EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 14 päivänä marraskuuta 2007 , Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 291/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 8 päivänä marraskuuta 2007 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleisiä huomautuksia

1.1

EKP pitää ehdotettua asetusta myönteisenä, sillä siinä todetaan kahden rinnakkaisen ja toisiaan täydentävän, Euroopan tilastojen tuottamiseen osallistuvan järjestelmän olemassaolo sekä samalla tunnustetaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän riippumattomuus sen tilastollisten tehtävien hoitamisessa (johdanto-osan seitsemäs ja kahdeksas kappale). EKP pitää myönteisenä myös johdanto-osan yhdeksännessä kappaleessa olevaa viittausta raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean tärkeään neuvoa-antavaan tehtävään.

1.2

EKP on tyytyväinen myös siihen, että ehdotetussa asetuksessa tunnustetaan Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välisen läheisen yhteistyön tarve kyseisten järjestelmien tuottamien Euroopan tilastojen kehittämisessä, tuotannossa ja jakelussa (8 artikla). Tältä osin EKP huomauttaa, että ehdotetun asetuksen johdanto-osan kuudennessa kappaleessa edellytettävä Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välinen tiivis yhteistyö perustuu primäärioikeuteen, jota Euroopan keskuspankkijärjestelmään perustamissopimuksen mukaan sovelletaan. Erityisesti EKPJ:n perussäännön 5 artiklassa edellytetään, että EKP kerää Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtävistä huolehtiakseen kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta ja että se tätä varten toimii yhteistyössä yhteisön toimielinten tai laitosten sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

1.3

Lisäksi EKP pitää myönteisenä, että ehdotetun asetuksen 20 artiklan 3 kohdassa käsitellään salassapidettävien tietojen vaihtamista yksinomaan tilastotarkoituksia varten Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välillä. Laajalti myönnetään, että tehostettu salassapidettävien tietojen vaihtaminen Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välillä on yhä tarpeellisempaa, jotta voidaan sekä varmistaa Euroopan tilastojen laatu ja yhtenäisyys että pitää vastaajille aiheutuva taakka mahdollisimman pienenä. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että yksiä ja samoja tietoja pyydetään ainoastaan kerran ja että tiedot jaetaan niitä tarvitsevien tilastoinnista vastaavien viranomaisten kesken tiukkoja salassapitoehtoja soveltaen. EKP katsoo kuitenkin, että toisin kuin nykyisen 20 artiklan 3 kohdassa todetaan, tietojen vaihtamista ei tulisi saattaa riippuvaiseksi sellaisen muun sektorikohtaisen lainsäädännön voimaansaattamisesta, jossa nimenomaisesti annetaan lupa salassa pidettävien tilastotietojen vaihtamiseen. Jotta voidaan varmistaa tarpeellisten tilastotietojen vaihtaminen tehokkaalla ja toimivalla tavalla, lainsäädäntöön on sisällytettävä samalla tavoin kuin ehdotetun asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa, jossa säädetään salassa pidettävien tilastotietojen vaihtamisesta Euroopan tilastojärjestelmän sisällä, säännökset siitä, että tiedot voidaan luovuttaa sillä edellytyksellä, että se on tarpeen Euroopan tilastojen tehokasta kehittämistä, tuottamista tai jakelua varten.

1.4

EKP korostaa, että on tärkeää varmistaa kaikkien tarpeellisten ja olemassa olevien tietojen laillinen käyttöoikeus, jotta voidaan pienentää vastaajille aiheutuvaa taakkaa. Tähän viitataan myös ehdotetun asetuksen 23 artiklassa (käyttöoikeus hallinnollisiin rekistereihin). EKP kuitenkin ehdottaa, että lainsäädännössä määritellään rajoitusten ja edellytysten sijasta käytännön järjestelyt ja menettelyt, joiden avulla tehokas käyttöoikeus voidaan saavuttaa, sillä rajoitukset ja edellytykset voivat johtaa käyttöoikeuden perusteettomaan rajoittamiseen.

1.5

Perustamissopimuksen 253 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamissa asetuksissa on viitattava niihin lausuntoihin, jotka perustamissopimuksen mukaan on hankittava. EKP ehdottaa tämän vuoksi, että ehdotetun asetuksen johdanto-osassa viitataan tähän EKP:n lausuntoon.

2.   Muutosehdotukset

Muutokset, joita ehdotettuun asetukseen olisi EKP:n näkemyksen mukaan tehtävä, esitetään tämän lausunnon liitteessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 14 päivänä marraskuuta 2007.

EKP:n varapuheenjohtaja

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  KOM(2007) 625.


LIITE

MUUTOSEHDOTUKSET

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset  (1)

Muutos 1

20 artikla — Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

20 artikla — Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

1.

Salassapidettäviä tietoja voidaan luovuttaa kansallisten viranomaisten kesken sekä kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostatin) kesken sillä edellytyksellä, että luovuttaminen on välttämätöntä Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi. Tietojen luovuttamiseen edelleen on oltava tiedot keränneen kansallisen viranomaisen lupa.

1.

Salassapidettäviä tietoja voidaan luovuttaa kansallisten viranomaisten kesken sekä kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostatin) kesken sillä edellytyksellä, että luovuttaminen on välttämätöntä Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi. Tietojen luovuttamiseen edelleen on oltava tiedot keränneen kansallisen viranomaisen lupa.

2.

Tilastosalaisuutta koskeviin kansallisiin sääntöihin ei voida vedota salassapidettävien tietojen luovuttamisen estämiseksi, jos yhteisön lainsäädäntöön kuuluvassa säädöksessä säädetään tällaisten tietojen luovuttamisesta.

3. 2.

Salassapidettäviä tietoja voidaan vaihtaa tilastotarkoituksia varten Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välillä, Euroopan tilastojärjestelmään kuuluva viranomainen voi luovuttaa salassapidettäviä tietoja Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvalle keskuspankille sillä edellytyksellä, että luovuttaminen on tarpeen jos se katsotaan tarpeelliseksi perustamissopimuksen 285 artiklassa sekä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 5 artiklassa tarkoitettujen Euroopan tilastojen tai Euroopan keskuspankkijärjestelmän tilastojen tehokkaaksi kehittämiseksi, tuottamiseksi, tai jakelemiseksi ja jos siitä säädetään nimenomaisesti yhteisön lainsäädännössä.

3.

Salassapidettäviä tietoja voidaan vaihtaa tilastotarkoituksia varten Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välillä, jos se katsotaan tarpeelliseksi Euroopan tilastojen tai Euroopan keskuspankkijärjestelmän tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi, jakelemiseksi ja jos siitä säädetään nimenomaisesti yhteisön lainsäädännössä.

2. 3.

Tilastosalaisuutta koskeviin kansallisiin sääntöihin ei voida vedota 1 ja 2 kohdan mukaisen salassapidettävien tietojen luovuttamisen estämiseksi, jos yhteisön lainsäädäntöön kuuluvassa säädöksessä säädetään tällaisten tietojen luovuttamisesta.

4.

Tässä asetuksessa säädettyjä suojatoimenpiteitä sovelletaan kaikkiin salassapidettäviin tietoihin, joita luovutetaan Euroopan tilastojärjestelmän piirissä ja Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välillä.

4.

Jos Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluva keskuspankki luovuttaa salassapidettäviä tietoja Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvalle viranomaiselle Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98  (2)mukaisesti, kyseisiä tietoja voidaan käyttää yksinomaan perustamissopimuksen 285 artiklassa sekä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 5 artiklassa tarkoitettujen Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun.

5.

Salassapidettävien tietojen luovuttamiseen edelleen on oltava tiedot keränneen kansallisen viranomaisen lupa, sanotun rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

4. 6.

Tässä asetuksessa säädettyjä suojatoimenpiteitä sovelletaan kaikkiin salassapidettäviin tietoihin, joita luovutetaan Euroopan tilastojärjestelmän piirissä ja Euroopan tilastojärjestelmän tilastoista vastaavien viranomaisten ja Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvien keskuspankkien välillä.

Perustelu — Katso lausunnon 1.3 kohta

Muutos 2

23 artikla — Käyttöoikeus hallinnollisiin rekistereihin

Vastaajille aiheutuvan taakan vähentämiseksi kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla (Eurostatilla) on kullakin oikeus käyttää oman julkisen hallintonsa tilastollisia tietolähteitä siinä laajuudessa, kuin nämä tiedot ovat välttämättömiä Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.

Kukin jäsenvaltio ja komissio omien toimivaltuuksiensa rajoissa määrittelevät tarvittaessa käytännön järjestelyt, rajoitukset ja edellytykset tietolähteiden toimivalle käyttöön saamiselle.

23 artikla — Käyttöoikeus hallinnollisiin rekistereihin

Vastaajille aiheutuvan taakan vähentämiseksi kansallisilla viranomaisilla ja komissiolla (Eurostatilla) on kullakin oikeus käyttää oman julkisen hallintonsa tilastollisia tietolähteitä siinä laajuudessa, kuin nämä tiedot ovat välttämättömiä Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.

Kukin jäsenvaltio ja komissio omien toimivaltuuksiensa rajoissa määrittelevät tarvittaessa käytännön järjestelyt ja menettelyt , rajoitukset ja edellytykset tietolähteiden toimivalle käyttöön saamiselle.

Perustelu — Katso lausunnon 1.4 kohta

Muutos 3

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

kuultuaan Euroopan tietosuojavaltuutettua,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon EKP:n lausunnon,

kuultuaan Euroopan tietosuojavaltuutettua,

Perustelu — Katso lausunnon 1.5 kohta


(1)  Tekstissä oleva lihavointi osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.


Top