sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa pöytäkirjan tultua voimaan ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti:

a) vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 1 kohdassa mainitun taloudellisen korvauksen prosenttiosuus ja vuosittain toteutettaviin aloitteisiin myönnettävät erityismäärät käytetään;

b) vuosittain ja useamman vuoden aikana saavutettavat tavoitteet, joilla pyritään edistämään tietyn ajan kuluessa kestävää ja vastuullista kalastusta ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty São Tomé ja Príncipen kansallisessa kalastuspolitiikassa tai muussa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen edistämiseen;

c) käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin;

d) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen kokonaismäärään sovellettavan, mahdollisesti tarkistetun prosenttiosuuden, jota sovelletaan tämän pöytäkirjan ensimmäistä soveltamisvuotta seuraavina vuosina.

3. Sopimuspuolten on hyväksyttävä sekakomiteassa kaikki muutokset, joita ehdotetaan monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan tai vuosittain toteutettaviin aloitteisiin myönnettävien erityismäärien käyttöön.

4. São Tomé ja Príncipe osoittaa vuosittain 1 kohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta vastaavan summan monivuotisen ohjelman täytäntöönpanoon. Kyseinen käyttötarkoitus on pöytäkirjan ensimmäisen voimassaolovuoden osalta ilmoitettava yhteisölle, kun monivuotinen alakohtainen ohjelma hyväksytään sekakomiteassa. São Tomé ja Príncipen on ilmoitettava tämä käyttötarkoitus yhteisölle kunkin seuraavan vuoden osalta viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä toukokuuta.

5. Mikäli se on monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon tulosten vuotuisen arvioinnin nojalla perusteltua, Euroopan yhteisö voi pyytää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen tarkistamista, jotta ohjelman täytäntöönpanoon sidottujen varojen tosiasiallista määrää voitaisiin mukauttaa kyseisiin tuloksiin.

8 artikla

Erimielisyydet – pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen

1. Sopimuspuolten väliset erimielisyydet, jotka liittyvät tämän pöytäkirjan määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, edellyttävät sopimuspuolten kuulemista sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ylimääräiseen istuntoon.

2. Pöytäkirjan soveltaminen voidaan toisen sopimuspuolen aloitteesta keskeyttää, jos sopimuspuolten välinen erimielisyys katsotaan vakavaksi ja jos siitä ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa 1 kohdan mukaisesti käydyissä kuulemisissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan määräysten soveltamista.

3. Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

4. Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, sopimuspuolet jatkavat neuvottelemista löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun sovintoratkaisu löydetään, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan suhteessa aikaan, jona pöytäkirjan soveltaminen on ollut keskeytettynä.

9 artikla

Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen maksun laiminlyönnin vuoksi

Jos yhteisö jättää suorittamatta 2 artiklassa määrätyt maksut, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan, rajoittamatta 6 artiklan määräysten soveltamista, keskeyttää seuraavin edellytyksin:

a) São Tomé ja Príncipen toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan komissiolle tiedonannon, jossa ilmoitetaan maksun laiminlyönnistä. Komissio tekee aiheelliset tarkastukset ja suorittaa tarvittaessa maksun 60 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

b) Ellei maksua suoriteta tai maksun laiminlyönnille anneta kunnollisia perusteluja tämän pöytäkirjan 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetussa määräajassa, São Tomé ja Príncipen toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus keskeyttää pöytäkirjan soveltaminen. Niiden on annettava tästä viipymättä tieto Euroopan komissiolle.

c) Pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, kun kyseinen maksu on suoritettu.

10 artikla

Sovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

São Tomé ja Príncipen vesillä toimivien yhteisön kalastusalusten toimintaa säännellään São Tomé ja Príncipessä sovellettavalla lainsäädännöllä, paitsi jos sopimuksessa, tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätään.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisen São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen liite ja korvataan se tämän pöytäkirjan liitteellä.

12 artikla

Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja ja sen liite tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2. Niitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2006.

LIITE

YHTEISÖN ALUSTEN SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN KALASTUSALUEELLA HARJOITTAMAA KALASTUSTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

I luku - Lisenssihakemusta ja lisenssin myöntämistä koskevat muodollisuudet

1 jakso

Lisenssien myöntäminen

1. Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi São Tomé ja Príncipen kalastusalueella.

2. Jotta alus täyttäisi kelpoisuusehdot, sen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa São Tomé ja Príncipessä. Sen tilanteen São Tomé ja Príncipen hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että se on täyttänyt kaikki aikaisemmat sen São Tomé ja Príncipessä tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyneet velvollisuutensa yhteisön kanssa tehtyjen kalastussopimusten mukaisesti.

3. Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset toimittavat (sähköisessä muodossa) São Tomé ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle vähintään 15 työpäivää ennen lisenssille haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa tämän sopimuksen nojalla kalastustoimintaa.

4. Kalastuksesta vastaavalle ministeriölle esitettävät hakemukset on tehtävä lomakkeille, joiden malli on lisäyksessä I. São Tomé ja Príncipen viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta lisenssihakemusten yhteydessä saatuja tietoja käsiteltäisiin luottamuksellisina. Tietoja saa käyttää ainoastaan kalastussopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

- todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta lisenssin voimassaoloajalta,

- (muu asiakirja tai todistus, jota tämän pöytäkirjan nojalla vaaditaan alustyypin mukaisesti sovellettavissa erityismääräyksissä).

6. Lisenssimaksu on suoritettava São Tomé ja Príncipen viranomaisten osoittamalle tilille pöytäkirjan 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

7. Lisenssimaksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot ja maksut, lukuun ottamatta satamamaksuja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia.

8. Lisenssit myönnetään kaikkien alusten osalta 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona São Tomé ja Príncipen kalastuksesta vastaava ministeriö on saanut kaikki 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Lisenssit toimitetaan laivanvarustajille tai heidän edustajilleen Euroopan komission Gabonissa sijaitsevan lähetystön välityksellä.

9. Lisenssi myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

10. Euroopan yhteisön pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta aluksen lisenssi kuitenkin korvataan uudella sellaiselle pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetulle toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, joka kuuluu samaan luokkaan kuin edellinen alus, eikä uutta lisenssimaksua tarvitse maksaa. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

11. Edellisen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu lisenssi São Tomé ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle Euroopan komission lähetystön välityksellä.

12. Uusi lisenssi tulee voimaan päivänä, jona peruutettu lisenssi palautetaan São Tomé ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle. Euroopan komission Gabonissa sijaitsevalle lähetystölle on ilmoitettava lisenssin siirtämisestä.

13. Lisenssi on aina säilytettävä aluksella. Euroopan yhteisö pitää ajan tasalla olevaa luetteloluonnosta aluksista, joille on haettu tämän pöytäkirjan määräysten mukaista kalastuslisenssiä. Kyseinen luonnos annetaan tiedoksi São Tomé ja Príncipen viranomaisille heti, kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään. Heti kun São Tomé ja Príncipen viranomaiset ovat saaneet kyseisen luetteloluonnoksen ja Euroopan komission São Tomé ja Príncipen viranomaisille lähettämän ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta, ne kirjaavat aluksen São Tomé ja Príncipen kalastuksenvalvonnasta vastaaville viranomaisille lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa. Laivanvarustaja voi tällöin saada jäljennöksen tästä luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes kalastuslisenssi myönnetään.

2 jakso

Lisenssiehdot – maksut ja ennakot

1. Lisenssit ovat voimassa yhden vuoden. Ne voidaan uusia.

2. Maksu vahvistetaan nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten osalta 35 euroksi yhtä São Tomé ja Príncipen kalastusalueella kalastettua tonnia kohti.

3. Lisenssit myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on maksettu seuraavat kiinteämääräiset summat:

- 5 250 euroa vuodessa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohti, mikä vastaa 150 tonnista vuodessa maksettavia maksuja,

- 1 925 euroa vuodessa pintasiima-alusta kohti, mikä vastaa 55 tonnista vuodessa maksettavia maksuja.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä kesäkuuta kuluneen vuoden saaliit tonneina, siten kuin jäljempänä olevassa 5 kohdassa tarkoitetut tieteelliset laitokset ovat ne vahvistaneet.

5. Euroopan komissio vahvistaa Euroopan komission lähetystön välityksellä viimeistään 31 päivänä heinäkuuta vuonna n+1 edelliseltä vuodelta suoritettavien maksujen lopullisen tilityksen kunkin laivanvarustajan laatimien ja pyyntitietojen vahvistamisesta vastaavien jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografia) ja IPIMAR:n (Instituto Português de Investigaçao Maritima) varmentamien saalisilmoitusten perusteella.

6. Tilitys toimitetaan samanaikaisesti tiedoksi São Tomé ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle ja varustajille.

7. Varustajat maksavat mahdolliset lisämaksut (jotka aiheutuvat nuottaa käyttävien tonnikala-alusten 150 tonnia ja siima-alusten 55 tonnia ylittävistä saalismääristä) São Tomé ja Príncipen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 31 päivänä elokuuta vuonna n+1 tämän luvun 1 jakson 6 kohdassa tarkoitetulle tilille. Maksun perusteena on 35 euroa tonnilta.

8. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on pienempi kuin tämän jakson 3 kohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta ei kuitenkaan palauteta varustajalle.

II luku – Kalastusalueet

1. Yhteisön nuottaa käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa yli 12 meripeninkulman päässä perusviivoista sijaitsevilla vesillä.

2. Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3.

III luku – Saalisilmoitusten järjestelmä

1. Yhteisön aluksen kalastusmatkan kestolla São Tomé ja Príncipen kalastusalueella tarkoitetaan tässä liitteessä seuraavaa:

- joko aika, joka kuluu São Tomé ja Príncipen kalastusalueelle saapumisen ja sieltä poistumisen välillä, tai

- aika, joka kuluu São Tomé ja Príncipen kalastusalueelle saapumisen ja São Tomé ja Príncipessä tehtävän jälleenlaivauksen ja/tai saaliin purkamisen välillä.

2. Kaikkien alusten, joilla on tämän sopimuksen mukainen lupa kalastaa São Tomé ja Príncipen vesillä, on ilmoitettava saaliinsa São Tomé ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle, jotta kyseiset viranomaiset voisivat valvoa pyydettyjä määriä, jotka ovat toimivaltaisten tutkimuslaitosten tämän liitteen I luvun 2 jakson 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti varmistamia. Saaliiden ilmoittamista koskevat menettelyt ovat seuraavat:

2.1 Tämän liitteen I luvun 2 jaksossa tarkoitettuna lisenssin vuosittaisena voimassaoloaikana ilmoitusten on sisällettävä aluksen kunkin kalastusmatkan aikana pyytämät saaliit. Ilmoitusten alkuperäiset paperiversiot on toimitettava São Tomé ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle 45 päivän kuluessa mainitun voimassaoloajan viimeisen kalastusmatkan päättymisestä.

2.2 Alusten on ilmoitettava saaliinsa kalastuspäiväkirjaa vastaavalla lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 2. Niiden ajanjaksojen osalta, joina alus ei ole São Tomé ja Príncipen kalastusalueella, kalastuspöytäkirjaan on tehtävä merkintä ”São Tomé ja Príncipen kalastusalueen ulkopuolella”.

2.3 Lomakkeet on täytettävä selkeästi, ja aluksen päällikön tai tämän laillisen edustajan on ne allekirjoitettava.

3. Sekakomitea voi kokoontua jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vertaamaan kalastustoimintaa koskevia tietoja.

4. Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, São Tomé ja Príncipen hallituksella on oikeus peruuttaa määräyksiä rikkoneen aluksen lisenssi, kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa aluksen varustajaan São Tomé ja Príncipessä voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Euroopan komissiolle ja lippujäsenvaltiolle on ilmoitettava asiasta.

IV luku – Jälleenlaivaus

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä parantaakseen saaliiden jälleenlaivausmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen satamissa ja niiden redillä.

1. Jälleenlaivaus:

Yhteisön tonnikala-alukset, jotka purkavat vapaaehtoisesti saaliinsa jossakin São Tomé ja Príncipen satamassa tai sataman redillä, saavat maksuunsa 5 euron alennuksen São Tomé ja Príncipen kalastusalueella pyydettyä tonnia kohden tämän liitteen I luvun 2 jakson 2 kohdassa ilmoitetusta määrästä.

Tätä menettelyä sovelletaan kaikkiin yhteisön aluksiin tämän pöytäkirjan ensimmäisestä vuodesta alkaen, ja alennuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia saaliiden lopullisesta tilityksestä (sellaisena kuin se on määritelty liitteessä olevassa III luvussa).

2. Jälleenlaivattujen saalismäärien valvonnan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään ensimmäisessä sekakomitean kokouksessa.

3. Arviointi:

Taloudellisten kannustimien tasoa sekä saaliiden lopullisen tilityksen enimmäisprosenttiosuutta mukautetaan sekakomiteassa kyseessä olevan vuoden aikana toteutettujen jälleenlaivausten sosioekonomisten vaikutusten perusteella.

V luku – Merimiesten ottaminen palvelukseen

1. Tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten varustajat ottavat AKT-maiden kansalaisia palvelukseen seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

- nuottaa käyttävien tonnikala-alusten miehistöön tonnikalan kalastusvuoden aikana kolmannen maan kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava AKT-maiden kansalaisia,

- pintasiima-alusten miehistöön kalastuskauden aikana kolmannen maan kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava AKT-maiden kansalaisia.

2. Varustajat pyrkivät ottamaan miehistöönsä ylimääräisiä São Tomé ja Príncipen merimiehiä.

3. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti yhteisön aluksille otettuihin merimiehiin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4. AKT-maiden merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

5. Varustajat maksavat AKT-maiden merimiesten palkan. Se vahvistetaan varustajien tai näiden edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. AKT-maiden merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan heidän kotimaidensa miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

6. Jokaisen yhteisön alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

7. Jos paikallisia merimiehiä ei kuitenkaan oteta palvelukseen muusta kuin edeltävässä kohdassa tarkoitetusta syystä, asianomaisten yhteisön alusten varustajien edellytetään maksavan kultakin São Tomé ja Príncipen vesilläolopäivältä kiinteämääräinen maksu, joka on 20 dollaria päivässä. Maksu on suoritettava viimeistään tässä liitteessä olevan I luvun 2 jakson 7 kohdassa vahvistetuissa määräajoissa.

VI luku – Tekniset toimenpiteet

1. Alusten on noudatettava ICCAT:n kyseisen alueen osalta vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

2. Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten on annettava mahdolliset sivusaaliinsa São Tomé ja Príncipen kalastusosaston käyttöön, joka huolehtii niiden haltuunotosta ja aluksesta purkamisesta.

3. Sopimuspuolet sopivat yhteisesti menettelystä, jolla varmistetaan edeltävän kohdan tehokas täytäntöönpano, tai vaihtoehtoisesta ratkaisusta sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean ensimmäisessä kokouksessa. Sitä varten sekakomitea tutkii kaikki mahdolliset vaihtoehdot, joihin kuuluu myös asianomaisille nuotta-aluksille asetettava velvollisuus maksaa osaa sivusaaliiden arvosta vastaava vuotuinen maksu São Tomé ja Príncipen kalastusosaston rahastolle, jonka tehtävänä on tukea pienimuotoista kalastusta.

VII luku – Tarkkailijat

1. Aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän sopimuksen nojalla São Tomé ja Príncipen vesillä, on päästettävä alueellisen toimivaltaisen kalastusjärjestön nimeämiä tarkkailijoita seuraavien edellytysten mukaisesti:

1.1 São Tomé ja Príncipen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä yhteisön alukset ottavat alukselle tämän viranomaisen määräämän tarkkailijan, jonka tehtävänä on tarkastaa São Tomé ja Príncipen vesillä pyydetyt saaliit.

1.2 Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo aluksista, joille on tarkoitus lähettää tarkkailija, sekä luettelo aluksille sijoitettavista tarkkailijoista. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on toimitettava Euroopan komissiolle heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.

1.3 Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asianomaisille laivanvarustajille tai heidän edustajilleen alukselle sijoitettavan tarkkailijan nimi lisenssin myöntämisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista.

2. Tarkkailijan aluksella olo kestää yhden kalastusmatkan ajan. São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisesta pyynnöstä tarkkailijan oleskelu aluksella voidaan kuitenkin jakaa useamman kalastusmatkan ajalle tietyn aluksen kalastusmatkojen keskimääräisen kestoajan mukaan. Toimivaltainen viranomainen esittää tämän pyynnön alukselle tulevan tarkkailijan nimeämisen yhteydessä.

3. Varustaja tai hänen edustajansa ja toimivaltainen viranomainen sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

4. Tarkkailijan alukselle nousu tapahtuu varustajan valitsemassa satamassa nimettyjen alusten luettelosta ilmoittamista seuraavan ensimmäisen São Tomé ja Príncipen kalastusalueella tapahtuvan kalastusmatkan alussa.

5. Kyseisten varustajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemista varten suunnitellut päivämäärät ja osa-alueen satamat.

6. Jos tarkkailija nousee alukselle osa-alueen ulkopuolella, varustajan on vastattava tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu kalastusalueelta alueellisen tarkkailijan ollessa aluksella, varustajan on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu kotimaahan niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

7. Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

8. Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa kalastustoimintaa São Tomé ja Príncipen vesillä, tarkkailijan tehtävänä on:

8.1 tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

8.2 tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

8.3 ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

8.4 laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

8.5 tarkastaa São Tomé ja Príncipen vesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

8.6 tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kalalajien poisheitetyistä määristä;

8.7 ilmoittaa soveltuvin keinoin toimivaltaiselle viranomaiselleen kalastustiedot, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

9. Aluksen päällikön on huolehdittava kaikin hänen vastuulleen kuuluvin tavoin tarkkailijan fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta tämän suorittaessa tehtäviään.

10 Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki hänen tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Aluksen päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat eli kalastuspäiväkirja ja lokikirja sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

11. Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on:

11.1 kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

11.2 kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta.

12. Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan komissiolle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän vahvistaa allekirjoituksellaan. Tarkkailija antaa päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

13. Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan laivanvarustajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

14. Tarkkailijan palkasta ja sosiaalimaksuista huolehtii toimivaltainen viranomainen.

15. Sopimuspuolet kuulevat toisiaan ja asianomaisia kolmansia maita mahdollisimman pian alueellisten tarkkailijoiden järjestelmän määrittelystä ja toimivaltaisen alueellisen kalastusjärjestön valinnasta. Kunnes alueellisten tarkkailijoiden järjestelmä on pantu täytäntöön, aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän sopimuksen nojalla São Tomé ja Príncipen kalastusalueella, on päästettävä alueellisten tarkkailijoiden sijaan São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten nimeämiä tarkkailijoita edellä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

VIII luku – Valvonta

1. Tämän liitteen 1 jakson 13 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisö pitää ajan tasalla olevaa luetteloluonnosta aluksista, joille on myönnetty tämän pöytäkirjan määräysten mukainen kalastuslisenssi. Luettelo annetaan tiedoksi kalastuksen valvonnasta vastaaville São Tomé ja Príncipen viranomaisille heti kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään.

2. Heti kun São Tomé ja Príncipen viranomaiset ovat saaneet kyseisen luetteloluonnoksen ja Euroopan komission tämän rannikkovaltion viranomaisille lähettämän ilmoituksen (tämän liitteen I luvun 2 jakson 3 kohdassa tarkoitetun) ennakkomaksun maksamisesta, ne kirjaavat aluksen São Tomé ja Príncipen kalastuksenvalvonnasta vastaaville viranomaisille lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa. Laivanvarustaja voi tällöin saada jäljennöksen tästä luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes kalastuslisenssi myönnetään.

3. Alueelle tulo ja siltä poistuminen:

3.1 Yhteisön alusten on ilmoitettava vähintään kolme tuntia aikaisemmin kalastuksen valvonnasta vastaaville São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille aikomuksestaan tulla São Tomé ja Príncipen kalastusalueelle tai poistua siltä. Lisäksi niiden on ilmoitettava aluksella olevien saaliiden kokonaismäärät ja lajit.

3.2 Poistumisilmoituksen yhteydessä aluksen on ilmoitettava myös sijaintinsa. Ilmoitukset annetaan ensisijaisesti faksitse (++ 239 222 828) tai sähköpostitse (dpescas1@cstome.net), tai jos se ei ole mahdollista radiolla (kutsutunnus: klo 8–10 aamupäivällä 12.00 Hz, klo 14–17 iltapäivällä 8.634 Hz

3.3 Ilman São Tomé ja Príncipen toimivaltaiselle viranomaiselle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta yllätetty alus katsotaan määräyksiä rikkovaksi alukseksi.

3.4 Kalastuslisenssin myöntämisen yhteydessä on ilmoitettava myös faksinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4. Valvontamenettely

4.1 São Tomé ja Príncipen kalastusalueilla kalastavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien São Tomé ja Príncipen viranomaisten alukselle pääsy ja helpotettava näiden tehtävien suorittamista.

4.2. Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tehtävien suorittamiseksi tarpeen.

4.3. Kunkin tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

5. Satelliittiseuranta

5.1 Kaikkiin tämän sopimuksen nojalla kalastaviin yhteisön aluksiin sovelletaan satelliittiseurantaa lisäyksessä 4 vahvistettujen määräysten mukaisesti. Kyseiset määräykset tulevat voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun São Tomé ja Príncipen hallitus on ilmoittanut Gabonissa sijaitsevalle Euroopan komission lähetystölle São Tomé ja Príncipen kalastuksenvalvontakeskuksen toiminnan aloittamisesta.

6. Aluksen pysäyttäminen

6.1 São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten on annettava lippuvaltiolle ja Euroopan komissiolle 24 tunnin kuluessa tieto jokaisesta yhteisön aluksesta, joka on pysäytetty ja johon on sovellettu seuraamuksia São Tomé ja Príncipen vesillä.

6.2 Lippuvaltiolle ja Euroopan komissiolle on samalla toimitettava lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

7. Aluksen pysäyttämistä koskeva selvitys

7.1 Aluksen päällikön on allekirjoitettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisen viranomaisen laatima selvitys.

7.2 Tämä allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi vedota sen rikkomisen osalta, josta häntä epäillään. Jos hän kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena ja tarkastajan on lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”.

7.3 Päällikön on ohjattava aluksensa São Tomé ja Príncipen viranomaisten osoittamaan satamaan. Jos kyseessä on vähäinen rikkominen, São Tomé ja Príncipen toimivaltainen viranomainen voi antaa pysäytetylle alukselle luvan jatkaa kalastustoimintaa.

8. Sovittelukokous aluksen pysäyttämisen yhteydessä

8.1 Oletettua rikkomista koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä lukuun ottamatta ei saa toteuttaa mitään aluksen päällikköä, miehistöä, lastia tai laitteita koskevia toimenpiteitä ennen kuin yhden työpäivän kuluessa edellä tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta on järjestetty Euroopan komission ja São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten välinen sovittelukokous, johon voi myös osallistua kyseisen jäsenvaltion edustaja.

8.2 Kokouksessa sopimuspuolet luovuttavat toisilleen kaikki asiakirjat ja tiedot, joista voi olla hyötyä tilanteeseen johtaneiden seikkojen selvittämisessä. Varustamolle tai tämän edustajalle on ilmoitettava kokouksen tuloksista sekä kaikista pysäyttämisen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

9. Pysäyttämisen selvittäminen

9.1. Ennen mahdollisen oikeudellisen menettelyn aloittamista oletettu rikkominen on pyrittävä sovittamaan sovittelumenettelyllä. Tämä menettely päättyy viimeistään kolmantena työpäivänä pysäyttämisestä.

9.2. Sovittelumenettelyn tapauksessa sovellettavan sakon suuruus määritellään São Tomé ja Príncipen lainsäädännön mukaisesti.

9.3. Jos asiaa ei ole saatu ratkaistua sovittelumenettelyllä ja jos se viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, varustajan on asetettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten osoittamaan pankkiin vakuus, jonka määrä vahvistetaan ottaen huomioon pysäytyksestä aiheutuneet kustannukset, sakkojen määrä ja korjaukset, jotka rikkomisesta vastuussa olevien on hoidettava.

9.4. Vakuutta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Vakuus vapautetaan heti, kun oikeuskäsittely päättyy ilman, että kyseistä aluksen päällikköä tuomitaan. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on määrältään vakuutta pienempi, São Tomé ja Príncipen toimivaltaiset viranomaiset vapauttavat jäännöksen.

9.5. Alus päästetään lähtemään, ja se ja sen miehistö saavat poistua satamasta:

- heti kun sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty, tai

- oikeuskäsittelyn ollessa kesken, heti kun edellä 9.3 kohdassa tarkoitettu vakuus on asetettu ja São Tomé ja Príncipen toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet sen.

10. Jälleenlaivaus

10.1 Yhteisön alusten, jotka haluavat jälleenlaivata saaliitaan São Tomé ja Príncipen vesillä, on tehtävä se São Tomé ja Príncipen satamissa ja/tai satamien redillä.

10.2. Kyseisten alusten varustajien on annettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille vähintään 24 tuntia aikaisemmin seuraavat tiedot:

- jälleenlaivausta aikovien kalastusalusten nimet,

- rahtialuksen nimi, IMO-tunnistenumero ja lippuvaltio,

- jälleenlaivattava määrä tonneina lajeittain,

- jälleenlaivauksen paikka ja päivä.

10.3. Jälleenlaivaus rinnastetaan São Tomé ja Príncipen kalastusalueelta poistumiseen. Alusten päälliköiden on toimitettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua São Tomé ja Príncipen kalastusalueelta.

10.4. Kaikki saaliiden jälleenlaivaustoimet, joissa ei noudateta edellä olevia kohtia, ovat kiellettyjä São Tomé ja Príncipen kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa São Tomé ja Príncipen voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

11. Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta São Tomé ja Príncipen satamassa harjoittavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava São Tomé ja Príncipen tarkastajien toiminta ja helpotettava sitä. Kunkin satamassa tehdyn tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan tarkastusraportin jäljennös tai todistus.

Lisäykset

1– Lisenssin hakulomake

2 – ICCAT:n kalastuspöytäkirja

3 – Kalastuskieltoalueen koordinaatit

4 – Alusten satelliittiseurantajärjestelmään (VMS) sovellettavat määräykset ja São Tomé ja Príncipen kalastusalueen koordinaatit

Lisäys 1

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN KALASTUSMINISTERIÖ

Kalastuslisenssihakemus ulkomaisille teollisuuskalastusaluksille

1. Varustajan nimi:

2. Varustajan osoite:

3. Varustajan edustajan tai paikallisen asiamiehen nimi:

4. Varustajan paikallisen edustajan tai asiamiehen osoite:

………………………………………………………………………………………..

5. Päällikön nimi:

6. Aluksen nimi:

7. Rekisterinumero:

8. Faksi:

9. Sähköpostiosoite:

10. Radiokoodi:

11. Rakennuspäivä ja -paikka:

12. Lippu, jonka alla purjehtii:

13. Rekisteröintisatama:

14. Varustamon satama:

15. Kokonaispituus:

16. Leveys:

17. Bruttovetoisuus:

18. Ruuman kapasiteetti:

19. Jäähdytys- ja jäädytyskapasiteetti:

20. Konetyyppi ja -teho:

21. Pyydykset:

22. Miehistön lukumäärä:

23. Viestintäjärjestelmä:

24. Kutsutunnus:

25. Tunnistemerkit:

26. Toteutettavat kalastustoimet:

27. Purkamissatama:

28. Kalastusalueet:

29. Pyydettävät lajit:

30. Voimassaoloaika:

31. Erityisedellytykset:

Kalatalous- ja vesiviljelyviraston lausunto:

Kalastusministeriön huomautukset:

Lisäys 2

ICCAT:n KALASTUSPÄIVÄKIRJA TONNIKALAN PYYNTIÄ VARTEN |

| | PitkäsiimaElävä syöttiKurenuottaTrooliMuu |

| | |

| | | | | | | | | | | |

Aluksen nimi: ……………………………………………………………………. | Bruttovetoisuus: …………………………………………………............................. | Alus LÄHTI: Alus PALASI: | Kuu-kausi | Päivä | Vuosi | Satama | | | |

Lippuvaltio: ……………………………………………………………………........................... | Kapasiteetti (tonnia): ……………………………………………........ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Rekisterinumero: ………………………………………………………………................................... | Päällikkö: ……………………………………………………….... | | | | | | | | |

Varustamo: ………………………………………………………….......................... | Miehistön lukumäärä: ….…………………………………………………........................ | | | | | | | | |

Osoite: ………………………………………………………………………….... | Raportin päivämäärä: ………………………………………………...... | | | | | | | | |

| (Raportin laatija): ………………………………………………................................. | Päiviä merellä: | | Kalastuspäivien lkm: Nostojen lkm: | | Matkan nro: | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| |

Päivämäärä | Alue | Pinta- veden lämpötila(ºC) | Pyyntiponnistus Koukkujen lkm | Saaliit | Käytetty syötti |

Kuu-kausi | Päivä | Leveys N/S | Pi-tuus-piiri E/W | | | Tonnikala ThunnusThynnus taimaccoyi | Keltaevä-tonnikala Thunnusalbacares | (Isosilmä-tonnikala) Thunnusobesus | (Valko-tonnikala) Thunnusalalunga | (Miekkakala) Xiphiasgladius | (Juovamarliini)(Valkomarliini) Tetrapturusaudax tai albidus | (Musta-marliini) Makairaindica | (Purjekala) Istiophorus albicans tai platypterus | Boniitti Katsuwonuspelamis | (Sekalaisia kaloja) | Päiväsaalis yhteensä (Paino kilogrammaa) | Makrillihauki | Kalmari | Elävä syötti | (Muu) |

| | | | | | Luku-määrä | Paino kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | Luku-määrä | kg | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PURETTU MÄÄRÄ (KG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Huomautuksia: | | | |

1 – Yksi sivu kuukautta kohti ja yksi rivi päivää kohti. | | 3 – ’Päivällä’ tarkoitetaan päivää, jona siima lasketaan. | 5 – Alin rivi – purettu määrä – täytetään vasta matkan päättyessä. Merkitään todellinen paino purkamishetkellä. |

2 – Jokaisen matkan päätteeksi lähetetään yksi jäljennös yhdyskumppanille tai osoitteeseen: ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid., Espanja | | 4 - Kalastusalue ilmaisee aluksen sijainnin. Pyöristetään leveys- ja pituuspiirin minuutit ja kirjataan aste. Muistettava merkitä N/S ja E/W. | | 6 - Kaikki nämä tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. | |

Lisäys 3

(...PICT...)

Lisäys 4

Pöytäkirja (VMS)

São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeellä kalastavien yhteisön kalastusalusten satelliittiseurantaa koskevista määräyksistä

1. Tämän pöytäkirjan määräyksillä täydennetään Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi tehtyä pöytäkirjaa, ja niitä sovelletaan mainitun pöytäkirjan liitteessä olevan VIII luvun – ”Valvonta” 5 kohdan mukaisesti.

2. Kaikkia kokonaispituudeltaan yli 15 metrin mittaisia kalastusaluksia, jotka kalastavat EY:n ja São Tomé ja Príncipen välisen kalastussopimuksen nojalla, seurataan satelliitin välityksellä niiden ollessa São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeellä.

Satelliittiseurantaa varten São Tomé ja Príncipen viranomaiset ilmoittavat yhteisölle São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeen koordinaatit (leveys- ja pituusasteet).

São Tomé ja Príncipen viranomaiset ilmoittavat nämä tiedot atk-muodossa desimaaliasteina (WGS 84).

3. Sopimuspuolet vaihtavat X.25-osoitteita ja valvontakeskustensa välisissä atk-muotoisissa viesteissä käytettyjä määritelmiä koskevat tiedot 5 ja 7 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Nämä tiedot sisältävät mahdollisuuksien mukaan nimet, puhelin-, teleksi- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoitteet (Internet tai X.400), joita voidaan käyttää valvontakeskusten välisissä yleisissä viesteissä.

4. Aluksen maantieteellinen sijainti määritetään siten, että virheen on oltava alle 500 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia.

5. Kun sopimuksen nojalla kalastava alus, johon sovelletaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti satelliittiseurantaa, tulee São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeelle, lippuvaltion valvontakeskus ilmoittaa viipymättä sitä seuraavat sijaintiraportit São Tomé ja Príncipen kalastuksenvalvontakeskukselle vähintään kolmen tunnin välein (aluksen tunnus, pituus, leveys, suunta ja nopeus). Näitä viestejä pidetään sijaintiraportteina.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut viestit toimitetaan elektronisesti X.25-muodossa tai jotakin muuta suojattua yhteyskäytäntöä käyttäen. Viestit toimitetaan reaaliajassa taulukossa II esitetyssä muodossa.

7. Jos kalastusalukselle asennettu satelliittiseurantalaite ei toimi asianmukaisesti tai ei toimi lainkaan, aluksen päällikön on toimitettava ajoissa lippuvaltion valvontakeskukselle ja São Tomé ja Príncipen kalastuksenvalvontakeskukselle 5 kohdassa määrätyt tiedot faksitse. Tällaisessa tapauksessa on lähetettävä kokonaissijaintiraportti yhdeksän tunnin välein. Tämän kokonaissijaintiraportin on sisällettävä aluksen päällikön 5 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti kolmen tunnin välein kirjaamat sijaintiraportit.

Lippuvaltion valvontakeskus lähettää viestit São Tomé ja Príncipen kalastuksenvalvontakeskukselle. Viallinen laitteisto on korjattava tai vaihdettava kuukauden kuluessa. Tämän määräajan kuluttua aluksen on poistuttava São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeeltä.

8. Lippuvaltioiden valvontakeskusten on seurattava alustensa liikkumista São Tomé ja Príncipen vesillä. Jos alusten seuranta ei tapahdu määrätyin edellytyksin, São Tomé ja Príncipen kalastuksenvalvontakeskukselle on ilmoitettava siitä välittömästi kun asia todetaan, ja silloin on noudatettava 7 kohdassa määrättyä menettelyä.

9. Jos São Tomé ja Príncipen kalastuksenvalvontakeskus toteaa, ettei lippujäsenvaltio ilmoita 5 kohdassa määrättyjä tietoja, siitä ilmoitetaan välittömästi Euroopan komission toimivaltaisille yksiköille.

10. Tässä esitettyjen määräysten mukaisesti toiselle sopimuspuolelle toimitetut valvontaa koskevat tiedot on tarkoitettu yksinomaan São Tomé ja Príncipen viranomaisten harjoittamaan EY:n ja São Tomé ja Príncipen välisen kalastussopimuksen perusteella kalastavan yhteisön laivaston valvontaan ja seurantaan. Tietoja ei missään tapauksessa saa toimittaa muille osapuolille.

11. Satelliittiseurantajärjestelmän ohjelmiston ja laitteiden on oltava luotettavia ja suojattuja käsin tehtäviä muutoksia vastaan, eivätkä niiden sijaintitiedot saa olla väärennettävissä.

Järjestelmän on oltava täysin automaattinen ja aina toimintakykyinen riippumatta ympäröivistä olosuhteista ja säätilasta. Satelliittiseurantajärjestelmän tuhoaminen, vahingoittaminen, toimintakyvyttömäksi tekeminen ja siihen kajoaminen ovat kiellettyjä.

Alusten päälliköiden on varmistettava, että:

- tietoja ei muuteta,

- satelliittiseurantalaitteistoon liittyvän antennin tai antennien toimintaa ei estetä,

- satelliittiseurantalaitteiston virransyöttöä ei katkaista,

- satelliittiseurantalaitteistoa ei irroteta.

12. Sopimuspuolet sopivat vaihtavansa pyynnöstä satelliittiseurannassa käytettäviä laitteita koskevia tietoja sen tarkistamiseksi, että kaikki laitteet ovat täysin yhteensopivia toisen sopimuspuolen laitteiden kanssa tässä esitettyjen määräysten noudattamiseksi.

13. Tässä esitettyjen määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat edellyttävät sopimuspuolten välisiä neuvotteluita sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa.

14. Sopimuspuolet sopivat tarkistavansa näitä määräyksiä tarvittaessa.

VMS-VIESTIEN VÄLITTÄMINEN SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPESSÄ

SIJAINTIRAPORTTI

Tieto | Koo-di | Pakollinen (P)/Vapaa-ehtoinen (V) | Huomautukset |

Tietueen alku | SR | P | Järjestelmää koskeva tieto – osoittaa tietueen alun |

Vastaanottaja | AD | P | Viestiä koskeva tieto – vastaanottaja. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi |

Lähettäjä | FR | P | Viestiä koskeva tieto – lähettäjä. Kolmikirjaiminen ISO-maakoodi |

Lippuvaltio | FS | V | |

Viestityyppi | TM | P | Viestiä koskeva tieto – viestin tyyppi ”POS” |

Radiokutsutunnus | RC | P | Alusta koskeva tieto – aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus |

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero | IR | V | Alusta koskeva tieto – sopimuspuolen yksilöllinen numero (lippuvaltion kolmikirjaiminen ISO-koodi, jota seuraa numero) |

Ulkoinen rekisterinumero | XR | P | Alusta koskeva tieto – aluksen kyljessä oleva numero |

Leveysaste | LA | P | Aluksen sijaintia koskeva tieto – sijainti asteina ja minuutteina N/S AA,aaa (WGS 84) |

Pituusaste | LO | P | Aluksen sijaintia koskeva tieto – sijainti asteina ja minuutteina E/W AAA,aaa (WGS84) |

Kurssi | CO | P | Aluksen kurssi 360º:n asteikolla |

Nopeus | SP | P | Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella |

Päivämäärä | DA | P | Aluksen sijaintia koskeva tieto – sijainnin kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP) |

Kellonaika | TI | P | Aluksen sijaintia koskeva tieto – sijainnin kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM) |

Tietueen loppu | ER | P | Järjestelmää koskeva tieto – osoittaa tietueen lopun |

Merkistö: ISO 8859.1

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

– tietoyksikön alku ilmoitetaan kaksoisvinoviivalla (//) ja kentän koodilla,

– kentän koodi ja tieto erotetaan vinoviivalla (/).

Vapaaehtoiset tiedot lisätään kirjaamisen alkamisen ja lopettamisen väliin.

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN TALOUSVYÖHYKKEEN RAJAT

GABONIN TALOUSVYÖHYKKEEN KOORDINAATIT

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN KALASTUKSENVALVONTAKESKUKSEN YHTEYSTIEDOT

Kalastuksenvalvontakeskuksen nimi:

Puh. SSN:

Faksi SSN:

S-posti SSN:

Puh. DSPG:

Faksi DSPG:

X.25-osoite =

Saapumis-/poistumisilmoitus:

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. EHDOTUKSEN NIMI:

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä neljäksi vuodeksi sopimuksen voimaantulosta.

2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ

11. Kalastus

1103. Kansainväliset kalastussopimukset

3. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT

3.1. Budjettikohdat:

110301 : ”Kansainväliset kalastussopimukset”

11010404 : ”Kansainväliset kalastussopimukset: hallintomenot”

3.2 Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto:

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyi 31.5.2006. Uuden pöytäkirjan voimassaoloaika on neljä vuotta alkaen 1. kesäkuuta 2006.

Pöytäkirjassa vahvistetaan taloudellinen korvaus, kalastustoimien luokat ja edellytykset yhteisön aluksille São Tomé ja Príncipen vesillä.

3.3 Budjettitiedot (rivejä lisätään tarvittaessa):

Budjettikohta | Menolaji | Uusi | EFTA osallistuu | Ehdokasmaat osallistuvat | Rahoitusnäkymien otsake [2] |

11.0301 | Pakoll. | JM [3] | EI | EI | EI | Nro 2 |

11.010404 | Pakoll. | EJM [4] | EI | EI | EI | Nro 2 |

4. YHTEENVETO RESURSSEISTA

4.1 Taloudelliset resurssit

4.1.1 Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM)

miljoonaa euroa

Menolaji | Kohdan nro | | Vuosi 2007 [5] | 2008 | 2009 | Yhteensä |

Toimintamenot [6] | | |

Maksusitoumusmäärärahat (MSM) [7] | 8.1 | a) | 1,326 | 0,663 | 0,663 | 2,652 |

Maksumäärä-rahat (MM) [8] | | b) | 1,326 | 0,663 | 0,663 | 2,652 |

Tekninen ja hallinnollinen apu (EJM) | 8.2.4 | c) | | | 0,04 | 0,04 |

VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ | | |

Maksusitoumusmäärärahat | | a+c | 1,326 | 0,663 | 0,703 | 2,692 |

Maksumäärärahat | | b+c | 1,326 | 0,663 | 0,703 | 2,692 |

Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EJM) | 8.2.5 | d) | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,1782 |

Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EJM) | 8.2.6 | e) | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0645 |

Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä

MSM YHTEENSÄ henkilökustannukset mukaan luettuina | Vähintään Enintään | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

MM YHTEENSÄ henkilökustannukset mukaan luettuina | Vähintään Enintään | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

Tiedot yhteisrahoituksesta: Ei yhteisrahoitusta

miljoonaa euroa

Rahoitukseen osallistuva taho | | 2007 | 2008 | 2009 | Yhteensä |

| f | | | | |

MSM yhteensä yhteisrahoitus mukaan luettuna | a+c+d+e+f | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

4.1.2 Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa

X Ehdotus on rahoitussuunnitelman mukainen.

Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen [9] määräysten soveltamista (ts. joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista).

4.1.3 Vaikutukset tuloihin

X Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin.

Vaikutukset tuloihin ovat seuraavat:

Huomautus: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset esitetään erillisessä liitteessä.

miljoonaa euroa

| | Ennen toteutusta 2006 | | Toteutuksen jälkeen |

Budjettikohta | Tulot | | | 2007 | 2008 | 2009 |

| a) Absoluuttiset tulot | | | | | |

| b) Tulojen muutokset | | | | | |

(Taulukossa ilmoitetaan kaikki kyseeseen tulevat tulojen budjettikohdat ja siihen lisätään rivejä, jos toimenpide vaikuttaa useampaan budjettikohtaan.)

4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1

Vuositarve | Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 |

Henkilöstön määrä yht. | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET

5.1 Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastussopimuksen liitteenä olevan aiemman pöytäkirjan voimassaolo päättyi 31.5.2006. Uusi pöytäkirja kattaa kauden 1.6.2006–31.5.2010.

Uuden kalastuskumppanuussopimuksen päätavoitteena on tiivistää yhteistyötä Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välillä tavoitteena luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuspolitiikan kehittämiselle ja São Tomé ja Príncipen kalastusalueen kalavarojen järkevälle hyödyntämiselle. Uuden pöytäkirjan pääkohdat ovat seuraavat:

- Kalastusmahdollisuudet: 25 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta (30,6 prosentin vähennys edelliseen pöytäkirjaan verrattuna) ja 18 pintasiima-alusta (28 prosentin vähennys edelliseen pöytäkirjaan verrattuna) seuraavan jakoperusteen mukaisesti (jäsenvaltioiden hakemusten ja aiemman jäsenvaltio- ja luokkakohtaisen käyttöasteen perusteella):

- nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: Ranska: 12, Espanja: 13

- pintasiima-alukset: Espanja: 13, Portugali: 5

- Vuosittainen viitesaalismäärä: 8 500 tonnia tonnikalaa ja sen lähilajeja

- Vuosittainen taloudellinen korvaus: 663 000 euroa

- Varustajien maksamat maksut ja ennakot: 35 € (aiemmin 25 €) São Tomé ja Príncipen kalastusalueella pyydettyä tonnikala- ja sen lähilajitonnia kohden. Ennakoksi on vahvistettu 5 250 euroa vuodessa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohti ja 1 925 euroa vuodessa pintasiima-alusta kohden (eli + 40 % edelliseen pöytäkirjaan verrattuna).

5.2 Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut

Jos yhteisö ei toteuttaisi toimenpiteitä uuden kalastuskumppanuussopimuksen tekemiseksi, kenttä olisi avoin yksityisille sopimuksille, jotka eivät takaisi kestävää kalastusta. Yhteisö toivoo myös, että São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta tekee tämän kalastuskumppanuussopimuksen myötä yhteisön kanssa tehokasta yhteistyötä Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) kaltaisilla alueellisilla foorumeilla laittoman kalastuksen torjunnan ja laajasti vaeltavien kalakantojen asianmukaisen hoidon alalla.

5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa

Kalastussopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen kolmansien maiden kanssa ovat linjassa sen yleistavoitteen kanssa, jolla pyritään turvaamaan yhteisön laivaston – myös kaukaisilla vesillä toimivan laivaston – perinteiset kalastustoimet ja kehittämään suhteita kumppanuuden hengessä tavoitteena parantaa kalavarojen kestävää hyödyntämistä yhteisön vesien ulkopuolella ottaen huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.

Toimintoperusteisen johtamismallin yhteydessä käytetään seuraavia indikaattoreita sopimuksen täytäntöönpanon seurannan varmistamiseksi:

kalastusmahdollisuuksien käyttöasteen seuranta;

saaliita ja sopimuksen kaupallista arvoa koskevien tietojen kerääminen ja analysointi;

vaikutukset työllisyyteen ja lisäarvoon yhteisössä;

vaikutukset yhteisön markkinoiden vakauttamiseen;

vaikutukset sellaisiin yleistavoitteisiin kuin köyhyyden vähentäminen São Tomé ja Príncipessä, mukaan luettuna vaikutukset työllisyyteen, infrastruktuurien kehittämiseen ja valtion talousarvion tukemiseen;

teknisten kokousten ja sekakomitean kokousten määrä.

5.4 Toteutustapa (alustava)

Mitä seuraavista menettelyistä [10] käytetään toiminnan toteuttamisessa?

X Keskitetty hallinnointi

X komissio hallinnoi suoraan

epäsuorasti

Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi

Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava)

6. VALVONTA JA ARVIOINTI

6.1 Valvontamenettely

Komissio (kalastuksen pääosasto yhdessä Euroopan komission suhteista São Tomé ja Príncipeen vastaavan Librevillessä Gabonissa sijaitsevan lähetystön kanssa) varmistaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon seurannan erityisesti kalastusmahdollisuuksien käytön ja saalistietojen osalta. Sekakomitea tarjoaa myös puitteet São Tomé e Príncipen kanssa käytävälle vuoropuhelulle sopimuksen nojalla täytäntöön pannun alakohtaisen strategian analysoimiseksi ja tarkistamiseksi. Librevillessä sijaitseva lähetystö on tiiviisti mukana näissä kokouksissa.

6.2 Arviointi

Edellisen pöytäkirjan perusteellinen arviointi toteutettiin ja saatettiin päätökseen riippumattoman konsulttiryhmän avustuksella elokuussa 2004 uutta pöytäkirjaa koskevien neuvotteluiden aloittamista ajatellen.

6.2.1 Ennakkoarviointi

Seuraavassa on joitakin edellisen pöytäkirjan (2002–2005, pidennetty vuoteen 2006) arviointiin vaikuttavia osatekijöitä, jotka ovat peräisin elokuussa 2004 valmistuneesta selvityksestä.

Yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastussopimuksen käyttö (alusten lukumääränä):

Laivastonosa | Vuosien 2002–2004 pöytäkirja: käyttöaste |

| Kalastusmahdollisuudet | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | keskiarvo |

1. Nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset | 36 | 72 %26/vuosi | 78 %28/vuosi | 67 %24/vuosi | 44 %16/vuosi | 65,25 % |

2. Vapa-alukset | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

3. Pintasiima-alukset | 25 | 64 %16/vuosi | 68 %17/vuosi | 40 %10/vuosi | 48 %12/vuosi | 55 % |

Saaliit vaihtelivat kaudella 2002–2005 2 086 tonnista 7 456 tonniin vuodessa viitesaalismäärän ollessa 8 500 tonnikalatonnia. Sopimus on selvästi edullinen, koska saaliiden arvo on suurempi kuin pöytäkirjasta aiheutuvat kustannukset. Tonnikalan keskimääräinen kaupallinen arvo on 800–1 000 euroa tonnilta.

Yhteisön alusten saamien saaliiden suoran kaupallisen arvon lisäksi sopimuksella on selkeitä hyödyllisiä vaikutuksia, joita ovat mm.:

- kalastusalusten miehistön työllisyyden turvaaminen,

- työllisyyden kerrannaisvaikutukset satamissa, kalahuutokaupoissa, jalostusteollisuudessa, telakoilla, palvelualoilla jne.,

- työmahdollisuuksien sijainti alueilla, joilla ei ole tarjolla vaihtoehtoja,

- vaikutus kalan tarjontaan yhteisössä.

- Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo:

Yhteisön tekemä kalastussopimus turvaa myös kummallekin sopimuspuolelle asettamillaan velvoitteilla kalakantojen moitteettoman hoidon, jota ei aina voida taata yksityisillä sopimuksilla. Lisäksi kalastussopimus luo työpaikkoja niin EY:n kuin kolmansienkin maiden merimiehille. Lisäksi tämä pöytäkirja tarjoaa taloudellisen kannustimen jälleenlaivata São Tomé ja Príncipen satamissa maan satamatoiminnan vilkastuttamiseksi. Kalastussopimuksen osuus São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan resursseista on merkittävä.

- Riskit ja vaihtoehdot:

Kalastuspöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyy joukko riskejä, mm. seuraavat: alakohtaisen kalastuspolitiikan rahoitukseen osoitettavia määriä ja varustajien maksuja ei osoiteta sovittuihin kohteisiin (petos), vieraat laivastot eivät piittaa lisensseistä ja muusta valvonnasta. Näiden riskien välttämiseksi olisi toivottavaa parantaa tulojen ja menojen seurantaa, tehostaa merikalastuksen valvontaa ja satelliittiseurantaa (VMS), rahoittaa paikallisten kalastajien hyväksi toteutettavia toimenpiteitä jne.

6.2.2 Sopimuksen taloudellisen arvon ennakkoarviointi ja yhteisön rahoitusosuus

Yhteisön tämän uuden kalastuskumppanuussopimuksen mukaisesti maksama taloudellinen korvaus on kokonaismääräraha, joka perustuu kaudella 2006/2010 sovellettavaa pöytäkirjaa koskevaan 663 000 euron vuosittaiseen määrärahaan.

6.2.3 Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta)

Uudessa sopimuksessa ei määrätä enää kohdennetuista toimista vaan taloudellisesta kokonaistuesta, jota myönnetään São Tomé ja Príncipen hallituksen määrittelemän alakohtaisen kalastuspolitiikan osana toteutettavien aloitteiden täytäntöönpanoon. Yhteisön ja São Tomé ja Príncipen hallituksen on sovittava yhdessä kyseistä taloudellista tukea koskevasta monivuotisesta alakohtaisesta ohjelmasta (50% taloudellisen korvauksen kokonaismäärärahasta).

6.2.4 Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit

Jatkona elokuussa 2004 päätökseen saatetulle selvitykselle ja alueen kestävän kalastuksen turvaamiseksi taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia koskeva arvio tehdään vastaisuudessa aina ennen pöytäkirjan uusimista. Kohdassa 5.3 lueteltuja indikaattoreita käytetään jälkiarvioinnin tekemiseen.

7. Petostentorjunta

Yhteisön sopimuksen nojalla maksaman taloudellisen korvauksen käyttö kuuluu kyseisen suvereenin kolmannen valtion yksinomaiselle vastuulle.

Komissio sitoutuu kuitenkin pyrkimään pysyvään poliittiseen dialogiin ja yhteisymmärrykseen, jotta pöytäkirjan hallinnointia sen jatketun voimassaolon aikana voitaisiin parantaa ja kalavarojen kestävää hoitoa koskevaa yhteisön osuutta lisätä.

Kaikkiin komission kalastussopimusten nojalla suorittamiin maksuihin sovelletaan kaikissa tapauksissa komission tavanomaisia talousarvio- ja rahoitusmenettelyitä ja sääntöjä. Näin voidaan muun muassa tunnistaa varmuudella kolmansien valtioiden pankkitilit, joille taloudellinen korvaus maksetaan.

8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA

Henkilöstö- ja hallintotarpeet katetaan toimenpiteen hallinnosta vastaavalle pääosastolle myönnetyistä varoista vuotuisen talousarvion puitteissa.

8.1 Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa

(Sarakkeessa ilmoitetaan tavoitteet, toiminta ja tuotokset) | Suoritteen/ tuotoksen tyyppi | Kalastuskausi 2006/2007 [11] | Kalastuskausi 2007/2008 [12] | Kalastuskausi 2008/2009 [13] | Kalastuskausi 2009/2010 [14] | Yhteensä |

| | Suoritteiden/ tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Suoritteiden/ tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Suoritteiden/ tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Suoritteiden/ tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Suoritteiden/ tuotosten määrä | Kustannukset yht. |

TOIMINTA-TAVOITE 1 [15]: Saada kalastusmahdollisuuksia taloudellista korvausta vastaan | | | | | | | | | | | |

|

Toimi 1…………. |

- Tuotos 1 | Alusta/lisenssiäkiintiö [16] | 43 lisenssiä8 500 t | 0,663 | 43 lisenssiä8 500 t | 0,663 | 43 lisenssiä8 500 t | 0,663 | 43 lisenssiä8 500 t | 0.663 | 172 lisenssiä34 000 t | 2,652 |

TOIMINTATAVOITE |

Toimi 2…………. |

- Tuotos 1 | | | | | | | | | | | |

KOKONAIS-KUSTANNUKSET | [17] | | 0,663 | | 0,663 | | 0,663 | | 0,663 | | 2,652 |

8.2 Hallintomenot

8.2.1 Henkilöstön määrä ja jakautuminen

Laji | | Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna) |

| | Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 |

Virkamie-het tai väli-aikaiset toimi-henkilöt [18] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Momentilta 11 01 02 rahoitettava henkilöstö [19] | | | |

Momentilta 11 01 04 04 rahoitettava muu henkilöstö [20] | | | |

YHT. | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

8.2.2 Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus

· Neuvottelijan avustaminen kalastussopimusneuvotteluissa ja niiden valmistelussa:

- kalastussopimusten tekemiseen tähtääviin neuvotteluihin osallistuminen kolmansien maiden kanssa,

- arviointikertomusten ja strategiamuistioiden valmistelu komissaarille,

- komission kantojen esitteleminen ja puolustaminen neuvoston ulkoista kalastuspolitiikkaa käsittelevässä työryhmässä,

- jäsenvaltioiden välisten kompromissien löytämiseen osallistuminen ja niiden saattaminen lopullisiin sopimusteksteihin.

· Sopimusten täytäntöönpanon valvonta (seuranta):

- kalastussopimusten päivittäinen seuranta,

- taloudellista korvausta, kohdennettuja toimia ja vastuullisen kalastuksen kehittämistä koskevien maksusitoumusten ja maksumääräysten valmistelu ja tarkastaminen,

- säännöllinen raportointi sopimusten täytäntöönpanosta,

- sopimusten arviointi: tieteelliset ja tekniset näkökohdat,

- neuvoston asetus- ja päätösluonnosten valmistelu, sopimustekstien laadinta,

- hyväksymismenettelyjen käynnistäminen ja seuranta.

· Tekninen apu:

- avustaminen komission kannan valmistelussa sekakomiteaa varten.

· Toimielinten väliset suhteet:

- komission edustaminen neuvottelumenettelyyn liittyvissä asioissa neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja suhteissa jäsenvaltioihin,

- vastausten laatiminen parlamentin jäsenten kirjallisiin ja suullisiin kysymyksiin.

· Yksiköiden välinen koordinointi ja komission sisäiset lausuntokierrokset:

- yhteyshenkilönä toimiminen muiden pääosastojen suuntaan sopimusten neuvottelemista ja seurantaa koskevissa asioissa,

- komission sisäisten lausuntokierrosten toteuttaminen ja tiedusteluihin vastaaminen.

· Arviointi:

- vaikutusarvioinnin ajantasaistamiseen osallistuminen,

- tavoitteiden saavuttamisen ja määrällisten indikaattoreiden analysointi.

8.2.3 Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö)

(Jos lähteitä on useita, ilmoitetaan kustakin lähteestä peräisin olevien virkojen ja/tai toimien määrä)

X Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet

Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta 2006 koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet

Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet

Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely)

Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly toimintastrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn

8.2.4 Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot

(11 01 04/05 – hallintomenot)

(euroa)

Budjettikohta: 11010404(numero ja nimike) | Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 | YHT. |

1. Tekninen ja hallinnollinen apu (henkilöstökust. mukaan luettuina) | | | | |

Toimeenpanovirastot [21] | | | | |

Muu tekninen ja hallinnollinen apu | | | | |

- sisäinen | | | | |

- ulkoinen (1) | | | 40 000 | 40 000 |

Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä | | | 40 000 | 40 000 |

(1) Voimassa olevan pöytäkirjan jälkiarviointi ja tulevan pöytäkirjan ennakkoarviointi

8.2.5 Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään

(euroa)

Henkilöstön laji | Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 | YHT. |

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (11 01 01) | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 178 200 |

Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne.)(budjettikohta ilmoitettava) | | | | |

Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 178 200 |

Laskelma – Virkamiehet ja sopimussuhteiset toimihenkilöt

Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1.

- 1A = 108 000 € x 0,25 = 27 000 €

1B = 108 000 € x 0,15 = 16 200 €

1C = 108 000 € x 0,15 = 16 200 €

Yhteensä: 59 400 € (0,0594 milj. euroa vuodessa)

Kaikki yhteensä: 59 400 euroa vuodessa (0,0594 milj. euroa vuodessa)

|

Laskelma – momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö

Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1.

8.2.6 Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään

(euroa)

| Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 | YHT. |

11 01 02 11 01 – Virkamatkat | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |

11 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |

XX 01 02 11 03 – Komiteat [22] | | | | |

XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset | | | | |

XX 01 02 11 05 – Tietojärjestelmät | | | | |

2. Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 02 11) | | | | |

3. Muut hallintomenojen kaltaiset menot (eritellään budjettikohdittain) | | | | |

Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 64 500 |

[1] EYVL 73, 15.3.2001, s. 8.

[2] Vuosien 2000–2006 rahoitusnäkymien otsake nro 4 siltä osin kuin on kyse ajasta 1.6.2006–31.12.2006.

[3] Jaksotetut määrärahat.

[4] Jaksottamattomat määrärahat (EJM).

[5] Koskee kalastuskausia 2006/2007 ja 2007/2008.

[6] Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston 11 lukuun 11 01.

[7] Vuotuisen korvauksen määrää voidaan käytettävissä olevien varojen puitteissa korottaa enintään 552 500 eurolla (kahdesti vuonna 2007, koska kyseessä on kaksi kalastuskautta) soveltamalla viitesaalismäärän kaksinkertaistamista koskevaa lauseketta (pöytäkirjan 2 ja 4 artikla).

[8] Vuotuisen korvauksen määrää voidaan käytettävissä olevien varojen puitteissa korottaa enintään 552 500 eurolla soveltamalla viitesaalismäärän kaksinkertaistamista koskevaa lauseketta (pöytäkirjan 2 ja 4 artikla).

[9] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

[10] Jos käytetään useampaa kuin yhtä menettelyä, tämän kohdan huomautuksissa on annettava lisätietoja.

[11] Varainhoitovuosi 2007.

[12] Varainhoitovuosi 2007.

[13] Varainhoitovuosi 2008.

[14] Varainhoitovuosi 2009.

[15] Kuten kuvattu kohdassa 5.3.

[16] Viitesaalismäärä voidaan kaksinkertaistaa (pöytäkirjan 2 ja 4 artikla).

[17] Vuotuisen korvauksen määrää voidaan käytettävissä olevien varojen puitteissa korottaa enintään 552 500 eurolla soveltamalla viitesaalismäärän kaksinkertaistamista koskevaa lauseketta (pöytäkirjan 2 ja 4 artikla).

[18] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

[19] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

[20] Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään.

[21] Tässä on viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin.

[22] Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu.

--------------------------------------------------

Top