EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0012

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (KOM(2003) 242 lopullinen) (CON/2003/12)

OJ C 165, 16.7.2003, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0012

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (KOM(2003) 242 lopullinen) (CON/2003/12)

Virallinen lehti nro C 165 , 16/07/2003 s. 0006 - 0007


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2003,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (KOM(2003) 242 lopullinen)

(CON/2003/12)

(2003/C 165/04)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 21 päivänä toukokuuta 2003 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (jäljempänä "asetusluonnos").

2. EKP:n toimivalta antaa lausuntoja perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Asetusluonnoksen tavoitteena on määritellä Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmän (EKT) 1995(1) pääpiirteet, siltä osin kuin sitä sovelletaan rahoitustaloustoimiin, rahoitusvaroihin ja velkoihin julkisyhteisöjen sektorilla ja sen kaikilla alasektoreilla. Tavoitteena on asettaa saataville täydellinen julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisten rahoitustilien kokonaisuus vuodesta 2005 alkaen.

4. EKP suhtautuu myönteisesti komission ja EKP:n yhteisen erityistyöryhmän valmistelemaan asetusluonnokseen. Asetusluonnos on osa talous- ja rahaliiton (EMU) tilastovaatimuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa (EMU-toimintasuunnitelma), jonka Euroopan komissio (Eurostat) on laatinut läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa Ecofin-neuvoston pyynnöstä. EMU-toimintasuunnitelma on vastaus tietotarpeita EMU:ssa käsittelevään talous- ja rahoituskomitean kertomukseen, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 1999, sekä talous- ja rahoituskomitean toiseen seurantakertomukseen, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 5 päivänä kesäkuuta 2000. Ecofin-neuvoston 18 päivänä helmikuuta 2003 hyväksymässä viidennessä seurantakertomuksessa todetaan, että asetuksen antaminen rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta on viivästynyt huomattavasti ja että asiassa on edettävä nopeasti.

5. Rahoitustaloustoimia, rahoitusvaroja ja velkoja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen toimittaminen julkisyhteisöjen sektorin ja sen kaikkien alasektorien osalta laajentaa lyhyen aikavälin makrotaloudellista analyysiä EKT 95:n kansallisten tilien yhteydessä.

6. Kun nämä tiedot rahoitustilejä koskevasta neljännesvuositilinpidosta yhdistetään muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta annettaviin tietoihin, joista säädetään EKT 95:n täytäntöönpanosta julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastojen osalta 3 päivänä helmikuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 264/2000(2) ja muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1221/2002(3), tämä mahdollistaa kattavan tiedonkeruun julkisyhteisöjen tilinpidosta. Julkisyhteisöjen tilinpitotietojen yhdistämisestä on hyötyä, kun tehdään neljännesvuosittaisia yksityiskohtaisia arvioita veropolitiikan suuntauksista, EKP:n rahapolitiikan välittymisen erityisistä merkeistä julkisyhteisöissä sekä liitännäisvaikutuksista tuloihin ja varallisuuteen.

7. Asetusluonnoksessa myös laajennetaan EKP:n neljännesvuosittain laatiman rahaliiton rahoitustilinpidon (MUFA) tämänhetkistä koostumusta. Sitä, että neljännesvuosittaiset tiedot julkisyhteisöjen sektorin ja sen kaikkien alasektorien rahoitustaloustoimista, rahoitusvaroista ja veloista yhdistetään tähän neljännesvuosittaisen MUFA:n kokonaisuuteen, on pidettävä merkittävänä edistysaskeleena kohti kattavan neljännesvuosittaisen MUFA-järjestelmän luomista rahapolitiikkaa varten.

8. EKP suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti myös siihen, että asetusluonnoksen 5 artiklan 3 kohdassa edellytetään vastasektoreittain eriteltyjä tietoja. Tällaiset tiedot ovat erittäin tärkeitä konsolidoitujen euroalueen aggregaattien keräämiseksi ja yksityiskohtaisemman rahapoliittisen analyysin suorittamiseksi.

9. EKP kannattaa myös sitä, että asetusluonnokseen sisältyy yksityiskohtaista neljännesvuosittaista tietoa julkisyhteisöjen rahoitusvarallisuudesta. Noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia koskevien tietojen osalta on tehty poikkeus tämänkaltaisen tiedon keruuseen liittyvien erityisongelmien vuoksi. Tässä yhteydessä sallitaan neljännesvuosittaiset arviot, jotka voidaan laatia joko interpoloimalla (saatavilla olevat vuosittaiset tiedot) tai ekstrapoloimalla (jos tietoja ei ole saatavilla riittävän ajoissa).

10. EKP kannattaa erityisesti neljännesvuosittaisten tietojen toimittamista koskevaa aikataulua, sellaisena kuin se on esitetty asetusluonnoksessa. EKP pyytää myös jäsenvaltioita pidättymään poikkeuksista sekä toimittamaan neljännesvuosittaiset tiedot EKT 95:n mukaisia käsitteitä noudattaen, etenkin euroalueen aggregaattien keräämistä varten.

11. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 8 päivänä heinäkuuta 2003.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) Sisältyy Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, jäljempänä "EKT 95") liitteeseen A. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1889/2002 (EYVL L 286, 24.10.2002, s. 11).

(2) EYVL L 29, 4.2.2000, s. 4.

(3) EYVL L 179, 9.7.2002, s. 1.

Top