EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0503(01)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritystoiminnan rakennetilastoista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamisesta (CON/2001/3)

OJ C 131, 3.5.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0503(01)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritystoiminnan rakennetilastoista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamisesta (CON/2001/3)

Virallinen lehti nro C 131 , 03/05/2001 s. 0005 - 0005


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2001,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritystoiminnan rakennetilastoista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamisesta

(CON/2001/3)

(2001/C 131/03)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 27 päivänä helmikuuta 2001 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusluonnoksesta yritystoiminnan rakennetilastoista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamiseksi (jäljempänä "asetusluonnos").

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan. EKP:n tilastotietoja koskevaan toimivaltaan, sellaisena kuin siitä on määrätty Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklassa, kuuluu myötävaikuttaminen rahalaitosten, sekä muiden rahoituksen välittäjien kuin vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen, liiketoiminnan rakennetta, toimintaa ja tuloksia koskevien tilastotietojen keräämiseen ja toimittamiseen sekä näiden tilastojen tuottamiseen ja arviointiin. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Asetusluonnoksen tarkoituksena on täydentää yritystoiminnan rakennetilastoista annettua asetusta kahdella alakohtaisella liitteellä luottolaitoksista ja eläkerahastoista ja laajentaa liitteessä I, jossa esitetään yleinen modulli vuosittaisille rakennetilastoille, horisontaalisen moduulin kattamaa alaa siten, että mukaan otetaan rahoituksenvälitys, eläkevakuutukset ja rahoitusta palveleva toiminta. Lisäksi asetuksella lisätään liitteeseen 2 kaksi uutta ympäristömuuttujaa yksityiskohtaiseen moduulin teollisuuden rakennetilastoista.

4. EKP suhtautuu myönteisesti asetuksen antamiseen, sillä se on merkittävä askel rahoituspalveluja koskevan korkealaatuisen tilastotiedon tuottamiseen. EKP:n intressissä on sellaisten indikaattoreiden nopea saatavuus, jotka voivat antaa tietoa pankki- ja rahoitusjärjestelmän kehityksestä ja vakaudesta ja joilla voidaan vaikuttaa makroekonomisen tilastotiedon kehittymiseen. EKP toteaa, että nämä tilastotiedot ja EKP:n pääasiallisesti rahapoliittisiin tarkoituksiin keräämät tilastotiedot ovat päällekkäisiä ainoastaan rajoitetussa määrin.

5. EKP panee merkille ehdotuksen perustelut, joiden mukaan yrityksille ja kansallisille tiedontuottajille aiheutuu tilastotietojen keruusta vain hyvin vähän tai ei lainkaan rasitteita. EKP toteaa kuitenkin, että on jäsenvaltioita, joilla ei ole käytössään kaikkia vaadittuja tietoja. Tämän lisäksi EKP tahtoo korostaa, että liitettä 6 koskevat lisätilastot (luottolaitoksia koskeva moduuli) saattavat joissakin maissa aiheuttaa kansallisille keskuspankeille tiedontuottajina lisärasitteita. EKP katsoo, että yllä mainitut tilastotietoja koskevat vaatimukset eivät vaikuta tarkan tiedon oikea-aikaiseen toimittamiseen EKP:lle sen tehtävien suorittamiseksi.

6. EKP toteaa, että neuvoston asetuksen muutoksen jälkeen esitetään ehdotukset neljäksi komission asetukseksi tämän asetuksen täytäntöönpanemisesta. EKP edellyttää, että siltä pyydetään lausunto näistä seikoista.

7. Tämä EKP:n lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 6 päivänä huhtikuuta 2001.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

Top