EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 27 päivänä helmikuuta 2006 , ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien hintatietojen keruun ajallisen keston osalta (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 55/63


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2006,

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien hintatietojen keruun ajallisen keston osalta

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 24 päivänä helmikuuta 2006 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 (YKHI-asetus) (1) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien hintatietojen keruun ajallisen keston osalta (’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan ja YKHI-asetuksen 5 artiklan 3 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.

Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on määritellä hintatietojen kuukausittaisten keruujaksojen vähimmäisvaatimukset eri jäsenvaltioiden yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI:en) vertailukelpoisuuden ja euroalueen YKHI:n luotettavuuden parantamiseksi. Koska hintatietojen keruujaksot ovat jäsenvaltioissa erilaisia, eräät YKHI:n lyhytaikaisten hintavaihtelujen kohteena kuukausittain olevat erät voivat aiheuttaa merkittäviä eroja hintamuutoksia koskevissa arvioissa. EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen, jossa edellytetään hintojen keräämistä vähintään yhden työviikon ajan kuukauden puolivälissä tai lähellä sitä ja yli yhden työviikon ajan niiden tuotteiden osalta, joiden hintojen tiedetään vaihtelevan jyrkästi ja epäsäännöllisesti kuukauden aikana. Nämä vähimmäisvaatimukset muodostavat sovitteluratkaisun, jossa on otettu huomioon yhtäältä tarve yhdenmukaistaa hintatietojen keruuta jäsenvaltioissa ja toisaalta hintatietojen nykyisten keruukäytäntöjen muuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

2.

Vaatimus siitä, että tiedot hintamuutoksille herkistä tuotteista kerätään ’yli viikon kestävältä ajanjaksolta’ antaa jäsenvaltioille hieman liikkumavaraa ehdotetun säännöksen täytäntöönpanossa. Ehdotetun asetuksen täytäntöönpanon vaikuttavuutta on tämän vuoksi syytä seurata tältä osin tarkkaan.

3.

EKP:n käsityksen mukaan ehdotettu asetus ei estä väliaikaisen YKHI:n tai YKHI:n pikaennakkojen julkaisemista eikä vaikuta euroalueen YKHI:n nykyiseen julkaisuaikatauluun.

4.

EKP kannattaa ehdotusta säännösten soveltamisesta tammikuusta 2007 alkaen, koska sillä ei odoteta olevan systemaattista vaikutusta mitattaviin vuosittaisiin tai kuukausittaisiin hintavaihteluihin. Tämän vuoksi historiatietojen tarkistamisen ei odoteta olevan tarpeen.

Annettu Frankfurt am Mainissa 27 päivänä helmikuuta 2006.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.


Top