EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0522(01)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 3 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille - CON/2001/8

OJ C 151, 22.5.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0522(01)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 3 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille - CON/2001/8

Virallinen lehti nro C 151 , 22/05/2001 s. 0018 - 0019


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2001,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

CON/2001/8

(2001/C 151/05)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 29 päivänä maaliskuuta 2001 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (jäljempänä "ehdotettu asetus"). Ehdotetulla asetuksella korvattaisiin järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 24 päivänä kesäkuuta 1988 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1969/88(1).

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (jäljempänä "perussääntö") 4 artiklan a kohtaan, koska EKP on asetuksen (ETY) N:o 1969/88 ja eräiden perustamissopimuksen määräysten perusteella toimivaltainen hallinnoimaan ehdotetussa asetuksessa tarkoitettuja lainoja. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. EKP toteaa, että järjestelyn puitteissa myönnettävien lainojen pääomaa pienennetään 16 miljardista eurosta 12 miljardiin euroon ottaen huomioon, että yhteisen rahan käyttöön ottamisen seurauksena niiden jäsenvaltioiden määrä, jotka voivat saada kyseisiä lainoja, on pienentynyt. EKP olettaa, että vähennyksessä on otettu myös huomioon se seikka, että useammat jäsenvaltiot voivat hyötyä järjestelystä sen jälkeen kun nykyiset hakijamaat ovat tulleet Euroopan unionin jäseniksi.

4. Asetuksen (ETY) N:o 1969/88 11 artiklan mukaan Euroopan raha-asiain yhteistyörahasto hallinnoi keskipitkän ajan rahoitustukijärjestelystä myönnettäviä lainoja. Perustamissopimuksen 117 artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan raha-asiain yhteistyörahaston tehtävät, mukaan lukien lainojen hallinnointi, siirrettiin Euroopan rahapoliittiselle instituutille (ERI) rahaston lakkauttamisen yhteydessä talous- ja rahaliiton toisen vaiheen alkaessa. Perustamissopimuksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti EKP otti lainojen hallinnoinnin vastattavakseen ERI:ltä. Tällaisten lainojen hallinnointi on perussäännön 21.2 artiklan mukaista; tämän artiklan mukaan EKP voi toimia tiettyjen yhteisöjen verojen ja maksujen välittäjänä, mukaan lukien yhteisön toimielimet ja muut elimet.

5. EKP toteaa, että ehdotetussa asetuksessa näiden lainojen hallinnointi siirrettäisiin EKP:ltä Euroopan komissiolle. Tältä osin EKP korostaa seuraavaa. Keskuspankit ovat ensinnäkin perinteisesti hallinnoineet keskipitkän ajan rahoitustukijärjestelyjä sekä aikaisempia tämän tyyppisiä järjestelyjä. Näin on tapahtunut sen jälkeen kun vuonna 1975 otettiin käyttöön yhteisön lainamekanismi (joka sulautettiin vuonna 1988 keskipitkän ajan rahoitustuen kanssa yhdeksi keskipitkän ajan rahoitustukijärjestelyksi maksutaseiden tukemiseen) ja näin on myös korostettu maksutaseiden tukemiseen tarkoitettujen lainojen ja muihin tarkoituksiin myönnettyjen yhteisön lainojen välistä eroa. Toiseksi, kuten ehdotetun asetuksen 6 artiklassa todetaan, keskipitkän ajan rahoitustuen ja ERM II -sopimuksen mukaisen hyvin lyhyeksi ajaksi myönnetyn rahoitusjärjestelyn välillä on suora yhteys siltä osin kuin keskipitkän ajan rahoitusjärjestelystä myönnettyjä lainoja voidaan käyttää Euroopan keskuspankin lyhyen ajan rahoitusjärjestelystä myönnetyn tuen yhdistämiseen.

6. Yllä mainittu huomioon ottaen EKP katsoo, että olisi tarkoituksenmukaista, että EKP jatkaisi keskipitkän ajan rahoitustukijärjestelystä myönnettyjen lainojen hallinnoimista. Jos neuvosto kuitenkin ehdotuksen mukaisesti päättää lainojen hallinnoimisen siirtämisestä komissiolle, EKP:lle olisi silti tiedotettava järjestelmän mukaisesti suoritetuista maksuista sekä uusien lainapyyntöjen vastaanottamisesta ja käsittelyvaiheesta. Tiedonsaannin tarve tulisi esiin erityisesti siinä tapauksessa, että keskipitkän ajan rahoitustukea myönnetään yhdessä ERM II -sopimuksen mukaisen lyhyen ajan rahoitusjärjestelystä myönnetyn tuen kanssa.

7. EKP toteaa, että komissiolle on annettu ehdotetun asetuksen 1 artikan 2 kohdassa mahdollisuus sopia velan- ja/tai koronvaihdoista sellaisten lainojen muuttamiseksi, jotka se on ottanut pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta keskipitkän ajan rahoitustukijärjestelystä myönnettyjen lainojen rahoittamiseen.

8. Asetuksen (ETY) N:o 1969/88 11 artiklan toisessa virkkeessä säädetään, että "rahoitusta myönnetään ainoastaan 1 artiklassa tarkoitettuihin tarkoituksiin". EKP toteaa, että ehdotetun asetuksen vastaavassa artiklassa (10 artikla) ei ole tällaista säännöstä. Oikeudellisen selvyyden takaamiseksi EKP ehdottaa, että asetuksen (ETY) N:o 1969/88 11 artiklan mukainen teksti lisätään 10 artiklan loppuun seuraavasti: "Rahoitusta myönnetään ainoastaan 1 artiklassa tarkoitettuihin tarkoituksiin".

9. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä toukokuuta 2001.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 178, 8.7.1988, s. 1.

Top