EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0183

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä Kap Verden rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

/* KOM/2004/0183 lopull. - CNS 2004/0058 */

52004PC0183

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä Kap Verden rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona /* KOM/2004/0183 lopull. - CNS 2004/0058 */


Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan talousyhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä Kap Verden rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyy 30.6.2004.

Sopimuspuolet kokoontuivat Praiassa 20. ja 21. lokakuuta 2003 Kap Verden ja EY:n välisen kalastussopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomitean istunnossa.

Sopimuspuolet päättivät jatkaa pöytäkirjan päättymässä olevaa voimassaoloaikaa vuodella 1.7.2004 ja 30.6.2005 väliseksi ajaksi. Voimassaoloajan jatkamisesta sovittiin kirjeenvaihtona, jonka sopimuspuolet parafoivat 21.10.2003 EY:n alusten Kap Verden vesialueilla harjoittaman kalastustoiminnan teknisten ja taloudellisten edellytysten vahvistamiseksi 1. päivän heinäkuuta 2004 ja 30. päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi.

Komissio ehdottaa tämän perusteella, että neuvosto hyväksyisi pöytäkirjan jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen.

Ehdotus neuvoston päätökseksi, joka koskee pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamisesta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaista soveltamista siihen saakka, kun pöytäkirja tulee lopullisesti voimaan, on tekeillä erillisellä menettelyllä.

2004/0058 (CNS)

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan talousyhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä Kap Verden rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [1],

[1] EYVL C [...] [...], s. [...]

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [2],

[2] EYVL C [...] [...], s. [...]

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan talousyhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen Kap Verden rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen [3] mukaisesti sopimuspuolet aloittavat ennen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaoloajan päättymistä neuvottelut määritelläkseen yhteisesti pöytäkirjan sisällön seuraavaksi kaudeksi ja liitteeseen tarvittaessa tehtävät muutokset tai lisäykset.

[3] EYVL L 212, 9.8.1990, s. 1.

(2) Sopimuspuolet päättivät jatkaa kirjeenvaihtona tehtävällä sopimuksella nykyisen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin asetuksella (EY) N:o 301/2002 [4], voimassaoloaikaa yhdellä vuodella, kunnes pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

[4] EYVL L 47, 19.2.2002, s. 2.

(3) On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämän pöytäkirjan voimassaoloajan jatkaminen.

(4) Olisi määriteltävä päättymässä olevan pöytäkirjan kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet jäsenvaltioittain,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä Kap Verden rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Jos näiden valtioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaisuudessaan, komissio voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat tämän sopimuksen nojalla, on ilmoitettava kaikkien Kap Verden kalastusvyöhykkeellä pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät komissiolle komission asetuksen (EY) N:o 500/2001 [5] mukaisesti.

[5] EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä Kap Verden rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamisesta 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi

A. Yhteisön kirje

Arvoisa Herra

Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisjärjestelystä Euroopan talousyhteisön ja Kap Verden tasavallan hallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (1 päivästä heinäkuuta 2001 30 päivään kesäkuuta 2004) pöytäkirjan voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen:

1. Jatketaan viimeisten kolmen vuoden aikana sovellettua järjestelyä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi.

Yhteisön taloudellinen korvaus väliaikaisjärjestelyn ajalta vastaa tällä hetkellä sovellettavan pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyä vuosittaista määrää. Korvaus on suoritettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2005. Pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettuja kohdennettuja toimia koskevat korvaukset suoritetaan, kun 3 artiklassa määrätyt edellytykset täyttyvät.

2. Tänä aikana kalastuslisenssejä myönnetään tällä hetkellä sovellettavan pöytäkirjan 1 artiklassa vahvistettujen rajoitusten mukaisesti sellaisia maksuja tai ennakkoja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevassa 2 kohdassa vahvistettuja maksuja ja ennakkoja.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa saaneenne tämän kirjeen ja ilmaista suostumuksenne sen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta

B. Kap Verden tasavallan hallituksen kirje

Arvoisa Herra

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

"Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisjärjestelystä Euroopan talousyhteisön ja Kap Verden tasavallan hallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (1 päivästä heinäkuuta 2001 30 päivään kesäkuuta 2004) pöytäkirjan voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen:

1. Jatketaan viimeisten kolmen vuoden aikana sovellettua järjestelyä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi.

Yhteisön taloudellinen korvaus väliaikaisjärjestelyn ajalta vastaa tällä hetkellä sovellettavan pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyä vuosittaista määrää. Korvaus on suoritettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2005. Pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettuja kohdennettuja toimia koskevat korvaukset suoritetaan, kun 3 artiklassa määrätyt edellytykset täyttyvät.

2. Tänä aikana kalastuslisenssejä myönnetään tällä hetkellä sovellettavan pöytäkirjan 1 artiklassa vahvistettujen rajoitusten mukaisesti sellaisia maksuja tai ennakkoja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevassa 2 kohdassa vahvistettuja maksuja ja ennakkoja."

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Kap Verden hallitus hyväksyy kirjeenne sisällön ja että kirjeenne ja tämä kirje muodostavat sopimuksen ehdotuksenne mukaisesti.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Kap Verden tasavallan hallituksen puolesta

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

Politiikan ala(t): Kalastuspolitiikan ulkoiset osat

Toimet: Kansainväliset kalastussopimukset

Toimenpiteen nimi: Kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskeva EY:n ja Kap Verden tasavallan välisen kalastussopimuksen pöytäkirjan voimassaoloajan jatkaminen 1.7.2004 ja 30.6.2005 väliseksi ajaksi

1. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT

110301 (ex B78000): "Kansainväliset kalastussopimukset"

2. NUMEROTIEDOT

2.1 Toimenpiteen kokonaismäärärahat (B osa): 730 000 euroa MSM/MM

2.2 Toimenpiteen soveltamisaika: 1.7.2004-30.6.2005

2.3 Kokonaismenoarvio: 763 192 euroa

Maksusitoumusmäärärahojen/maksumäärärahojen aikataulu (rahoitustuki) (vrt. kohta 6.1.1)

Määrä euroina

>TAULUKON PAIKKA>

b) Tekninen ja hallinnollinen apu ja tukimenot (vrt. kohta 6.1.2)

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

c) Henkilöstö- ja muiden hallintomenojen kokonaisvaikutus rahoitukseen (vrt. kohdat 7.2 ja 7.3)

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

2.4 Yhteensopivuus ohjelmasuunnitelman ja rahoitusnäkymien kanssa

X Ehdotus on tehdyn ohjelmasuunnitelman mukainen.

| | Ehdotus edellyttää rahoitusnäkymien kyseisen otsakkeen ohjelmasuunnitelman muuttamista,

| | ja tämä voi edellyttää toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista.

2.5 Vaikutukset tuloihin

X Ei vaikuta tuloihin (kyseessä ovat toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät tekniset näkökohdat).

TAI

| | Vaikutukset tuloihin ovat seuraavat:

- Huomautus: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset on liitettävä tähän rahoitusselvitykseen erillisellä lehdellä.

Milj.euroa (yhden desimaalin tarkkuudella)

>TAULUKON PAIKKA>

(Kaikki asianomaiset budjettikohdat ilmoitetaan ja taulukkoon lisätään tarvittaessa rivejä, jos toimenpide kohdistuu useampaan budjettikohtaan.)

3. BUDJETTITIEDOT

>TAULUKON PAIKKA>

4. OIKEUSPERUSTA

Perustamissopimuksen 37 artikla yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa

EY:n ja Kap Verden välinen sopimus (EYVL L 212, 9.8.1990).

5. KUVAUS JA PERUSTELUT

5.1 Yhteisön toiminnan tarve

5.1.1 Toiminnan tavoitteet

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2004.

Sopimuspuolet kokoontuivat Praiassa 20. ja 21. lokakuuta 2003 Kap Verden ja EY:n välisen kalastussopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomitean istunnossa. Sopimuspuolet päättivät jatkaa pöytäkirjan päättymässä olevaa voimassaoloaikaa vuodella 1.7.2004 ja 30.6.2005 väliseksi ajaksi. Voimassaoloajan jatkamisesta sovittiin kirjeenvaihtona, jonka sopimuspuolet parafoivat 21.10.2003 EY:n alusten Kap Verden vesialueilla harjoittaman kalastustoiminnan teknisten ja taloudellisten edellytysten vahvistamiseksi 1. päivän heinäkuuta 2004 ja 30. päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi.

Voimassaolon jatkamisen tavoitteena on antaa yhteisön varustajille mahdollisuus jatkaa kalastustoimintaa Kap Verden talousvyöhykkeellä siihen asti, kun pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

5.1.2 Ennakkoarviointiin liittyvät toimenpiteet

Nykyisen pöytäkirjan voimassaoloajan väliaikaista jatkamista koskevasta ehdotuksesta ei ole tehty ennakkoarviointia sen väliaikaisen luonteen vuoksi eli siksi, että pöytäkirjan voimassaoloa jatketaan vastaavin edellytyksin vain yhden vuoden ajan. Nykyisen pöytäkirjan (ja sen jatketun voimassaoloajan) perinpohjainen arviointi tehdään ennen uuden pöytäkirjan ehdottamista (ks. 8.2 kohta).

Seuraavassa esitetään kuitenkin joitakin nykyisin voimassa olevan (2001-2004) pöytäkirjan merkitystä koskevia seikkoja:

Kyseessä on neljäs pöytäkirja alkaen vuodesta 1990, jolloin asianomaisten sopimuspuolten välinen puitesopimus tuli voimaan.

Sopimus koskee lähinnä tonnikalanpyyntiä (117 alusta), mutta siihen sisältyy myös pieni pohjakalalajien pohjasiimapyyntiä koskeva osuus (630 bruttorekisteritonnia kuitenkin siten, että enintään neljä alusta kalastaa samanaikaisesti). Sopimus on yksi tärkeimmistä EY:n Atlantilla tekemistä tonnikalasopimuksista.

Vuosia 2001-2004 koskevaan pöytäkirjaan sisältyvät kalastusmahdollisuudet ovat 37 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta, 18 vapapyydyksiä käyttävää tonnikala-alusta (10 edellisessä pöytäkirjassa), 62 pintasiima-alusta (26 edellisessä pöytäkirjassa) ja 630 bruttorekisteritonnia pohjasiima-alusten osalta. Alusten lukumäärä on noussut huomattavasti edelliseen pöytäkirjaan verrattuna.

Kalastusmahdollisuuksien keskimääräinen käyttö lisenssien määrällä mitattuna on ollut erittäin hyvä pintasiima-alusten ja vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten osalta ja hyvä nuottaa käyttävien tonnikala-alusten osalta mutta olematon pohjasiima-alusten osalta.

Tämän pöytäkirjan tonnikalaosuus on olennainen osa Atlantin vyöhykkeen tonnikalasopimusverkostoa, jonka avulla yhteisön laivaston on mahdollista seurata hajallaan olevia kalakantoja.

Yhteisön ja Kap Verden välisen kalastussopimuksen käyttö (alusten lukumääränä)

>TAULUKON PAIKKA>

Koska tonnikala on erittäin laajasti vaeltava laji, tietyllä alueella tosiasiallisesti saadut saaliit voivat vaihdella merkittävästi kalastusvuodesta toiseen. Yhteisön alusten saaliita Kap Verden vesillä ei siksi voi ennakoida.

Saaliit olivat yleisesti ottaen viitesaalismäärää (1 000-2 000/7 000 tonnia) pienemmät.

Toisaalta on mahdollista, että kun Kap Verdellä on taas lokakuusta 2003 alkaen oikeus viedä kalastustuotteita EY:öön, se kannustaa EY:n laivastoa vahvistamaan läsnäoloaan Kap Verden talousvyöhykkeellä ja lisäämään paikallisiin säilyketehtaisiin purkamiaan kalansaaliita.

Sopimus on selvästi edullinen, koska saaliiden arvo on suurempi kuin pöytäkirjasta aiheutuvat kustannukset. Tonnikalan keskimääräinen kaupallinen arvo on yli 1 000 euroa tonnilta.

Yhteisön alusten saamien saaliiden suoran kaupallisen arvon lisäksi sopimuksella on selkeitä hyödyllisiä vaikutuksia, joita ovat mm.:

- kalastusalusten miehistön työllisyyden turvaaminen,

- työllisyyden kerrannaisvaikutukset satamissa, kalahuutokaupoissa, jalostusteollisuudessa, telakoilla, palvelualoilla jne.,

- työllisyysmahdollisuudet sijaitsevat alueilla, joilla ei ole tarjolla vaihtoehtoja,

- vaikutus kalan tarjontaan yhteisössä.

On aiheellista korostaa, että neuvoston määrittelemissä AKT-maiden kalastussopimusten neuvotteluja koskevissa suuntaviivoissa täsmennetään, että on yhteisön edun mukaista ylläpitää tai luoda kalastussuhteita kyseisten maiden kanssa.

5.1.3 Jälkiarvioinnin perusteella toteutetut toimenpiteet

Vuonna 2004 päättyvä pöytäkirja arvioidaan perusteellisesti ennen heinäkuun 2005 jälkeen voimaan tulevaa pöytäkirjaa koskevan ehdotuksen esittämistä. Arviointiin sisällytetään myös jatkettu voimassaoloaika (ks. 8.2 kohta).

Kohdennettujen toimien, jotka muodostavat tärkeän osan sopimusta, osalta on syytä todeta, että Kap Verden viranomaiset ovat käyttäneet korvauksesta ainoastaan sen ensimmäisen erän. Kap Verden viranomaiset ovat sitoutuneet lähettämään raportin korvauksen ensimmäisen erän käytöstä sekä toimittamaan jäljellä olevia eriä koskevan käyttösuunnitelman ja hakemuksen mahdollisimman pian.

5.2 Suunnitellut toimet ja yhteisön rahoitustukea koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Pöytäkirjan jatketulta voimassaoloajalta (2004-2005) EY maksaa siis yhteensä 680 000 euron taloudellisen korvauksen. Tästä summasta 41 prosenttia (280 000 euroa) on tarkoitettu Kap Verden kalastusalan kehittämiseen tähtäävien kohdennettujen toimien rahoittamiseen (tieteellisten ja teknisten ohjelmien rahoittaminen, kalastuksen seuranta ja valvonta, koulutusapurahojen ja harjoitusjaksojen rahoittaminen, kalastustuotteiden laadunvalvonnan tukiohjelmat).

Taloudellinen korvaus on maksettava viimeistään 31. tammikuuta 2005 Kap Verden viranomaisten ilmoittamalle tilille valtionkassaan. Kohdennettuja toimia koskevat korvaukset suoritetaan, kun pöytäkirjan 3 artiklassa määrätyt edellytykset täyttyvät.

5.3 Toteutusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Kyseisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta huolehtii yksinomaan komissio Brysselissä ja Kap Verden lähetystössä olevan sääntömääräisen henkilökuntansa avulla.

6. RAHOITUSVAIKUTUKSET

6.1 Kokonaisrahoitusvaikutus, B osa (koko ohjelmakaudeksi)

6.1.1 Rahoitustuki

EY, luvut euroina

>TAULUKON PAIKKA>

6.1.2.Tekninen ja hallinnollinen apu, tukimenot ja

tietotekniikkakustannukset (maksusitoumusmäärärahat)

Määrät euroina

>TAULUKON PAIKKA>

6.2. Toimenpidekohtainen kustannuslaskelma, B osa (koko ohjelmakaudeksi)

EY, luvut euroina

>TAULUKON PAIKKA>

7. VAIKUTUKSET HENKILÖSTÖÖN JA HALLINTOMENOIHIN

Henkilöstö- ja hallintoresursseihin liittyvät tarpeet on katettava hallinnoinnista vastaavalle pääosastolle myönnetyistä varoista.

7.1. Vaikutus henkilöstöön

>TAULUKON PAIKKA>

7.2 Henkilöstön taloudellinen kokonaisvaikutus

>TAULUKON PAIKKA>

Määrät vastaavat 12 kuukauden kokonaismenoja.

7.3 Muut toimesta johtuvat hallintomenot

>TAULUKON PAIKKA>

Määrät vastaavat 12 kuukauden kokonaismenoja.

(1) Mainittava komitean laji sekä ryhmä, johon se kuuluu.

I Yhteensä vuodessa (7.2 + 7.3) // 33 192 EUR

II Toimenpiteen kesto // 1 vuosi

III Toimenpiteen kokonaiskustannukset (I x III) // 33 192 EUR

8. SEURANTA JA ARVIOINTI

8.1 Seurantajärjestelmä

Taloudellinen korvaus (400 000 euroa vuodessa) maksetaan vuosittain Kap Verden viranomaisten ilmoittamalle tilille valtionkassaan. Kap Verden valtio on yksin vastuussa tämän korvauksen käytöstä.

Kohdennettuihin toimiin myönnetyt varat (280 000 euroa vuodessa) annetaan kalastuksesta vastaavan ministeriön käyttöön vuosittaisina erinä pöytäkirjan 3 artiklassa olevan erittelyn mukaisesti.

Kohdennettuihin toimiin tarkoitetuista varoista on toimitettava niiden käyttöä koskeva kertomus komissiolle aina kolmen kuukauden kuluessa pöytäkirjan allekirjoittamisen vuosipäivästä. Komissiolla on oikeus pyytää lisätietoja ja tarkastella uudestaan kyseisiä maksuja suunniteltujen toimien todellisen täytäntöönpanon perusteella.

EY ja Kap Verde voivat tarvittaessa ja kaikissa pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevissa kysymyksissä kokoontua milloin tahansa sekakomiteassa pöytäkirjan asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

8.2 Säädettyä jälkiarviointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja toteuttamisaikataulu

Ennen kuin pöytäkirja uusitaan heinäkuussa 2005, nykyisin voimassaolevan pöytäkirjan soveltamisajalta (jatkettu voimassaoloaika mukaan luettuna) tehdään arvio käyttäen indikaattoreita, joilla voidaan mitata tulokset (saaliit, saaliiden arvo) sekä vaikutukset (uusien ja säilytettyjen työpaikkojen määrä, pöytäkirjan kustannusten ja saaliiden arvon välinen suhde). Alueen kestävän kalastuksen turvaamiseksi taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia koskeva arvio tehdään vastaisuudessa aina ennen pöytäkirjan uusimista.

9. PETOSTEN TORJUNTATOIMET

Koska yhteisö maksaa korvauksen suoraan vastineeksi tarjotuista kalastusmahdollisuuksista, kolmas maa saa käyttää sen haluamallaan tavalla. Sen on kuitenkin toimitettava komissiolle raportit tiettyjen määrien käytöstä pöytäkirjassa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Kaikkien pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamisesta ja saaduista tuloksista on laadittava vuosittainen raportti. Komissio pidättää itsellään oikeuden pyytää täydentäviä tietoja saaduista tuloksista ja tarkastella maksuja toimien todellisen täytäntöönpanon perusteella.

Jäsenvaltioiden, joiden alukset harjoittavat kalastustoimintaa sopimuksen nojalla, on lisäksi vahvistettava komissiolle alusten vetoisuustodistuksissa olevien tietojen paikkansa pitävyys, jotta lisenssioikeudet voidaan laskea luotettavin perustein.

Pöytäkirjassa, jonka voimassaoloaikaa on jatkettu, määrätään myös yhteisön alusten velvollisuudesta täyttää saalisilmoitukset (ja velvollisuudesta toimittaa ne komissiolle ja Kap Verden viranomaisille). Saalisilmoitukset ovat perustana, kun tehdään lopullinen pöytäkirjaan liittyvien saaliiden määriä ja maksuja koskeva laskenta.

Top