EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0508(04)

Ilmoitus Puolasta ja Venäjältä peräisin olevien tiettyjen sähköteknisestä teräksestä valmistettujen suuntaisrakeisten levyvalmisteiden (kuumavalssatut levyvalmisteet), joiden leveys on enintään 500 mm, tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

OJ C 111, 8.5.2002, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0508(04)

Ilmoitus Puolasta ja Venäjältä peräisin olevien tiettyjen sähköteknisestä teräksestä valmistettujen suuntaisrakeisten levyvalmisteiden (kuumavalssatut levyvalmisteet), joiden leveys on enintään 500 mm, tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

Virallinen lehti nro C 111 , 08/05/2002 s. 0005 - 0007


Ilmoitus Puolasta ja Venäjältä peräisin olevien tiettyjen sähköteknisestä teräksestä valmistettujen suuntaisrakeisten levyvalmisteiden (kuumavalssatut levyvalmisteet), joiden leveys on enintään 500 mm, tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta

(2002/C 111/05)

Komissio on vastaanottanut neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2238/2000(2), jäljempänä "perusasetus", 5 artiklan mukaisen valituksen, jossa väitetään, että Puolasta ja Venäjältä, jäljempänä "asianomaiset maat", peräisin olevien tiettyjen sähköteknisestä teräksestä valmistettujen suuntaisrakeisten levyvalmisteiden tuonti tapahtuu polkumyynnillä ja aiheuttaa tästä syystä huomattavaa vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

1. Valitus

Valituksen esitti 26. maaliskuuta 2002 Euroopan rauta- ja terästeollisuuden liitto (Eurofer), jäljempänä "valituksen esittäjä", yhteisön kaikkien tiettyjen sähköteknisestä teräksestä valmistettujen suuntaisrakeisten levyvalmisteiden tuottajien puolesta.

2. Tuote

Väitetyn polkumyynnin alainen tuote on Puolasta ja Venäjältä peräisin olevat piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut suuntaisrakeiset levyvalmisteet, joiden leveys on enintään 500 mm ja jotka luokitellaan nykyisin CN-koodiin 7226 11 90 , jäljempänä "tarkasteltavana oleva tuote". Tämä CN-koodi annetaan ainoastaan ohjeellisena.

3. Polkumyyntiä koskeva väite

Puolan harjoittamaa polkumyyntiä koskeva väite perustuu kotimarkkinoiden hintojen perusteella määritetyn normaaliarvon ja tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön suuntautuvan viennin hintojen vertailuun.

Valituksen tekijä on perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti määrittänyt Venäjään sovellettavan normaaliarvon markkinatalousmaan hinnan perusteella. Kyseinen maa mainitaan tämän ilmoituksen 5.1 kohdan c alakohdassa. Polkumyyntiä koskeva väite perustuu edellisessä virkkeessä esitetyllä tavalla määritetyn normaaliarvon ja tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön myynnin yhteydessä veloitettujen vientihintojen vertailuun.

Tällä perusteella lasketut polkumyyntimarginaalit ovat huomattavia.

4. Vahinkoa koskeva väite

Valituksen tekijä on esittänyt näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Puolasta ja Venäjältä on lisääntynyt kokonaisuutena sekä absoluuttisesti että markkinaosuudella mitattuna.

Väitetään, että tuodun tarkasteltavana olevan tuotteen määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan markkinaosuuteen sekä sen myymiin määriin ja sen veloittamien hintojen tasoon, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti yhteisön tuotannonalan kokonaistulokseen sekä sen taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen.

5. Menettely

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio on päättänyt, että valitus on yhteisön tuotannonalan tekemä tai sen puolesta tehty ja että on olemassa riittävä näyttö menettelyn aloittamiseksi, mistä syystä komissio panee vireille tutkimuksen perusasetuksen 5 artiklan nojalla.

5.1 Menettely polkumyynnin ja vahingon määrittämiseksi

Tutkimuksessa määritetään, tuodaanko Puolasta ja Venäjältä peräisin olevaa tarkasteltavana olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyynti aiheuttanut vahinkoa.

a) Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet yhteisön tuotannonalalle sekä yhteisön tuottajia edustaville järjestöille, Puolassa ja Venäjällä toimiville viejille/tuottajille, viejien/tuottajien järjestöille, tuojille, valituksessa mainituille tuojien järjestöille sekä asianomaisten viejämaiden viranomaisille.

Joka tapauksessa kaikkien osapuolten on otettava viipymättä yhteyttä komissioon faksitse, mutta kuitenkin viimeistään ennen tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa asetetun määräajan päättymistä saadakseen selville, onko ne mainittu valituksessa ja tarvittaessa pyytääkseen kyselylomakkeen. On syytä huomata, että tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin kyseisiin osapuoliin.

b) Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyä täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukeva näyttö. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä. Tämä pyyntö on esitettävä tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa.

c) Markkinatalousmaan valinta

Viitemaaksi soveltuvaksi markkinatalousmaaksi aiotaan valita Brasilia perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti normaaliarvon määrittämiseksi Venäjälle. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään mielipiteensä tämän valinnan sopivuudesta tämän ilmoituksen 6 kohdan b alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

d) Markkinatalousasema

Normaaliarvo vahvistetaan perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti niille Venäjällä toimiville viejille/tuottajille, jotka pyytävät markkinatalousasemaa esittäen näytön markkinatalousolosuhteissa toimimisesta eli perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa vahvistettujen arviointiperusteiden täyttämisestä. Niiden viejien/tuottajien, jotka aikovat esittää tätä koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön, on tehtävä se tämän ilmoituksen 6 kohdan c alakohdassa asetetussa erityisessä määräajassa. Komissio lähettää lomakkeet pyyntöä varten kaikille Venäjällä toimiville viejille/tuojille, valituksessa mainituille viejien/tuottajien järjestöille sekä Venäjän viranomaisille.

5.2 Yhteisön edun arviointimenettely

Jos polkumyyntiä ja sen aiheuttamaa vahinkoa koskevat väitteet ovat perusteltuja, tehdään perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti päätös siitä, olisiko polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto yhteisön edun mukaista. Tämän vuoksi yhteisön tuotannonala, tuojat, niitä edustavat järjestöt, edustavat käyttäjät ja edustavat kuluttajajärjestöt voivat ilmoittautua tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa asetetussa yleisessä määräajassa ja toimittaa tietoja komissiolle, mikäli ne todistavat, että niiden toiminta on objektiivisessa yhteydessä tarkasteltavana olevaan tuotteeseen. Osapuolet, jotka ovat toimineet edellisen virkkeen ohjeiden mukaisesti, voivat pyytää saada tulla kuulluiksi esittäen erityiset syyt sille, miksi niitä olisi kuultava tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetetussa määräajassa. Olisi huomattava, että 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos ne on tosiasiallisilla todisteilla osoitettu oikeiksi tietoja toimitettaessa.

6. Määräajat

a) Yleiset määräajat

i) Kyselylomakkeen tai vaatimusta koskevan lomakkeen pyytäminen

Asianomaisten osapuolten olisi pyydettävä kyselylomake mahdollisimman pian, mutta viimeistään 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

ii) Osapuolten ilmoittautuminen ja kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon, esitettävä näkökantansa ja toimitettava vastaukset kyselyyn tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyllisten oikeuksien käyttö edellyttää asianomaisen osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

iii) Kuuleminen

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

b) Erityinen määräaika markkinatalousmaan valitsemiseksi

Tutkimuksen osapuolet saattavat haluta esittää huomautuksia siitä, onko Brasilia, jota tämän ilmoituksen 5 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa esitetään markkinatalousmaaksi normaaliarvon määrittämiseksi Venäjän osalta, sopiva valinta tähän tarkoitukseen. Nämä huomautukset on toimitettava komissiolle kymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

c) Erityinen määräaika markkinatalousolosuhteiden osoittamiselle

Tämän ilmoituksen 5.1 kohdan d alakohdassa mainitut asianmukaisesti perustellut markkinatalousasemaa koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

7. Kirjalliset huomautukset, kyselylomakkeiden vastaukset ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta) ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksi- ja/tai teleksinumero.

Komission osoite: European Commission Office: TERV - 0/13 B - 1049 Bruxelles/Brussel Faksi (32-2) 295 65 05 Teleksi COMEU B 21877.

8. Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai lopulliset päätelmät, riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

9. Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Väliaikaiset toimenpiteet on perusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti otettava käyttöön viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EYVL L 257, 11.10.2000, s. 2.

Top