EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0026

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 1 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2003) 507 lopull.) (CON/2003/26)

OJ C 296, 6.12.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0026

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 1 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2003) 507 lopull.) (CON/2003/26)

Virallinen lehti nro C 296 , 06/12/2003 s. 0005 - 0006


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2003,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2003) 507 lopull.)

(CON/2003/26)

(2003/C 296/04)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 22 päivänä syyskuuta 2003 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (jäljempänä "asetusehdotus").

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus luoda oikeusperusta maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien tilastojen keräämiselle ja laatimiselle Euroopan unionissa (EU). Komissio tarvitsee näitä tilastoja voidakseen laatia perustamissopimuksen 99 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvostolle kertomuksia, joiden perusteella tämä voi valvoa sekä talouden kehitystä kussakin jäsenvaltiossa ja yhteisössä että sitä, onko niissä noudatettava talouspolitiikka sopusoinnussa 99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen laajojen suuntaviivojen kanssa. Perustamissopimuksen 133 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan komission on tehtävä neuvostolle ehdotuksia yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi ja se käy neuvoston valtuuttamana kauppaneuvotteluja. Näiden tehtävien täyttämiseksi komissio tarvitsee asianmukaisia ja korkealuokkaisia tilastotietoja. Asianmukaista tilastotietoa tarvitaan lisäksi kauppasopimusten täytäntöönpanoa ja tarkastelua varten, palvelukaupan yleissopimus (GATS-sopimus) ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskeva sopimus (TRIPs-sopimus) mukaan lukien, sekä muita sopimuksia koskevia tämänhetkisiä ja tulevia neuvotteluja varten.

4. Asetusehdotetussa luodaan yhteinen kehys yhteisön tilastojen järjestelmälliseksi tuottamiseksi; tämä tapahtuu antamalla käyttöön yhteiset määritelmät, joita jäsenvaltioiden olisi noudatettava maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevia tilastoja laatiessaan, sekä säätämällä toimitettavia tietoja koskevista jäsenvaltioiden velvollisuuksista.

5. Asetusehdotuksessa määritellään myös säännöt, joita komissio noudattaa yhteisön tilastotietojen levittämisen yhteydessä. Lisäksi siinä perustetaan maksutasekomitea, joka on uusi jäsenvaltioiden, komission ja tarkkailijan asemassa olevan EKP:n välinen yhteistyöfoorumi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskeviin tilastoihin liittyvissä asioissa.

6. EKP suhtautuu asetusehdotukseen myönteisesti. EKP:n tilastoinnin pääosaston ja Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston (Eurostat) 10 päivänä maaliskuuta 2003 tekemän yhteistyöpöytäkirjan (Memorandum of Understanding) mukaan EKP, etenkin sen tilastoinnin pääosasto, on valmis tekemään yhteistyötä Eurostatin kanssa maksutaseen rahoitustaseen ja pääomakorvausten laatimiseksi, koska sillä on kokemusta euroalueen maksutaseen laatimisesta.

7. Asetusehdotuksen johdanto-osan 7. perustelukappaleessa mainitaan rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2560/2001(1) vaikuttavan suoraan tilastojen kokoamiseen. Kyseisen asetuksen 8 artiklassa viitataan etenkin mahdollisuuteen korottaa pankkien rajat ylittäviä maksuja koskeviin ilmoituksiin sovellettavaa rajaa 12500 eurosta 50000 euroon. Tätä on tarpeen pohtia, sillä korotus saattaa vaikuttaa maksutaseiden laatuun sekä EU:n jäsenvaltioissa että tulevissa EU:n jäsenvaltioissa, joiden maksutasetilastot ovat tärkeitä arvioitaessa, ovatko lähentymiskriteerit täyttyneet vai eivät.

8. EKP pitää erityisen tervetulleena asetusehdotuksen 8 artiklaa, joka koskee luottamuksellisten tietojen toimittamista ja vaihtoa tilastointia varten. Asetusehdotuksen 8 artiklasta saattaa olla apua luottamuksellisten tietojen vaihdossa toistuvasti esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi. EKP:n käsityksen mukaan yhteisön aggregoituja maksutasetietoja koskeva jäsenvaltioiden työskentely parantaa myös euroalueen aggregoitujen maksutasetietojen laatua.

9. EKP suhtautuu myönteisesti myös 11 artiklaan, jossa sille annetaan tarkkailijan asema maksutasekomiteassa. EKP:n osallistuminen komitean työskentelyyn, vaikkakin vain tarkkailijana, edesauttaa sitä, että jäsenvaltioille asetettavat tilastovaatimukset ovat yhdenmukaisia ja että kansainvälisiä tilastovaatimuksia noudatetaan. Tämä myös parantaa maksutasetilastojen ja niihin liittyvien tilastojen laatimisjärjestelmien tehokkuutta sekä tiedon ja käytettyjä menettelytapoja koskevien lisätietojen (metatieto) laatua.

10. EKP:n käsityksen mukaan ehdotetussa asetuksessa ei edellytetä tietoja jäsenvaltioiden valuuttavarannoista, koska EU:lla ei sinänsä ole valuuttavarantoja. Jos valuuttavarantotietoja kuitenkin on tarkoitus vaatia tilastointia varten tulevaisuudessa (esimerkiksi, kirjanpitoterminologiaa käyttäen, EU:n maksutaseasetelman täsmäyttämiseksi ja siten tietojen laadun arvioinnin helpottamiseksi), EKP:n tilastoinnin pääosasto voi yhdessä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) kanssa tarvittaessa tarjota erityistietämystään, jota sillä on tämän erän laatimismenetelmistä ja laatimisesta. Tässä tapauksessa rahaliittoon kuulumattomien jäsenvaltioiden olisi toimitettava EKP:lle asianmukaiset tiedot (eli saamiset EU:n ulkopuolelta, jotka eivät ole euron tai jonkin muun EU:ssa laillisena maksuvälineenä käytettävän valuutan määräisiä).

11. EKP:lla on Euroopan parlamentin omalta osaltaan äskettäin esittämällä tavalla intressi seurata euron kansainvälisen aseman kehitystä(2). EKPJ selvittää lähivuosina, kuinka pitkälle menevää valuuttaerittelyä, joka koskisi ainakin euron ja muiden valuuttojen välisen erittelyn esittämistä tavaroita ja palveluja koskevien taloustoimien osalta, tarvitaan ja miten tällaiset tiedot voitaisiin kerätä kustannustehokkaalla tavalla. Selvityksen tuloksista riippuen asiasta voidaan keskustella alan komiteoissa, ja tässä yhteydessä voidaan myös harkita asianmukaisen muutoksen esittämistä ehdotettuun asetukseen.

12. Tämä lausunto julkaistaan Europaan unionin virallisessa lehdessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 1 päivänä joulukuuta 2003.

EKP: n puheenjohtaja

Jean-Claude Trichet

(1) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 13.

(2) Tässä viitataan erityisesti euroalueen kansainvälisestä asemasta ja setelien ja kolikoiden käyttöönoton ensimmäisestä arvioinnista 3 päivänä heinäkuuta 2003 annettuun Euroopan parlamentin päätöslauselmaan (COM(2002)332 - 2002/2259(INI)).

Top