EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0503(02)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (CON/2001/4)

OJ C 131, 3.5.2001, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0503(02)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (CON/2001/4)

Virallinen lehti nro C 131 , 03/05/2001 s. 0006 - 0006


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2001,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

(CON/2001/4)

(2001/C 131/04)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 21 päivänä maaliskuuta 2001 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusluonnoksesta muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (jäljempänä "asetusluonnos").

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto (EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Asetusluonnoksen tavoitteena on täsmentää julkisyhteisöjen tuloja ja menoja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen toimittamista jäsenvaltioilta Euroopan komissiolle (Eurostat) niiden tietojen lisäksi, joihin sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastojen osalta 3 päivänä helmikuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) 264/2000(1). Julkisyhteisöjen tuloja ja menoja koskeva erittely on määritelty viittaamalla neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisyhteistöjen menojen ja tulojen osalta 10 päivänä heinäkuuta 2000 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1500/2000(2).

4. EKP suhtautuu myönteisesti asetusluonnokseen, joka talous- ja rahaliiton (EMU) tilastovaatimuksia koskevan toimintasuunnitelmaan (jäljempänä "EMU:n toimintasuunnitelma"), jonka Euroopan komissio (Eurostat) laati yhteistyössä EKP:n kanssa Ecofin-neuvoston pyynnöstä. EMU:n toimintasuunnitelma on vastaus tietotarpeita EMU:ssa käsittelevään talous- ja rahoituskomitean raportiin, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 1999 sekä talous- ja rahoituskomitean toiseen seurantaraporttiin, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 5 päivänä kesäkuuta 2000.

5. Vaikka neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisella julkisyhteisön tuloista ja menoista ei millään tavalla muuteta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyyn liittyviä tiedonantovaatimuksia, siten kuin niistä on säädetty Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta marraskuun 22 päivänä 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93(3), sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä helmikuuta 2000 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 475/2000(4), sillä laajennetaan lyhyen aikavälin makroekonomista analyysia Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä (EKT 95). Tässä suhteessa asetusluonnos on lisäaskel rajoitettuihin EKT 95:n neljännesvuosittaisiin sektoritileihin, mitä edellytetään myös EMU:n toimintasuunnitelmassa.

6. EKP kannattaa siten voimakkaasti julkisyhteisöjen menoja ja tuloja koskevan neljännesvuosittaisen tiedon toimittamista koskevaa aikataulua, sellaisena kuin se on esitetty asetusluonnoksessa. EKP pyytää myös jäsenvaltioita pidättymään poikkeuksista sekä toimittamaan neljännesvuosittaisen tiedon EKT 95:ssä esitettyjen käsitteiden mukaisesti, etenkin euroalueen aggregaattien keräämiseksi.

7. Asetusluonnosta voitaisiin kuitenkin parantaa muutamien teknisten seikkojen osalta: a) asetuksen (EY) N:o 1500/2000 mukaisesti otsikko "muita kuin rahoitustilejä koskeva julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpito" olisi parempi muuttaa "julkisyhteisöjen tuloja ja menoja koskeviksi neljännesvuosittaisiksi tiedoiksi"; b) asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen lause voitaisiin muuttaa seuraavalla tavalla: "neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava seuraavien julkisyhteisöjen menoja ja tuloja koskevien luokkien (tai luokkien ryhmien) osalta, sellaisena kuin ne on määritelty 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2223/96, sellaisena kuin se on muutettuna"; c) asetusluonnoksen 3 artiklan 2 kohdassa olisi myös edellytettävä julkisyhteisöjen kokonaismenoja ja kokonaistuloja koskevien neljännesvuosittaisten tietojen antamista sekä julkisyhteisöjen bruttomääräinen säästö (B.8g); d) asetusluonnoksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa voitaisiin muuttaa seuraavasti: "Neljännesvuosittaisten tietojen ja vastaavien vuosittaisten sekä EKT-95:tä koskevien neljännesvuosittaisten tietojen on oltava johdonmukaisia".

8. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 11 päivänä huhtikuuta 2001.

EKP: puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 29, 4.2.2000, s. 4.

(2) EYVL L 172, 12.7.2000, s. 3.

(3) EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7.

(4) EYVL L 58, 3.3.2000, s. 1.

Top