EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AE0674

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnästä" (KOM(2002) 6 lopullinen – 2002/0017 COD)

OJ C 221, 17.9.2002, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0674

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnästä" (KOM(2002) 6 lopullinen – 2002/0017 COD)

Virallinen lehti nro C 221 , 17/09/2002 s. 0005 - 0007


Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksynnästä"

(KOM(2002) 6 lopullinen - 2002/0017 COD)

(2002/C 221/02)

Neuvosto päätti 12. helmikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Asian valmistelusta vastannut "yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus" -jaosto antoi lausuntonsa 8. toukokuuta 2002. Esittelijä oli Philippe Levaux.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 29. ja 30. toukokuuta 2002 pitämässään 391. täysistunnossa (toukokuun 29. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1. Ehdotuksen tavoitteet

1.1. Tyyppihyväksyntämenettelyjen yhdenmukaistamisen yhteydessä on välttämätöntä saattaa pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4. maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY säännökset yhdenmukaisiksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6. helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY säännösten kanssa sekä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30. kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY säännösten kanssa.

1.2. Tarkasteltavana oleva ehdotus on toinen vaihe maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin 74/150/ETY uudelleenlaatimisessa. Sen soveltamisala laajennetaan koskemaan traktoreiden erityisiä luokkia eli niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia laitteita.

1.3. Komissio korostaa, että tehokkuuden ja avoimuuden lisäämiseksi direktiiviehdotuksen valmistelussa on pyritty poistamaan tarpeeton sääntely ja yksinkertaistamaan lainsäädännön täytäntöönpanoa.

1.4. Komissio ehdottaa jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntöjen korvaamista yhdellä EY-tyyppihyväksynnällä ja ajaa täten yhteisön laajuista täydellistä yhdenmukaistamista.

1.5. Ehdotusta laadittaessa on myös otettu huomioon tietyt kansainväliset säännöstöt kuten YK:n Euroopan talouskomission säännöstö ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n säännöstö.

1.6. Komission arvioi, että ehdotetulla direktiivillä yksinkertaistaan ja nopeutetaan osaltaan hallintomenettelyjä, joita valmistajien on noudatettava voidakseen saattaa tuotteensa markkinoille.

1.7. Direktiivin ansiosta valmistajat voivat lisäksi luopua tuotteen erilaisista teknisistä vaihtoehdoista, joita tarvitaan tällä hetkellä toisistaan poikkeavien eri jäsenvaltioiden vaatimusten täyttämiseksi. Direktiivin ansiosta riittää, että uusiin ajoneuvotyyppeihin sovelletaan yhteisön yhteistä tyyppihyväksyntämenettelyä vain yhdessä jäsenvaltiossa.

2. Yleistä

2.1. Direktiiviehdotus koskee merkittävää alaa, jonka tuotannon arvoksi Euroopan unioni arvioi 16 miljardia euroa.

2.2. Ala työllistää suoraan 140000 työntekijää 5000 yrityksessä ja välillisesti 150000 jakelussa ja myynnissä.

2.3. Ehdotuksessa korostetaan, että tuotannossa on hienoinen kasvusuuntaus pitkällä aikavälillä ja että niin yhteisön sisäinen kuin EU:n ulkopuolelle (enimmäkseen Yhdysvaltoihin ja Keski-Euroopan maihin) suuntautuva kauppa on vilkastumassa.

2.4. Komitea toteaa tyytyväisenä, että komissio suunnittelee ehdotetun direktiivin täytäntöönpanolle riittäviä määräaikoja, jotta valmistajat voivat mukauttaa toimintansa uusiin yhdenmukaistettuihin menettelyihin.

3. Erityistä

3.1. Komitea toteaa, että direktiivin 74/150/ETY soveltamisala rajoittuu pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin. Ehdotetun direktiivin soveltamisala on laajempi, koska se kattaa yleisesti sekä pyörillä että telaketjuilla varustetut traktorit, niiden perävaunut ja vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet.

3.2. Komitea huomauttaa, että kuljetettavia vaihdettavissa olevia laitteita ei mainita direktiiviehdotuksessa. Sen mielestä olisi erittäin hyödyllistä muistuttaa direktiivin johdanto-osassa tekstin ymmärrettävyyden ja luettavuuden parantamiseksi, että tällaisista laitteista säädetään toisessa direktiivissä.

3.3. Näin ollen komitea ehdottaa, että direktiiviehdotuksen johdanto-osaan lisätään seuraava kohta (2) a: "Maa- tai metsätalouskäyttöön tarkoitetuista kuljetettavista vaihdettavissa olevista laitteista säädetään koneita koskevassa direktiivissä 98/37/EY(1) työturvallisuusnäkökohtien perusteella."

3.4. Komitea on perehtynyt komission tekemään vaikutusanalyysiin. Komitea toteaa, että ehdotettu direktiivi koskee sekä traktoreita valmistavia suuria yrityksiä että pieniä ja keskisuuria, varusteita valmistavia yrityksiä, jotka ovat jakaantuneet tasaisesti koko EU:n alueelle. Yhtenäisen tyyppihyväksynnän ansiosta nämä yritykset voivat aiempaa helpommin viedä tuotantoaan maasta.

3.5. Vaikka menettelyjen ja EY-tyyppihyväksynnän yhtenäistämisen tarkoitus on kiistatta edistää sisämarkkinoiden toimivuutta, sen on myös annettava mahdollisuus lisätä vientiä yhteisön ulkopuolelle, muuallekin kuin Keski-Euroopan maihin, joista monet jo ovat ehdokasvaltioita.

3.6. Komitea kannattaa komission aietta yhtenäistää menettelyt ja luoda yksi ja yhtenäinen EY:n tyyppihyväksyntä, jonka avulla valmistajat voivat aikanaan harjoittaa toimintaa avoimin ja tasapainoisin kilpailuehdoin, kun heitä koskee yhteinen säännöstö muun muassa työturvallisuuskysymyksissä maa- ja metsätaloustraktoreita ja niiden laitteistoa käytettäessä.

3.7. Komitea kannattaa komission tavoitteita. Komissio toteaa direktiiviehdotuksen perusteluosan päätelmässä, että "ehdotettu direktiivi yksinkertaistaa ja vauhdittaa osaltaan hallintomenettelyjä, joita valmistajien on noudatettava voidakseen saattaa tuotteensa markkinoille".

3.8. Tarkastellessaan menettelyjä, vapautuksia, erityistapauksien huomioon ottamista ja asetusehdotuksen liitteitä komitea epäilee kuitenkin, että säännöstö on liian monimutkainen, sillä siinä viitataan yli 43:een voimassa olevaan erityisdirektiiviin; ne on lueteltu liitteen II luvun B osassa I otsikolla "luettelo erityisdirektiiveistä".

3.9. Komitea katsoo, että tehdyistä selkiyttämisyrityksistä huolimatta säännöstö jää monimutkaiseksi ja ettei sillä varmaankaan lyhennetä merkittävästi valmistajille kuuluviin hallintotoimiin kuluvaa aikaa.

3.10. Komitea panee merkille, että 21 artiklan mukaan komissiota avustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva komitea, joka on erikoistunut tekniikan kehitykseen mukautumiseen liittyviin kysymyksiin. Tämä komitea voisi puuttua uusien koneiden kunkin ryhmän, muun muassa hiljattain markkinoille tulleiden "nelivetoisten mönkijöiden", luokitteluongelmiin.

3.11. Komitea on pahoillaan siitä, että mainitun komitean toiminta rajoittuu tekniikan kehittymiseen liittyvään mukautumiseen eikä se voi ottaa tehtäväkseen hallintotoimien uusien yksinkertaistamis- ja vauhdittamismenettelyjen todellisten vaikutusten arviointia. Koska komissio on ilmoittanut ehdotetun direktiivin hyödyllisyyden korostamiseksi, että kyse on erittäin tärkeästä tavoitteesta, komitea katsoo, että komiteoiden tai tarkkailuelinten määrän paisumista tulee välttää. Tämän "mukauttamiskomitean" tulisi kartoittaa kolmen täytäntöönpanovuoden jälkeen hallintomenettelyjen yksinkertaistamisessa ja vauhdittamisessa tapahtuneet parannukset, jotka joissakin tapauksissa liittyvät tekniikan kehitykseen.

3.12. Komitea panee merkille, että ehdotetun direktiivin 23 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on saatettava omat säännöstönsä direktiivin mukaisiksi viimeistään 31. joulukuuta 2004 ja että uudet säännökset ovat voimassa 1:stä tammikuuta 2005 lähtien.

3.13. Komitea panee niin ikään merkille, että 24 artiklassa säädetään, että kansallisten tyyppihyväksyntien korvaaminen EY-tyyppihyväksynnällä, mikä on ehdotetun direktiivin tavoite, toteutetaan ajoneuvoluokittain sitten, kun vastaavat erityisdirektiivit on mukautettu. Liitteen II luvun B osassa I otsikolla "luettelo erityisdirektiiveistä" varustetusta taulukosta ilmenee, että vastaavia erityisdirektiivejä sovelletaan tosiasiassa jo nyt useisiin ajoneuvoluokkiin.

Näin ollen näihin ajoneuvoluokkiin täytyy siis 23 artiklan mukaan soveltaa EY-tyyppihyväksyntää uusien säännösten täytäntöönpanosta alkaen eli 1:stä tammikuuta 2005.

3.14. Olemassa olevien erityisdirektiivien, joita on muutettava, tai direktiivien, joita ei vielä ole annettu, soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvoluokkien osalta komissio aikoo siirtää EY-tyyppihyväksynnän täytäntöönpanoa seuraavasti:

- uusien ajoneuvotyyppien osalta kolme vuotta siitä päivästä, jona viimeinen käyttöönotettava erityisdirektiivi tulee voimaan

- kaikkien ajoneuvojen osalta kuusi vuotta siitä päivästä, jona viimeinen käyttöönotettava erityisdirektiivi tulee voimaan.

3.15. Ei ole annettu selvitystä siitä, mikä on viimeisten mukautettavien erityisdirektiivien antamisen määräaika. Sen vuoksi komitea pohtii, mikä on tosiasiallinen ajankohta, jolloin ehdotettu direktiivi pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön ja jolloin se voi lopulta synnyttää tavoiteltuja myönteisiä vaikutuksia.

3.16. Komitean mielestä on tarpeen antaa kohtuullisten määräaikojen myöntämisellä valmistajille mahdollisuus mukautua ja jäsenvaltioille mahdollisuus järjestää asia omalta osaltaan. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että valmistajien kannalta on kiireellistä ja tärkeää saada käyttöön yksi yhteinen tyyppihyväksyntä maastaviennin helpottamiseksi, komitea toivoo, että mainitut kolmen ja kuuden vuoden määräajat lyhennetään kahteen ja neljään vuoteen.

4. Päätelmät

4.1. Komitea kannattaa komission aietta yhtenäistää EY-tyyppihyväksyntää koskevat yksityiskohtaiset säännöt maa- tai metsätaloustraktoriluokittain. Se kannattaa direktiiviehdotusta.

4.2. Komitea toivoo, että direktiivin hyväksymisellä voitaisiin lisätä kyseisen innovatiivisen ja kilpailukykyisen sektorin vientikauppaa. Komitea ehdottaa lisäksi komissiolle, että se esittäisi taloudellisen selvityksen uusista mahdollisuuksista, joita eurooppalaisilla valmistajilla on sitten kun jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön EY-tyyppihyväksynnän yksityiskohtaiset säännöt.

4.3. Komitea toivoo, että komissio asettaa tarkan määräajan viimeisten erityisdirektiivien antamiselle ja lyhentää niiden hyväksymisen jälkeisiä EY-tyyppihyväksynnän käyttöönoton määräaikoja, jotta valmistajat saavat selvän käsityksen tilanteesta markkinoidensa kehittämisen helpottamiseksi.

4.4. Komitea on pahoillaan, koska ehdotetussa direktiivissä, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa hallintotoimia, ei säädetä uusien säännösten vaikutusten arvioinnista. Komission työskentelyn helpottamiseksi ja uuden hallinnollisen rakenteen luomisen välttämiseksi tämä tehtävä tulisi antaa 21 artiklassa tarkoitetulle, tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevälle komitealle. Jäsenvaltioilla tulisi olla vapaus nimetä siihen sopivat edustajat.

Bryssel, 29. toukokuuta 2002.

Talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Göke Frerichs

(1) EYVL C 207, 23.7.1998.

Top