EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002PC0398

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

/* KOM/2002/0398 lopull. - CNS 2002/0162 */

OJ C 262E , 29.10.2002, p. 511–522 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0398

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä /* KOM/2002/0398 lopull. - CNS 2002/0162 */

Virallinen lehti nro 262 E , 29/10/2002 s. 0511 - 0522


Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(komission esityksestä)

PERUSTELUT

Euroopan yhteisön ja São Tomén ja Príncipen välisen kalastussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo on päättynyt 31.5.2002. Sopimuspuolet parafoivat 14.2.2002 uuden pöytäkirjan, jolla vahvistetaan EY:n alusten São Tomén ja Príncipen vesillä harjoittaman kalastustoiminnan tekniset ja taloudelliset edellytykset 1.6.2002-31.5.2005 väliseksi ajaksi.

Komissio ehdottaa tämän perusteella, että neuvosto hyväksyisi asetuksella tämän uuden pöytäkirjan.

Luonnos neuvoston päätökseksi uuden pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta siihen asti, kunnes se on lopullisesti voimassa, on tekeillä erillisessä menettelyssä.

2002/0162 (CNS)

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [1],

[1] EYVL C

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [2],

[2] EYVL C

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan talousyhteisö ja São Tomén ja Príncipen tasavalta ovat käyneet Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen tasavallan hallituksen välisen São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen [3] mukaisesti neuvotteluja määritelläkseen kyseiseen sopimukseen sen liitteenä olevan pöytäkirjan soveltamisjakson päätyttyä tehtävät muutokset tai lisäykset.

[3] EYVL ...

(2) Näiden neuvottelujen johdosta parafoitiin 14 päivänä helmikuuta 2002 uusi pöytäkirja edellä mainitussa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi.

(3) Pöytäkirjan hyväksyminen on yhteisön edun mukaista.

(4) Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet sekä jäsenvaltioiden velvollisuus tehdä saalisilmoitukset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi tehty pöytäkirja.

Pöytäkirjan teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

- nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset: // Ranska: 18

Espanja: 18

- vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset: // Portugali: 2

- pintasiima-alukset: // Espanja: 20

Portugali: 5

- kokeellinen syvänmerenkalastus, jonka kohteena on taskurapu (vain 1.6.2002-31.5.2003) // Espanja: 2 bruttovetoisuudeltaan alle 250 tonnin alusta

Portugali: 1 bruttovetoisuudeltaan alle 250 tonnin alus

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Tämän pöytäkirjan nojalla kalastavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikkien Gabonin kalastusvyöhykkeellä pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät komissiolle 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 [4] säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

[4] EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisöä sitovasti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN JA SÃO TOMÉN JA PRÍNCIPEN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLISESSÄ SÃO TOMÉN JA PRÍNCIPEN RANNIKON EDUSTALLA HARJOITETTAVASTA KALASTUKSESTA TEHDYSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRÄTTYJEN KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN JA TALOUDELLISEN KORVAUKSEN VAHVISTAMISESTA 1 PÄIVÄN KESÄKUUTA 2002 JA 31 PÄIVÄN TOUKOKUUTA 2005 VÄLISEKSI AJAKSI

1 artikla

Sopimuksen 2 artiklassa määrätyt kalastusmahdollisuudet vahvistetaan 1 päivänä kesäkuuta 2002 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi seuraavasti:

- nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset: // 36 alusta

- vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset: // 2 alusta

- pintasiima-alukset: // 25 alusta

- Kohdesaaliinaan taskurapua pyytävien syvänmeren kalastusalusten osalta määrätään 12 kuukauden kokeellisen kalastuksen jaksosta, joka alkaa tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen päivämäärästä (1.6.2002-31.5.2003). Tämän 12 kuukauden jakson aikana 3 bruttovetoisuudeltaan alle 250 tonnin (brt) alusta saa kalastaa yhtäaikaisesti São Tomén ja Príncipen yksinomaisella talousvyöhykkeellä.

2 artikla

Sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettu kokonaisrahoitusosuus on:

- 925 000 euroa ensimmäisenä vuonna, josta 555 000 euroa rahallista korvausta ja 370 000 euroa tämän pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettuihin toimiin. Lisäksi komissio rahoittaa ensimmäisenä vuonna syvänmeren taskurapuvarojen arviointitutkimusta 50 000 eurolla,

- 637 500 euroa toisena vuonna, josta 382 500 euroa rahallista korvausta ja 255 000 euroa tämän pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettuihin toimiin,

- 637 500 euroa kolmantena vuonna, josta 382 500 euroa rahallista korvausta ja 255 000 euroa tämän pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettuihin toimiin.

Tonnikalakalastuksessa tämä taloudellinen korvaus kattaa vuodessa 8 500 tonnin saaliin São Tomén ja Príncipen vesillä. Jos yhteisön alusten São Tomén ja Príncipen yksinomaisella talousvyöhykkeellä tämän pöytäkirjan mukaisesti kalastamien tonnikalasaaliiden vuotuinen määrä ylittää kyseisen määrän, edellä tarkoitettua taloudellista korvausta lisätään vastaavasti 75 eurolla lisätonnia kohden.

Taloudellinen korvaus maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta vuonna 2002, ja viimeistään 31 päivänä toukokuuta vuonna 2003 ja 2004. Tämän korvauksen käytöstä päättäminen kuuluu São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan. Korvaus maksetaan São Tomén ja Príncipen valtionkassaan.

3 artikla

Sopimuspuolet, jotka kokoontuvat sopimuksen 8 artiklassa määrätyn sekakomitean puitteissa, neuvottelevat keskenään edellä mainitun kokeellisen kalastuksen tulosten ja parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella kohdesaaliinaan taskurapuja pyytävien syvänmeren kalastusalusten kalastusmahdollisuuksien ja rahoitusosuuden sisällyttämisestä pöytäkirjaan tarvittaessa sen toisesta soveltamisvuodesta alkaen. Nämä neuvottelut olisi käytävä ennen ensimmäisen vuoden loppua.

4 artikla

1) Taloudellisen korvauksen määrästä rahoitetaan ensimmäisenä vuonna seuraavat toimet siten, että vuosittain käytetään 370 000 euroa seuraavan erittelyn mukaisesti:

a) kalavarojen tuntemuksen ja biologisen tietämyksen parantamista São Tomén ja Príncipen kalastusvyöhykkeellä koskevien tieteellisten ja teknisten ohjelmien rahoittaminen: 50 000 euroa,

b) kalastusalueiden seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestelmän kehittäminen: 50 000 euroa,

c) kalastuksesta vastaavan hallinnon tukeminen: 50 000 euroa,

d) apurahat ja harjoittelujaksot kalastukseen liittyvien tieteellisten, teknisten tai taloudellisten oppiaineiden aloilla: 40 000 euroa,

e) São Tomén ja Príncipen osallistuminen kalastusalan kansainvälisiin järjestöihin sekä São Tomén ja Príncipen edustajien osallistuminen kalastusta koskeviin kansainvälisiin kokouksiin: 35 000 euroa,

f) pienimuotoisen kalastuksen tukeminen: 145 000 euroa.

2) Taloudellisen korvauksen määrästä rahoitetaan toisena ja kolmantena vuonna seuraavat toimet siten, että vuosittain käytetään 255 000 euroa seuraavan erittelyn mukaisesti:

a) kalavarojen tuntemuksen ja biologisen tietämyksen parantamista São Tomén ja Príncipen kalastusvyöhykkeellä koskevien tieteellisten ja teknisten ohjelmien rahoittaminen: 40 000 euroa,

b) kalastusalueiden seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestelmän kehittäminen: 40 000 euroa,

c) kalastuksesta vastaavan hallinnon tukeminen: 40 000 euroa,

d) apurahat ja harjoittelujaksot kalastukseen liittyvien tieteellisten, teknisten tai taloudellisten oppiaineiden aloilla: 30 000 euroa,

e) São Tomén ja Príncipen osallistuminen kalastusalan kansainvälisiin järjestöihin sekä São Tomén ja Príncipen edustajien osallistuminen kalastusta koskeviin kansainvälisiin kokouksiin: 35 000 euroa,

f) pienimuotoisen kalastuksen tukeminen: 70 000 euroa.

São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaava ministeriö päättää toimista ja niihin vuosittain käytettävistä määristä ja antaa niistä komissiolle tiedon.

Vuosittaiset määrät, lukuun ottamatta d ja e alakohdassa mainittuja määriä, maksetaan São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavan ministeriön ilmoittamalle tilille, jota käytetään valtionkassan kanssa neuvoteltavan pöytäkirjan ehtojen mukaisesti vuonna 2002 viimeistään 31 päivänä joulukuuta ja vuosina 2003 ja 2004 viimeistään 31 päivänä toukokuuta niiden käyttöä koskevan vuosiohjelman perusteella. Korvausmäärät, jotka mainitaan d ja e alakohdassa, maksetaan sitä mukaa kuin niitä käytetään.

Kalastuksesta vastaava ministeriö toimittaa Euroopan komission São Tomésta ja Príncipestä vastaavalle lähetystölle viimeistään kolme kuukautta sopimuksen vuosipäivän jälkeen vuosikertomuksen toimien täytäntöönpanosta ja saavutetuista tuloksista. Euroopan komissio pitää itsellään oikeuden pyytää São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavalta ministeriöltä näitä tuloksia koskevia täydentäviä tietoja ja, neuvoteltuaan São Tomén ja Príncipen viranomaisten kanssa sopimuksen 8 artiklassa määrättyjen sekakomitean kokousten puitteissa, tarkastella uudelleen tarvittaessa maksuja toimien todellisen täytäntöönpanon perusteella.

5 artikla

Jos yhteisö ei suorita 2 ja 4 artiklassa määrättyjä maksuja, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää.

6 artikla

Perustetaan vuosittainen tieteellinen yhteiskokous, jonka tarkoituksena on arvioida säännöllisesti sekakomiteassa taskurapuvarojen tilaa. Tästä tilasta riippuen tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan mukauttaa molempien sekakomiteassa kokoontuneiden sopimuspuolten sopimuksesta.

7 artikla

Jos jokin perustavanlaatuinen olosuhteiden muutos estäisi kalastustoiminnan harjoittamisen São Tomén ja Príncipen yksinomaisella talousvyöhykkeellä, Euroopan yhteisö voi keskeyttää taloudellisen korvauksen maksamisen sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat mahdollisuuksien mukaan neuvotelleet asiasta etukäteen sekakomiteassa.

Taloudellisen korvauksen maksamista jatketaan, kun tilanne on normalisoitunut ja sopimuspuolet ovat sopineet sekakomiteassa, että kalastustoimintaa voidaan jatkaa.

8 artikla

Kumotaan Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen liite ja korvataan se tämän pöytäkirjan liitteellä.

9 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2002.

LIITE YHTEISÖN ALUSTEN SÃO TOMÉN JA PRÍNCIPEN KALASTUSVYÖHYKKEELLÄ HARJOITTAMAA KALASTUSTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1. LISENSSIHAKEMUSTA JA LISENSSIN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT MUODOLLISUUDET

Sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettujen lisenssien hakemiseen ja myöntämiseen sovelletaan seuraavia menettelyitä:

Euroopan yhteisön toimivaltaiset viranomaiset toimittavat São Tomésta ja Príncipestä vastaavan Euroopan komission lähetystön välityksellä São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle vähintään kaksikymmentä päivää ennen haetun lisenssin voimassaoloajan alkua hakemuksen kunkin sellaisen aluksen osalta, joka haluaa kalastaa sopimuksen nojalla.

Hakemukset on tehtävä São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen tätä tarkoitusta varten laatimilla lomakkeilla, joiden malli on liitteenä jäljempänä (lisäys 1).

São Tomén ja Príncipen viranomaiset antavat lisenssit kahdenkymmenen päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä São Tomésta ja Príncipestä vastaavan Euroopan komission lähetystön välityksellä varustamoille tai näiden edustajille.

Lisenssi myönnetään tietylle alukselle, eikä sitä voida siirtää toiselle alukselle. Euroopan komission pyynnöstä aluksen lisenssi voidaan kuitenkin todistetun ylivoimaisen esteen sattuessa korvata uudella toiselle alukselle, jolla on samanlaiset ominaisuudet kuin edellisellä aluksella, myönnettävällä lisenssillä. Korvattavan aluksen varustamo palauttaa peruutetun lisenssin São Tomésta ja Príncipestä vastaavan Euroopan komission lähetystön välityksellä São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle.

Uuteen lisenssiin merkitään:

- myöntämispäivä

- maininta siitä, että lisenssi korvaa toiselle alukselle myönnetyn lisenssin sen jäljellä olevan voimassaoloajan osalta.

Tässä tapauksessa jäljempänä 2 ja 4 kohdassa määrättyä kiinteää summaa ei peritä uudelleen.

Lisenssi on säilytettävä pysyvästi aluksella; kun São Tomén ja Príncipen viranomaiset ovat saaneet Euroopan komission niille osoittaman ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta, alus lisätään kalastukseen oikeutettujen alusten luetteloon, joka toimitetaan São Tomén ja Príncipen kalastuksen valvonnasta vastaaville viranomaisille. Lisenssin alkuperäiskappaletta odotettaessa voidaan toimittaa faksitse jäljennös myönnetystä lisenssistä; tämä jäljennös on säilytettävä aluksella.

2. VAPAPYYDYKSIÄ KÄYTTÄVIEN TONNIKALA-ALUSTEN, NUOTTAA KÄYTTÄVIEN TONNIKALA-ALUSTEN JA PINTASIIMA-ALUSTEN LISENSSEJÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Lisenssit ovat voimassa yhden vuoden. Ne voidaan uusia.

Sopimuksen 4 artiklassa määrättyjen maksujen määräksi vahvistetaan 25 euroa São Tomén ja Príncipen kalastusvyöhykkeellä pyydettyä tonnia kohti.

São Tomén ja Príncipen toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat maksumuodollisuudet, pankkitilit ja käytettävän valuutan.

Lisenssit annetaan sen jälkeen, kun São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavan ministeriön ilmoittamalle tilille, jota käytetään valtionkassan kanssa neuvoteltavan pöytäkirjan ehtojen mukaisesti, on maksettu kiinteä maksu, jonka määrä on 3 750 euroa vuodessa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohti, 625 euroa vuodessa vapapyydyksiä käyttävää tonnikala-alusta kohti ja 1 375 euroa vuodessa pintasiima-alusta kohti; tämä määrä kattaa:

- 150 tonnia nuottaa käyttävän tonnikala-aluksen vuodessa pyytämää tonnikalaa,

- 25 tonnia vapapyydyksiä käyttävän tonnikala-aluksen vuodessa pyytämää tonnikalaa,

- 55 tonnia pintasiima-alusten pyytämää kalaa.

3. VAPAPYYDYKSIÄ KÄYTTÄVIEN TONNIKALA-ALUSTEN, NUOTTAA KÄYTTÄVIEN TONNIKALA-ALUSTEN JA PINTASIIMA-ALUSTEN VARUSTAMOIDEN SAALISILMOITUKSET JA NIILLE KUULUVIEN MAKSUJEN TILITYS

Alusten on pidettävä lisäyksessä 2 olevan Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) mallin mukaista kalastuspäiväkirjaa jokaisen São Tomén ja Príncipen aluevesillä vietetyn kalastusjakson osalta. Se täytetään, vaikka saaliita ei olisi saatu.

Niiden ajanjaksojen osalta, joina edellisessä alakohdassa tarkoitettu alus ei ole São Tomén ja Príncipen aluevesillä, edellä tarkoitettuun kalastuspäiväkirjaan on merkittävä maininta "São Tomén ja Príncipen yksinomaisen talousvyöhykkeen ulkopuolella".

Selvästi täytetyt ja aluksen päällikön tai hänen edustajansa allekirjoittamat lomakkeet on lähetettävä 45 vuorokauden kuluessa São Tomén ja Príncipen yksinomaisella talousvyöhykkeellä vietetyn kalastusjakson päättymisestä São Tomén ja Príncipen tasavallan kalastuksesta vastaavalle ministeriölle Euroopan komission São Tomén ja Príncipen tasavallasta vastaavan lähetystön välityksellä sekä käsittelyä varten johonkin seuraavista tutkimuslaitoksista: Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografia (IEO) tai Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR).

Jos näitä määräyksiä ei noudateta, São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavalla ministeriöllä on oikeus keskeyttää määräystä rikkoneen aluksen lisenssi kunnes muodollisuudet on täytetty ja soveltaa kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia. Tästä on viipymättä ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komission São Tomésta ja Príncipestä vastaavalle lähetystölle.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle ennen kunkin vuoden 31 päivää heinäkuuta kuluneen vuoden saaliit tonneina, siten kuin tieteelliset laitokset ovat ne vahvistaneet. Komissio tilittää näiden tietojen perusteella kalastusvuoden vastaavat maksut São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle.

Varustamot saavat 30 päivään syyskuuta mennessä ilmoituksen komission tilityksestä, ja niillä on 30 päivää aikaa täyttää taloudelliset velvoitteensa. Varustamot suorittavat nämä maksut São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavan ministeriön ilmoittamalle tilille, jota käytetään valtionkassan kanssa neuvoteltavan pöytäkirjan ehtojen mukaisesti. Jos tosiasiallisen kalastustoiminnan mukainen loppusumma on ennakkomaksua pienempi, erotusta ei palauteta varustamolle.

4. TASKURAPUA KOHTEENAAN PYYTÄVIIN SYVÄNMEREN KALASTUSALUKSIIN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

a) Kohdesaaliinaan taskurapua pyytävien syvänmeren kalastusalusten lisenssit ovat voimassa kolme kuukautta. Ne voidaan uusia.

b) Maksu kolmen kuukauden lisenssistä on 42 euroa/brt alusta kohti.

5. TASKURAPUA KOHTEENAAN PYYTÄVIEN SYVÄNMEREN KALASTUSALUSTEN SAALISILMOITUKSET

Kohdesaaliinaan taskurapua pyytävien syvänmeren kalastusalusten, jotka saavat sopimuksen nojalla kalastaa São Tomén ja Príncipen yksinomaisella talousvyöhykkeellä, on ilmoitettava saalistietonsa kyseisen maan kalastuksesta vastaavalle ministeriölle Euroopan komission São Tomésta ja Príncipestä vastaavan lähetystön välityksellä lisäyksessä 3 olevan mallin mukaisella ilmoituksella. Nämä ilmoitukset on tehtävä kuukausittain, ja ne on toimitettava edelleen vähintään kerran kolmen kuukauden jakson aikana.

6. TARKASTUKSET JA VALVONTA

São Tomén ja Príncipen kalastusvyöhykkeellä kalastavien yhteisön alusten on päästettävä kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavat São Tomén ja Príncipen viranomaiset alukselle ja helpotettava näiden viranomaisten tehtävien suorittamista. Viranomainen ei saa jäädä alukseen pidemmäksi aikaa kuin on välttämätöntä saaliiden todentamiseksi pistokokeilla ja kalastustoimintaan liittyvän muun tarkastuksen suorittamiseksi.

7. TARKKAILIJAT

Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pitkäsiima-alusten on otettava São Tomén ja Príncipen viranomaisten pyynnöstä alukselle tarkkailija. Kohdesaaliinaan taskurapua pyytävien syvänmeren kalastusalusten on otettava aina tarkkailija alukselle. Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. São Tomén ja Príncipen viranomaiset vahvistavat tarkkailijan aluksellaoloajan; tämä aika ei kuitenkaan yleensä saa kestää kauemmin kuin tarkkailijan tehtävien suorittaminen edellyttää. Aluksella olleessaan tarkkailija:

- tekee havaintoja alusten kalastustoiminnasta,

- tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainnin,

- ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti,

- laatii luettelon käytetyistä pyydyksistä,

- tarkastaa São Tomén ja Príncipen vyöhykettä koskevat saalistiedot kalastuspäiväkirjasta.

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on:

- kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, että hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa ei keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa,

- kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä kaikkien aluksen asiakirjojen luottamuksellisuutta,

- laadittava toimintakertomus, joka toimitetaan São Tomén ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan yhteisöjen komission São Tomésta ja Príncipestä vastaavaan lähetystöön. Kohdesaaliinaan taskurapua pyytävien syvänmeren kalastusalusten osalta tähän kertomukseen on sisällyttävä erityisesti yksinomaisella talousvyöhykkeellä saadut ja kalastuspäiväkirjaan kirjatut saaliit. Tämä tilapäinen tilitys on esitettävä ennen seuraavan kauden lisenssin luovuttamista.

Varustamo tai tämän edustaja ja São Tomén ja Príncipen viranomaiset sopivat yhdessä edellytyksistä, jotka koskevat tarkkailijan alukselle ottamista, koska se ei saa keskeyttää tai haitata kalastustoimia.

Varustamo maksaa São Tomén ja Príncipen hallitukselle edustajansa välityksellä 10 euron suuruisen maksun jokaiselta päivältä, jonka tarkkailija on viettänyt nuottaa käyttävällä tonnikala-aluksella, pintasiima-aluksella tai kohdesaaliinaan taskurapua pyytävällä syvänmeren kalastusaluksella. Maksu on tarkoitettu kattamaan osan alukselle otetusta tarkkailijasta aiheutuvista kustannuksista.

Jos varustamo ei pysty järjestämään tarkkailijan ottamista alukselle tai tämän jättämistä alukselta São Tomén ja Príncipen viranomaisten kanssa yhteisesti sovitussa kyseisen maan satamassa, varustamo vastaa tarkkailijan matkakuluista.

Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustamo vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksavat São Tomén ja Príncipen toimivaltaiset viranomaiset.

8. KALASTUSVYÖHYKE

Pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetuilla tonnikala-aluksilla ja pintasiima-aluksilla on oikeus harjoittaa kalastustoimintaa yli 12 meripeninkulman päässä kunkin saaren rannasta sijaitsevilla vesillä.

Pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetut kohdesaaliinaan taskurapua pyytävät syvänmeren kalastusalukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa 650 metrin isobaattia syvemmissä vesissä.

Ketään syrjimättä kaikki kalastustoiminta on kiellettyä São Tomén ja Príncipen ja Nigerian yhteiseen käyttöön tarkoitetulla kalastusvyöhykkeellä, jota rajoittavat lisäyksessä 4 esitetyt koordinaatit.

9. KALASTUSVYÖHYKKEELLE TULO JA SIELTÄ POISTUMINEN

Alusten on ilmoitettava vähintään 24 tuntia aikaisemmin rannikkoradioasemalle ja São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle (puhelimitse +239-12-22091, faksitse +239-12-22828 tai sähköpostitse dpescas1@cstome.net) aikomuksestaan tulla São Tomén ja Príncipen kalastusvyöhykkeelle tai poistua sieltä.

Poistumisilmoituksen yhteydessä kunkin aluksen on ilmoitettava myös arvio São Tomén ja Príncipen kalastusvyöhykkeellä pyytämistään saaliista. Nämä tiedonannot tehdään ensisijaisesti faksilla tai sen puuttuessa radion välityksellä.

Alusta, jonka todetaan harjoittavan kalastustoimintaa ilmoittamatta siitä São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavalle ministeriölle, pidetään ilman lisenssiä olevana aluksena.

Faksinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ilmoitetaan lisenssin antamisen yhteydessä.

São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaava ministeriö ja varustamot säilyttävät faksien jäljennökset tai radiolla annettujen tiedonantojen nauhoitukset siihen asti, kunnes molemmat osapuolet ovat hyväksyneet 3 kohdassa tarkoitetun maksujen lopullisen tilityksen.

10. SIVUSAALIIT

Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten on annettava mahdolliset sivusaaliinsa São Tomén ja Príncipen kalastusosaston käyttöön, joka huolehtii niiden haltuunotosta ja aluksesta purkamisesta.

11. MERIMIESTEN MIEHISTÖÖN OTTAMINEN

Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten laivasto ottaa São Tomén ja Príncipen viranomaisten pyynnöstä miehistöön kalastusvuoden aikana kuusi São Tomén ja Príncipen merimiestä siten, että näitä merimiehiä on yhdellä aluksella enintään yksi.

Varustamot ja merimiesten edustajat neuvottelevat keskenään palvelukseen ottamisen ehdoista ja palkkauksesta.

Jos koko nuottaa käyttävien tonnikala-alusten laivasto ei pysty ottamaan alukselle kuutta merimiestä, varustamoiden on maksettava ottamatta jätetyille merimiehille korvaus, jonka sopimuspuolet vahvistavat ja joka määräytyy kalastusvuoden keston mukaan.

Tämä rahasumma käytetään São Tomén ja Príncipen merimies-kalastajien koulutukseen, ja se maksetaan São Tomén ja Príncipen kalastuksesta vastaavan ministeriön osoittamalle tilille.

12. VAATIMUKSET

ICCATin suosittelemia tonnikalan kalastusta koskevia kansainvälisiä vaatimuksia sovelletaan.

13. PALVELUJEN KÄYTTÖ

Yhteisön alusten on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan hankkimaan tarvitsemansa toimitukset ja palvelut São Tomésta ja Príncipestä.

14. MENETTELY ALUKSEN PYSÄYTTÄMISEN YHTEYDESSÄ

a) Tiedonannot

Kalastuksesta vastaava ministeriö ilmoittaa 48 tunnin kuluessa Euroopan komission São Tomésta ja Príncipestä vastaavalle lähetystölle ja lippujäsenvaltiolle kalastussopimuksen mukaisesti kalastavien yhteisön kalastusalusten jokaisesta pysäyttämisestä São Tomén ja Príncipen kalastusvyöhykkeellä sekä toimittaa lyhyen selvityksen pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä. São Tomésta ja Príncipestä vastaavalle komission lähetystölle ja lippujäsenvaltiolle tiedotetaan myös aloitetuista menettelyistä ja toteutetuista seuraamuksista.

b) Pysäyttämisen selvittäminen

Kalastusta koskevan lainsäädännön mukaisesti rikkomiset on mahdollista sovittaa:

- joko sovittelumenettelyllä, jolloin sakon suuruus määrätään säännösten mukaisesti São Tomén ja Príncipen lainsäädännössä säädetyn vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa,

- tai oikeudellisella menettelyllä São Tomén ja Príncipen lainsäädännön mukaisesti siinä tapauksessa, että asiaa ei ole pystytty ratkaisemaan sovittelumenettelyllä.

c) Alus päästetään lähtemään ja se saa miehistöineen poistua satamasta, kun:

- sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty ja niistä on esitetty tosite

- tai, oikeuskäsittelyn ollessa kesken, heti kun on esitetty todistus pankkitakauksen jättämisestä.

15. MENETTELY SEURAAMUKSEN YHTEYDESSÄ

São Tomésta ja Príncipestä vastaavalle Euroopan komission lähetystölle on ilmoitettava kaikista seuraamusten soveltamisista, jotka koskevat Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen välisen kalastussopimuksen puitteissa kalastavia yhteisön jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivia kalastusaluksia, ja sille on toimitettava lyhyt selvitys olosuhteista ja syistä, jotka ovat johtaneet seuraamuksen soveltamiseen.

Lisäys 1 SÃO TOMÉN JA PRÍNCIPEN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA MAATALOUS- JA KALASTUSMINISTERIÖ KALASTUSLISENSSIHAKEMUS NRO

Hakijan nimi

Varustamon nimi ja osoite

São Toméssa ja Príncipessä olevan mahdollisen edustajan nimi ja osoite

Aluksen nimi

Aluksen tyyppi

Rekisteröintimaa

Rekisteröintisatama ja -numero

Aluksen ulkoiset tunnukset

Radiokutsutunnus ja -taajuus

Aluksen pituus

Aluksen leveys

Konetyyppi ja -teho

Ruumien tilavuus

Miehistön vähimmäismäärä

Kalastustyyppi

Kohdelajit

Lisenssille haettu voimassaoloaika:

"Todistan, että edellä mainitut tiedot ovat oikeita.

Vakuutan tuntevani ja hyväksyväni São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan merikalastusta koskevan lainsäädännön sekä sitoutuvani noudattamaan sitä samoin kuin sovellettavaa kansainvälistä lainsäädäntöä."

Pvm

HAKIJA

Lisäys 2

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 3

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 4

>TAULUKON PAIKKA>

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

Politiikan ala(t): Eräiden yhteisön politiikkojen ulkoiset osat

Toimet: Kansainväliset kalastussopimukset

Toimenpiteen nimi: Kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskeva EY:n ja São tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastussopimuksen pöytäkirja

1. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT

B78000: "Kansainväliset kalastussopimukset"

2. NUMEROTIEDOT

2.1 Toimenpiteen kokonaismäärärahat (B osa): 2,250 milj. euroa MSM/MM

2.2 Toimenpiteen soveltamisaika: 2002-2005

2.3 Monivuotinen kokonaismenoarvio: 2,250 milj. euroa

a) Maksusitoumusmäärärahojen/maksumäärärahojen aikataulu (rahoitustuki) (vrt. kohta 6.1.1)

Miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

>TAULUKON PAIKKA>

b) Tekninen ja hallinnollinen apu ja tukimenot (vrt. kohta 6.1.2)

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

c) Henkilöstö- ja muiden hallintomenojen kokonaisvaikutus rahoitukseen (vrt. kohdat 7.2 ja 7.3)

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

2.4 Yhteensopivuus ohjelmasuunnitelman ja rahoitusnäkymien kanssa

|X| Ehdotus on tehdyn ohjelmasuunnitelman mukainen.

| | Ehdotus edellyttää rahoitusnäkymien kyseisen otsakkeen ohjelmasuunnitelman muuttamista

| | ja tämä voi edellyttää toimielinten välisen sopimuksen määräysten soveltamista.

2.5 Vaikutukset tuloihin

|X| Ei vaikuta tuloihin (kyseessä ovat toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät tekniset näkökohdat).

TAI

| | Vaikutukset tuloihin ovat seuraavat:

- Huom.: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset on liitettävä tähän rahoitusselvitykseen erillisellä lehdellä...

Miljoonaa euroa (yhden desimaalin tarkkuudella)

>TAULUKON PAIKKA>

(Kaikki asianomaiset budjettikohdat ilmoitetaan ja taulukkoon lisätään tarvittaessa rivejä, jos toimenpide kohdistuu useampaan budjettikohtaan.)

3. BUDJETTITIEDOT

>TAULUKON PAIKKA>

4. OIKEUSPERUSTA

Perustamissopimuksen 37 artikla yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa

EY:n ja São Tomén ja Príncipen välinen kalastussopimus (EYVL L 54, 25.2.1984, s. 1)

5. KUVAUS JA PERUSTELUT

5.1 Yhteisön toiminnan tarve

5.1.1 Toiminnan tavoitteet

Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyy 31 päivänä toukokuuta 2002. Euroopan yhteisö ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallitus ovat käyneet Euroopan talousyhteisön ja São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisen São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen mukaisesti neuvotteluja määritelläkseen kyseiseen sopimukseen tehtävät muutokset tai lisäykset. Pöytäkirjan uusimisen tarkoituksena on antaa yhteisön varustajille mahdollisuus jatkaa (erityisesti tonnikalaan kohdistuvaa) kalastustoimintaa São Tomén yksinomaisella talousvyöhykkeellä sekä saada uusia, erityisesti kohdesaaliinaan taskurapua pyytävien syvänmeren kalastusalusten kalastusmahdollisuuksia São Toméssa 11-14 päivänä helmikuuta 2002 käytyjen neuvottelujen päätteeksi komission yhteisön nimissä ja São Tomén neuvottelijoiden parafoimassa pöytäkirjassa kuvattujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5.1.2 Ennakkoarviointiin liittyvät toimenpiteet

Komission kalastuksen pääosaston toimivaltaiset yksiköt ovat arvioineet ensimmäisen, päättymässä olevan kauden 1999/2002 pöytäkirjan.

Pöytäkirjaan 1999-2002 kirjatut kalastusmahdollisuudet ovat 36 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta, 33 pintasiima-alusta ja 7 vapapyydyksiä käyttävää tonnikala-alusta.

Siitä käy ilmi, että keskikäyttö lisenssien määränä arvioituna on ollut hyvä nuottaa käyttävien tonnikala-alusten luokan osalta (80 %), ei aivan tyydyttävä pintasiima-alusten osalta (35 %) ja olematon vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten luokan osalta.

On korostettava, että saaliina ilmaistu käyttö on ollut heikkoa: 2 274 tonnia vuonna 1999 ja 1 839 tonnia vuonna 2000 (vuoden 2001 lukuja ei ole vielä saatavilla).

Tämä sopimus on olennainen osa Atlantin vyöhykkeen tonnikalasopimusverkostoa, jonka avulla yhteisön laivaston on mahdollista seurata hajallaan olevia kalakantoja. Kun tarkastellaan São Tomén kanssa tehdyn sopimuksen saalismääriä, on muistettava, että São Tomén ja Príncipen yksinomainen talousalue on välttämätön myös EU:n laivaston kauttakululle, kun se kalastaa naapurimaiden vesillä.

Lisäksi on otettava huomioon, että koska tonnikala on erittäin laajasti vaeltava laji, tietyllä alueella tosiasiallisesti saadut saaliit voivat vaihdella merkittävästi kalastusvuodesta toiseen. Yhteisön alusten saaliita São Tomén ja Príncipen vesillä ei siksi voi ennakoida. Tonnikalasaaliit lähetetään Euroopan maiden jalostuslaitoksiin (Espanjaan, Italiaan, Ranskaan ja Portugaliin) sekä eräisiin Länsi-Afrikan maiden säilyketehtaisiin (Senegaliin, Norsunluurannikolle ja Ghanaan), joiden tuotannosta suurin osa viedään yhteisön markkinoille.

5.1.3 Jälkiarvioinnin perusteella toteutetut toimenpiteet

Vuoden 1999 syyskuun kalastussopimusten jälkiarviointia koskevassa kertomuksessa (IFREMER) tuotiin esiin eräitä päätelmiä, jotka on otettu huomioon São Tomén kanssa käydyissä neuvotteluissa. Näin ollen esimerkiksi varustamoiden ennakoita on korotettu ja kohdennettujen toimien, joiden osuus on 40 prosenttia kokonaisrahoitusosuudesta, valvontamenettelyitä on parannettu.

5.2 Suunnitellut toimet ja yhteisön rahoitustukea koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Tässä 14 päivänä helmikuuta 2002 parafoidussa pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista 36:lle nuottaa käyttävälle tonnikala-alukselle, 25:lle pintasiima-alukselle, kahdelle vapapyydyksiä käyttävälle tonnikala-alukselle sekä 8 500 tonnin viitesaalismäärästä ja uuden, kohdesaaliinaan taskurapua pyytävän kokeellista syvänmeren kalastusta koskevan osan mukaan ottamisesta (kolme alle 250 bruttotonnin alusta 12 kuukauden ajan).

Kaiken kaikkiaan uusi pöytäkirja lisää kalastusmahdollisuuksia edelliseen pöytäkirjaan verrattuna.

Uuden pöytäkirjan (2002-2005) mukaisesti EY maksaa taloudellista korvausta yhteensä 2 250 000 euroa kolmessa vuodessa, kun se edellisen pöytäkirjan (1999-2002) mukaisesti maksoi yhteensä 1 912 500 euroa kolmessa vuodessa.

Tästä summasta 40 prosenttia (880 000 euroa) on tarkoitettu São Tomén kalastusalan parantamiseen tähtäävien kohdennettujen toimien rahoittamiseen (tieteellisten ja teknisten ohjelmien rahoittaminen, kalastuksen valvonta ja seuranta, koulutusapurahojen ja -harjoitusjaksojen rahoittaminen jne.) Nämä määrät maksetaan São Tomén viranomaisille vuotuisina erinä niiden käyttöä koskevan vuosiohjelman perusteella seuraavasti:

1. vuosi: // 370 000 EUR

2. vuosi: // 255 000 EUR

3. vuosi: // 255 000 EUR

Korvauksen 60 prosentin rahallinen osuus, eli 1 370 000 euroa, maksetaan tarkoitusta varten avatulle tilille valtionkassaan seuraavasti:

1. vuosi: // 555 000 EUR + 50 000 EUR (tutkimus)

2. vuosi: // 382 500 EUR

3. vuosi: // 382 500 EUR

Ensimmäinen maksuerä on suoritettava ennen 31 päivää joulukuuta 2002.

Kalastusmahdollisuuksien lisäämistä ja rahallista korvausta voidaan perustella useilla tekijöillä:

1. Jäsenvaltioiden etu: Sen jälkeen kun neuvottelut Marokon kanssa epäonnistuivat, muiden kalastussopimusten käyttöaste on lisääntynyt ja jäsenvaltioiden kiinnostus uusien kalastusmahdollisuuksien löytämiseen muiden sopimusten kautta on kasvanut merkittävästi. Itse asiassa suurin osa tätä uutta mahdollisuutta käyttävistä aluksista on alun perin harjoittanut kalastusta Marokon kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

2. Tonnikalanpyynti: Koska tonnikala on laajasti vaeltava laji, tonnikalanpyynnille on ominaista se, että tietyn vyöhykkeen saaliit voivat vaihdella suuresti kalastusvuodesta toiseen. Yhteisön alusten saaliita kolmannen maan vesillä ei siksi voi tietää ennalta. Sen vuoksi määrätään, kuten muissakin tonnikalanpyyntiä koskevissa sopimuksissa, että yhteisö maksaa arvioiduista saalismääristä (viitesaalismäärä) riippuvan kiinteän summan, joka lasketaan aikaisempien vuosien saalismäärien keskiarvosta. Jos saaliit ylittävät viitemäärät, yhteisö maksaa lisäkorvauksen, joka on suhteessa pyydettyyn liikamäärään. Jos suunnitellut saaliit eivät toteudu, kolmas maa pitää alunperin maksetun summan.

Pyydetyn tonnikalatonnin yksikkökustannukseksi tulee yhteisön viitemäärän perusteella maksamat 75 euroa sekä varustajien maksamat 25 euroa. Tonnikalan kaupallinen arvo voi lajista riippuen vaihdella 500 euron ja 1 500 euron välillä.

3. Taskuravunpyynti: Pöytäkirjaan sisältyvien uusien pohjakalastusmahdollisuuksien keskimääräinen yksikkökustannus (brt), noin 383 euroa/brt, on selvästi alhaisempi bruttorekisteritonnia kohti. Tätä lukua on verrattava taskuravun kaupalliseen arvoon, joka on 5 000 euroa tonnia kohti. Lisäksi troolikalastusmahdollisuuksien ilmoittaminen "kuukaudessa vuosittaisena keskiarvona" mahdollistaa paremman hyödynnettävyyden ja erittäin joustavan käytön.

4. Vastuullinen ja kestävä kalastus: Yhteisön kalastuksen jatkuvuuden kannalta on myös tärkeätä, että São Tomén ja Príncipen demokraattinen tasavalta on päättänyt osoittaa 40 prosenttia taloudellisesta korvauksesta São Tomén ja Príncipen kalastusalan kehittämiseen tarkoitettujen kohdennettujen toimien (tutkimuksen, valvonnan jne.) rahoittamiseen.

5. AKT-maat: Neuvoston määrittelemissä AKT-maiden kalastussopimusten neuvotteluja koskevissa suuntaviivoissa täsmennetään, että on otettava huomioon, että on yhteisön edun mukaista ylläpitää ja solmia kalastussuhteita kyseisten maiden kanssa.

5.3 Täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Kyseisen pöytäkirjan täytäntöönpano kuuluu komission yksinomaiselle vastuulle, ja se huolehtii sen hoitamisesta niin Brysselissä kuin São Tomésta ja Príncipestä vastaavassa lähetystössä olevan sääntömääräisen henkilökuntansa avulla.

6. RAHOITUSVAIKUTUKSET

6.1 Kokonaisrahoitusvaikutus, B osa - (koko ohjelmakaudeksi)

6.1.1 Rahoitustuki

MSM milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

>TAULUKON PAIKKA>

6.2. Toimenpidekohtainen kustannuslaskelma, B osa (koko ohjelmakaudeksi)

MSM milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

>TAULUKON PAIKKA>

7. VAIKUTUKSET HENKILÖSTÖÖN JA HALLINTOMENOIHIN

Henkilöstö- ja hallintoresursseihin liittyvät tarpeet on katettava hallinnoinnista vastaavalle pääosastolle myönnetyistä varoista.

7.1. Vaikutus henkilöstöön

>TAULUKON PAIKKA>

7.2 Henkilöstön taloudellinen kokonaisvaikutus

>TAULUKON PAIKKA>

Määrät vastaavat 12 kuukauden kokonaismenoja.

7.3 Muut toimesta johtuvat hallintomenot

>TAULUKON PAIKKA>

Määrät edustavat 12 kuukauden kokonaismenoja.

(1) Mainittava komitean laji sekä ryhmä, johon se kuuluu.

I. Yhteensä vuodessa (7.2 + 7.3) // 1 259 892 EUR

II. Toimen kesto // 3 vuotta

III. Toimenpiteen kokonaiskustannukset (I x II) // 3 779 676 EUR

Ei ole mahdollista määritellä yhden pöytäkirjan vaikutusta tästä vastuullisen kalastuksen pääosaston yksikön työmäärään.

Olemassa olevien kalastussopimusten uusiminen on yksi yksiköiden työ, mutta se ei sinällään aiheuta erityisiä hallintomenoja.

Jos pöytäkirjaa ei olisi tehty (parafoitu), se olisi myös aiheuttanut paljon työmäärän lisääntymistä ja merkittäviä menoja virkamatkojen ja kokousten vuoksi.

8. SEURANTA JA ARVIOINTI

8.1 Seurantajärjestelmä

Taloudellisen korvauksen rahallinen osuus ja kohdennettuihin toimiin myönnetyt määrät maksetaan vuosittain São Tomén ja Príncipen viranomaisten ilmoittamalle tilille valtionkassaan.

Kohdennettuihin toimiin myönnetyt määrät annetaan São Tomén kalastuksesta vastaavan ministeriön käyttöön vuosittaisina erinä niiden käyttöä koskevan vuosiohjelman perusteella (ks. pöytäkirjan 4 artikla). Koulutusapurahojen ja -harjoittelujaksojen, kalastusalan kansainvälisiin järjestöihin osallistumisen sekä kalastusta koskeviin kansainvälisiin kokouksiin osallistumisen rahoitukseen tarkoitetut määrät maksetaan sitä mukaa kuin niitä käytetään.

Todettakoon, että pöytäkirjan uudessa 7 artiklassa määrätään, että jos jokin perustavanlaatuinen olosuhteiden muutos estää kalastustoiminnan harjoittamisen, Euroopan yhteisö voi keskeyttää taloudellisen korvauksen maksamisen.

Toimien täytäntöönpanosta ja saavutetuista tuloksista on laadittava niiden käyttöä koskeva raportti komissiolle kolmen kuukauden kuluessa pöytäkirjan allekirjoittamisen kustakin vuosipäivästä. Komissiolla on oikeus pyytää lisätietoja ja tarkastella uudestaan kyseisiä maksuja suunniteltujen toimien todellisen täytäntöönpanon perusteella.

EY ja São Tomén ja Príncipen demokraattinen tasavalta voivat tarvittaessa ja kaikissa pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevissa kysymyksissä kokoontua milloin tahansa sekakomiteassa pöytäkirjan asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

8.2 Arvioinnin yksityiskohtaiset säännöt ja arviointijaksot

Kalastusmahdollisuuksien käyttöä arvioidaan jatkuvasti sekä lisenssien määrien että saaliiden määrien ja arvon perusteella. Ennen pöytäkirjan mahdollista uusimista vuonna 2005 se arvioidaan koko kauden (2001-2005) ajalta, jolloin mitataan tuloksen osoittimet (saaliit, saaliiden arvot) ja vaikutuksen osoittimet (luotujen ja ylläpidettyjen työpaikkojen lukumäärä, pöytäkirjan kustannusten ja saaliiden arvon välinen suhde).

Kohdennettujen toimien osalta, katso edellä olevaa.

9. PETOSTENVASTAISET TOIMENPITEET

Koska yhteisö maksaa taloudellisen korvauksen suoraan vastineeksi tarjotuista kalastusmahdollisuuksista, kolmas maa saa käyttää sen haluamallaan tavalla. Sen on kuitenkin toimitettava yhteisölle kertomukset tiettyjen summien käytöstä pöytäkirjassa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Kaikkien pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamisesta ja saaduista tuloksista on laadittava vuosittainen kertomus. Komissio pidättää itsellään oikeuden pyytää täydentäviä tietoja saaduista tuloksista ja tarkastella maksuja toimien todellisen täytäntöönpanon perusteella.

Jäsenvaltioiden, joiden alukset harjoittavat sopimuksen puitteissa kalastustoimintaa, on lisäksi vahvistettava komissiolle alusten vetoisuustodistuksissa olevien tietojen täsmällisyys, jotta lisenssioikeudet voidaan laskea varmoin perustein.

Pöytäkirjassa määrätään myös yhteisön alusten velvollisuudesta täyttää saalisilmoitukset (ja velvollisuudesta toimittaa ne komissiolle ja São Tomén ja Príncipen viranomaisille). Saalisilmoitukset ovat perustana, kun tehdään lopullinen pöytäkirjaan liittyvien saaliiden määriä ja taloudellisia korvauksia koskeva laskenta.

Top