EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0082

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

/* KOM/2003/0082 lopull. - CNS 2003/0035 */

52003PC0082

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä /* KOM/2003/0082 lopull. - CNS 2003/0035 */


Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisessä yhteistyötä koskevassa puitesopimuksessa (joka tuli voimaan 1. helmikuuta 1999) mainitaan tieteen ja teknologian alan yhteistyö erityisen kiinnostavana alana, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia.

Komissio suositteli 19. heinäkuuta 1996 antamassaan tiedonannossa "TTK-yhteistyön edistäminen kehittyvien talouksien kanssa" (KOM(96) 344 lopullinen) muun muassa, että Euroopan unioni tekisi tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevia sopimuksia joidenkin voimakkaasti kasvavien kansantalouksien kanssa.

Euroopan parlamentti pyysi 14. maaliskuuta 1997 edellä mainitusta komission tiedonannosta antamassaan päätöslauselmassa komissiota "neuvottelemaan kussakin maassa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti kahdenväliset sopimukset, - - joissa vahvistetaan oikeudelliset kehykset - - yhteistyön ja TTK:n edistämiselle - -".

2. Chilen suurlähettiläs EU:ssa esitti 20. maaliskuuta 2000 komissaari Busquinille Chilen virallisen pyynnön aloittaa yhteisön kanssa neuvottelut tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan erityissopimuksen tekemiseksi. Monipuolinen yhteydenpito selvitysvaiheessa vahvisti, että tehostettu yhteistyö Chilen kanssa olisi molempien osapuolten edun mukaista.

3. Komissio antoi 20. huhtikuuta 2001 neuvostolle ehdotuksen neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä. Neuvosto valtuutti 10. heinäkuuta 2001 tekemällään päätöksellä komission neuvottelemaan kyseisestä sopimuksesta. Neuvottelujen tuloksena saatiin aikaan oheinen sopimusluonnos sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva liite, jotka parafoitiin 11. joulukuuta 2001 Santiagossa Chilessä.

Komissio antoi 19. maaliskuuta 2002 neuvostolle ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joka koski valtuuttamista edellä mainitun sopimuksen allekirjoittamiseen. Neuvosto teki kyseisen päätöksen 13. toukokuuta 2002, ja sopimus allekirjoitettiin Brysselissä 23. syyskuuta 2002.

4. Sopimus, joka tehdään viideksi vuodeksi ja jonka voimassaoloa voidaan ilman eri toimenpiteitä jatkaa viiden vuoden jaksoissa, neuvoteltiin Chilen ja Euroopan unionin välisen yhteistyön uudistamista ja tiivistämistä silmällä pitäen. Tässä yhteydessä otettiin huomioon tieteen ja teknologian merkitys taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä yhteinen toive yhteistoiminnan laajentamisesta ja lujittamisesta molemmille tärkeillä aloilla.

Sopimuksessa noudatettuja periaatteita ovat molemminpuolinen hyöty, vastavuoroiset mahdollisuudet osallistua toisen sopimuspuolen ohjelmiin ja toimiin, jotka ovat sopimusluonnoksen tarkoituksen kannalta olennaisia, syrjimättömyys sekä henkisen omaisuuden tehokas suojaaminen ja teollis- ja tekijänoikeuksien oikeudenmukainen jakaminen.

Yhteistyössä noudatetaan sopimuspuolten alueilla voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Tämän sopimuksen mukainen yhteistyö voi käsittää kaikki tutkimukseen, teknologiseen kehittämiseen ja esittelyyn liittyvät toimet, jotka sisältyvät puiteohjelman ensimmäiseen toimenpidekokonaisuuteen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 164 artiklan mukaisesti, sekä kaikki Chilessä vastaavilla tieteen ja teknologian aloilla toteutettavat samankaltaiset TTK-toimet. Sopimus ei vaikuta Chilen osallistumiseen kehitysmaana yhteisön toimiin kehitystä edistävän tutkimuksen alalla.

5. Sopimuksessa on määräykset seuraavista asioista:

- tutkimuksesta ja teknologisesta kehittämisestä vastaavien Chilen yksiköiden osallistuminen puiteohjelmaan sisältyviin TTK-hankkeisiin ja yhteisöön sijoittautuneiden tutkimuksesta ja teknologisesta kehittämisestä vastaavien yksiköiden vastavuoroinen osallistuminen Chilen hankkeisiin vastaavilla TTK-aloilla; kyseisen osallistumisen yhteydessä noudatetaan sopimuspuolten soveltamia sääntöjä ja menettelyjä

- jo käynnissä olevien TTK-hankkeiden yhdistäminen niiden menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan sopimuspuolten TTK-ohjelmiin

- yhteiset TTK-hankkeet, erityisesti tieteelliseen ja teknologiseen tulevaisuudentutkimukseen liittyvät hankkeet

- tutkijoiden ja teknisten asiantuntijoiden vierailut ja vaihdot sekä tiede- ja teknologiapolitiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta vastaavien julkisen sektorin, yliopistojen ja yksityisen sektorin asiantuntijoiden vierailut ja vaihdot

- seminaarien, konferenssien, symposiumien ja työryhmätapaamisten järjestäminen yhdessä sekä asiantuntijoiden osallistuminen näihin toimintoihin

- tiedeverkot ja tutkijoiden koulutus

- rahoitettujen yhteisten TTK-hankkeiden tulosten levittämistä ja niistä saatujen kokemusten vaihtoa koskeva koordinoiva toiminta

- laitteiden ja aineistojen vaihto ja yhteiskäyttö, mukaan luettuna kehittyneiden tutkimusvälineistöjen yhteiskäyttö

- tämän sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön vaikuttavia toimintatapoja, lakeja, asetuksia ja ohjelmia koskevan tiedon vaihto

- muut mahdolliset yksityiskohtaiset säännöt, joita ohjauskomitea suosittelee ja joiden katsotaan olevan kummankin sopimuspuolen soveltamien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen mukaisia

- yhteistyön riippuvuus rahoituksen saamisesta sekä Chilessä ja yhteisössä sovellettavista laeista, asetuksista, toimintaperiaatteista ja ohjelmista; varoja ei siirretä sopimuspuolelta toiselle.

6. Tämän sopimuksen perusteella tehdystä yhteisestä tutkimuksesta tuloksena saadun tiedon levitykseen ja käyttöön sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hallintaan, jakamiseen ja käyttöön sovelletaan tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavan liitteen "Teollis- ja tekijänoikeudet" määräyksiä.

Edellä mainitun liitteen II kohdan 3 alakohtaan sisältyvän syrjimättömyyden periaatteen on määrä suojata yhteisön osanottajia syrjivältä kohtelulta Chilen ohjelmissa ja toiminnoissa myös tulosten levityksen ja käytön osalta, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina. Ohjauskomitean tehtävänä on muun muassa arvioida sopimuksen tehokkuutta ja toimivuutta, mihin sisältyy myös osanottajien syrjimätön kohtelu.

7. Edellä esitetyn perusteella komissio ehdottaa, että neuvosto

- Euroopan parlamenttia kuultuaan hyväksyy yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen

- ilmoittaa Chilen viranomaisille, että Euroopan yhteisö on saattanut päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät menettelyt.

2003/0035 (CNS)

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 170 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [1],

[1] EYVL C ..., ..., s. ...

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [2],

[2] EYVL C ..., ..., s. ...

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Chilen tasavallan kanssa tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen.

(2) Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 2002 sen mahdollista myöhempää lopullista hyväksymistä ennakoiden.

(3) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa yhteisön puolesta sopimuksen 11 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖ (jäljempänä 'yhteisö'),

ja

CHILEN TASAVALTA (jäljempänä 'Chile'),

jäljempänä 'sopimuspuolet', jotka

OTTAVAT HUOMIOON Chilen tasavallan hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välillä 20 päivänä joulukuuta 1990 tehdyn yhteistyötä koskevan puitesopimuksen,

OTTAVAT HUOMIOON tieteen ja teknologian merkityksen niiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä Firenzessä 21 päivänä kesäkuuta 1996 allekirjoitetun puitesopimuksen 16 artiklan,

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Chilen välisen nykyisen tiede- ja teknologiayhteistyön,

OTTAVAT HUOMIOON, että yhteisö ja Chile toteuttavat tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen liittyviä toimia, mukaan luettuina 2 artiklan d kohdassa tarkoitetut esittelyhankkeet, useilla yhteisen edun mukaisilla aloilla ja että yhden sopimuspuolen osallistumisesta toisen sopimuspuolen tutkimus- ja kehittämistoimintaan voi olla molemminpuolista hyötyä,

HALUAVAT luoda tieteellistä ja teknologista tutkimusta koskevalle yhteistyölle virallisen pohjan, jonka avulla laajennetaan ja lujitetaan yhteistoimintaa molemmille tärkeillä aloilla ja edistetään tämän yhteistyön tulosten soveltamista molempien sopimuspuolten taloudelliseksi ja sosiaaliseksi hyödyksi,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämä Chilen ja yhteisön tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus on osa Chilen ja yhteisön välistä yleistä yhteistyötä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla - Tarkoitus

Sopimuspuolet edistävät, kehittävät ja helpottavat yhteisön ja Chilen välistä tiedettä ja teknologiaa koskevaa yhteistoimintaa molemmille tärkeillä aloilla.

2 artikla - Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) 'yhteistoiminnalla' kaikkea toimintaa, johon sopimuspuolet ryhtyvät tai jota ne tukevat tämän sopimuksen mukaisesti ja johon kuuluu yhteistä tutkimusta,

b) 'tiedolla' tämän sopimuksen mukaisesta yhteisestä tutkimuksesta saatavaa tieteellistä tai teknologista tietoa, tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia tai menetelmiä sekä mitä tahansa tietoa, jota yhteistoiminnan osanottajat, tarvittaessa sopimuspuolet mukaan luettuina, pitävät tarpeellisena,

c) 'henkisellä omaisuudella' maailman henkisen omaisuuden järjestön perustamisesta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen 2 artiklassa sekä TRIPS-sopimuksessa määriteltyä henkistä omaisuutta,

d) 'yhteisellä tutkimuksella' tutkimusta, teknologista kehittämistä tai esittelyhanketta, joka pannaan täytäntöön yhden tai molempien sopimuspuolten taloudellisella tuella ja jossa on osanottajia sekä yhteisöstä että Chilestä,

e) 'esittelyhankkeella' hanketta, jolla pyritään osoittamaan sellaisten uusien teknologioiden, prosessien, palvelujen tai tuotteiden elinkelpoisuus, jotka tarjoavat mahdollisuuden taloudellisiin hyötyihin, mutta joita ei voida kaupallistaa suoraan,

f) 'tutkimuksella ja kehityksellä' (T & K:lla) luovaa työtä, jota tehdään järjestelmällisesti inhimillisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja teknologisen tiedon määrän lisäämiseksi ja tämän tiedon käyttämiseksi uusien sovellusten kehittämiseen,

g) 'osanottajalla' tai 'tutkimusyksiköillä' yhteisöön tai Chileen sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, tutkimuslaitosta, yritystä tai muuta yhteistoimintaan osallistuvaa oikeussubjektia tai yritystä, sopimuspuolet mukaan luettuina.

3 artikla - Periaatteet

Yhteistoiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:

a) hyötyjen kokonaistasapainoon perustuva molemminpuolinen etu,

b) vastavuoroinen mahdollisuus osallistua kummankin sopimuspuolen toteuttamiin tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen liittyviin toimiin,

c) yhteistoimintaan mahdollisesti vaikuttavien tietojen oikea-aikainen vaihto,

d) teollis- ja tekijänoikeuksien asianmukainen suojaaminen.

4 artikla - Yhteistyön soveltamisala

1. Tämän sopimuksen mukainen yhteistyö voi käsittää tutkimukseen, teknologiseen kehittämiseen ja esittelyyn, jäljempänä 'TTK', liittyvät toimet, jotka sisältyvät puiteohjelman ensimmäiseen toimenpidekokonaisuuteen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 164 artiklan mukaisesti, sekä kaikki Chilessä vastaavilla tieteen ja teknologian aloilla toteutettavat samankaltaiset TTK-toimet.

2. Tämä sopimus ei vaikuta Chilen osallistumiseen kehitysmaana yhteisön toimiin kehitystä edistävän tutkimuksen alalla.

5 artikla - Yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Sopimuspuolet edistävät omien määräystensä ja politiikkansa mukaisesti tutkimuksesta ja teknologisesta kehittämisestä vastaavien elinten osallistumista tämän sopimuksen perusteella toteutettavaan yhteistoimintaan siten, että ne voivat tarjota samankaltaiset mahdollisuudet osallistua toistensa tieteellisiin ja teknologisiin tutkimus- ja kehittämistoimiin.

Yhteistoimintaa voidaan toteuttaa seuraavissa muodoissa:

1. Tutkimuksesta ja teknologisesta kehittämisestä vastaavien Chilen yksiköiden osallistuminen puiteohjelmaan sisältyviin TTK-hankkeisiin ja yhteisöön sijoittautuneiden tutkimuksesta ja teknologisesta kehittämisestä vastaavien yksiköiden vastavuoroinen osallistuminen Chilen hankkeisiin vastaavilla TTK-aloilla. Kyseisen osallistumisen yhteydessä noudatetaan sopimuspuolten soveltamia sääntöjä ja menettelyjä.

2. Jo käynnissä olevien TTK-hankkeiden yhdistäminen niiden menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan sopimuspuolten TTK-ohjelmiin.

3. Yhteiset TTK-hankkeet sopimuspuolten tiede- ja teknologiapolitiikan puitteissa, erityisesti tieteelliseen ja teknologiseen tulevaisuudentutkimukseen liittyvät hankkeet.

4. Tutkijoiden ja teknisten asiantuntijoiden vierailut ja vaihdot sekä tiede- ja teknologiapolitiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta vastaavien julkisen sektorin, yliopistojen ja yksityisen sektorin asiantuntijoiden vierailut ja vaihdot.

5. Seminaarien, konferenssien, symposiumien ja työryhmätapaamisten järjestäminen yhdessä sekä asiantuntijoiden osallistuminen näihin toimiin.

6. Tiedeverkot ja tutkijoiden koulutus.

7. Yhteisten rahoitettujen TTK-hankkeiden tulosten levittämistä ja niistä saatujen kokemusten vaihtoa koskeva koordinoiva toiminta.

8. Laitteiden ja aineistojen vaihto ja yhteiskäyttö, mukaan luettuna kehittyneiden tutkimusvälineistöjen yhteiskäyttö.

9. Tämän sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön vaikuttavia toimintatapoja, lakeja, asetuksia ja ohjelmia koskevan tiedon vaihto.

10. Muut mahdolliset yksityiskohtaiset säännöt, joita ohjauskomitea suosittelee ja joiden katsotaan olevan kummankin sopimuspuolen soveltamien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen mukaisia.

6 artikla - Yhteistoiminnan koordinointi ja edistäminen

a) Tämän sopimuksen mukaista yhteistoimintaa koordinoivat ja edistävät Chilen puolesta kansallinen tieteen ja teknologian tutkimuskomitea (CONICYT), opetusministeriön hajautettu elin, joka on itsenäinen oikeushenkilö, tai muut elimet, jotka Chile voi ilmoittaa milloin tahansa kirjallisella ennakkoilmoituksella, sekä yhteisön puolesta Euroopan komission yksiköt, jotka vastaavat yhteisön TTK-politiikasta ja -toimista ja toimivat toimeenpanevina eliminä.

b) Toimeenpanevat elimet perustavat tämän sopimuksen hallinnoimiseksi tiede- ja teknologiayhteistyön ohjauskomitean, jäljempänä 'ohjauskomitea'; kyseiseen komiteaan kuuluu yhtä suuri määrä kummankin sopimuspuolen virallisia edustajia, ja sillä on kumpaakin sopimuspuolta edustavat puheenjohtajat; komitea vahvistaa oman työjärjestyksensä.

c) Ohjauskomitean tehtävät ovat seuraavat:

1. edistää ja valvoa tämän sopimuksen 2 ja 4 artiklassa mainittuja erilaisia yhteistoiminnan muotoja sekä TTK-kehittämisyhteistyön yhteydessä toteutettavia yhteistoiminnan muotoja,

2. ilmoittaa seuraavan vuoden osalta 5 artiklan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan mukaisesti mahdollisten TTK-yhteistyöalojen joukosta ne molemminpuolista etua edustavat ensisijaiset alat tai osa-alueet, joilla yhteistyöhön pyritään,

3. ehdottaa 5 artiklan toisen luetelmakohdan mukaisesti sopimuspuolten tutkijoille sellaisten hankkeiden yhdistämistä, joista on molemminpuolista etua ja jotka täydentävät toisiaan,

4. antaa 5 artiklan kymmenennen luetelmakohdan mukaisia suosituksia,

5. antaa sopimuspuolille neuvoja siitä, miten tämän sopimuksen periaatteiden mukaista yhteistyötä voidaan tehostaa ja parantaa,

6. tarkastella tämän sopimuksen toimivuutta ja täytäntöönpanoa ja arvioida myös sellaisia kehitystä edistävän tutkimuksen alalla käynnissä olevia yhteisön yhteistyöhankkeita, joissa Chile on mukana kehitysmaana,

7. antaa sopimuspuolille vuosittainen kertomus tämän sopimuksen perusteella tehdyn yhteistyön tilanteesta, saavutetusta tasosta ja tehokkuudesta. Kyseinen kertomus toimitetaan Euroopan yhteisön ja Chilen välillä vuonna 1996 tehdyn yhteistyötä koskevan puitesopimuksen mukaisesti perustetulle sekakomitealle.

d) Ohjauskomitea kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa yhteisesti päätetyn aikataulun mukaisesti mieluiten ennen vuonna 1996 tehdyllä, yhteistyötä koskevalla puitesopimuksella perustetun sekakomitean kokoontumista ja raportoi kokouksista sekakomitealle. Kokoukset järjestetään vuorotellen yhteisössä ja Chilessä. Ylimääräisiä kokouksia voidaan järjestää jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

e) Ohjauskomitean päätökset tehdään yksimielisesti. Jokaisessa kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan päätökset ja tärkeimmät käsitellyt asiat. Ohjauskomitean molemmat puheenjohtajat hyväksyvät pöytäkirjan.

f) Kumpikin osapuoli vastaa kuluista, jotka sille on aiheutunut ohjauskomitean kokouksiin osallistumisesta. Ohjauskomitean kokouksista aiheutuvista osanottajien matka- ja majoituskustannuksista vastaa se sopimuspuoli, jota kyseiset osanottajat edustavat. Muista ohjauskomitean kustannuksista vastaa kokouksen isäntänä toimiva sopimuspuoli.

7 artikla - Rahoitus

a) Yhteistoiminnan edellytyksenä on rahoituksen saaminen, ja yhteistoimintaa säätelevät sopimuspuolten alueilla sovellettavat lait, asetukset, toimintaperiaatteet ja ohjelmat. Osanottajat jakavat valituksi tulleesta yhteistoiminnasta aiheutuvat kustannukset ilman varojen siirtoa sopimuspuolelta toiselle.

b) Kun toisen sopimuspuolen erityisessä yhteistyöjärjestelmässä myönnetään taloudellista tukea toisen sopimuspuolen osanottajille, tällaisille tuille, rahoitus- tai muille osuuksille, jotka toinen sopimuspuoli antaa toisen sopimuspuolen osanottajille kyseisten toimintojen tukemiseksi, myönnetään vapautus maksuista ja tulleista sopimuspuolten alueilla sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

c) Kehitystä edistävän EY:n tutkimuksen puitteissa rahoitettuihin TTK-hankkeisiin, joissa Chile on mukana kehitysmaana, ei sovelleta 7 artiklan a kohdan määräyksiä.

8 artikla - Henkilöstön ja välineiden maahanpääsy

Sopimuspuolet toteuttavat kaikki aiheelliset toimet ja tekevät parhaansa sopimuspuolten alueilla sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa helpottaakseen sopimuspuolten tämän sopimuksen määräysten mukaisesti kehittämään yhteistoimintaan osallistuvien henkilöiden tai siinä käytettävän materiaalin, tietojen ja välineiden pääsyä alueelleen, siellä oleskelua ja sieltä poistumista.

9 artikla - Tiedon levitys ja käyttö

1. Tämän sopimuksen puitteissa tehdystä yhteisestä tutkimuksesta tuloksena saadun tiedon levitykseen ja käyttöön sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointiin, jakoon ja käyttöön sovelletaan tämän sopimuksen liitteen määräyksiä.

2. "Teollis- ja tekijänoikeudet" -liite on tämän sopimuksen erottamaton osa.

10 artikla - Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, sekä Chilen tasavallan alueeseen. Tämä ei ole sulje pois yhteistoiminnan harjoittamista ulkomerellä, ulkoavaruudessa tai kolmansien osapuolten alueella kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

11 artikla - Voimaantulo, irtisanominen ja riitojen ratkaisu

a) Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että niiden tarpeelliset sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

b) Tämä sopimus tehdään ensin viideksi vuodeksi, ja sen voimassaolo voi jatkua kunkin viisivuotisjakson viimeistä edellisen vuoden aikana suoritetun arvioinnin jälkeen.

c) Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten yhteisellä päätöksellä. Muutokset tulevat voimaan a kohdassa määrätyin ehdoin.

d) Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen voimassaolon päättyminen ei vaikuta sen perusteella tehtyjen järjestelyjen eikä liitteen noudattamisen johdosta syntyneiden erityisten oikeuksien tai velvoitteiden voimassaoloon tai kestoon.

e) Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat kysymykset tai riidat ratkaistaan sopimuspuolten yhteisellä päätöksellä.

12 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut allekirjoittaneet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty ... päivänä ... vuonna ... kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielillä siten, että jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Euroopan yhteisön puolesta

Chilen tasavallan puolesta

LIITE - TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Tämä liite on osa Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevaa sopimusta, jäljempänä 'sopimus'.

Oikeudet tämän sopimuksen perusteella tuotettuun tai käyttöön annettuun henkiseen omaisuuteen jaetaan tässä liitteessä määrätyllä tavalla.

I. SOVELTAMINEN

Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan sopimuksen mukaisesti tehtävään yhteiseen tutkimukseen, jolleivät sopimuspuolet muuta sovi.

II. OIKEUKSIEN OMISTUS, JAKO JA KÄYTTÖ

1. Tässä liitteessä käytettävä käsite 'henkinen omaisuus' määritellään sopimuksen 2 artiklan c kohdassa.

2. Tämä liite koskee oikeuksien ja osuuksien jakamista sopimuspuolten ja niiden osanottajien kesken. Kukin sopimuspuoli ja sen osanottajat huolehtivat siitä, että toinen sopimuspuoli ja sen osanottajat voivat saada niille tämän liitteen mukaisesti jaettavat oikeudet henkiseen omaisuuteen. Tämä liite ei muulla tavoin muuta eikä rajoita oikeuksien, osuuksien ja henkisen omaisuuden jakamista sopimuspuolen ja sen kansalaisten tai osanottajien kesken eikä tiedon levittämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä, jotka määritellään kunkin sopimuspuolen lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

3. Sopimuspuolet noudattavat myös seuraavia periaatteita, joista määrätään sopimusjärjestelyjen yhteydessä:

a) Henkisen omaisuuden riittävä suoja. Sopimuspuolten ja niiden osanottajien on ilmoitettava toisilleen kohtuullisen ajan kuluessa tämän sopimuksen tai sen täytäntöönpanojärjestelyjen mukaisesti syntyneestä henkisestä omaisuudesta ja pyrittävä hyvissä ajoin suojaamaan tällainen omaisuus.

b) Tulosten tehokas hyödyntäminen ottaen huomioon sopimuspuolten ja niiden osanottajien panokset.

c) Toisen sopimuspuolen osanottajien syrjimätön kohtelu verrattuna omien osanottajien kohteluun.

d) Liiketoiminnan kannalta luottamuksellisen tiedon suojaaminen.

4. Osanottajat laativat yhdessä teknologian hallintasuunnitelman yhteisessä tutkimuksessa tuotettavan tiedon ja henkisen omaisuuden omistuksesta ja käytöstä, mukaan luettuna julkaiseminen. Tutkimuksen rahoitukseen osallistuvan sopimuspuolen rahoituksesta vastaavan elimen on hyväksyttävä suunnitelma ennen vastaavien yksittäisten tutkimus- ja kehittämisyhteistyösopimusten tekemistä. Teknologian hallintasuunnitelma laaditaan sopimuspuolten voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti ottaen huomioon yhteisen tutkimuksen tavoitteet, sopimuspuolten ja osanottajien suhteelliset rahoitus- tai muut osuudet, alueittaisen tai käyttöaloittaisen lupien myöntämisen hyödyt ja haitat, vientirajoitusten kohteena olevan tiedon, tavaroiden tai palvelujen siirto, sovellettavissa laeissa säädetyt vaatimukset sekä muut osanottajien aiheellisina pitämät tekijät. Lisäksi yhteisissä teknologian hallintasuunnitelmissa määritetään vierailevien tutkijoiden (eli tutkijoiden, jotka eivät edusta sopimuspuolta tai osanottajaa) tekemiin tutkimuksiin ja tuottamiin tietoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet henkisen omaisuuden osalta.

Teknologian hallintasuunnitelma on erityinen yhteisen tutkimuksen osanottajien välillä tehtävä sopimus, jossa määritetään osanottajien oikeudet ja velvoitteet.

Teknologian hallintasuunnitelmassa käsiteltäviä asioita ovat henkisen omaisuuden osalta yleensä muun muassa omistus, suojelu, käyttöoikeudet tutkimus- ja kehitystarkoituksiin, hyödyntäminen ja tiedon levittäminen, mukaan luettuna yhteistä julkaisutoimintaa koskevat järjestelyt, vierailevien tutkijoiden oikeudet ja velvollisuudet sekä riitojenratkaisumenettelyt. Teknologian hallintasuunnitelmassa käsitellään myös uusia tietoja ja olemassa olevia taustatietoja, lupien myöntämistä ja suoritteita.

5. Yhteisessä tutkimuksessa tuotettu tieto tai henkinen omaisuus, josta ei määrätä teknologian hallintasuunnitelmassa, jaetaan sopimuspuolten suostumuksella teknologian hallintasuunnitelmassa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Jos asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen, kyseisen tiedon tai henkisen omaisuuden omistavat yhdessä kaikki osanottajat, jotka ovat osallistuneet yhteiseen tutkimukseen, jossa kyseinen tieto tai henkinen omaisuus on tuotettu. Jokaisella osanottajalla, johon tätä määräystä sovelletaan, on oikeus käyttää tällaista tietoa tai henkistä omaisuutta omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa ilman maantieteellisiä rajoituksia.

6. Kumpikin sopimuspuoli huolehtii siitä, että toiselle sopimuspuolelle ja sen osanottajille voidaan jakaa teollis- ja tekijänoikeudet näiden periaatteiden mukaisesti.

7. Samalla kun sopimuspuolet pitävät yllä kilpailuedellytyksiä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, ne pyrkivät siihen, että tämän sopimuksen mukaisesti saatuja oikeuksia käytetään tavalla, joka edistää erityisesti

i) sopimuksen mukaisesti luodun, julkistetun tai muuten käytettäväksi saatetun tiedon levittämistä ja käyttöä ja

ii) kansainvälisten standardien hyväksymistä ja täytäntöönpanoa.

8. Tämän sopimuksen irtisanominen tai sen voimassaolon päättyminen ei vaikuta tämän liitteen mukaisiin osanottajien oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

III. TEKIJÄNOIKEUDELLISESTI SUOJATUT TEOKSET JA TIETEELLISET KIRJALLISET TEOKSET

Sopimuspuolten tai niiden osanottajien tekijänoikeuksille annetaan Bernin yleissopimuksen (vuoden 1971 Pariisin asiakirjan) ja TRIPS-sopimuksen mukainen kohtelu. Teollis- ja tekijänoikeudet suojaavat ajatusten, menettelyjen, toimintamenetelmien tai matemaattisten käsitteiden ilmaisuja, mutta ei ajatuksia, menettelyjä, toimintamenetelmiä tai matemaattisia käsitteitä sellaisenaan. Yksinoikeuksiin voidaan soveltaa rajoituksia ja poikkeuksia ainoastaan tietyissä erityistapauksissa, jotka eivät estä tulosten tavanomaista käyttöä eivätkä vaaranna merkittävästi oikeuden haltijan oikeutettuja etuja.

Jollei yhteisessä teknologian hallintasuunnitelmassa muuta sovita, sopimuspuolet tai osanottajat julkaisevat tutkimuksen tulokset yhteisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IV ja V jakson määräysten soveltamista. Jollei edellä olevasta yleisestä säännöstä muuta johdu, sovelletaan seuraavia menettelyjä:

1. Jos sopimuspuoli tai sen julkiset elimet julkaisevat tämän sopimuksen mukaiseen yhteiseen tutkimukseen perustuvia lehtiä, artikkeleita, raportteja tai kirjoja taikka videoita tai ohjelmistoja, toisella sopimuspuolella on maailmanlaajuinen, ei-yksinomainen, peruuttamaton ja tekijänpalkkioista vapautettu lupa kääntää, jäljentää, mukauttaa, lähettää sähköisissä tiedotusvälineissä sekä levittää julkisesti kyseisiä teoksia.

2. Sopimuspuolet pyrkivät levittämään sopimuksen mukaiseen yhteiseen tutkimukseen perustuvia ja riippumattomien kustantajien julkaisemia tieteellisiä kirjallisia teoksia mahdollisimman laajasti.

3. Kaikissa tekijänoikeuden piiriin kuuluvien teosten kappaleissa, joita levitetään ja valmistetaan julkisesti tämän määräyksen mukaisesti, on oltava tekijän nimi tai tekijöiden nimet, jolleivät tekijä tai tekijät nimenomaisesti sitä kiellä. Lisäksi kappaleissa on oltava selvästi nähtävissä sopimusten yhdessä antamaa tukea koskeva maininta.

IV. KEKSINNÖT JA MUUT SAAVUTUKSET TIETEEN JA TEKNOLOGIAN ALALLA

Sopimuspuolten yhteistoiminnan yhteydessä tehtyjen keksintöjen ja muiden tieteen ja teknologian alalla saatujen tulosten omistusoikeudet kuuluvat sopimuspuolille, jolleivät sopimuspuolet muuta sovi.

V. JULKISTAMATON TIETO

A. Asiakirjoihin perustuva julkistamaton tieto

1. Sopimuspuolet, niiden elimet tai niiden osanottajat yksilöivät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten teknologian hallintasuunnitelmassa, sellaisen tiedon, joita ne eivät halua julkistettavaksi tämän sopimuksen yhteydessä, ottaen huomioon muun muassa seuraavat perusteet:

a) tiedon luottamuksellisuus siinä mielessä, että se ei ole kokonaisuudessaan tai samanlaisina osina taikka osien yhdistelmänä yleisesti alan asiantuntijoiden tiedossa tai laillisin keinoin heidän käytettävissään,

b) tiedon luottamuksellisuudesta johtuva todellinen tai mahdollinen kaupallinen arvo,

c) tiedon aiempi suojaaminen siinä mielessä, että tiedon laillinen haltija on toteuttanut sen osalta olosuhteisiin nähden aiheellisia toimenpiteitä tiedon luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.

Sopimuspuolet ja niiden osanottajat voivat tietyissä tapauksissa sopia, että jollei toisin ilmoiteta, tämän sopimuksen mukaisessa yhteisessä tutkimuksessa annettua, vaihdettua tai tuotettua tietoa tai sen osaa ei saa julkistaa.

2. Sopimuspuolet ja niiden osanottajat ilmaisevat selkeästi, esimerkiksi asianmukaisella merkinnällä tai rajoituksista kertovan tekstin avulla, että tietoa ei saa julkistaa. Tämä koskee myös kyseisen tiedon täydellistä tai osittaista jäljentämistä.

Sopimuspuoli, joka saa julkistamatonta tietoa tämän sopimuksen mukaisesti, kunnioittaa sen luottamuksellista luonnetta. Nämä rajoitukset päättyvät ilman eri toimenpiteitä, kun tiedon omistaja saattaa tiedon julkisuuteen.

3. Vastaanottava sopimuspuoli voi levittää tämän sopimuksen mukaisesti saamaansa julkistamatonta ja toiselta sopimuspuolelta vastaanotetun tietoa vastaanottavaan sopimuspuoleen kuuluville tai sen palkkaamille henkilöille ja muille yhteistä tutkimusta varten erityisesti valtuutetuille vastaanottavan sopimuspuolen ministeriöille tai asianomaisille elimille edellyttäen, että kaikki näin välitetty julkistamaton tieto kuuluu kirjallisen luottamuksellisuutta koskevan sopimuksen piiriin ja että tieto on helposti tunnistettavissa luottamukselliseksi, kuten edellä määrätään.

4. Vastaanottava sopimuspuoli voi levittää julkistamatonta tietoa laajemmin kuin edellä 3 kohdassa sallitaan, jos julkistamatonta tietoa toimittava sopimuspuoli antaa siihen ennakolta kirjallisen suostumuksen. Sopimuspuolet vahvistavat yhteistyössä menettelyt, joita sovelletaan hankittaessa kirjallinen suostumus tällaista laajempaa levitystä varten, ja kumpikin sopimuspuoli antaa tällaisen suostumuksen omien sisäisten toimintaperiaatteidensa, määräystensä ja lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa.

B. Muu kuin asiakirjoihin perustuva julkistamaton tieto

Sopimuspuolet tai niiden osanottajat kohtelevat asiakirjoihin perustumatonta julkistamatonta tai muuten luottamuksellista tai salassa pidettävää tietoa, jonka ne saavat tämän sopimuksen perusteella järjestetyissä seminaareissa ja muissa kokouksissa, sekä tietoa, jonka ne saavat henkilöstön palvelukseen ottamisen, tilojen ja laitteistojen käytön tai yhteisten hankkeiden myötä, siten, että ne noudattavat sopimuksessa vahvistettuja, asiakirjoihin perustuvaa tietoa koskevia periaatteita; tällöin kuitenkin edellytetään, että tällaisen julkistamattoman tai muuten luottamuksellisen taikka salassa pidettävän tiedon vastaanottajalle on tietoa välitettäessä ennalta ilmoitettu kirjallisesti tiedon luottamuksellisesta luonteesta.

C. Valvonta

Kunkin sopimuspuolen on pyrittävä varmistamaan, että sen tämän sopimuksen mukaisesti saamaa julkistamatonta tietoa valvotaan sopimuksessa määrätyllä tavalla. Jos jompikumpi sopimuspuolista toteaa, että se ei voi tai että on aiheellista epäillä, että se ei tulevaisuudessa voi noudattaa A ja B kohdassa olevia tietojen levityskieltoa koskevia määräyksiä, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle sopimuspuolelle. Sopimuspuolet neuvottelevat tämän jälkeen sopivasta toimintatavasta.

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

Politiikan ala(t): TTK

Toiminnan ala: Kansainvälinen tiede- ja teknologiayhteistyö

Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

1. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT

1.1. Budjettikohdat

Sopimuksen seurannasta ja täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset kirjataan yhteisön TTK-puiteohjelmaan kuuluvien ohjelmien budjettikohtiin (alamomentti B6-6013: tutkimustoimien muut hallintokustannukset).

2. NUMEROTIEDOT

2.1. Toimenpiteen vuotuisten kokonaiskustannusten (arvio) laskutapa

a) Valmistelutoimet ja yhteistyön arviointi: tiede- ja teknologiayhteistyön ohjauskomitean kokoukset, tiedonvaihto sekä virkamiesten ja asiantuntijoiden vierailut Chilessä 50 000 euroa

b) Tieteelliset ja tekniset työryhmätapaamiset/kokoukset 60 000 euroa

YHTEENSÄ: 110 000 euroa vuodessa

3. BUDJETTITIEDOT

>TAULUKON PAIKKA>

4. OIKEUSPERUSTA

- Oikeusperusta on. [Monivuotinen ohjelma - yhteispäätösmenettely (ensisijaista rahoitusohjetta noudattaen)].

4.1. Oikeusperusta ja viittaus

- Euroopan yhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 170 artiklan 2 kohta yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa.

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002-2006).

5. KUVAUS JA PERUSTELUT

5.1. Yhteisön toiminnan tarve

Yhteisön osallistuminen rahoitukseen on välttämätöntä, koska suunniteltu yhteistyö toteutetaan osana puiteohjelmaa ja se sisältyy budjetin osaan, joka koskee Chilen osallistumista tiettyihin erityisohjelmiin sekä toimintaan liittyviä yhteisön hallintomenoja (yhteisön virkamiesten matkat, seminaarien järjestäminen yhteisössä ja Chilessä).

5.1.1. Toiminnan tavoitteet

Olennainen tavoite on edistää EY:n ja Chilen välistä tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevaa yhteistyötä puiteohjelmien kattamilla aloilla.

- Sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa Euroopan yhteisön ja Chilen molemminpuolinen hyötyminen niiden tutkimusohjelmissa saavutettavasta tieteellisestä ja teknisestä edistyksestä siten, että Chilen tiedeyhteisö ja teollisuus osallistuvat yhteisön tutkimushankkeisiin ja yhteisöön sijoittautuneet elimet itsenäisesti ja ilman rahoitustukea Chilen hankkeisiin.

- Yhteistyön välittömät ja välilliset vaikutukset hyödyttävät Euroopan yhteisössä ja Chilessä tiedeyhteisöä, teollisuutta sekä väestöä yleensä.

5.1.2. Kesto

Sopimus tehdään ensin viideksi vuodeksi ja se voidaan voimassaoloa jatkamalla uusia kunkin viisivuotisjakson viimeistä edellisen vuoden aikana suoritetun arvioinnin jälkeen.

5.2. Suunnitellut toimet ja yhteisön rahoitustukea koskevat yksityiskohtaiset säännöt

5.2.1. Menolaji

Sataprosenttinen tuki (komission virkamiesten ja asiantuntijoiden virkamatkat Chileen; työpajojen, seminaarien ja kokousten järjestäminen Euroopan yhteisössä ja Chilessä).

6. RAHOITUSVAIKUTUS

6.1. Talousarvion B osaan sisältyvät hallinnolliset ja tekniset toimintamenot (koko kautta varten)

6.1.1. Päätöksen hallinnointimenot (arvio)

Määrärahojen alustava jakautuminen (miljoonaa euroa)

>TAULUKON PAIKKA>

7. SEURANTA JA ARVIOINTI

7.1. Seurantajärjestelmä

Asianomaiset komission yksiköt arvioivat yhteistyösopimuksen toteuttamista säännöllisesti.

Arviointiin sisältyvät seuraavat osat:

a) Tiedonkeruu: Tämä käsittää puiteohjelman erityisohjelmista saatavat tiedot.

b) Toimenpiteen yleinen arviointi: Komission yksiköt tekevät kunkin vuoden lopussa arvion kaikesta yhteistyötoiminnasta, jota on toteutettu tämän sopimuksen mukaisesti.

8. SUUNNITELLUT PETOSTEN TORJUNTATOIMET

Tämän sopimuksen piiriin kuuluvassa yhteistoiminnassa toteutetaan useita hallintoon ja varainhoitoon liittyviä valvontatoimenpiteitä. Tällöin on kyse erityisesti

- kulujen tarkastamisesta eri tasoilla (taloudellinen, tieteellinen ja tekninen tarkastus) ennen maksujen suorittamista

- varainhoidon valvonnan suorittamasta sisäisestä tarkastuksesta

- komission varainhoidon valvonnan ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen suorittamista tarkastuksista (mukaan luettuina paikalla suoritettavat tarkastukset).

Top