EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 4 päivänä toukokuuta 2005, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (KOM(2005) 71 lopull.) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/11


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2005,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (KOM(2005) 71 lopull.)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Euroopan keskuspankki vastaanotti 15 päivänä huhtikuuta 2005 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (jäljempänä 'ehdotettu asetus').

2.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

Ehdotetulla asetuksella muutetaan Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annettua asetusta (EY) N:o 3605/93 (1). Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus parantaa liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä annetun pöytäkirjan soveltamiseksi käytettävien julkista taloutta koskevien tietojen, erityisesti julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevien tietojen, laatua. Ehdotetussa asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan seikkaperäiset luettelot julkisten tilien laatimiseen käytettävistä menettelyistä ja lähteistä sekä ilmoittamaan komissiolle (Eurostat) mahdollisista merkittävistä tarkistuksista jo toimitettuihin toteutunutta ja ennakoitua julkistalouden alijäämää ja velkaa koskeviin lukuihinsa sekä esittämään asianmukaiset asiakirjat toteutunutta alijäämää ja velkaa koskeviin lukuihin tehtyjen merkittävien tarkistusten tueksi. Ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan lisäksi, että sekä julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevien tietojen että niiden taustalla olevan julkisen tilinpidon laadunarvioinnista vastaa komissio (Eurostat), joka konsultointikäyntiensä lisäksi suorittaa perusteellisempia tarkastuskäyntejä jäsenvaltioihin julkista taloutta koskevien toimitettujen tietojen sekä niiden taustalla olevien tietojenkeruumenettelyjen laadun valvomiseksi. Ehdotetussa asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan toimimaan yhteistyössä vierailevien virkamiesten kanssa, julkaisemaan julkista taloutta koskevat toimitetut tiedot aiempien vuosien osalta ja antamaan vakuutus siitä, että nämä tiedot on tuotettu yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (2) 10 artiklassa vahvistettujen periaatteitten mukaisesti, sekä pyytämään komissiolta (Eurostat) selvitystä julkisen talouden rahoitustoimiin sovellettavasta asianmukaisesta tilinpitokäsittelystä, jos asiasta on epäselvyyttä. Ehdotetun asetuksen mukaan komissiolla (Eurostat) on myös oikeus esittää varaus julkista taloutta koskevien toimitettujen tietojen laatuun sekä tehdä muutoksia tällaisiin tietoihin.

A.   Yleiset huomiot

4.

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotetun asetuksen päätavoitteeseen. Asetuksella on tarkoitus vahvistaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn perustana olevien julkista taloutta koskevien tietojen keräämiseen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä luoda oikeusperusta parhaan käytännön säännöille, jotka ministerineuvosto (Ecofin) hyväksyi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä tapahtuvaa tietojen keräämistä ja toimittamista varten 18 päivänä helmikuuta 2003.

B.   Yksityiskohtaiset huomiot

5.

EKP panee merkille, että ehdotetuilla muutoksilla ei muutettaisi julkista taloutta koskevien tietojen toimittamiseen sovellettavia voimassa olevia kevät- ja syysmääräaikoja. EKP tukisi tietojen toimittamisen määräaikojen lykkäämistä yhdellä kuukaudella siten, että ne päättyisivät 31 päivänä maaliskuuta sekä 30 päivänä syyskuuta. Näin julkista taloutta koskevien tietojen, erityisesti julkistalouden alijäämää koskevien tietojen, yleinen laatu saattaisi kohentua. Määräaikojen lykkääminen lisäisi lähdetietojen saatavuutta keväällä ja saattaisi julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevat tiedot linjaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) 95 (3) mukaisen täydellisen julkistalouden tilien kokonaisuuden kanssa. Näin komission (Eurostat) olisi mahdollista toteuttaa yksityiskohtaisia laaduntarkastuksia. Määräaikojen lykkääminen auttaisi myös tilastoviranomaisia täyttämään velvollisuutensa kerätä julkista taloutta koskevia tietoja, sillä niillä olisi enemmän aikaa toteuttaa siirtyminen eri julkisten toimielinten toimittamista julkista taloutta koskevista tiedoista liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä varten tarvittaviin EKT 95:n tietoihin.

6.

EKP tukee myös sitä, että viittauksella EKT 95:een relevantissa asetuksessa yksilöitäisin täydellinen julkistalouden tilien kokonaisuus erittelyineen, joka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat). Olisi myös hyödyllistä velvoittaa jäsenvaltiot toimittamaan tarvittaessa julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevien tietojen ja EKT 95:n mukaisten tietojen välisten erojen selitykset.

7.

EKP suhtautuisi myönteisesti myös siihen, että komissio (Eurostat) julkaisisi täydelliset julkistalouden tilien kokonaisuudet jäsenmaittain sekä niihin liittyvät muodolliset laatukertomukset.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä toukokuuta 2005.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).

(2)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(3)  Sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96, EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, liitteeseen A. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).


Top