EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0004

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 4 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (KOM(2003) 789 lopull.) (CON/2004/4)

OJ C 42, 18.2.2004, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0004

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 4 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (KOM(2003) 789 lopull.) (CON/2004/4)

Virallinen lehti nro C 042 , 18/02/2004 s. 0023 - 0023


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2004,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (KOM(2003) 789 lopull.)

(CON/2004/4)

(2004/C 42/16)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 13 päivänä tammikuuta 2004 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (jäljempänä "asetusluonnos").

2. EKP:n toimivalta antaa lausuntoja perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Asetusluonnoksen tarkoituksena on säätää yleisistä puitteista, jotka koskevat jäsenvaltioiden antamia tietoja eurooppalaisen neljännesvuositilinpidon laatimiseen institutionaalisen sektorin mukaan jaoteltuna.

4. Maaliskuun 10 päivänä 2003 hyväksytyssä EKP:n tilastoinnin pääosaston ja Euroopan yhteisöjen tilastointitoimiston (Eurostat) yhteisessä talous- ja rahoitustilastoja koskevassa pöytäkirjassa todetaan, että EKP:n tilastoinnin pääosasto ja Eurostat kehittävät yhdessä institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan tilinpidon alaa kansantalouden tilinpidon tilastoinnin yhteydessä. Niiden jaettuna vastuualueena on institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan tilinpidon kehittäminen ja julkaiseminen euroalueen osalta neljännesvuosittain ja vuosittain.

5. EKP suhtautuu myönteisesti EKP:n tilastoinnin pääosaston ja Eurostatin yhteisen työryhmän valmistelemaan asetusluonnokseen. Asetusluonnos on osa Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) tilastovaatimuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa (jäljempänä "EMU-toimintasuunnitelma"), jonka Eurostat on laatinut läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa Ecofin-neuvoston pyynnöstä. EMU-toimintasuunnitelma on vastaus tietotarpeita EMU:ssa käsittelevään talous- ja rahoituskomitean kertomukseen, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 1999, sekä tietotarpeita koskevaan toiseen seurantakertomukseen, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 5 päivänä kesäkuuta 2000. Ecofin-neuvoston 18 päivänä helmikuuta 2003 hyväksymässä viidennessä seurantakertomuksessa mainitaan neljännesvuositilinpitojen laatiminen EMU-toimintasuunnitelmaan sisältyvänä tärkeänä tavoitteena, joka on vielä saavuttamatta.

6. EKP toteaa, että Ecofin-neuvoston 18 päivänä helmikuuta 2003 hyväksymässä, euroalueen tilastoja ja indikaattoreita käsittelevässä Ecofin-neuvoston ja komission yhteisessä raportissa Eurooppa-neuvostolle korostetaan, että olisi kiireesti toteutettava eräät ensisijaisen tärkeät, vielä toteuttamatta olevat toimet, mukaan lukien institutionaalisen sektorin mukaan jaotellut kansalliset neljännesvuositilinpidot. Institutionaalisen sektorien mukaan jaotellut neljännesvuositilinpidot, jotka kuuluvat tärkeimpiin Euroopan talousindikaattoreihin, olisi toteutettava täysimääräisesti vuoteen 2005 mennessä.

7. Asetus on osa yleistavoitetta, joka koskee yhdenmukaisen vuosi- ja neljännesvuositilinpidon järjestelmän laatimista Euroopan unionille ja euroalueelle. Järjestelmään sisältyvät muun muassa kotitalouksien ja yritysten keskeiset makrotaloudelliset kokonaissuureet rahoitustileissä ja muissa kuin rahoitustileissä institutionaalisen sektorin mukaan jaoteltuina. Järjestelmässä edellytetään maksutasetilastojen ja ulkomaita koskevien tilinpitojen yhdenmukaistamista. Euroopan tilinpitojärjestelmän täydentämiseksi tarvitaan institutionaalisen sektorin mukaan jaoteltujen jäsenvaltioiden tilinpitojen lisäksi myös yhteisön toimielinten ja elinten tilinpitoja.

8. EKP kannattaa aikataulua, jonka mukaan tiedot on toimitettava Eurostatille viimeistään 90 kalenteripäivän kuluttua sen vuosineljänneksen päättymisestä, joita ne koskevat, ja takautuvien tietojen toimittamista vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Annettu Frankfurt am Mainissa 4 päivänä helmikuuta 2004.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude Trichet

Top