EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Euroopan keskuspankin lausunto, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2007 , Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta asetukseksi yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

tehty 13 päivänä huhtikuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta asetukseksi yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 12 päivänä huhtikuuta 2007 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista (1) (jäljempänä ’asetusehdotus ’tai ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleisiä huomautuksia

1.1.

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus vahvistaa oikeusperusta yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevien tilastotietojen keräämiselle, toimittamiselle ja arvioinnille. (2) Avoimia työpaikkoja koskevat tiedot sisältyvät Euroopan talouden pääindikaattorien luetteloon (PEEI) (3), ja niitä tarvitaan avoimia työpaikkoja koskevien lyhyen aikavälin muutosten seuraamiseksi kunkin taloudellisen toimialan osalta.

1.2.

EKP suhtautuu asetusehdotukseen myönteisesti. Avoimia työpaikkoja koskevien vertailukelpoisten tietojen toimittamisen johdosta euroalueen hintavakauteen kohdistuvien riskien analyysiä ja arviointia varten on saatavilla enemmän tietoja, mikä on eurojärjestelmän rahapolitiikan kannalta merkityksellistä. Avoimia työpaikkoja koskevat tiedot toimivat myös ennakoivana indikaattorina tiettyjen työmarkkinamuuttujien, erityisesti työllisyyden ja työttömyyden, suhteen. Nykyisellään euroalueen aggregaattitiedot, jotka perustuvat kansallisten tilastolaitosten Euroopan yhteisöjen komissiolle (Eurostat) vapaaehtoisesti toimittamiin tietoihin, heijastavat olennaisia eroja sellaisten kansallisten tilastosarjojen määrittelyssä, joita käytetään euroalueen tilastosarjojen laskemiseen.

1.3.

EKP:llä on teknisiä huomautuksia asetusehdotuksesta, jotka esitetään tämän lausunnon 2 kohdassa. Muilta osin EKP katsoo ehdotetun asetuksen olevan tasapainoinen kompromissiratkaisu, jossa on otettu huomioon käyttäjien vaatimukset sekä tarve yksinkertaistaa tilastointia. Viimeksi mainittu tarve on arvioitu huolellisesti, jotta raportoinnista johtuvat rasitteet pysyisivät mahdollisimman pieninä. EKP pitää ehdotetun asetuksen täytäntöönpanoa hyvin tärkeänä ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota käsittelemään asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavaa komission asetusta tärkeänä ja kiireellisenä asiana.

2.   Tekniset huomautukset

2.1.

EKP painottaa, että ehdotettu tietojen luokittelu taloudellisen toimialan (palvelualat mukaan luettuina) perusteella Euroopan yhteisön tilastollisen toimintaluokituksen (NACE) mukaan pääluokan tasolla on ehdotetun asetuksen hyvin tärkeä aspekti, kun otetaan huomioon palvelujen kasvava merkitys mitattuna sen prosentuaalisella osuudella kansantaloudesta. Ehdotettu jaottelu on lisäksi tärkeä avoimien työpaikkojen kokonaismäärän muutosten ymmärtämiseksi. Sellaisten tietojen kokoaminen ja toimittaminen, jotka perustuvat ehdotettuihin toteutettavuusselvityksiin sekä alle kymmenen työntekijän yksiköiden sisällyttämistä koskeviin toteutettavuusselvityksiin, katsotaan tärkeiksi keinoiksi tietojen laadun parantamiseksi.

2.2.

Asianmukaisilla takautuvilla tiedoilla on ratkaiseva merkitys, koska mahdollisuus arvioida avoimien työpaikkojen muutoksia ajan mittaan on analyyttisten tarkoitusten kannalta tärkeä. EKP ottaa kuiteinkin huomioon rasitteen, joka aiheutuisi tiedonantajille täydellisten takautuvien tietojen vaatimuksesta, ja hyväksyy näin ollen ehdotetun asetuksen 6 artiklassa olevan rajoitetun tietojen toimittamisvelvollisuuden. EKP kuitenkin samalla kannustaa siihen, että estimaatit toimitetaan mahdollisuuksien mukaan pidemmältä ajanjaksolta.

2.3.

Mitä tulee luotettavia euroalueen aggregaattitietoja varten tarvittavien tietojen laadun parantamiseen, euroalueen aggregaatin laskemisessa käytettävien kansallisten tietojen vertailukelpoisuus on avainasemassa laadun yleisarvioinnissa. Näin ollen mahdollisten vertailukelpaamattomien kansallisten tietojen vaikutusten arvioinnin sisällyttäminen ehdotetun asetuksen 7 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanomenettelyn mukaisesti määriteltäviin laatuvaatimuksiin olisi eduksi.

Tehty Frankfurt am Mainissa 13 päivänä huhtikuuta 2007.

Lucas D. PAPADEMOS

EKP:n varapuheenjohtaja


(1)  KOM(2007) 76 lopullinen

(2)  EKP tarve saada avoimia työpaikkoja koskevat tiedot 45 päivän kuluessa tarkasteltavana olevan vuosineljänneksen päättymisestä vahvistettiin Yleisiä taloustilastoja koskevat tilastovaatimukset –julkaisussa elokuussa 2000 sekä myöhemmin uudestaan Yleisiä taloustilastoja koskevien vaatimusten päivitys -julkaisussa joulukuussa 2004

(3)  Euroopan talouden pääindikaattorit laadittiin talous ja rahaliiton (EMU) tilastovaatimuksia koskevan toimintasuunnitelman seurauksena (jäljempänä ’EMU-toimintasuunnitelma’). Komissio perusti EMU-toimintasuunnitelman yhteistyössä EKP:n kanssa Ecofin-neuvoston pyynnöstä. EMU-toimintasuunnitelma on vastaus tietotarpeita EMU:ssa käsittelevään talous- ja rahoituskomitean raporttiin, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 1999. Ecofin vastaanotti tätä asiaa koskevan seurantaraportin viimeksi marraskuussa 2006.


Top