EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2006 , koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 79/31


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2006,

koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 6 päivänä maaliskuuta 2006 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (jäljempänä ’asetusehdotus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan, koska asetusehdotuksessa on kyse EKP:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleisiä huomautuksia

1.1

EKP suhtautuu myönteisesti asetusehdotukseen, jolla on tarkoitus perustaa yhteinen tilastollinen toimialaluokitus yhteisössä (jäljempänä ’NACE Rev. 2’). EKP ei vastusta ehdotusta sen enempää NACE:n uuden rakenteen kuin sen sisältämän yksityiskohtaisen luokituksenkaan osalta.

1.2

EKP kannattaa NACE Rev. 2:ssa noudatettuja periaatteita eli i) taloudellisten tosiseikkojen huomioon ottamista (luokituksen ulottamista palvelualoille), ii) vertailukelpoisuutta muiden kansainvälisten luokitusten kanssa, varsinkin kaikkia toimialoja koskevan kansainvälisen toimialaluokitusstandardin ISIC Rev. 4:n kanssa ja iii) jatkuvuutta aikaisempaan luokitukseen nähden. EKP katsoo edelleen, että olisi ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin ponnisteluihin ja olisi annettava kaikki tarvittavat säännökset, jotta varmistettaisiin mahdollisimman pitkälle menevä yhdenmukaisuus muiden kansainvälisten luokitusten ja tilastollisten standardien kanssa.

1.3

EKP suhtautuu myönteisesti myös asetusehdotuksessa ehdotettuihin täytäntöönpanotoimiin, jotka koskevat avainasemassa olevia kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia ja vuosittaisia tilastoja, varsinkin 12 ja 16 artiklassa säädettyjen lyhyen aikavälin tilastojen ja työvoimakustannusindeksin osalta. Nämä täytäntöönpanotoimet sekä täytäntöönpanosäännöt Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmää varten täytyy kuitenkin määritellä, jotta estetään vahingollinen tietojen menetys, kuten katkokset aikasarjoissa, minkä vuoksi pitkiä aikasarjoja ei olisi saatavissa.

1.4

Lisäksi samanaikainen täytäntöönpano jäsenvaltioissa on ratkaisevan tärkeää euroalueelle ja Euroopan unionin tilastoille, jotka kootaan käyttämällä maakohtaisia tietoja pääasiallisena lähteenä. NACE Rev. 2:n eriaikaisella täytäntöönpanoaikataululla Euroopan unionin sisällä olisi vakavia haitallisia vaikutuksia euroalueen ja Euroopan unionin aggregaatteja koskevien tilastojen laatuun ja saatavuuteen, kunnes kaikki jäsenvaltiot ovat täysin hyväksyneet uuden luokituksen ja tarkistaneet vastaavasti aikasarjansa. EKP ehdottaa tämän vuoksi, että johdanto-osan 9 perustelukappaletta ja 6 artiklan c alakohtaa voimistettaisiin jäsenvaltioissa tapahtuvan NACE Rev. 2:n täysin koordinoidun täytäntöönpanon ja tilastoaineiston yhdenmukaisuuden takaamiseksi.

2.   Muutosehdotukset

EKP:n ehdottamat muutokset esitetään tämän lausunnon liitteessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 24 päivänä maaliskuuta 2006.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti (1)

EKP:n ehdottamat muutokset (2)

1. muutos

Johdanto-osan 9 perustelukappale

”Tilastollisen toimialaluokituksen käyttäminen yhteisössä edellyttää, että komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea, erityisesti niiltä osin kuin on kyse NACE Rev. 2 -luokituksen täytäntöönpanon aiheuttamien ongelmien tarkastelusta, kitkattomasta siirtymisestä NACE Rev. 1:stä NACE Rev. 2:een sekä muutosten sisällyttämisestä NACE Rev. 2:een”.

”Tilastollisen toimialaluokituksen käyttäminen yhteisössä edellyttää, että komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea, erityisesti niiltä osin kuin on kyse NACE Rev. 2 -luokituksen täytäntöönpanon aiheuttamien ongelmien tarkastelusta, kitkattomasta ja täysin koordinoidusta siirtymisestä NACE Rev. 1:stä NACE Rev. 2:een sekä muutosten sisällyttämisestä NACE Rev. 2:een”.

Perustelu — katso lausunnon 1.4 kohta

2. muutos

6 artiklan c alakohta

”toimenpiteet, joilla varmistetaan kitkaton siirtyminen NACE Rev. 1.1:stä NACE Rev. 2:een erityisesti niiltä osin kuin on kyse aikasarjojen katkoksista, mukaan luettuna päällekkäiset ilmoitukset ja aikasarjojen taaksepäinlaskenta.”

”toimenpiteet, joilla varmistetaan kitkaton ja täysin koordinoitu siirtyminen NACE Rev. 1:stä NACE Rev. 2:een erityisesti niiltä osin kuin on kyse aikasarjojen katkoksista, mukaan luettuna päällekkäiset ilmoitukset ja aikasarjojen taaksepäinlaskenta, ja samanaikainen täytäntöönpano jäsenvaltioissa.”

Perustelu — katso lausunnon 1.4 kohta


(1)  Kursivointi itse tekstissä osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin.


Top