EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006 , Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 163/10


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 4 päivänä heinäkuuta 2006 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta (jäljempänä ehdotettu asetus I) ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta (jäljempänä ehdotettu asetus II).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohtaan, joka on perusta molemmille ehdotetuille asetuksille. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Ehdotettujen asetusten tarkoitus

1.1

Ehdotetut asetukset mahdollistavat euron käyttöönoton Slovenian rahayksikkönä Sloveniaa koskevan poikkeuksen kumoamisen jälkeen perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

2.   Erityisiä huomautuksia

2.1

EKP suosittelee ehdotetun asetuksen I osalta, ettei sen 2 artiklan toisessa kohdassa viitattaisi nimenomaisesti pöytäkirjaan N:o 25 eikä pöytäkirjaan N:o 26 tai perustamissopimuksen 122 artiklan 1 kohtaan, vaan että siinä viitattaisiin sen sijaan yleisesti perustamissopimukseen neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/338/EY, Euratom (1) liitteessä V olevan A jakson 4 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että euron käyttöönotosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2596/2000 (2), joka annettiin Kreikassa tapahtuneen euron käyttöönoton yhteydessä, ei viitattu edellä mainittuihin pöytäkirjoihin tai perustamissopimuksen 122 artiklan 1 kohtaan neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/396/EY, Euratom (3) liitteessä II olevan A jakson 4 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

2.2

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen II, jolla euron ja Slovenian tolarin välinen muuntokurssi kiinnitettäisiin peruuttamattomasti siten, että se olisi sama kuin Slovenian tolarin keskikurssi valuuttakurssimekanismissa II (ERM II) eli 1 euro = SIT 239.640. EKP ei vastusta ehdotetun asetuksen II antamista useita kuukausia ennen kuin Slovenia ottaa euron käyttöön. Yleisesti sovellettavana yhteisön asetuksen säännöksenä (eli se on kaikilta osiltaan oikeudellisesti velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa) euron ja Slovenian tolarin välistä muuntokurssia sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 2007 lähtien kaikissa oikeudellisissa asiakirjoissa, joissa viitataan Slovenian valuuttaan, kuten asianlaita oli euron ja muiden jäsenvaltioiden valuuttojen muuntokurssien osalta, kun ne ottivat euron käyttöön.

3.   Muutosehdotus

Edellä esitetyn kannanoton lisäksi esitetään tämän lausunnon liitteessä luonnos muutosehdotukseksi.

Annettu Frankfurt am Mainissa 6 päivänä heinäkuuta 2006.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EUVL L 106, 15.4.2004, s. 22. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/34/EY, Euratom (EUVL L 22, 26.1.2006, s. 32).

(2)  EYVL L 300, 29.11.2000, s. 2.

(3)  EYVL L 149, 23.6.2000, s. 21. Päätös on korvattu päätöksellä 2002/682/EY, Euratom (EYVL L 230, 28.8.2002, s. 7).


LIITE

Muutosehdotus (ehdotettu asetus I)

Komission ehdottama teksti (1)

EKP:n ehdottama muutos (2)

1. muutos

2 artiklan toinen kohta

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perustamissopimuksen mukaisesti, jollei pöytäkirjoista N:o 25 ja N:o 26 tai perustamissopimuksen 122 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.


(1)  Kursivointi itse tekstissä osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin.


Top