EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0756

Komission lausunto työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työjärjestysluonnoksesta

/* KOM/2004/0756 lopull. */

52004PC0756

Komission lausunto työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työjärjestysluonnoksesta /* KOM/2004/0756 lopull. */


Bryssel 17.11.2004

KOM(2004)756 lopullinen

KOMISSION LAUSUNTO

työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työjärjestysluonnoksesta

KOMISSION LAUSUNTO

työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työjärjestysluonnoksesta

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta 22. heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/C 218/01[1] 8 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Komitea vahvistaa komission lausunnon saatuaan työjärjestyksensä, jossa määritellään sen toimintaa koskevat käytännön säännöt […]. Työjärjestys toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Neuvostolla on myös takaisinotto-oikeus.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti komissiolta on pyydetty lausuntoa oheisesta työjärjestysluonnoksesta (asiak. 858/4/04) sihteeristön yhteistyössä työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean valiokunnan kanssa laatiman luonnoksen perusteella.

Asiakirja vastaa täysin neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 tarkoitusta ja sisältöä: siinä otetaan huomioon tarve järkeistää neuvoa-antavan elimen toimintatapaa niin, että parannetaan sen joustavuutta, vastuullisuutta, yleistä suorituskykyä ja tehokkuutta.

Siinä säädetään erityisesti nopeutetusta päätöksenteosta ja muiden Euroopan tasolla työturvallisuus- ja työterveysalalla toimivaltaisten komiteoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, mikä on neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 8 artiklan mukaista.

Lisäksi siinä vahvistetaan käytännön järjestelyt neuvoa-antavan komitean sisäisen organisaation osalta, ja erityishuomiota kiinnitetään eturyhmien, valiokunnan, työryhmien sekä kaivosteollisuutta ja muuta kaivannaistoimintaa käsittelevän pysyvän työryhmän tehtäviin neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 5 ja 6 artiklan mukaisesti.

Näiden näkökohtien perusteella komissio antaa puoltavan lausunnon liitteenä olevasta työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työjärjestysluonnoksesta ja hyväksyy lausunnon toimittamisen tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Luonnos

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työjärjestys

TYÖTURVALLISUUDEN JA TYÖTERVEYDEN NEUVOA-ANTAVA KOMITEA, joka

ottaa huomioon työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 ja erityisesti sen 8 artiklan,

ON VAHVISTANUT TÄMÄN TYÖJÄRJESTYKSEN:

I Komitean kokoukset

Koollekutsuminen

1 artikla

Puheenjohtaja ilmoittaa kokouksesta jokaiselle varsinaiselle jäsenelle vähintään kolme viikkoa ennen suunniteltua kokouspäivää. Puheenjohtaja toimittaa samalla komitean varsinaisille jäsenille ja varajäsenille esityslistaluonnoksen, joka sisältää tarkasteltavat asiat, sekä valmisteluasiakirjat.

Kiireellisessä tapauksessa puheenjohtaja voi lyhentää l kohdassa tarkoitettua kolmen viikon määräaikaa, mutta hänen on kuitenkin ilmoitettava kokouksesta vähintään 10 päivää aikaisemmin. Jos jotakin asiakirjaa ei ole toimitettu ajoissa, komitea voi päättää poistaa kyseisen asian esityslistalta.

Jos komitean koollekutsumista pyytää vähintään yksi kolmasosa sen jäsenistä, puheenjohtaja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet enintään kahden kuukauden kuluessa l kohdassa ilmoitettua menettelyä noudattaen.

Esityslista

2 artikla

Kokouksen alussa komitea hyväksyy esityslistan, joka koostuu l artiklan l kohdassa tarkoitettuun esityslistaluonnokseen sisällytetyistä kohdista sekä muista komitean toimivaltaan kuuluvista asioista, joita puheenjohtaja, eturyhmän edustaja tai muu jäsen ehdottaa.

Kokouksen aikana jäsenet voivat esittää jonkin asian sisällyttämistä seuraavan kokouksen esityslistalle.

Kokouksiin osallistuminen

3 artikla

Komitean kokouksiin voivat osallistua ainoastaan jäsenet, eturyhmien koordinoijat sekä tarkkailijat ja asiantuntijat, joille on annettu oikeus osallistua kokouksiin.

Varsinaisten jäsenten on ilmoitettava puheenjohtajalle, aikovatko he osallistua kokoukseen itse vai edustaako heitä heidän varajäsenensä. Varajäsen osallistuu kokoukseen ainoastaan silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt.

Kukin eturyhmä voi tuoda mukanaan enintään kaksi asiantuntijaa. He voivat osallistua kokoukseen ainoastaan, jos puheenjohtajalle ilmoitetaan asiasta vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Valiokunta voi ehdottaa puheenjohtajalle, että varapuheenjohtaja ja työryhmän esittelijä osallistuvat kokoukseen, jossa käsitellään heidän työryhmäänsä liittyviä asiakirjoja tai lausuntoja.

Komitean kokousten pöytäkirjat

4 artikla

Sihteeristö laatii pöytäkirjan jokaisesta kokouksesta.

Pöytäkirjaan sisältyy:

a) luettelo läsnäolijoista

b) lyhyt selostus asioiden käsittelystä

c) komitean antamat lausunnot sekä tiedot äänten jakautumisesta kaikissa käydyissä äänestyksissä

d) komissiolta saadut yleiset tiedot.

Komitea hyväksyy pöytäkirjan.

Pöytäkirjan hyväksymistä esitetään komitealle ainoastaan, jos luonnos, josta on vähintään englannin-, saksan- ja ranskankielinen toisinto, on lähetetty varsinaisille ja varajäsenille vähintään 10 päivää ennen suunniteltua kokouspäivää. Jos tätä asiakirjaa ei ole toimitettu ajoissa, hyväksyminen lykätään komitean seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjaluonnoksen muutosaloitteet on toimitettava mieluiten kirjallisesti ennen sitä kokousta, jossa pöytäkirja on tarkoitus hyväksyä, tai kyseisen kokouksen aikana.

II Päätöksentekomenettelyt

Lausunnot

5 artikla

Komitean lausunnot muotoillaan kokouksessa neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 7 artiklan mukaisesti.

Tyhjät äänestysliput ja äänestyksestä pidättymiset lasketaan asianmukaisesti annetuiksi ääniksi.

6 artikla

Puheenjohtaja antaa jokaista lausuntoa laadittaessa etusijan kunkin eturyhmän edustajan puheenvuorolle, jossa kyseinen edustaja esittää kantansa edustamiensa komitean jäsenten puolesta.

Lausunto hyväksytään yksimielisesti, jos puheenjohtaja varmistaa, että sen sisällöstä vallitsee täydellinen yhteisymmärrys, tai jos eturyhmien kolme edustajaa hyväksyvät ehdotetut muutokset yksimielisesti, eikä kukaan jäsenistä vastusta niitä. Muussa tapauksessa asiasta on äänestettävä.

Äänestys tapahtuu kättä nostamalla tai nimenhuutona.

Jos kädennostoäänestyksen tulos on kiistanalainen, puheenjohtajan on järjestettävä nimenhuutoäänestys.

Kun aloitteesta äänestetään, puheenjohtaja antaa pyydettäessä jokaiselle jäsenelle luvan esittää lyhyesti äänestyskäyttäytymisensä syyt.

7 artikla

Aloitteista, joissa esitetään, että komitea pidättyy antamasta lausuntoa asiasta tai että jonkin asian käsittelyä olisi lykättävä, on äänestettävä ennen kuin asian sisällöstä keskustellaan.

Jos esitetään muutoksia, perustekstistä eniten poikkeavasta muutoksesta äänestetään ensin. Jos esitetään muutoksia muutoksiin, perustekstistä eniten poikkeavaa muutosta koskevista muutoksista äänestetään ensin, jolloin aloitetaan muutoksen laajamittaisimmalla muutoksella.

Lopullinen äänestys käydään edellisten äänestysten tuloksena saadusta tekstistä.

8 artikla

Puheenjohtaja voi esittää keskustelun päättämistä silloin, kun hän katsoo, että kaikilla jäsenillä on ollut tilaisuus ilmaista kantansa. Myös jäsenet voivat esittää keskustelun päättämistä.

Jäsenelle, joka pyytää saada esittää keskustelun päättämistä, annetaan etusija.

Kaikista keskustelun päättämistä koskevista aloitteista äänestetään.

9 artikla

Jokaisessa komitean antamassa lausunnossa esitetään äänten jakautuminen.

Lausunnot osoitetaan komissiolle ja toimitetaan komitean varsinaisille jäsenille ja varajäsenille.

Muut kuin lausuntoja koskevat päätökset

10 artikla

Työjärjestyksen 5–9 artiklassa esitettyjä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin kaikkiin komitean tekemiin päätöksiin ja kaikkien muiden asiakirjojen hyväksymiseen.

Nopeutettu päätöksentekomenettely

11 artikla

Työjärjestyksen 5–10 artiklassa esitettyjen järjestelyjen mukaisesti annetuista lausunnoista ja tehdyistä päätöksistä riippumatta komitea tai puheenjohtaja voi tarvittaessa tai perustelluissa tapauksissa antaa lausuntoluonnoksen tai muun päätösluonnoksen laatimisen valiokunnan tehtäväksi. Nämä lausunto- tai päätösluonnokset on toimitettava komitean hyväksyttäviksi kirjallista menettelyä noudattaen.

Sihteeristö lähettää tätä tarkoitusta varten komitean varsinaisille jäsenille valiokunnan laatiman asiakirjaluonnoksen, josta pyydetään komitean lausuntoa, sekä selittävät huomautukset, joissa pyydetään äänestämään ja annetaan vastaamisen määräaika. Kyseisen määräajan on joka tapauksessa oltava vähintään 14 vuorokautta.

Perustelluissa tapauksissa varajäsen voi toimia varsinaisen jäsenen sijaisena, jos tämä on estynyt äänestämästä ja on ilmoittanut komitean sihteeristölle, että hänen tilallaan on varajäsen, viimeistään viikkoa ennen kirjallisen menettelyn päättymiselle asetettua määräaikaa. Tässä tapauksessa varsinainen jäsen on velvollinen antamaan varajäsenelleen kaikki meneillään olevaa kirjallista menettelyä koskevat tiedot.

Jäsenen, joka ei tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ole ilmoittanut vastustavansa ehdotusta tai haluavansa pidättyä äänestämästä kyseisestä asiakirjaluonnoksesta, katsotaan kannattavan ehdotusta.

Hyväksyminen on pätevä ainoastaan, jos sitä kannattaa äänten ehdoton enemmistö. Sihteeristö ilmoittaa kuulemisen tuloksen viipymättä komitealle.

Jos kirjallisen menettelyn on käynnistänyt puheenjohtaja, valiokunta voi kuitenkin pyytää kyseisen asian lisätarkastelua komitean kokouksessa. Tässä tapauksessa nopeutettu päätöksentekomenettely päätetään tuloksettomana, ja puheenjohtaja lisää asian komitean seuraavan kokouksen esityslistalle.

III Sisäinen järjestely

Eturyhmät

12 artikla

Kansallisia hallituksia, työntekijäjärjestöjä ja työnantajajärjestöjä edustavat komitean jäsenet järjestäytyvät kolmeksi erilliseksi eturyhmäksi. Jokainen eturyhmä nimeää oman edustajansa ja koordinoijansa.

Eturyhmät pitävät komitean kokouksia edeltäviä erillisiä valmistelukokouksia. Eturyhmät kokoontuvat tämän lisäksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Työjärjestyksen 3 artiklassa esitettyjä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin eturyhmien kokouksiin.

Valiokunta

13 artikla

Neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetun valiokunnan puheenjohtajana toimii yksi eturyhmien edustajista.

Jotta kullakin eturyhmällä olisi mahdollisuus saada hoitaa tätä tehtävää säännöllisin väliajoin, valiokunnan puheenjohtaja nimetään vuosittaisen rotaatiojärjestelmän perusteella. Samalla nimetään varapuheenjohtaja ja esittelijä.

Valiokunta kokoontuu vähintään kolme viikkoa ennen komitean kokousta keskustelemaan ja valmistelemaan esityslistan. Se pitää lisäkokouksia säännöllisin väliajoin järjestääkseen asianmukaisesti komitean toimintaa. Komitean sihteeristö laatii jokaisesta kokouksesta pöytäkirjan.

Jos puheenjohtaja on estynyt, häntä edustaa valiokunnan kokouksissa varapuheenjohtaja.

Valiokunta voi antaa yhdelle tai usealle jäsenelleen erityistehtäviä.

Työryhmät

14 artikla

Neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti komitea voi perustaa kaikkia eturyhmiä edustavia työryhmiä tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä.

Komitea päättää, minkä alojen työryhmiä perustetaan.

Se määrittää kirjallisesti niiden toimivaltuudet, joissa täsmennetään niiden tehtävät ja määritetään tarvittaessa toimikauden pituus. Komitea voi milloin tahansa muuttaa työryhmän toimivaltuuksia.

Komitea voi harkintansa mukaan lopettaa työryhmän, kaivosteollisuuden ja muun kaivannaistoiminnan pysyvää työryhmää lukuun ottamatta.

Työryhmän toiminnan tuloksena syntyneistä päätelmistä ei äänestetä.

15 artikla

Komitea nimeää valiokunnan ehdotuksesta varsinaisten ja varajäsentensä keskuudesta puheenjohtajan kullekin työryhmälle. Kukin työryhmä nimeää varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan ja esittelijän, jonka tehtävänä on laatia työryhmän kokousten pöytäkirjat ja komitean hyväksyttäväksi annettavat lausuntoluonnokset.

Nimetessään puheenjohtajia komitea pyrkii varmistamaan, että nämä toimet jakautuvat kaikki työryhmät huomioon ottaen tasaisesti hallitusten, työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen edustajien kesken.

Puheenjohtaja raportoi työryhmän toiminnasta komitealle.

Jos puheenjohtaja on estynyt, häntä edustaa varapuheenjohtaja.

16 artikla

Kyseiset eturyhmät nimeävät työryhmien jäsenet, ja ne voivat myös vapauttaa nämä tehtävistään, tämän rajoittamatta kuitenkaan 15 artiklan l kohdan säännösten soveltamista.

Kukin eturyhmä voi nimetä työryhmään yhden varajäsenen, joka voi osallistua kokoukseen työryhmän jäsenen ollessa estyneenä. Sihteeristölle on ilmoitettava tällaisesta osallistujia koskevasta muutoksesta vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Työryhmä voi antaa yhdelle tai usealle jäsenelleen erityistehtäviä.

Kutakin työryhmää avustaa vähintään yksi komission edustaja.

Työryhmien kokoukset

17 artikla

Sihteeristö kutsuu yhteisymmärryksessä työryhmän puheenjohtajan kanssa koolle työryhmän jäsenet vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua kokouspäivää. Sihteeristö toimittaa samalla kaikille työryhmän jäsenille ja eturyhmien koordinoijille esityslistaluonnoksen, joka sisältää tarkasteltavat asiat, sekä valmisteluasiakirjat.

Kokouksen alussa työryhmä hyväksyy esityslistaluonnoksen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan ja tekee niihin tarvittaessa muutoksia. Puheenjohtaja johtaa keskustelua.

Ainoastaan nimetyt jäsenet, komission edustajat ja tarvittaessa teknistä neuvontaa antamaan kutsutut asiantuntijat voivat osallistua kokouksiin.

Pysyvä työryhmä

18 artikla

Neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti komiteaan perustetaan kaivosteollisuuden ja muun kaivannaistoiminnan pysyvä työryhmä.

Pysyvä työryhmä käsittelee säännöllisin väliajoin kysymyksiä, jotka liittyvät työturvallisuuteen ja työterveyteen kaivosteollisuudessa ja muussa kaivannaistoiminnassa. Ottaen huomioon neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 2 artiklan 2 kohdan sen tehtävänä on erityisesti:

a) antaa komitealle neuvontaa ja tukea sen suorittaessa kaivosteollisuuteen ja muuhun kaivannaistoimintaan liittyviä tehtäviään,

b) toimittaa komitean hyväksyttäväksi lausuntoluonnoksia tulevista yhteisön aloitteista, joilla on vaikutusta työturvallisuuteen ja työterveyteen kaivosteollisuudessa ja muussa kaivannaistoiminnassa.

19 artikla

Komitea nimeää valiokunnan esityksestä varsinaisten ja varajäsentensä keskuudesta puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja esittelijän pysyvälle työryhmälle. Heidän toimikautensa on kolme vuotta. Jotta jokainen eturyhmä olisi edustettuna kussakin toimessa, perustetaan asianmukainen tehtävien rotaatiojärjestelmä.

Komitea nimeää pysyvän työryhmän jäsenet eturyhmien toimittaman asiantuntijaluettelon perusteella. Työryhmän kokoonpano tarkistetaan vuosittain 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pysyvän työryhmän vuosittaisessa työohjelmassa määritettyjen ensisijaisuuksien mukaisesti.

Jäseniä nimetessään komitea pyrkii varmistamaan, että pysyvän työryhmän kokoonpanossa otetaan tasavertaisesti huomioon asiaan liittyvät taloudenalat, maantieteellinen jakautuminen sekä kaivannaisteollisuuden eri alojen edustus.

Puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja tai esittelijä raportoi pysyvän työryhmän toiminnasta komitealle.

20 artikla

Työjärjestyksen 14 artiklan 3 kohtaa, 14 artiklan 5 kohtaa, 16 artiklan 2–4 kohtaa ja 17 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin pysyvän työryhmän toimintaan.

IV Komitean työohjelma

Vuosittainen työohjelma

21 artikla

Komitea suorittaa tehtävänsä, jotka perustuvat valiokunnan valmistelemaan ja komitean kunkin vuoden viimeisessä täysistunnossa käsittelemään ja hyväksymään vuosittaiseen työohjelmaan.

Vuosittaisessa työohjelmassa otetaan huomioon suunniteltujen toimien edistyminen sekä seuraavien vuosien uudet hankkeet, jotka liittyvät työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien yhteisön ohjelmien täytäntöönpanoon ja komitean ennakoiviin aloitteisiin.

Komitea hyväksyy kaivosteollisuuden ja muun kaivannaistoiminnan pysyvän työryhmän vuosittaisen työohjelman luonnoksen osana vuosittaista työohjelmaansa tämän rajoittamatta kuitenkaan 21 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista.

Valiokunta laatii yhteistyössä sihteeristön kanssa seuraavan vuoden kokousaikataulun ja tarkistaa sen säännöllisesti työohjelman täytäntöönpanon edistymisen mukaisesti.

Vuosikertomus

22 artikla

Komitean on esitettävä komissiolle vuosikertomus toiminnastaan. Kertomus on toimitettava tiedoksi sihteeristölle. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle, johtavien työsuojelutarkastajien komitealle ja kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevälle tiedekomitealle.

Komitean vuosikertomus tehdään kalenterivuoden ajalta.

V Käytännön järjestelyt

Sihteeristö

23 artikla

Komissio huolehtii komitean, valiokunnan ja työryhmien sihteeristötehtävistä neuvoston päätöksen 2003/C 218/01 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Komissio nimeää yhden virkamiehistään komitean sihteeriksi.

Komitealle tarkoitettu kirjeenvaihto lähetetään komissioon komitean sihteerille osoitettuna.

Yhteistyö

24 artikla

Jotta neuvoa-antavan komitean toiminnan yhdenmukaisuutta ja täydentävyyttä voidaan parantaa suhteessa muihin yhteisön tasolla toimivaltaisiin työterveyden ja -turvallisuuden alalla toimiviin elimiin, on tehtävä pysyvää yhteistyötä erityisesti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, johtavien työsuojelutarkastajien komitean sekä kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean kanssa.

Tähän yhteistyöhön on sisällyttävä muun muassa työohjelmia ja toimintakertomuksia koskeva tietojenvaihto, tarkkailijoiden osallistuminen neuvoa-antavan komitean täysistuntoihin sekä tarvittaessa yhteisten työturvallisuuden ja työterveyden alan aloitteiden tekeminen.

Avoimuus

25 artikla

Komitean asiakirjojen julkista saatavuutta koskevat samat periaatteet ja edellytykset, jotka on määritelty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001. Komissio päättää komitean asiakirjojen saatavuutta koskevista pyynnöistä.

Asioiden käsittely komiteassa on luottamuksellista.

Työjärjestyksen tarkistaminen

26 artikla

Komitea päättää komission lausunnon saatuaan työjärjestyksensä tarkistamisesta jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä.

Työjärjestyksen tarkistus toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus tulee voimaan, kun neuvostolle on ilmoitettu asiasta, eikä se ole käyttänyt peruutusoikeuttaan.

[1] EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1.

Top