EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0016

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 15 päivänä elokuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (KOM(2003) 426 lopull.) (CON/2003/16)

OJ C 202, 27.8.2003, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0016

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 15 päivänä elokuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (KOM(2003) 426 lopull.) (CON/2003/16)

Virallinen lehti nro C 202 , 27/08/2003 s. 0031 - 0032


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 15 päivänä elokuuta 2003

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (KOM(2003) 426 lopull.)

(CON/2003/16)

(2003/C 202/10)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 30 päivänä heinäkuuta 2003 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (KOM(2003) 426 lopull.) (jäljempänä "päätösehdotus").

2. EKP:n toimivallan antama lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 4 artiklan a alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan, koska päätösehdotuksessa on säännöksiä, jotka koskevat väärennettyihin eurometallirahoihin liittyvää yhteistyötä. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Ehdotetun päätöksen avulla on tarkoitus etenkin varmistaa eurometallirahojen suojaamiseksi väärentämiseltä harjoitettavan toiminnan jatkuvuus ja riippumattomuus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komission tehtäväksi annetaan Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) toiminnasta huolehtiminen sekä eurometallirahojen väärentämisen torjunnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteiden koordinoiminen. Euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2001(1), sellaisena kuin se on täydennettynä 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1339/2001(2) (jäljempänä neuvoston asetus), 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja luokittelusta vastaavat kunkin jäsenvaltion kansallinen metallirahojen tutkimuskeskus ja ETTK. ETTK on väliaikaisesti toiminut Ranskan valtion rahapajan yhteydessä, ja komissio on antanut keskukselle hallinnollista tukea ja vastannut sen johtamisesta, kuten neuvoston puheenjohtajan ja Ranskan valtiovarainministerin 28.2.2000 ja 9.6.2000 käymässä kirjeenvaihdossa sovittiin. ETTK:n tähänastinen toiminta on otettu tyytyväisyydellä vastaan EU:n rahapajojen johtajien johdolla laaditussa kertomuksessa. Kertomuksessa todetaan, että ETTK:n tämänhetkinen sijaintipaikka on sopiva ja että komissio huolehtii asianmukaisesti ETTK:n tehokkaasta ja riippumattomasta hallinnosta.

4. Myös EKP suhtautuu EU:n rahapajojen johtajien tavoin myönteisesti ETTK:n tähänastiseen toimintaan. Se on myös yhtä mieltä siitä, että on aika tehdä lopullinen päätös ETTK:n sijaintipaikasta, jotta eurometallirahojen suojaaminen väärentämiseltä voi säilyttää jatkuvuutensa ja riippumattomuutensa. Tätä taustaa vasten EKP pitää tervetulleena päätösehdotusta, jonka mukaan komission tehtävänä on huolehtia ETTK:n toiminnasta ja koordinoida jäsenvaltioiden teknisiä toimenpiteitä eurometallirahojen suojaamiseksi väärentämiseltä. EKP toteaa tässä yhteydessä, että päätösehdotuksen ainoassa artiklassa käytetty ilmaisu "toimivaltaiset viranomaiset" on epäselvä. Se suosittelee ilmaisun korvaamista ilmaisulla "toimivaltaiset kansalliset viranomaiset", joka on määritelty neuvoston asetuksen 2 artiklan b kohdassa.

5. EKP huomauttaa, että neuvoston asetuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaan ETTK:n on myös toimitettava väärennettyjä eurometallirahoja koskevien analyysiensä lopulliset tulokset muun muassa komissiolle ja EKP:lle niiden tehtävistä riippuen. ETTK:lla on vastaavasti oikeus käyttää EKP:hen tallennettuja väärennettyjä eurometallirahoja koskevia teknisiä tietoja ja tilastoja. EKP korostaa, että se vastaa yhteistyössä komission ja ETTK:n kanssa asianmukaisten järjestelyjen käyttöönotosta neuvoston asetuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

6. EKP toteaa lopuksi, että komissio aikoo päätösehdotuksen perusteella tehdä myöhemmin itse päätöksen siitä, miten se noudattaa ehdotetussa päätöksessä sille asetettuja velvollisuuksia. EKP antaa myöhemmin komission pyynnöstä erillisen lausunnon ehdotuksesta komission päätökseksi.

7. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 15 päivänä elokuuta 2003.

EKP:n johtokunnan jäsen

Tommaso Padoa-Schioppa

EKP:n johtokunnan jäsen

Gertrude Tumpel-Gugerell

(1) EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.

(2) EYVL L 181, 4.7.2001, s. 11.

Top