Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0022

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (KOM (2003) 117 lopullinen – 2003/0052 (COD)) Komission ehdotusta muuttava EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla

/* KOM/2005/0022 lopull. - COD 2003/0052 */

52005PC0022

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (KOM (2003) 117 lopullinen – 2003/0052 (COD)) komission ehdotusta muuttava EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla /* KOM/2005/0022 lopull. - COD 2003/0052 */


Bryssel 25.1.2005

KOM(2005) 22 lopullinen

2003/0052 (COD)

KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (KOM (2003) 117 lopullinen – 2003/0052 (COD))

KOMISSION EHDOTUSTA MUUTTAVAEY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla

2003/0052 (COD)

KOMISSION LAUSUNTOEY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaanehdotuksesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (KOM (2003) 117 lopullinen – 2003/0052 (COD ))

1. TAUSTAA

Komissio antoi 14. maaliskuuta 2003 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (KOM(2003) 117 lopullinen).

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 16. heinäkuuta 2003.

Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa ehdotuksesta.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa (ensimmäinen käsittely) 20. huhtikuuta 2004.

Komissio antoi muutetun ehdotuksen 26. huhtikuuta 2004.

Neuvoston yhteinen kanta toimitettiin Euroopan parlamentille 8. syyskuuta 2004.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa (toinen käsittely) 15. joulukuuta 2004.

Tässä lausunnossa vahvistetaan komission kanta Euroopan parlamentin 15. joulukuuta 2004 tekemiin tarkistuksiin EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

1. Ehdotetun asetusluonnoksen tavoitteena on korvata, kodifioida ja yksinkertaistaa neljä nykyistä kasvinsuojeluaineiden jäämien enimmäismääriä koskevaa neuvoston direktiiviä (76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY), yhdenmukaistaa EU:n tasolla kaikki jäämien enimmäismäärät ja määritellä jäsenvaltioiden, komission, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja muiden osapuolten tehtävät jäämien enimmäismäärien vahvistamisprosessissa.

2. Asetuksen mukaan jäämien enimmäismäärät ovat suoraan sovellettavia ja täytäntöönpanokelpoisia jäsenvaltioissa, ja niitä tukevat julkisesti saatavilla olevat kuluttajiin kohdistuvien riskien arvioinnit, joista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisella on kokonaisvastuu. Jos kasvinsuojeluaineiden käyttö ei ole sallittua yhteisössä, käyttöä yhteisön ulkopuolella ei ole hyväksytty kuluttajien jäämille altistumisen vuoksi tai jos tiedot eivät ole riskinarvioinnin tekemiseksi riittävät, sovelletaan oletusarvoa 0,01 mg/kg.

3. Asetuksessa määritellään jäsenvaltioiden velvoitteet, jotka koskevat jäämien enimmäismäärien valvontaa ja täytäntöönpanoa ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle toimitettavia valvonta- ja täytäntöönpanotietoja sekä näiden tietojen julkaisemista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen vuosikertomuksessa.

3. KOMISSION KANTA EUROOPAN PARLAMENTIN EHDOTTAMIIN TARKISTUKSIIN

3.1 Yhteenveto komission kannasta

Euroopan parlamentti on tehnyt 35 tarkistusta. Komissio voi hyväksyä kaikki tarkistukset varauksetta.

3.2 Parlamentin tarkistukset toisessa käsittelyssä

Tehdyt tarkistukset ovat seurausta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisestä sovitteluratkaisusta, joka saavutettiin yhteispäätösmenettelyn toisessa käsittelyssä. Tuloksena oleva teksti on komission kannalta tyydyttävä kompromissi. Osa torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevista tarkistuksista kuvastaa nykyisiä käytäntöjä, jotka kyseisillä tarkistuksilla sisällytetään nimenomaisesti lainsäädäntöön. Muut tarkistukset koskevat uusien menetelmien kehittämistä ja soveltamista. Komissio hyväksyy kaikki tarkistukset, minkä se teki selväksi neuvotteluissa. Tarkistukset ovat alkuperäisen ehdotuksen linjausten mukaisia, ja niillä parannetaan nykyistä lainsäädäntöä.

4. PÄÄTELMÄT

EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla komissio muuttaa ehdotustaan edellä esitetyllä tavalla.

Top