Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AG0019

Neuvoston 4 päivänä joulukuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o 19/2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

OJ C 90E , 16.4.2002, p. 12–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AG0019

Neuvoston 4 päivänä joulukuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o 19/2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Virallinen lehti nro C 090 E , 16/04/2002 s. 0012 - 0018


Neuvoston 4 päivänä joulukuuta 2001 vahvistama

YHTEINEN KANTA (EY) N:o 19/2002

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/.../EY antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

(2002/C 90 E/02)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Erot vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevissa jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja hallinnollisissa määräyksissä voivat aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua yhteisössä, ja niillä voi sen vuoksi olla suora vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Sen vuoksi on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä, jotta voitaisiin parantaa ihmisten terveyden suojelua sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ympäristön kannalta järkevää hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

(2) Nizzassa 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi tukensa ennalta varautumisen periaatteesta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetulle neuvoston päätöslauselmalle.

(3) Yhteisön jätehuoltostrategian tarkastelusta 30 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa komission tiedonannossa korostetaan, että on tarpeen vähentää vaarallisten aineiden määrää jätteissä, ja osoitetaan, että olisi hyödyllistä laatia koko yhteisöä koskevat säännöt, joilla rajoitettaisiin vaarallisten aineiden käyttöä tuotteissa ja tuotantoprosesseissa.

(4) Kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen torjumista koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa(5) neuvosto kehotti komissiota viipymättä kehittämään erityistoimenpiteitä tällaista toimintaohjelmaa varten. Myös ihmisten terveyttä on suojeltava, ja olisi toteutettava kokonaisvaltainen strategia, jolla erityisesti rajoitetaan kadmiumin käyttöä ja edistetään korvaavia aineita koskevaa tutkimusta. Päätöslauselmassa korostetaan, että kadmiumin käyttö olisi rajoitettava tapauksiin, joissa käytettävissä ei ole sopivia ja turvallisempia vaihtoehtoja.

(5) Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ... päivänä ...kuuta ... annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/.../EY(6) säädetyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, käsittelyä, kierrätystä ja loppukäsittelyä koskevat toimenpiteet ovat tarpeen sellaisten jätehuolto-ongelmien vähentämiseksi, jotka liittyvät asianomaisiin raskasmetalleihin ja palonestoaineisiin. Näistä toimenpiteistä huolimatta huomattavia määriä sähkö- ja elektroniikkaromua joutuu tulevaisuudessa kuitenkin edelleen nykyisiin loppukäsittelykanaviin. Vaikka sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin kierrätysprosessiin, sen sisältämä elohopea, kadmium, lyijy, kuudenarvoinen kromi sekä PBB- ja PBDE-yhdisteet aiheuttaisivat todennäköisesti terveys- ja ympäristöriskejä.

(6) Kun otetaan huomioon tekniset ja taloudelliset toteuttamismahdollisuudet, tehokkain tapa varmistaa näihin aineisiin liittyvien terveys- ja ympäristöriskien merkittävä vähentäminen, jolla voidaan saavuttaa suojelun haluttu taso yhteisössä, on korvata nämä aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa turvallisilla tai nykyistä turvallisemmilla materiaaleilla. Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen on omiaan tehostamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksen mahdollisuuksia ja taloudellista kannattavuutta sekä vähentää kierrätyslaitosten työntekijöihin kohdistuvia terveyshaittoja.

(7) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä yhteisön että kansallisella tasolla on toteutettu niitä koskevia erilaisia toimenpiteitä.

(8) Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä olevien tieteellisten ja teknisten tietojen arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu taso, kun otetaan huomioon riskit, joita näiden toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja tarvittaessa niitä olisi mukautettava käytettävissä olevien teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella.

(9) Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, ettei rajoiteta turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön, erityisesti vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista 18 päivänä maaliskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/157/ETY(7) soveltamista.

(10) Olisi otettava huomioon sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tekninen kehittäminen, jotka eivät sisällä raskasmetalleja tai PBDE- ja PBB-yhdisteitä. Kun uutta tieteellistä näyttöä on käytettävissä, olisi ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen tarkasteltava muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja niiden korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, joilla taataan ainakin vastaava kuluttajien suojan taso.

(11) Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen olisi sallittava, jos korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti ole mahdollista tai jos sen aiheuttamat ympäristö- ja/tai terveyshaitat ovat merkittävämpiä kuin siitä ihmisten terveydelle tai ympäristölle koituvat hyödyt. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden korvaaminen olisi myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja turvallisuus vaarannu.

(12) Komission olisi komiteamenettelyä noudattaen mukautettava tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen ne poikkeukset, joita myönnetään vaarallisten aineiden asteittaiseen käytöstä poistamiseen ja käytön kieltämiseen.

(13) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(8) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tavoitteet

Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, jotka koskevat vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, sekä edistää ihmisten terveyden suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2001/.../EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10, sekä sähköhehkulamppuihin ja kotitalouksien valaisimiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön sekä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön soveltamista.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "sähkö- ja elektroniikkalaitteilla" laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen kunnolla, sekä direktiivin 2001/.../EY liitteessä IA säädettyihin luokkiin kuuluvia laitteita, joita käytetään kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen, ja jotka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 1500 voltin tasajännitteellä;

b) "tuottajalla" käytetystä myyntitavasta riippumatta, mukaan lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY(9) tarkoitettu etäkauppa, kaikkia niitä, jotka

i) valmistavat ja myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita omalla tuotemerkillään;

ii) myyvät omalla tuotemerkillään uudelleen muiden toimittajien tuottamia laitteistoja; tai

iii) ammattimaisesti tuovat tai vievät sähkö- ja elektroniikkalaitteita johonkin jäsenvaltioon.

4 artikla

Ennaltaehkäisy

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä, että markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät sisällä lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) ja/tai polybromidifenyylieetteriä (PBDE).

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta liitteessä lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

5 artikla

Mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen

1. Muutoksista, jotka ovat tarpeen liitteen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen seuraavissa tarkoituksissa, päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a) tarvittaessa tietyissä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleissa ja komponenteissa sallittujen, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen aineiden enimmäispitoisuuksien vahvistaminen;

b) tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien sulkeminen 4 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, jos näiden aineiden käyttöä näissä laitteissa ei teknisistä tai tieteellisistä syistä voida välttää tai jos korvaavien aineiden aiheuttamat ympäristö- ja/tai terveyshaitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle tai ihmisten terveydelle koituvat hyödyt; ja

c) kunkin liitteessä mainitun vapautuksen tarkistuksen suorittaminen vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta, jolloin tarkoituksena on harkita tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistamista liitteestä, jos 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen aineiden käyttö niissä voidaan välttää, edellyttäen, että korvaavien aineiden aiheuttamat ympäristö- ja/tai terveyshaitat eivät ole merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle ja/tai terveydelle mahdollisesti saatavat hyödyt.

2. Ennen liitteen muuttamista 1 kohdan mukaisesti komissio kuulee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä. Kuulemisen tulokset toimitetaan 7 artiklassa tarkoitetulle komitealle.

6 artikla

Tarkistus

Komissio tarkastelee ennen ... päivää ...kuuta ...(10) tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ottaakseen tarvittaessa huomioon uudet tieteelliset tiedot.

Komissio esittää mainittuun määräpäivään mennessä erityisesti ehdotuksia direktiivin 2001/.../EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin 8 ja 9 kuuluvien laitteiden sisällyttämiseksi tämän direktiivin soveltamisalaan.

Komissio tutkii myös, onko tarvetta mukauttaa 4 artiklan 1 kohdan sisältämää aineiden luetteloa uusien tieteellisten todisteiden pohjalta ja ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen, sekä tekee tarvittaessa tällaisia mukautuksia koskevia ehdotuksia.

7 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa direktiivin 75/442/ETY(11) 18 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi säädettyjen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

9 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen ... päivää ...kuuta ...(12). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

11 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 195, ja EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

(2) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 38.

(3) EYVL C 148, 18.5.2001, s. 1.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2001, neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 4. joulukuuta 2001, ja Euroopan parlamentin päätös, tehty ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL C 30, 4.2.1988, s. 1.

(6) EYVL L ...

(7) EYVL L 78, 26.3.1991, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/101/EY (EYVL L 1, 5.1.1999, s. 1).

(8) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.

(10) Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(11) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.

(12) 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

LIITE

LYIJYN, ELOHOPEAN, KADMIUMIN JA KUUDENARVOISEN KROMIN KÄYTTÖTARKOITUKSET, JOIDEN OSALTA VOIDAAN POIKETA 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN VAATIMUKSISTA

1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 5 mg.

2. Elohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa silloin, kun

- halofosfaatin määrä enintään 10 mg,

- trifosfaatin määrä (normaali käyttöikä) enintään 5 mg,

- trifosfaatin määrä (pitkä käyttöikä) enintään 8 mg.

3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa.

4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.

5. Lyijy katodisädeputkien lasissa, elektroniikkakomponenteissa ja loisteputkissa.

6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.

7. - Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (tinaa ja lyijyä sisältävät juotosseokset, jotka sisältävät lyijyä yli 85 prosenttia),

- lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden juotoksissa (poikkeus myönnetty vuoteen 2010),

- lyijy kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa,

- lyijy elektronisissa keraamisissa osissa (esim. pietsosähköiset laitteet).

8. Kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytön rajoituksista annetun direktiivin 76/769/ETY(1) muuttamisesta annetussa direktiivissä 91/338/ETY(2) kielletyt käyttötarkoitukset.

9. Kuudenarvoinen kromi korroosionestomenetelmänä absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä.

Komissio arvioi pikaisesti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ensisijaisesti seuraavia aineiden käyttötarkoituksia:

- okta- ja dekabromidifenyylieetteri,

- elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa,

- lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa (jotta tälle poikkeukselle voidaan vahvistaa tarkka aikaraja), ja

- hehkulamput,

voidakseen mahdollisimman pian päättää, voidaanko näiden osalta tehdä vastaavia muutoksia.

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(2) EYVL L 186, 12.7.1991, s. 59.

NEUVOSTON PERUSTELUT

I JOHDANTO

1. Komissio toimitti 28. heinäkuuta 2000 neuvostolle perustamissopimuksen 95 artiklaan perustuvan ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa(1).

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 15. toukokuuta 2001 pidetyssä ensimmäisessä käsittelyssään.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 29. marraskuuta 2000(2) ja alueiden komitea 14. helmikuuta 2001(3).

3. Komissio toimitti näiden lausuntojen pohjalta neuvostolle 8. kesäkuuta 2001 muutetun ehdotuksensa.

4. Neuvosto vahvisti 4. joulukuuta 2001 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

II TAVOITE

Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, jotka koskevat vaarallisten aineiden (ts. raskasmetallit ja bromatut palonestoaineet) käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat tarvittavan toimenpiteitä, joilla vähennetään näihin todennäköisesti terveydelle ja ympäristölle vaarallisiin aineisiin liittyviä jätehuolto-ongelmia. Tehokkain tapa varmistaa näihin aineisiin liittyvien terveys- ja ympäristöriskien merkittävä vähentäminen, on korvata nämä aineet turvallisemmilla aineilla tiettyyn päivämäärän mennessä.

Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, olisi sallittava rajoitettu määrä poikkeuksia korvaavia aineita koskeviin vaatimuksiin. Näitä poikkeuksia, joita myönnetään vaarallisten aineiden asteittaiseen käytöstä poistamiseen ja käytön kieltämiseen, on harkittava uudelleen tieteellisen ja teknisen kehityksen mukaisesti komiteamenettelyä noudattaen.

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

Neuvoston yhteisessä kannassa on yleisesti ottaen säilytetty komission ehdottama lähestymistapa ja keskeiset säännökset, mutta useita tarkistuksia on lisätty ehdotuksessa esitettyjen vaatimusten selventämiseksi tai vahvistamiseksi taikka niiden käyttökelpoisuuden parantamiseksi.

A. Komission muutettu ehdotus

1. Neuvosto hyväksyi kokonaisuudessaan, osittain tai ajatukseltaan useita Euroopan parlamentin ehdottamia ja komission hyväksymiä tarkistuksia.

Tarkistukset ovat seuraavat:

- tarkistus 1 on sisällytetty johdanto-osan 6 kappaleeseen (hieman uudelleen muotoiltuna),

- tarkistus 4 on sisällytetty osittain ja ajatukseltaan johdanto-osan 11 kappaleeseen,

- tarkistukset 9 ja 23 on sisällytetty osittain 2 artiklan 1 kohtaan (ryhmän 10 laajentaminen hehkulamppuihin ja kotitalouksien valaisimiin),

- tarkistus 10: ensimmäinen osa on sisällytetty 4 artiklan 1 kohtaan osittain ja päivämäärän osalta tiettyyn rajaan asti,

- tarkistus 12 on sisällytetty osittain 5 artiklan 2 kohtaan,

- tarkistus 17 on sisällytetty 8 artiklaan,

- tarkistus 18 on sisällytetty 9 artiklan 1 kohtaan,

- tarkistus 19 on sisällytetty 10 artiklaan,

- tarkistus 21: neljäs, viides, yhdeksäs ja yhdestoista luetelmakohta on poistettu (koska ryhmä 10 on lisätty soveltamisalaan) ja lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa on lisätty (kuitenkin neuvoston täsmällisemmin määrittelemänä).

2. Tarkistus 8, jota komissio ei hyväksynyt, on muotoiltu uudelleen ja lisätty yhteisen kannan 1 artiklaan ja johdanto-osan 1 kappaleeseen.

B. Neuvoston omat muutokset

Edellä mainittujen Euroopan parlamentin tarkistusten lisäksi neuvosto on tehnyt ehdotukseen muitakin muutoksia. Ne ovat pääasiassa seuraavat:

- 3 artikla

"Tuottajan" määritelmä on yhdenmukaistettu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin määritelmän mukaiseksi niin, että se käsittää myös etäkaupan ja sähköisen kaupan käsitteen (ja näin ollen myös 3 artiklan b kohdan iii alakohdan mukaisen "viennin" käsitteen).

- 4 artikla

4 artiklan 1 kohdassa mainittujen vaarallisten aineiden asteittaisen poistamisen yhdenmukaistamista on siirretty vuodella. Lisäksi on lisätty sana "mennessä", jotta useat jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tiukemman alaa koskevan lainsäädäntönsä.

- 5 artiklan 1 kohdan c alakohta

Kyseisessä kohdassa edellytetään, että komitea suorittaa 4 artiklan 2 kohdassa ja sitä koskevassa liitteessä olevien vapautusten tarkistuksen vähintään neljän vuoden välein, jotta niiden poistamista voidaan harkita.

- 6 artikla

Toisessa kohdassa säädetään, että komissio esittää kahden vuoden kuluessa ehdotuksia sähkö- ja elektroniikkaromuista annetun direktiivin ryhmiin 8 ja 9 kuuluvien laitteiden sisällyttämiseksi direktiivin soveltamisalaan.

Kolmannessa alakohdassa säädetään, että komissio tutkii tarvetta mukauttaa 4 artiklan 1 kohtaan sisältyvää kiellettyjen vaarallisten aineiden luetteloa tieteellisten todisteiden ja ennaltavarautumisen periaatteen perusteella ja tekee tarvittaessa tätä koskevat ehdotukset.

- Liite

Neuvosto on selventänyt luetteloa loisteputkissa käytetyn elohopean osalta. Lyijyn osalta neuvosto on poistanut maininnan hehkulampuista ja selventänyt juotoksissa käytettävää lyijyä koskevaa kohtaa. Lisäksi neuvosto edellyttää, että komissio arvioi komiteamenettelyä noudattaen useiden vaarallisten aineiden käyttötarkoituksia mahdollisimman pian niiden mahdollista muuttamista varten.

Komissio ei hyväksynyt 4 artiklan 1 kohdassa olevaa ilmaisua "mennessä".

(1) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 195, ja EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

(2) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 38.

(3) EYVL C 148, 18.5.2001, s. 1.

Top