EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AR0012

Alueiden komitean lausunto aiheesta Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista

OJ C 121, 30.4.2004, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 121/35


Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista”

(2004/C 121/09)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista, KOM(2003) 723 lopullinen – 2003/0282 COD,

ottaa huomioon neuvoston 11. joulukuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,

ottaa huomioon työvaliokuntansa 12. maaliskuuta 2002 tekemän päätöksen antaa ”kestävä kehitys” -valiokunnan tehtäväksi laatia aiheesta lausunto,

ottaa huomioon Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, jossa käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista, SEC(2003) 1343,

ottaa huomioon neuvoston direktiivin 91/157/ETY, annettu 18. päivänä maaliskuuta 1991, vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/108/EY, annettu 8. päivänä joulukuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY muuttamisesta (WEEE-direktiivi),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY, annettu 27. päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY, annettu 18. päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (ELV-direktiivi),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, annettu 22. päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä,

ottaa huomioon ”kestävä kehitys” -valiokunnan maaliskuun 5. päivänä 2004 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 12/2004 rev. 1), jonka esittelijä oli Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ossi Martikainen (FIN/ELDR),

sekä katsoo, että:

1.

paristot ja akut ovat olennainen energianlähde yhteiskunnassamme,

2.

huomattava määrä käytettyjä paristoja ja akkuja päätyy yhdyskuntajätteestä muodostuvaan jätevirtaan,

3.

käytettyjen paristojen ja akkujen keräys- ja kierrätysjärjestelmät vaihtelevat jäsenvaltioittain. Koska näillä järjestelmillä voi olla kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoihin ja ne voivat vääristää kilpailua, on tärkeää varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n alueella,

4.

on tärkeää, että koko EU:ssa asetetaan korkeat tavoitteet ja että jäsenvaltioille jätetään mahdollisuus asettaa niitäkin korkeampia omia tavoitteita ja standardeja,

5.

alue- ja paikallisviranomaisilla on monissa jäsenvaltioissa keskeinen rooli paristojen ja akkujen keräyksessä ja kierrätyksessä,

hyväksyi 21.–22. huhtikuuta 2004 pitämässään 54. täysistunnossa (huhtikuun 22. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.   Alueiden komitean kanta

Alueiden komitea

1.1.

katsoo, että unionin laajuisten vähimmäisvaatimusten asettaminen akku- ja paristojätteen ja etenkin vaarallisia aineita sisältävän jätteen käsittelyssä on tehokas väline ympäristön ja kansalaisten terveyden suojelussa.

1.2.

katsoo, että jäsenvaltioilla sekä niiden paikallis- ja aluehallinnoilla on oikeus unionin jätelainsäädännön käytännön toimeenpanossa valita parhaaksi katsomiaan menettelyjä, kunhan ne täyttävät yhteiset vähimmäisvaatimukset eivätkä ole kilpailua vääristäviä.

1.3.

muistuttaa, että kunnilla, kaupungeilla ja aluehallinnolla on merkittävää toimivaltaa ja vastuuta jätehuollon ja ympäristöterveyden suunnittelussa, toimeenpanossa ja valvonnassa ja että EU-lainsäätäjän ja jäsenvaltioiden tulee tämän alan yhteisen lainsäädännön toimeenpanossa ottaa näiden tahojen asiantuntemus ja ehdotukset vakavasti huomioon.

1.4.

huomauttaa, että kuluttajien tottumuksilla ja käyttäytymisellä on hyvin suuri vaikutus ympäristölainsäädännön tavoitteiden toteutumisessa, ja katsoo, että jäsenvaltioita tulisi kehottaa tehostamaan ponnistuksiaan luoda tai laajentaa tehokkaita palautus- ja kierrätysorganisaatioita tai panttijärjestelmiä sekä ohjaamaan kuluttajia valistuksella ja tiedotuksella ympäristötietoisempaan paristojen ja akkujen käsittelyyn.

1.5.

uskoo, että vaarallisia aineita sisältävää akku- ja paristojätettä koskevan lainsäädännön toteutus ja valvonta on parasta järjestää siten, että jäsenvaltiot voivat itse valita sopivimmat käytännön järjestelmät, mutta säädöksien valvonta ja niiden vastaisen toiminnan seuraamukset ovat unionin alueella yhtenäiset ja niiden toimeenpanosta vastaa Euroopan komissio.

1.6.

kannattaa tuottajan vastuu -periaatteen toteuttamista akkujen ja paristojen käsittelyssä.

1.7.

korostaa, että kuntien, kaupunkien ja niiden omistamien tai niitä edustavien laitosten ja yritysten on mahdollista toimia akkujen ja pattereiden keräämisen, käsittelyn ja kierrätyksen aloilla kolmansina osapuolina yhteistyössä tuottajien ja maahantuojien kanssa.

1.8.

katsoo, että teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettävien paristojen ja akkujen loppukäsittelystä (kaatopaikalle sijoittaminen tai polttaminen) tulee pyrkiä kokonaan eroon.

1.9.

katsoo, että elohopean ja kadmiumin käytölle akuissa tulisi asettaa massamääräiset rajat.

1.10.

pitää kiinteitä, massamääräisiä keräystavoitteita ongelmallisina, koska ne sallivat akku- ja paristojätteen määrän huomattavankin kasvun monissa uusissa jäsenvaltioissa, jolloin direktiiviehdotuksen suotuisat terveys- ja ympäristövaikutukset sekä parempien käytäntöjen etsiminen lykkääntyvät.

1.11.

muistuttaa, että eräät jäsenvaltiot täyttävät jo nyt direktiiviehdotuksen mukaisen keräystavoitteen 160g/asukas/vuosi. Komitea katsoo, että tavoitteiden tulisi perustua vuotuiseen myyntiin kunkin jäsenvaltion alueella, jotta erot kulutuksessa voidaan ottaa huomioon ja samalla asettaa kunnianhimoisia tavoitteita.

1.12.

pitää parempana sellaista keräystavoitemittaria, joka perustuisi kaikkien käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen osalta prosenttiosuuteen jäsenvaltion alueella myytyjen akkujen ja paristojen määrästä.

1.13.

kannustaa jäsenvaltioita edistämään uusia, taloudellisesti tehokkaita ja ympäristöystävällisiä kierrätys- ja käsittelyteknologioita ja suosittelee, että Euroopan komissio esittäisi Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti seurantaraportin tavoitteiden edistymisestä direktiivin voimaantulon jälkeen.

2.   Alueiden komitean suositukset

Johdanto-osan ensimmäinen viittauskappale

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan,

Perustelu: Direktiivin pääasiallisena tarkoituksena on minimoida hävitettävien paristojen kielteiset ympäristövaikutukset, minkä vuoksi 175 artiklan 1 kohdan (ympäristötoimenpiteiden oikeusperusta) tulisi olla ainoa oikeusperusta. Jos direktiivin oikeusperustana on 175 artikla, jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus säätää yhteisön tavoitteita tiukemmista tavoitteista ja menettelyistä.

Johdanto-osan 10. perustelukappale

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Kadmiumiin, elohopeaan ja lyijyyn liittyvien erityisten ympäristö- ja terveysvaikutusten ja kadmiumia, elohopeaa ja lyijyä sisältävien paristojen ja akkujen erityisominaisuuksien vuoksi olisi otettava käyttöön lisätoimenpiteitä. Elohopean käyttöä paristoissa olisi rajoitettava. Ajoneuvojen paristojen ja akkujen ja teollisuusparistojen ja -akkujen loppukäsittely olisi kiellettävä. Kannettaville nikkelikadmiumparistoille ja -akuille olisi vahvistettava keräystä koskeva lisätavoite. Lisäksi olisi vahvistettava kadmium- ja lyijyparistoja ja -akkuja koskevat erityiset kierrätysvaatimukset, jotta yhteisön alueella hyödynnettäisiin mahdollisimman suuri osa niiden sisältämästä materiaalista ja estettäisiin poikkeavuudet jäsenvaltioiden välillä.

Kadmiumiin, elohopeaan ja lyijyyn liittyvien erityisten ympäristö- ja terveysvaikutusten ja kadmiumia, elohopeaa ja lyijyä sisältävien paristojen ja akkujen erityisominaisuuksien vuoksi olisi otettava käyttöön lisätoimenpiteitä. Elohopean käyttöä paristoissa olisi rajoitettava. A sekä ajoneuvojen paristojen ja akkujen ja teollisuusparistojen ja -akkujen loppukäsittely olisi kiellettävä. Kannettaville nikkelikadmiumparistoille ja -akuille olisi vahvistettava keräystä koskeva lisätavoite. Niin ikään olisi kiellettävä kadmiumin ja lyijyn käyttö kannettavissa paristoissa. Lisäksi olisi vahvistettava muita kuin kannettavia kadmium- ja lyijyparistoja ja -akkuja koskevat erityiset kierrätysvaatimukset, jotta yhteisön alueella hyödynnettäisiin mahdollisimman suuri osa niiden sisältämästä materiaalista ja estettäisiin poikkeavuudet jäsenvaltioiden välillä.

Perustelu: Romuajoneuvoista, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ja tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettujen direktiivien mukaisesti metallin käyttö tulisi kieltää myös paristoissa ja akuissa.

3 artikla

Määritelmät

Lisätään uusi määritelmä.

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

 

”panttijärjestelmillä” järjestelmiä, joissa ostaja paristoja tai akkuja ostaessaan maksaa myyjälle rahasumman, joka maksetaan takaisin, kun käytetyt paristot tai akut palautetaan;

Perustelu: Teksti on kopioitu vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista annetusta neuvoston direktiivistä 91/157/ETY. Järjestelmät ovat erinomainen keino rohkaista kuluttajia palauttamaan käytetyt paristot keräyspisteisiin.

4 artikla

Ennaltaehkäisy

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien sellaisten paristojen ja akkujen kaupan pitäminen, jotka sisältävät yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa, riippumatta siitä, onko ne liitetty laitteisiin.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei koske korkeintaan kaksi painoprosenttia elohopeaa sisältäviä nappiparistoja tai nappiparistoista tehtyjä paristoja.

1.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien sellaisten paristojen ja akkujen kaupan pitäminen, jotka sisältävät yli

a)

5 ppm elohopeaa; ja/tai

b)

40 ppm lyijyä; ja/tai

c)

20 ppm kadmiumia

riippumatta siitä, onko ne liitetty laitteisiin.

2

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei koske korkeintaan kaksi painoprosenttia elohopeaa sisältäviä nappiparistoja tai nappiparistoista tehtyjä paristoja.

2.

Kielto ei koske liitteessä 1 lueteltuja sovelluksia.

Perustelu: Kannettavien NiCd-paristojen osuus koko NiCd-paristojen markkinoista on 80 prosenttia. Vaarana on, että käytetyt paristot päätyvät yhdyskuntajätteiden virtaan. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävät paristot ovat kiistatta korvattavissa. Kadmiumparistojen käytön lopettaminen vähitellen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olisi kyseisistä laitteista annetun direktiivin (RoHS-direktiivin) mukaista.

5 artikla

Ympäristönsuojelun tehostaminen

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Jäsenvaltioiden on edistettävä sellaista tutkimusta, jossa tarkastellaan mahdollisuutta tehostaa paristojen ja akkujen ympäristönsuojelun tasoa koko niiden elinkaaren ajan, sekä sellaisten paristojen kaupan pitämistä, jotka sisältävät pienempiä määriä vaarallisia aineita tai jotka sisältävät vähemmän pilaavia aineita, erityisesti elohopeaa, kadmiumia ja lyijyä korvaavia aineita.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sellaista tutkimusta, jossa tarkastellaan mahdollisuutta tehostaa paristojen ja akkujen ympäristönsuojelun tasoa koko niiden elinkaaren ajan, sekä sellaisten paristojen kaupan pitämistä, jotka sisältävät pienempiä määriä vaarallisia aineita tai jotka sisältävät vähemmän pilaavia aineita, erityisesti elohopeaa, kadmiumia ja lyijyä korvaavia aineita. Komissio toimittaa viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen neuvostolle ja Euroopan parlamentille seurantakertomuksen.

Perustelu: itsestään selvä.

6 artikla

Jätevirran seuranta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kiinteästä yhdyskuntajätteestä muodostuvaan jätevirtaan sijoitettujen käytettyjen kannettavien nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen määrää seurataan. Seurannan tuloksia koskeva kertomus laaditaan liitteessä I olevan taulukon 1 perusteella.

2.

Jäsenvaltioiden on laadittava kertomus vuosittain, ensimmäisen kerran vuosi tämän direktiivin 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen, ja siten, että kertomus kattaa kunkin kalenterivuoden kokonaisuudessaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 soveltamista. Se on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kyseessä olevan vuoden päättymisen jälkeen.

3.

Komission on vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt edellisessä kohdassa tarkoitetulle kiinteästä yhdyskuntajätteestä muodostuvan jätevirran seurannalle 30 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kiinteästä yhdyskuntajätteestä muodostuvaan jätevirtaan sijoitettujen käytettyjen kannettavien nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen määrää seurataan. Seurannan tuloksia koskeva kertomus laaditaan liitteessä I olevan taulukon 1 perusteella.

2.

Jäsenvaltioiden on laadittava kertomus vuosittain, ensimmäisen kerran vuosi tämän direktiivin 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen, ja siten, että kertomus kattaa kunkin kalenterivuoden kokonaisuudessaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 soveltamista. Se on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kyseessä olevan vuoden päättymisen jälkeen.

3.

Komission on vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt edellisessä kohdassa tarkoitetulle kiinteästä yhdyskuntajätteestä muodostuvan jätevirran seurannalle 30 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu: Koko artikla tulisi poistaa, koska yhdyskuntajätteestä muodostuvan jätevirran tarkkailu olisi erittäin kallista ja turhaakin, mikäli direktiivissä jo alun perin kielletään haitallisten aineiden käyttäminen paristoissa. Arvioiden mukaan nikkelikadmiumparistojen osuus yhdyskuntajätteestä muodostuvassa jätevirrassa on noin 0,0055 prosenttia. Käytettyjen nikkelikadmiumparistojen määrän luotettava määrittely edellyttäisi huomattavan otoksen analysointia. Tätä helpompi ja varmempi vaihtoehto on yksinkertaisesti kieltää tämän haitallisen aineen käyttö kokonaan. Samalla myös kattavan seurannan järjestäminen käy tarpeettomaksi. Ehdotus on anomalia ja tulee poistaa.

9 artikla

Keräysjärjestelmät

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

(a)

perustetaan järjestelmiä, joiden avulla käytetyt kannettavat paristot ja akut voidaan palauttaa maksutta ja jotka takaavat, että helppopääsyisiä kierrätyspisteitä on käytettävissä riittävästi väestötiheys huomioon ottaen,

(b)

teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajat, tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet, vastaanottavat loppukäyttäjiltä käytetyt teollisuusparistot ja -akut riippumatta niiden kemiallisesta koostumuksesta tai alkuperästä,

(c)

ajoneuvojen paristojen ja akkujen tuottajat, tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet, perustavat järjestelmiä käytettyjen ajoneuvojen paristojen ja akkujen keräämiseksi, ellei keräyksestä huolehdita direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla järjestelmillä.

2.

Näitä järjestelmiä perustaessaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuljetuksiin liittyvät kielteiset ulkoiset kustannukset minimoidaan.

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

(a)

perustetaan järjestelmiä, joiden avulla käytetyt kannettavat paristot ja akut voidaan palauttaa maksutta ja jotka takaavat, että helppopääsyisiä kierrätyspisteitä on käytettävissä riittävästi väestötiheys huomioon ottaen,

(b)

teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajat, tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet, vastaanottavat loppukäyttäjiltä käytetyt teollisuusparistot ja -akut riippumatta niiden kemiallisesta koostumuksesta tai alkuperästä,

(c)

ajoneuvojen paristojen ja akkujen tuottajat, tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet, perustavat järjestelmiä käytettyjen ajoneuvojen paristojen ja akkujen keräämiseksi, ellei keräyksestä huolehdita direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla järjestelmillä.

2.

Näitä järjestelmiä perustaessaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuljetuksiin liittyvät kielteiset ulkoiset kustannukset minimoidaan.

3.

Osana kannettavien paristojen ja akkujen keräyksen edistämistä voidaan panna täytäntöön panttijärjestelmiä. Jäsenvaltiot voivat vapaasti säätää panttimaksut sellaisiksi, että vältetään vääristymät sisämarkkinoilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisten panttijärjestelmien täytäntöönpanoon liittyvistä toimista komissiolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 98/34/EY soveltamista.

Perustelu: Panttijärjestelmät ovat erinomainen keino rohkaista kuluttajia palauttamaan käytetyt paristot.

11 artikla

Loppukäsittelyn kieltäminen

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Jäsenvaltioiden on kiellettävä teollisuusparistojen ja -akkujen sekä ajoneuvojen paristojen ja akkujen loppukäsittely kaatopaikoilla ja polttaminen.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä teollisuusparistojen ja -akkujen sekä ajoneuvojen paristojen ja akkujen loppukäsittely kaatopaikoilla ja polttaminen. Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että kielto pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Perustelu: Artiklan tekstiä on vahvistettava ja tehostettava.

12 artikla

Taloudelliset ohjauskeinot

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Mikäli jäsenvaltiot käyttävät taloudellisia ohjauskeinoja, esimerkiksi hyväksyvät eriytettyjä verokantoja, käytettyjen paristojen ja akkujen keräyksen tai vähemmän pilaavien paristojen käytön edistämiseksi, niiden on ilmoitettava ohjauskeinojen täytäntöönpanoon liittyvistä toimista komissiolle.

Mikäli jäsenvaltiot käyttävät taloudellisia ohjauskeinoja, esimerkiksi hyväksyvät panttijärjestelmiä tai eriytettyjä verokantoja, käytettyjen paristojen ja akkujen keräyksen tai vähemmän pilaavien paristojen käytön edistämiseksi, niiden on ilmoitettava ohjauskeinojen täytäntöönpanoon liittyvistä toimista komissiolle.

Perustelu: Panttijärjestelmillä (joissa kuluttaja maksaa pariston ostaessaan korkeamman hinnan, josta osa maksetaan takaisin, kun käytetty paristo palautetaan) voidaan kannustaa kuluttajia palauttamaan käyttämänsä paristot.

13 artikla

Keräystavoitteet

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne viimeistään neljä vuotta 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen saavuttavat keskimääräisen keräystason, joka on vähintään 160 grammaa asukasta kohden vuodessa kaikkien käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen osalta, mukaan luettuina kannettavat nikkelikadmiumparistot.

Jäsenvaltioiden on samaan päivämäärään mennessä saavutettava vähimmäiskeräystavoite, joka vastaa 80 prosenttia käytettyjen kannettavien nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen kokonaismäärästä vuodessa. Kokonaismäärään sisältyvät vuoden aikana keräysjärjestelmien avulla kerätyt sekä kiinteästä yhdyskuntajätteestä muodostuvaan jätevirtaan sijoitetut kannettavat nikkelikadmiumparistot ja -akut.

2.

Seurantatuloksista on laadittava kertomus liitteessä I olevan taulukon 2 perusteella. Jäsenvaltioiden on laadittava kertomus vuosittain, ensimmäisen kerran vuosi 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen, ja siten, että kertomus kattaa kunkin kalenterivuoden kokonaisuudessaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 soveltamista. Se on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kyseessä olevan vuoden päättymisen jälkeen.

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne viimeistään neljä vuotta 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen saavuttavat keskimääräisen keräystason, joka on vähintään 160 grammaa 50 % kahden vuoden takaisesta valtakunnallisesta vuosimyynnistä asukasta kohden vuodessa kaikkien käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen osalta, mukaan luettuina kannettavat nikkelikadmiumparistot.

Jäsenvaltioiden on samaan päivämäärään mennessä saavutettava vähimmäiskeräystavoite, joka vastaa 80 prosenttia käytettyjen kannettavien nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen kokonaismäärästä vuodessa. Kokonaismäärään sisältyvät vuoden aikana keräysjärjestelmien avulla kerätyt sekä kiinteästä yhdyskuntajätteestä muodostuvaan jätevirtaan sijoitetut kannettavat nikkelikadmiumparistot ja -akut.

2.

Viimeistään kuusi vuotta 32 artiklan 1 kohdassa mainitun määräajan jälkeen jäsenvaltioiden on saavutettava kierrätystaso, joka vastaa vähintään 60:tä prosenttia neljän vuoden takaisesta valtakunnallisesta vuosimyynnistä kaikkien käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen osalta, mukaan luettuina kannettavat nikkelikadmiumparistot.

3.

Viimeistään kymmenen vuotta 32 artiklan 1 kohdassa mainitun määräajan jälkeen jäsenvaltioiden on saavutettava kierrätystaso, joka vastaa vähintään 70:tä prosenttia neljän vuoden takaisesta valtakunnallisesta vuosimyynnistä kaikkien käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen osalta, mukaan luettuina kannettavat nikkelikadmiumparistot.

24 .

Seurantatuloksista on laadittava kertomus liitteessä I olevan taulukon 2 perusteella. Jäsenvaltioiden on laadittava kertomus vuosittain, ensimmäisen kerran vuosi 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen, ja siten, että kertomus kattaa kunkin kalenterivuoden kokonaisuudessaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 soveltamista. Se on toimitettava komissiolle vuoden kuluessa kyseessä olevan vuoden päättymisen jälkeen.

Perustelu: Jotta keräystavoitteet vastaisivat paremmin jäsenvaltioittain vaihtelevaa kulutusta, niitä tulee tarkistaa vastaamaan tiettyä prosenttiosuutta vuotuisesta myynnistä. Tavoitteeksi asetettu prosenttiosuus on helppo saavuttaa analysoimalla vuosimyynnin määrää. Vaiheittainen lähestymistapa on tarpeen keräys- ja kierrätyskapasiteetin kehittämiseksi ja samalla realististen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yleiseksi keräystavoitteeksi tulee asettaa 70 prosenttia, mikäli halutaan varmistaa, että keräys- ja kierrätysaste kasvaa jatkuvasti optimitasolle.

15 artikla

Käsittelytoimet

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet perustavat parhaita käytettävissä olevia käsittely- ja kierrätystekniikoita hyödyntäen järjestelmät 9 artiklan mukaisesti kerättyjen käytettyjen paristojen ja akkujen käsittelemiseksi.

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet perustavat parhaita käytettävissä olevia käsittely- ja kierrätystekniikoita hyödyntäen järjestelmät 9 artiklan mukaisesti kerättyjen käytettyjen paristojen ja akkujen käsittelemiseksi.

Perustelu: Viittaaminen parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin vastaa paremmin EU:ssa käytössä olevaa terminologiaa ja korostaa parhaiden käytettävissä olevien käsittelytekniikoiden hyödyntämisen merkitystä. Muutoin paristoalan yritykset saattaisivat ottaa mallia esimerkiksi terästeollisuudesta mahdollisista käsittelytavoista päättäessään. (Suom. huom. Ei vaikuta suomenkieliseen toisintoon.)

17 artikla

Uudet kierrätystekniikat

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Jäsenvaltioiden on edistettävä uusien kierrätys- ja käsittelytekniikoiden kehittämistä ja kaikkien paristojen ja akkujen ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita kierrätysmenetelmiä koskevaa tutkimusta.

2.

Jäsenvaltioiden on rohkaistava käsittelylaitoksia ottamaan käyttöön organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisia sertifioituja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä.

1.

Jäsenvaltioiden on edistettävä uusien kierrätys- ja käsittelytekniikoiden kehittämistä ja kaikkien paristojen ja akkujen ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita kierrätysmenetelmiä koskevaa tutkimusta.

2.

Jäsenvaltioiden on rohkaistava käsittelylaitoksia ottamaan käyttöön organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisia sertifioituja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä. Komissio toimittaa viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen neuvostolle ja Euroopan parlamentille seurantakertomuksen.

Perustelu: itsestään selvä.

18 artikla

Kierrätystavoitteet

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimiinsä toimivat kolmannet osapuolet saavuttavat vuoden kuluttua 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä seuraavat kierrätystä koskevat vähimmäistavoitteet:

(a)

kaikki 9 artiklan mukaisesti kerätyt kannettavat paristot ja akut kierrätetään,

(b)

jäsenvaltiot voivat myöntää a kohdassa tarkoitettuun kerättyjen kannettavien paristojen ja akkujen kierrätystavoitteeseen enintään 10 prosentin poikkeuksen teknisistä syistä,

(c)

kaikki 9 artiklan mukaisesti kerätyt teollisuus- ja ajoneuvojen paristot ja akut kierrätetään.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimiinsä toimivat kolmannet osapuolet saavuttavat vuoden kuluttua 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä seuraavat kierrätystä koskevat vähimmäistavoitteet:

(a)

kaikki 9 artiklan mukaisesti kerätyt kannettavat paristot ja akut kierrätetään,

(b)

jäsenvaltiot voivat myöntää a kohdassa tarkoitettuun kerättyjen kannettavien paristojen ja akkujen kierrätystavoitteeseen enintään 10 prosentin poikkeuksen teknisistä syistä,

(c b)

kaikki 9 artiklan mukaisesti kerätyt teollisuus- ja ajoneuvojen paristot ja akut kierrätetään.

Perustelu: Poikkeus ei ole perusteltavissa minkäänlaisilla teknisillä syillä.

19 artikla

Kierrätystehokkuudet

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimiinsä toimivat kolmannet osapuolet saavuttavat viimeistään kolmen vuoden kuluttua 32 artiklan 1 kohdassa mainitusta päivämäärästä seuraavat kierrätystehokkuutta koskevat vähimmäistavoitteet:

(a)

lyijyparistojen ja -akkujen sisältämä lyijy kokonaisuudessaan ja keskimäärin vähintään 65 painoprosenttia niiden sisältämästä materiaalista kierrätetään,

(b)

nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen sisältämä kadmium kokonaisuudessaan ja keskimäärin vähintään 75 painoprosenttia niiden sisältämästä materiaalista kierrätetään,

(c)

muiden käytettyjen paristojen ja akkujen sisältämästä materiaalista kierrätetään keskimäärin 55 painoprosenttia.

2.

Jäsenvaltiot raportoivat vuosittain kunakin kalenterivuonaa saavuttamistaan 18 artiklassa tarkoitetuista kierrätystavoitteista sekä edellisessä kohdassa tarkoitetuista kierrätystehokkuuksista edellisessä kohdassa tarkoitetuista päivämääristä alkaen.

Tiedot on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kyseessä olevan vuoden päättymisen jälkeen.

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimiinsä toimivat kolmannet osapuolet saavuttavat viimeistään kolmen vuoden kuluttua 32 artiklan 1 kohdassa mainitusta päivämäärästä seuraavat kierrätystehokkuutta koskevat vähimmäistavoitteet:

(a)

lyijyparistojen ja -akkujen sisältämä lyijy kokonaisuudessaan ja keskimäärin vähintään 65 painoprosenttia niiden sisältämästä materiaalista kierrätetään,

(b)

nikkelikadmiumparistojen ja -akkujen sisältämä kadmium kokonaisuudessaan ja keskimäärin vähintään 75 painoprosenttia niiden sisältämästä materiaalista kierrätetään,

(c)

muiden käytettyjen paristojen ja akkujen sisältämästä materiaalista kierrätetään keskimäärin 55 painoprosenttia.

2.

Jäsenvaltiot raportoivat vuosittain kunakin kalenterivuonnaa saavuttamistaan 18 artiklassa tarkoitetuista kierrätystavoitteista sekä edellisessä kohdassa tarkoitetuista kierrätystehokkuuksista edellisessä kohdassa tarkoitetuista päivämääristä alkaen.

Tiedot on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kyseessä olevan vuoden päättymisen jälkeen.

Kierrätyksen vähimmäistavoitteet arvioidaan säännöllisesti ja mukautetaan tieteen ja tekniikan kehitykseen 30 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Perustelu: Kierrätystehokkuudelle asetetaan tavoite nyt ensimmäistä kertaa. Tavoitteita ei asetettu WEEE-direktiivissä eikä ELV-direktiivissä. Sen vuoksi on tärkeää, että tavoitteita arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti.

20 artikla

Kannettavia paristoja ja akkuja koskevat järjestelmät

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet vastaavat ainakin 9 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti perustettuihin keräyslaitoksiin sijoitettujen käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen käsittelyn, kierrätyksen ja turvallisen loppukäsittelyn rahoituksesta.

2.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat noudattavat edellisen kohdan säännöksiä erillisten tai yhteisten järjestelmien avulla.

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet vastaavat ainakin 9 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti perustettuihin keräyslaitoksiin sijoitettujen käytettyjen kannettavien paristojen ja akkujen keräyksen, käsittelyn, kierrätyksen ja turvallisen loppukäsittelyn rahoituksesta.

2.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat noudattavat edellisen kohdan säännöksiä erillisten tai yhteisten järjestelmien avulla.

Perustelu: Muutosehdotus on tärkeä alue- ja paikallisviranomaisten kannalta. Tuottajan vastuun tulisi koskea myös käytettyjen kannettavien paristojen keräystä. Keräämisen, käsittelyn, kierrätyksen ja turvallisen loppukäsittelyn varsinaisesta toteutuksesta voivat huolehtia joko paikallisviranomaiset tai mikä tahansa muu organisaatio. Olennaista tällä kohdin on selvittää, kuka rahoittaa kyseisen toiminnan.

22 artikla

Rekisteröinti ja vakuus

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kukin tuottaja tuotteen markkinoille saattaessaan rekisteröidään ja että tuottaja asettaa vakuuden takeeksi siitä, että käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuolto rahoitetaan. Tuottaja voi asettaa vakuuden siten, että hän osallistuu asianmukaisiin käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollon rahoitusjärjestelmiin, tai kierrätysvakuutuksella taikka suljetulla pankkitilillä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kukin tuottaja tuotteen markkinoille saattaessaan rekisteröidään ja että tuottaja asettaa vakuuden takeeksi siitä, että käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuolto rahoitetaan. Tuottajan tulee voi asettaa vakuus den siten, että hän osallistuu asianmukaisiin käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollon rahoitusjärjestelmiin, tai kierrätysvakuutuksella taikka suljetulla pankkitilillä.

Perustelu: Ilmaisu ”voi” on liian epämääräinen, ja se tulisi korvata ilmaisulla ”tulee”.

23 artikla

Vanha jäte

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.

Tuottajat vastaavat ennen tämän direktiivin voimaantuloa markkinoille saatettujen käytettyjen paristojen ja akkujen (”vanha jäte”) jätehuoltokustannuksista.

2.

Tuottajien olisi rahoitettava sellaisten ennen tämän direktiivin voimaantuloa markkinoille saatettujen teollisuusparistojen ja -akkujen jätehuoltokustannukset, jotka korvataan vastaavilla tuotteilla tai samaan tehtävään soveltuvilla tuotteilla, näitä korvaavia tuotteita tarjotessaan. Jäsenvaltiot voivat myös vaihtoehtoisesti säätää, että loppukäyttäjä vastaa osittain tai kokonaan tästä rahoituksesta.

3.

Teollisuuden käyttäjät vastaavat muun vanhan teollisuusparistojätteen rahoituksesta.

4.

Vanhan jätteen osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavan neljän vuoden siirtymäajan aikana tuottajat saavat osoittaa ostajille uusien tuotteiden myynnin yhteydessä kaikkien käytettyjen paristojen ja akkujen keräys-, käsittely- ja kierrätyskustannukset. Ilmoitetut kustannukset eivät saa ylittää todellisia kustannuksia.

1.

Kaikki Ttuottajat ovat vastuussa vastaavat ennen tämän direktiivin voimaantuloa markkinoille saatettujen käytettyjen paristojen ja akkujen (”vanha jäte”) jätehuoltokustannuksista.

2.

Tuottajien olisi rahoitettava sellaisten ennen tämän direktiivin voimaantuloa markkinoille saatettujen teollisuusparistojen ja -akkujen jätehuoltokustannukset, jotka korvataan vastaavilla tuotteilla tai samaan tehtävään soveltuvilla tuotteilla, näitä korvaavia tuotteita tarjotessaan. Jäsenvaltiot voivat myös vaihtoehtoisesti säätää, että loppukäyttäjä vastaa osittain tai kokonaan tästä rahoituksesta.

3.

Teollisuuden käyttäjät vastaavat muun vanhan teollisuusparistojätteen rahoituksesta.

4.

Vanhan jätteen osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavan neljän vuoden siirtymäajan aikana tuottajat saavat osoittaa ostajille uusien tuotteiden myynnin yhteydessä kaikkien käytettyjen paristojen ja akkujen keräys-, käsittely- ja kierrätyskustannukset. Ilmoitetut kustannukset eivät saa ylittää todellisia kustannuksia.

Perustelu: Ilmaisulla ”kaikki” täsmennetään, että tuottajat eivät ole yksittäin vastuussa kustannuksista vaan että vastuu on kollektiivinen.

LIITE I (uusi)

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

 

LIITE I

Tämän direktiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei koske seuraavissa sovelluksissa käytettäviä paristoja ja akkuja riippumatta siitä, onko ne liitetty laitteisiin:

kuulokojeissa käytettävät nappiparistot ja niiden sisältämä elohopea

hätävalojärjestelmissä käytettävät paristot ja akut ja niiden sisältämä kadmium

teollisuuslaitteissa käytettävät paristot ja akut ja niiden sisältämä kadmium

lentokoneissa ja junissa käytettävät paristot ja akut ja niiden sisältämä kadmium

ajoneuvojen paristot ja akut ja niiden sisältämä lyijy.

Perustelu: katso 4 artiklaa koskeva muutosehdotus.

Bryssel 22. huhtikuuta 2004

Alueiden komitean

puheenjohtaja

Peter STRAUB


Top