EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0182

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

/* KOM/2006/0182 lopull. - CNS 2006/0065 */

52006PC0182

Ehdotus: Neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona /* KOM/2006/0182 lopull. - CNS 2006/0065 */


FI

Bryssel 28.4.2006

KOM(2006) 182 lopullinen

2006/0065 (CNS)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisen kalastussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyy 15. päivänä kesäkuuta 2006. Tällä ehdotuksella neuvoston asetukseksi pyritään soveltamaan väliaikaisesti pöytäkirjan voimassaolon jatkamista vuodella 15. päivään kesäkuuta 2007 saakka.

Sopimuksen voimassaolon jatkamisesta on sovittu sopimuspuolten välillä joulukuussa 2005, erityisesti jotta Guinea-Bissaun tasavallan hallitus saisi nykyisessä poliittisessa tilanteessa (vallanvaihto vaaleissa kesäkuussa 2005 ja hallituksenvaihdos joulukuussa 2005) riittävästi aikaa valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla tulevaa kumppanuussopimusta koskeviin neuvotteluihin sekä panna täytäntöön kalastusalan kestävän kehityksen kannalta tarpeellisen valvonta- ja seurantatoimenpiteitä koskevan ohjelman. Voimassaolon jatkamisen pitäisi antaa uudelle hallitukselle mahdollisuuden käydä neuvottelut kohtuullisilla edellytyksillä ja kohtuullisessa ajassa ilman, että sopimuksen soveltaminen tai Guinea-Bissaun valtion talousarvion tasapainon kannalta tärkeän vuotuisen taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytyisivät.

Sopimuspuolet sopivat jatkavansa pöytäkirjan päättymässä olevaa voimassaoloaikaa vuodella 16. kesäkuuta 2006 ja 15. kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi. Voimassaoloajan jatkamisesta sovittiin kirjeenvaihtona, jonka sopimuspuolet parafoivat 17. tammikuuta 2006 EY:n alusten Guinea-Bissaun vesialueilla harjoittaman kalastustoiminnan teknisten ja taloudellisten edellytysten vahvistamiseksi 16. kesäkuuta 2006 ja 15. kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi.

Komissio ehdottaa tämän perusteella, että neuvosto hyväksyisi pöytäkirjan jatkamisesta kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta koskevan asetuksen.

Ehdotus neuvoston päätökseksi, joka koskee pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamisesta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaista soveltamista siihen saakka, kun pöytäkirja tulee lopullisesti voimaan, on tekeillä erillisellä menettelyllä.

2006/0065 (CNS)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [1],

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [2],

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisen Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen [3] mukaisesti sopimuspuolet aloittavat ennen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaoloajan päättymistä neuvottelut määritelläkseen yhteisesti pöytäkirjan sisällön seuraavaksi kaudeksi ja liitteeseen tarvittaessa tehtävät muutokset tai lisäykset.

(2) Sopimuspuolet päättivät jatkaa kirjeenvaihtona tehtävällä sopimuksella nykyisen, asetuksella (EY) N:o 249/2002 [4] hyväksytyn pöytäkirjan, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 829/2004 [5] hyväksytyn sopimuksen mukaisesti, voimassaoloaikaa yhdellä vuodella, kunnes pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

(3) On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämän pöytäkirjan jatkaminen.

(4) Olisi määriteltävä päättymässä olevan pöytäkirjan kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet jäsenvaltioittain,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

1. Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a) katkaravun pyynti:

Italia | 1 776 brt |

Espanja | 1 421 brt |

Portugali | 1 066 brt |

Kreikka | 137 brt |

b) kalojen ja pääjalkaisten pyynti:

Espanja | 3 143 brt |

Italia | 786 brt |

Kreikka | 471 brt |

c) nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Espanja | 20 alusta |

Ranska | 19 alusta |

Italia | 1 alus |

d) vapapyydysalukset ja pintasiima-alukset:

Espanja | 21 alusta |

Ranska | 5 alusta |

Portugali | 4 alusta |

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Tämän sopimuksen nojalla kalastavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikkien Guinea-Bissaun kalastusalueella pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 [6] säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamisesta 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi

A. Yhteisön kirje

Arvoisa Herra

Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisjärjestelystä Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (16 päivästä kesäkuuta 2001 15 päivään toukokuuta 2006) pöytäkirjan, sellaisena kuin se on tarkistettuna 16 päivästä kesäkuuta 2004 alkaen, voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen:

1. Järjestelyä, jota on sovellettu 16 päivästä kesäkuuta 2004, jatketaan 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi.

Yhteisön taloudellinen korvaus väliaikaisjärjestelyn ajalta vastaa tällä hetkellä sovellettavan tarkistetun pöytäkirjan 3 artiklassa määrättyä määrää (7 260 000 euroa). Määrä osoitetaan kokonaisuudessaan rahalliseen korvaukseen, ja se maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

2. Tänä aikana kalastuslisenssejä myönnetään tällä hetkellä sovellettavan tarkistetun pöytäkirjan 1 artiklassa vahvistettujen rajoitusten mukaisesti sellaisia maksuja tai ennakkoja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistettuja maksuja ja ennakkoja.

Olisin kiitollinen jos voisitte vahvistaa saaneenne tämän kirjeen ja ilmaista suostumuksenne sen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta

B. Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen kirje

Arvoisa Herra

Vahvistan kunnioittavasti vastaanottaneeni tänä päivänä päivätyn seuraavan kirjeenne:

”Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisjärjestelystä Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (16 päivästä kesäkuuta 2001 15 päivään toukokuuta 2006) pöytäkirjan, sellaisena kuin se on tarkistettuna 16 päivästä kesäkuuta 2004 alkaen, voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen:

1. Järjestelyä, jota on sovellettu 16 päivästä kesäkuuta 2004, jatketaan 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi.

Yhteisön taloudellinen korvaus väliaikaisjärjestelyn ajalta vastaa tällä hetkellä sovellettavan tarkistetun pöytäkirjan 3 artiklassa määrättyä määrää (7 260 000 euroa). Määrä osoitetaan kokonaisuudessaan rahalliseen korvaukseen, ja se maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

2. Tänä aikana kalastuslisenssejä myönnetään tällä hetkellä sovellettavan tarkistetun pöytäkirjan 1 artiklassa vahvistettujen rajoitusten mukaisesti sellaisia maksuja tai ennakkoja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistettuja maksuja ja ennakkoja.”

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Guinea-Bissaun tasavallan hallitus hyväksyy kirjeenne sisällön ja että kirjeenne ja tämä kirje muodostavat sopimuksen ehdotuksenne mukaisesti.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen puolesta

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. EHDOTUKSEN NIMI:

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivän kesäkuuta 2006 ja 15 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ

11. Kalastus

1103. Kansainväliset kalastussopimukset

3. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT

3.1. Budjettikohdat:

110301 : ”Kansainväliset kalastussopimukset”

11010404 : ”Kansainväliset kalastussopimukset: hallintomenot”

3.2 Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto:

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyy 15. kesäkuuta 2006. Pöytäkirjan voimassaoloa on jatkettu vuodella.

Pöytäkirjassa vahvistetaan taloudellinen korvaus, kalastustoimien luokat ja yhteisön alusten kalastustoimintaa koskevat edellytykset Guinea-Bissaun kalastusalueilla.

Sopimuksen voimassaolon jatkamisesta on sovittu sopimuspuolten välillä joulukuussa 2005, erityisesti jotta Guinea-Bissaun tasavallan hallitus saisi nykyisessä poliittisessa tilanteessa (vallanvaihto vaaleissa kesäkuussa 2005 ja hallituksenvaihdos joulukuussa 2005) riittävästi aikaa valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla tulevaa kumppanuussopimusta koskeviin neuvotteluihin sekä panna täytäntöön kalastusalan kestävän kehityksen kannalta tarpeellisen valvonta- ja seurantatoimenpiteitä koskevan ohjelman. Voimassaolon jatkamisen pitäisi antaa uudelle hallitukselle mahdollisuuden käydä neuvottelut kohtuullisilla edellytyksillä ja kohtuullisessa ajassa ilman, että sopimuksen soveltaminen tai Guinea-Bissaun valtion talousarvion tasapainon kannalta tärkeän vuotuisen taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytyisivät.

Sopimuspuolet sopivat jatkavansa pöytäkirjan päättymässä olevaa voimassaoloaikaa vuodella 16. kesäkuuta 2006 ja 15. kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi. Voimassaoloajan jatkamisesta sovittiin kirjeenvaihtona, jonka sopimuspuolet parafoivat 17. tammikuuta 2006 EY:n alusten Guinea-Bissaun vesialueilla harjoittaman kalastustoiminnan teknisten ja taloudellisten edellytysten vahvistamiseksi 16. kesäkuuta 2006 ja 15. kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi.

3.3 Budjettitiedot (rivejä lisätään tarvittaessa):

Budjettikohta | Menolaji | Uusi | EFTA osallistuu | Ehdokasmaat osallistuvat | Rahoitusnäkymien otsake |

11.0301 | Pakoll. | JM [7] | EI | EI | EI | Nro 4 |

11.010404 | Pakoll. | EI-JM [8] | EI | EI | EI | Nro 4 |

4. YHTEENVETO RESURSSEISTA

4.1 Taloudelliset resurssit

4.1.1 Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM)

miljoonaa euroa (neljän desimaalin tarkkuudella)

Menolaji | Kohdan nro | | Vuosi n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | Yhteensä |

Toimintamenot [9] | | | | | | |

Maksusitoumusmäärärahat (MSM) | 8.1 | a | 7,260 | | | | 7,260 |

Maksumäärärahat (MM) | | b | 7,260 | | | | 7,260 |

Viitemäärään sisältyvät hallintomenot [10] |

Tekninen ja hallinnollinen apu (EI-JM) | 8.2.4 | c | 0,0495 | | | | 0,0495 |

VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ | | | | |

Maksusitoumusmäärärahat | | a+c | 7,3095 | | | | 7,3095 |

Maksumäärärahat | | b+c | 7,3095 | | | | 7,3095 |

| |

Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EI-JM) | 8.2.5 | D | 0,0864 | | | | 0,0864 |

Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EI-JM) | 8.2.6 | E | 0,033 | | | | 0,033 |

Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä

MSM YHTEENSÄhenkilökustannukset mukaan luettuina | | a+c+d+e | 7,4289 | | | | 7,4289 |

MM YHTEENSÄhenkilökustannukset mukaan luettuina | | b+c+d+e | 7,4289 | | | | 7,4289 |

Tiedot yhteisrahoituksesta Ei yhteisrahoitusta

miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Rahoitukseen osallistuva taho | | Vuosi n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | Yhteensä |

…………………… | F | | | | | |

MSM yhteensä yhteisrahoitus mukaan luettuna | a+c+d+e+f | | | | | |

4.1.2 Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa

X Ehdotus on rahoitussuunnitelman mukainen.

Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen [11] määräysten soveltamista (ts. joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista).

4.1.3 Vaikutukset tuloihin

X Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin.

Vaikutukset tuloihin ovat seuraavat:

Huomautus: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset esitetään erillisessä liitteessä.

miljoonaa euroa (yhden desimaalin tarkkuudella)

| | Ennen toteutusta[Vuosi n-1] | | Toteutuksen jälkeen |

Budjettikohta | Tulot | | | [Vuosi n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] |

| a) Absoluuttiset tulot | | | | | | |

| b) Tulojen muutokset | | | | | | |

(Taulukossa ilmoitetaan kaikki kyseeseen tulevat tulojen budjettikohdat ja siihen lisätään rivejä, jos toimenpide vaikuttaa useampaan budjettikohtaan.)

4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1

Vuositarve | Vuosi n | | | |

Henkilöstön määrä yhteensä | 1,1 | | | |

5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET

5.1 Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Sopimuspuolet sopivat jatkavansa pöytäkirjan päättymässä olevaa voimassaoloaikaa vuodella 16.6.2006 ja 15.6.2007 väliseksi ajaksi. Voimassaolon jatkamisen tavoitteena on antaa yhteisön varustajille mahdollisuus jatkaa kalastustoimintaa Guinea-Bissaun talousvyöhykkeellä siihen asti, kun pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut saadaan käytyä. Jatkamisesta sovittiin kirjeenvaihtona, jonka sopimuspuolet parafoivat 17.1.2006 EY:n alusten Guinea-Bissaun vesialueilla harjoittaman kalastustoiminnan teknisten ja taloudellisten edellytysten vahvistamiseksi sopimuksen kattamaksi ajaksi. Jatketun pöytäkirjan pääkohdat pysyvät ennallaan niin kalastusmahdollisuuksien, taloudellisen korvauksen kuin varustajien maksamien maksujenkin osalta.

5.2 Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut

Jos yhteisö ei toimisi tässä pöytäkirjan jatkamisasiassa, kenttä olisi avoin yksityisille sopimuksille, jotka eivät takaisi ekologisesti kestävää kalastusta. Yhteisö toivoo lisäksi, että pöytäkirjan jatkaminen antaisi uudelle hallitukselle valmiudet käynnistää kalastuskumppanuussopimusta koskevat neuvottelut ilman, että sopimuksen soveltaminen (ja sitä kautta yhteisön sopimuksen nojalla kalastusta harjoittavan laivaston toiminta) tai Guinea-Bissaun valtion talousarvion tasapainon kannalta tärkeän vuotuisen taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytyisivät.

5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa

Tämän Guinea-Bissaun voimassaolevan pöytäkirjan jatkamisella sellaisenaan pyritään siihen, että yhteisön kalastusaluksilla olisi edelleen mahdollisuus kalastaa Guinea-Bissaun talousalueella sopimuksessa määrättyjen kalastusluokkien mukaisesti samalla kun Guinea-Bissaun uudelle hallitukselle annetaan lisäaikaa valmistautua pöytäkirjan uusimista koskeviin tuleviin neuvotteluihin.

Toimintoperusteisen johtamismallin yhteydessä käytetään seuraavia indikaattoreita sopimuksen täytäntöönpanon seurannan varmistamiseksi:

kalastusmahdollisuuksien käyttöasteen seuranta;

saaliita ja sopimuksen kaupallista arvoa koskevien tietojen kerääminen ja analysointi;

vaikutukset työllisyyteen ja lisäarvoon yhteisössä;

vaikutukset yhteisön markkinoiden vakauttamiseen;

vaikutukset sellaisiin yleistavoitteisiin kuin köyhyyden vähentäminen Guinea-Bissaussa, mukaan luettuna vaikutukset työllisyyteen, infrastruktuurien kehittämiseen ja valtion talousarvion tukemiseen;

teknisten kokousten ja sekakomitean kokousten määrä.

5.4 Toteutustapa (alustava)

Mitä seuraavista menettelyistä [12] käytetään toiminnan toteuttamisessa?

X Keskitetty hallinnointi

X komissio hallinnoi suoraan.

6. VALVONTA JA ARVIOINTI

6.1 Valvontamenettely

Komissio (kalastuksen pääosasto yhdessä komission Guinea-Bissaussa olevan lähetystön kanssa) varmistaa pöytäkirjan jatkamisen täytäntöönpanon seurannan erityisesti kalastusmahdollisuuksien käytön ja saalistietojen osalta.

6.2 Arviointimenettely

Nykyisin voimassa olevan pöytäkirjan perusteellinen arviointi suoritettiin riippumattoman konsulttiryhmän avustuksella joulukuussa 2005 uutta pöytäkirjaa koskevien neuvotteluiden mahdollista aloittamista ajatellen. Nykyisen pöytäkirjan voimassaoloajan väliaikaista jatkamista koskevasta ehdotuksesta ei ole tehty ennakkoarviointia sen väliaikaisen luonteen vuoksi eli siksi, että pöytäkirjan voimassaoloa jatketaan vain yhden vuoden ajan.

6.2.1 Ennakkoarviointi

Kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen (16. päivästä kesäkuuta 2004) seuraavan taulukon mukaisesti sekä taloudellisen korvauksen alentaminen 10 200 000 eurosta 7 260 000 euroon ovat parantaneet sopimuksen kannattavuutta ja sen kalastusmahdollisuuksien käyttöastetta.

EY:n ja Guinea-Bissaun välisen kalastussopimuksen käyttö vuosina 2001–2006

Kalastusluokka | Tarjotut kalastus-mahdollisuudet(15.6.2004 saakka) | Käyttö 2001/2002 [13] | Käyttö 2002/2003 | Käyttö 2003/2004 | Tarjotut kalastusmahdollisuudet 16.6.2004 jälkeen | Käyttö2004/2005 | Käyttö 2005/2006 [14] |

Katkaravun pyynti | 9 600 | 1 124 (23%) | 3 098 (32%) | 4 234 (44%) | 4 400 | 4 087 (93%) | 2 249 (51%) |

Kalojen ja pääjalkaisten pyynti | 2800 | 816 (58%) | 1 980 (71%) | 1 564 (56%) | 4 400 | 2 067 (47%) | 221 (7%) |

Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset | 40 | 29 (73%) | 30 (75%) | 29 (73%) | 40 | 25 (63%) | 15 (38%) |

Vapapyydysalukset ja pintasiima-alukset | 36 | 14 (39%) | 15 (42%) | 16 (44%) | 30 | 14 (47%) | 11 (37%) |

Sopimus on selvästi edullinen, koska saaliiden arvo (noin 30 miljoonaa euroa keskimäärin ensimyynnin hintoina saaliita purettaessa) ylittää pöytäkirjan kustannukset. Sopimus on hyödyllinen myös työpaikkoina ilmaistuna: sopimukseen liittyvien (suorien ja epäsuorien) työpaikkojen lukumääräksi arvioidaan 509 työpaikkaa EU:ssa ja 141 työpaikkaa Guinea-Bissaussa.

– Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo:

Lisäarvon ja liikevaihdon välinen suhde on katkaravunpyynnin osalta 9 prosenttia, kalojen ja pääjalkaisten pyynnin osalta 8 prosenttia, nuottaa käyttävien tonnikala-alusten osalta 8 prosenttia sekä vapapyydysalusten ja pitkäsiima-alusten osalta 33 prosenttia. Noin kolmasosa lisäarvosta on suoraa, ja suurin osa epäsuorasta lisäarvosta on peräisin tuotantoketjun loppupäästä.

Kalastussopimus on myös erittäin tärkeä Guinea-Bissaun taloudellisen ja poliittisen vakauden sekä maan koko kalatalousalan kannalta. Sen osuus Guinea-Bissaun valtion budjettivaroista on merkittävä (keskimäärin 38 prosenttia budjettivaroista viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana).

– Riskit ja vaihtoehdot:

Sopimuksen jatkamatta jättäminen aiheuttaisi sopimuksen nojalla kalastusta harjoittavan laivaston toiminnan loppumisen ja yksityisiin kalastuslisenssijärjestelyihin siirtymisen, jolloin pyyntiponnistuksen jatkuvaa seurantaa ei voitaisi enää toteuttaa. Lisäksi se saattaisi Guinea-Bissaun talouden ja poliittisen vakauden suuriin vaikeuksiin, kun Guinea-Bissau jäisi ilman julkisten palveluiden toiminnan kannalta keskeisen tärkeitä budjettivaroja. Myöskään kalastusalan asianmukaisen toiminnan (valvonta, seuranta, tutkimus, koulutus jne.) kannalta välttämättömiä menoja ei pystyttäisi enää rahoittamaan.

6.2.2 Sopimuksen taloudellisen arvon ennakkoarviointi ja yhteisön rahoitusosuus

Yhteisön tämän pöytäkirjan jatkamisen osalta maksama taloudellinen korvaus on kokonaismääräraha, joka perustuu vuosien 2001–2006 pöytäkirjan voimassaolon vuoden mittaiseen jatkamiseen ja on määrältään 7 260 000 miljoonaa euroa kalastusmahdollisuuksista maksettavana taloudellisena korvauksena.

6.2.3 Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta)

Edellä 6.2.1 kohdassa mainittu kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen (16. päivästä kesäkuuta 2004) ja taloudellisen korvauksen alentaminen paransivat sopimuksen edullisuutta. Sitä vastoin tukitoimien, jotka edustivat huomattavaa osaa vuonna 2004 tarkistetusta pöytäkirjasta, täytäntöönpano on edennyt hitaasti johtuen Guinea-Bissaun kalastusministeriön heikkoudesta. Jäljellä olevia maksuja ollaan kohdentamassa Guinea-Bissaun viranomaisten kanssa uudelleen säännöllisesti toimitettujen täytäntöönpanoraporttien pohjalta ottaen huomioon erityisesti valvontaa ja seurantaa koskevat huomattavat tarpeet.

7. PETOSTENTORJUNTA

Yhteisön sopimuksen nojalla maksaman taloudellisen korvauksen käyttö kuuluu kyseisen suvereenin kolmannen valtion yksinomaiselle vastuulle.

Komissio sitoutuu kuitenkin pyrkimään pysyvään poliittiseen dialogiin ja yhteisymmärrykseen, jotta pöytäkirjan hallinnointia sen jatketun voimassaolon aikana voitaisiin parantaa ja kalavarojen kestävää hoitoa koskevaa yhteisön osuutta lisätä.

Kaikkiin komission kalastussopimusten nojalla suorittamiin maksuihin sovelletaan kaikissa tapauksissa komission tavanomaisia talousarvio- ja rahoitusmenettelyitä ja sääntöjä. Näin voidaan muun muassa tunnistaa varmuudella kolmansien valtioiden pankkitilit, joille taloudellinen korvaus maksetaan.

8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA

8.1 Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset

Maksusitoumusmäärärahoina, milj. euroa (neljän desimaalin tarkkuudella)

(Sarakkeessa ilmoitetaan tavoitteet, toiminta ja tuotokset) | Tuotosten tyyppi | Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | YHTEENSÄ |

| | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. | Tuotosten määrä | Kustannukset yht. |

TOIMINTATAVOITE 1 [15]: Saada kalastusmahdollisuuksia taloudellista korvausta vastaan | | | | | | | | | |

|

Toimi 1…………. |

- Tuotos 1 | Alusta/lisenssiäkiintiö | 8 800 brt70 alusta | 7,260 | | | | | 8 800 brt70 alusta | 7,260 |

KOKONAISKUSTANNUKSET | | | 7,260 | | | | | | 7,260 |

8.2 Hallintomenot

8.2.1 Henkilöstön määrä ja jakautuminen

Laji | | Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna) |

| | Vuosi n | | | |

Virkamiehet tai väliaikaiset toimihenkilöt [16] (11 01 01) | A*/AD | 0,5 | | | |

| B*, C*/AST | 0,3 | | | |

Momentilta 11 01 02 rahoitettava henkilöstö [17] | | | | |

Momentilta 11 01 04 04 rahoitettava muu henkilöstö [18] | 0,3 | | | |

YHTEENSÄ | 1,1 | | | |

8.2.2 Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus

· Neuvottelijan avustaminen kalastussopimusneuvotteluissa ja niiden valmistelussa:

– kalastussopimusten tekemiseen tähtääviin neuvotteluihin osallistuminen kolmansien maiden kanssa,

– arviointikertomusten ja strategiamuistioiden valmistelu komissaarille,

– komission kantojen esitteleminen ja puolustaminen neuvoston ulkoisessa työryhmässä,

– jäsenvaltioiden välisten kompromissien löytämiseen osallistuminen ja niiden saattaminen lopullisiin sopimusteksteihin.

· Sopimusten täytäntöönpanon valvonta (seuranta):

– kalastussopimusten päivittäinen seuranta,

– taloudellista korvausta ja tukitoimia koskevien maksusitoumusten ja maksumääräysten valmistelu ja tarkastaminen,

– säännöllinen raportointi sopimusten täytäntöönpanosta,

– sopimusten arviointi: tieteelliset ja tekniset näkökohdat,

– neuvoston asetus- ja päätösluonnosten valmistelu, sopimustekstien laadinta,

– hyväksymismenettelyjen käynnistäminen ja seuranta.

· Tekninen apu:

– komission kannan valmistelu sekakomiteaa varten.

· Toimielinten väliset suhteet:

– komission edustaminen neuvottelumenettelyyn liittyvissä asioissa neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja suhteissa jäsenvaltioihin,

– vastausten laatiminen parlamentin jäsenten kirjallisiin ja suullisiin kysymyksiin.

· Yksiköiden välinen koordinointi ja komission sisäiset lausuntokierrokset:

– yhteyshenkilönä toimiminen muiden pääosastojen suuntaan sopimusten neuvottelemista ja seurantaa koskevissa asioissa,

– komission sisäisten lausuntokierrosten toteuttaminen ja tiedusteluihin vastaaminen.

· Arviointi:

– vaikutusarvioinnin ajantasaistamiseen osallistuminen,

– tavoitteiden saavuttamisen ja määrällisten indikaattoreiden analysointi.

8.2.3 Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö)

(Jos lähteitä on useita, ilmoitetaan kustakin lähteestä peräisin olevien virkojen ja/tai toimien määrä)

X Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet

Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta 2005 koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet

Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet

Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely)

Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly toimintastrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn

8.2.4 Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot

(11 01 04/05 – hallintomenot)

miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Budjettikohta: 11010404(numero ja nimike) | Vuosi n | | | YHTEENSÄ |

1. Tekninen ja hallinnollinen apu (henkilöstökust. mukaan luettuina) | | | | |

Toimeenpanovirastot [19] | | | | |

Muu tekninen ja hallinnollinen apu | | | | |

- sisäinen | | | | |

- ulkoinen | 0,0495* | | | 0,0495 |

Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä | 0,0495 | | | 0,0495 |

* Teknisen avun paikallinen toimihenkilö: EY:n Senegalin lähetystöön sijoitettu kalastusalan asiantuntija: 165 000 €/vuosi x 0,3 = 49 500 €/vuosi.

8.2.5 Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään

miljoonaa euroa (neljän desimaalin tarkkuudella)

Laji | Vuosi n | | | |

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (11 01 01) | 0,0864 | | | |

Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne.)(budjettikohta ilmoitettava) | | | | |

Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 0,0864 | | | |

Laskelma – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1.

- 1A = 108 000 € x 0,50 = 54 000 €

1B = 108 000 € x 0,15 = 16 200 €

1C = 108 000 € x 0,15 = 16 200 €

Yhteensä: 86 400 € (0,0864 milj. euroa vuodessa)

Kaikki yhteensä: 86 400 euroa vuodessa (0,0864 milj. euroa vuodessa)

Laskelma – Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö

Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1.

8.2.6 Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään

miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | YHTEENSÄ |

11 01 02 11 01 – Virkamatkat | 0,030 | | | 0,030 |

11 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset | 0,003 | | | 0,003 |

XX 01 02 11 03 – Komiteat [20] | | | | |

XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset | | | | |

XX 01 02 11 05 – Tietojärjestelmät | | | | |

2. Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 02 11) | | | | |

3. Muut hallintomenojen kaltaiset menot (eritellään budjettikohdittain)Budjettikohta 11 01 04 04 | | | | |

Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 0,033 | | | 0,033 |

[1] EUVL C

[2] EUVL C

[3] EYVL L 226, 29.8.1980, s. 34.

[4] EYVL L 47, 19.2.2002, s. 2.

[5] EUVL L 127, 29.4.2004, s. 25.

[6] EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.

[7] Jaksotetut määrärahat (JM).

[8] Jaksottamattomat määrärahat (EI-JM).

[9] Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston 11 lukuun 11 01 01.

[10] Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04.

[11] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

[12] Jos käytetään useampaa kuin yhtä menettelyä, tämän kohdan huomautuksissa on annettava lisätietoja.

[13] Laskettu vuoden 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon tietojen keskiarvon perusteella.

[14] Koska kalastusvuotta 2005–2006 koskevat tiedot eivät ole lopullisia, niitä ei ole otettu huomioon lopullista keskiarvoa laskettaessa.

[15] Kuten kuvattu kohdassa 5.3.

[16] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

[17] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

[18] Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään.

[19] Tässä on viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin.

[20] Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu.

--------------------------------------------------

Top