EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003XC1204(02)

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 294, 4.12.2003, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC1204(02)

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro C 294 , 04/12/2003 s. 0007 - 0009


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2003/C 294/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tuen numero: XS 105/02

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Sisilia

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Tuki jätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen

Oikeusperusta: - Decreto presidenziale 20.11.2000: Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006,

- Articolo 70 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese",

- Articolo 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,

- Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 (adottato con deliberazione n. 273 del 7 agosto 2002 della Giunta regionale - sottomisura 4.1.c),

- Decreto Dirigente generale del dipartimento Industria del 6.9.2002: "Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.1.c - Attività di trattamento dei rifiuti" (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 43 - supplemento ordinario - del 13.9.2002)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Aluetukiohjelman alatoimenpiteen 4.1.c määrärahat ovat yhteensä 26666000 euroa, mistä 30 % on osoitettu Sisilian alueelle.

13.9.2002 julkaistu tarjouskilpailuilmoitus koskee seuraavia varoja:

- 18666200 euroa = 0,7 × 26666000 euroa (alueellisesti kohdistamaton osuus).

- 906426 euroa, joka on varattu yhdennettyyn aluehankkeeseen N:o 29 "Biovalley", 18.6.2002 annetun aluepresidentin asetuksen nro 94 mukaisesti.

Tuen vuosikustannukset ovat noin 6524200,00 euroa vuosina 2003, 2004 ja 2005

Tuen enimmäisintensiteetti: 35 % NAE, mihin lisätään 15 % BAE. Tuen enimmäismäärä saa kuitenkin olla enintään 6197482,79 euroa

Täytäntöönpanopäivä: Tukikelpoisiksi katsotaan kustannukset, jotka ovat aiheutuneet tukihakemuksen esittämistä seuraavasta päivästä alkaen; hakemus on täytynyt esittää viimeistään 12. joulukuuta 2002 (90. päivä siitä kun kilpailuilmoitus julkaistiin Sisilian virallisessa lehdessä 13.9.2002)

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Joulukuu 2006

Tuen tarkoitus: Asetuksen (EY) N:o 70/2001 2 artiklan mukaiset investoinnit aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen

Alat, joita tuki koskee: Kaikki alat, lukuun ottamatta asetuksessa (EY) N:o 70/2001 säädettyjä maataloutta ja kalastusta koskevia poikkeuksia

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Regione siciliana Assessorato Industria Dipartimento Industria Viale regione Siciliana, 4580 I - 90145 Palermo

Tuen numero: XS 130/02

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Veneto

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Rahoitustuki teknisen tuen konsulttipalveluista ja henkilöstön erityiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin yrityksen toimintamenetelmien mukauttamiseksi laatuperiaatteisiin ja -standardeihin

Oikeusperusta: Articolo 4 della legge regionale del Veneto n. 3 del 28.1.1997, in Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 1997

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 4423500 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: 50 % ulkoisten konsulttipalveluiden kustannuksista; kuhunkin aloitteeseen tukea voidaan myöntää enintään 15000 euroa

Täytäntöönpanopäivä: Tukea voidaan myöntää 5.12.2002 alkaen

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Tukea voidaan myöntää 31.12.2002 asti.

Viimeinen tukierä on maksettava viimeistään 31.12.2004 (alustava arvio)

Tuen tarkoitus: Laatujärjestelmien käyttöönoton tukeminen Veneton alueella toimivissa pk-yrityksissä

Alat, joita tuki koskee: Kaikki alat, lukuun ottamatta seuraavia:

- EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuottamiseen tai jalostamiseen taikka kaupan pitämiseen liittyvä toiminta;

- vientitoiminta;

- hiili- ja terästeollisuus;

- synteettikuituteollisuus;

- moottoriajoneuvoteollisuus;

- kuljetuspalvelut (lukuun ottamatta Istat-koodeja 602, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 631, 6311, 6312, 632 ja 6321);

- laivanrakennus;

- kalastus;

- kauppa sekä matkailu- ja palveluala, joista säädetään 10 päivänä huhtikuuta 1998 annetussa Veneton aluelaissa nro 16 (ks. Veneton virallinen lehti 33/1998), joka koskee alueellisia toimenpiteitä laadun ja innovaatioiden edistämiseksi kaupan alalla sekä matkailu- ja palvelualalla

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Regione Veneto - Giunta regionale Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901

I - 30100 Venezia

Tuen numero: XS 17/03

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Navarran autonominen alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Matkailuyrityksille myönnettävät investointituet

Oikeusperusta: Orden Foral 164/2001, de 14 de diciembre, de la Consejería de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo (B.O.N. n° 1, de 2 de enero de 2002)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: - 712800,36 euroa vuonna 2002

- 1352277,23 euroa vuonna 2003

- 1352277,23 euroa vuonna 2004

- 1800000 euroa vuonna 2005

Tuen enimmäisintensiteetti: Tukialueella tuen bruttoenimmäisintensiteetti on 25 prosenttia ja enimmäismäärä 270000 euroa. Tukialueen ulkopuolella (Pamplona) noudatetaan asetuksen 4 artiklassa säädettyä intensiteettiä

Täytäntöönpanopäivä: Vuodet 2002-2003

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 2001-2005

Tuen tarkoitus: Lisätä tuottavia investointeja matkailualalla nykyisten matkailumarkkinoiden tarjonnan parantamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Alat, joita tuki koskee: Matkailuala (majoitus- ja ravintolayritykset)

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Comunidad Foral de Navarra Avda. Carlos III El Noble, 4 Pamplona Navarra

Muut tiedot: Tukiohjelmaan sisältyy myös vähämerkityksisiä tukia koskeva kohta

Tuen numero: XS 40/03

Jäsenvaltio: Saksa

Alue: Niedersachsenin osavaltio (Visselhöveden kaupunki)

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Visselhöveden kaupungin suuntaviivat pk-yrityksille myönnettävän yrityskohtaisen tuen yhteisrahoituksesta (osana Niedersachsenin tavoite 2 -ohjelmaa tukikaudella 2000-2006)

Oikeusperusta: Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 300000 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki on

- pienten yritysten osalta enintään 15 % ja

- keskisuurten yritysten osalta enintään 7,5 %

tukikelpoisista investointikustannuksista.

Tuen kasautumista koskevia sääntöjä noudatetaan

Täytäntöönpanopäivä: 26.2.2003

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 26.2.2003-31.12.2003

Tuen tarkoitus: Tuella pyritään edistämään Visselhöveden kaupungin alueella toimivien pk-yritysten kilpailu- ja sopeutumiskykyä, kannustamaan uusien työpaikkojen luomiseen ja nykyisten työpaikkojen säilyttämiseen ja saavuttamaan näin alueen talouden rakennetta kehittäviä vaikutuksia.

Tukiohjelma ei sisällä pelastamis- eikä rakenneuudistustukia vaikeuksissa oleville yrityksille (sellaisina kuin ne on määritelty yhteisön suuntaviivoissa valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi, EYVL C 288, 9.10.1999).

Tukea voidaan myöntää seuraavanlaisille investointihankkeille:

- yrityksen perustaminen

- yrityksen laajentaminen, kun vakituisten työntekijöiden määrä lisääntyy 15 % verrattuna investointia edeltävään tilanteeseen,

- yritysostoon, jos kyseisen yrityksen toiminta uhkaisi muuten päättyä.

Tuki myönnetään investointiavustuksina

Alat, joita tuki koskee: Tukikelpoisia ovat teollisuuden, kaupan, käsityön, rakennustoiminnan, liikenteen ja hotellitoiminnan alalla toimivat yritykset, joiden päätoimipaikka sijaitsee Visselhöveden kaupungin alueella, sekä elinkeinonharjoittajat ja yritykset, jotka aikovat perustaa toimipaikan Visselhöveden kaupunkiin.

Tukea ei voida myöntää herkillä aloilla toimiville yrityksille

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Stadt Visselhövede Marktplatz 2 D - 27374 Visselhövede

Muut tiedot: Günter Claus P. 042 62-30 11 41 F. 042 62-30 11 47 sähköposti: stadt.claus@visselhoevede.de

Tuen numero: XS 60/03

Jäsenvaltio: Espanja

Alue: Murcian autonominen alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Tuki tietoyhteiskunnan tuotteiden ja palveluiden näyttelylle yrittäjien teknologiapäivillä (Sicarm 2003; Jornadas Técnicas empresariales y Demostraciones Tecnológicas para ciudadanos)

Oikeusperusta: - Orden de 10 de abril de 2003, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas a la exposición de productos y servicios de la Sociedad de la Información en las Jornadas técnicas y demostraciones tecnológicas Sicarm 2003. (BORM n° 95 de 26 de abril de 2003).

- Komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen (EYVL L 10, 13.1.2001)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Määrärahat yksityisille yrityksille 30000 euroa

Tuen enimmäisintensiteetti: Kansallisen asetuksen mukaisesti tuen bruttomäärä voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista

Täytäntöönpanopäivä: Asetus tuli voimaan 27. huhtikuuta 2003

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Tukea voidaan myöntää 31. toukokuuta 2003 asti

Tuen tarkoitus: Rahoittaa tietoyhteiskunnan tuotteiden ja palveluiden näyttelyä yrittäjien teknologiapäivillä

Alat, joita tuki koskee: Huhtikuun 3. päivänä 1996 annetussa komission suosituksessa tarkoitetut pienet ja keskisuuret yritykset lukuun ottamatta niitä, jotka valmistavat, jalostavat tai markkinoivat EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita tai harjoittavat toimintaa, joka edistää kotimaisten tuotteiden käyttöä tuontituotteiden sijasta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: D. Patricio Valverde Megías Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio San Cristóbal, 6 E - 30071 Murcia

Top