EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0403(01)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (CON/00/10)

OJ C 103, 3.4.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0403(01)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi (CON/00/10)

Virallinen lehti nro C 103 , 03/04/2001 s. 0008 - 0009


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi

(CON/00/10)

(2001/C 103/05)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) 27 vastaanotti päivänä maaliskuuta 2000 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto 10 päivänä tammikuuta 2000 esitetystä komission ehdotuksesta (KOM(1999) 749 lopull.) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96(1). muuttamiseksi. Tämä lausunto perustuu komission ehdotukseen sekä asetusluonnokseen, joka on liitteenä Ecofinin tilastotyöryhmän 8.11.2000 päivätyssä pöytäkirjassa (doc. SN 13583/00 Ecofin 343, 29.1.2001) (jäljempänä "asetusluonnos").

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Asetusluonnoksen tavoitteena on saattaa swap- ja korkotermiinijärjestelyihin perustuvien maksujen kirjaaminen Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä 1995 (EKT 95) kansainvälisten standardien mukaiseksi, sellaisena kuin ne on tällä hetkellä esitetty kansantalouden tilinpitojärjestelmässä(2) ja viidennessä maksutasekäsikirjassa(3). Ehdotuksen mukaan tällaiset maksut eivät sisälly korkoihin eivätkä näin ollen myöskään nettoluotonantoon/nettoluotonottoon, vaan ne kirjataan rahoitustoimiksi. Liiallisia alijäämiä koskevaa menettellyä(4) varten nykyinen EKT95:n metodologia kuitenkin säilytettäisiin ja swap- ja korkotermiinijärjestelyihin perustavia maksuja käsiteltäisiin korkoina ja ne sisällytettäisiin julkisyhteisöjen korkomenoihin ja siten julkisyhteisöjen alijäämään (nettoluotonanto/nettoluotonotto).

4. EKP suhtautuu myönteisesti tähän EKT 95:n metodologiaa koskevaan muutokseen, jolla korjattaisiin swap- ja korkotermiinijärjestelyihin perustuvien maksujen epäsymmetristä käsittelyä verrattuna muuntyyppisten johdannaisten käsittelyyn tilastoissa. Tämä muutos vahvistaisi EKT95:n käyttökelpoisuutta koko talouden makroekonomisessa analysoinnissa.

5. Vaikka EKP katsoo, että säädöksissä on parempi esittää ainoastaan yksi määritelmä tärkeille tilastollisille indikaattoreille kuten julkisyhteisöjen nettoluotonannolle/nettoluotonotolle ja julkisyhteisöjen korkomenoille, EKP hyväksyy kaksi määritelmää julkisyhteisöjen nettoluotonannolle/nettoluotonotolle ja korolle ottaen huomioon, että samanaikaisesti on tarpeen tuoda esiin julkisyhteisöjen lainanoton kulut liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tarpeisiin sekä toimia yhdenmukaisesti kansainvälisten standardien kanssa. EKP katsoo kuitenkin, että liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvän avoimuuden lisäämiseksi on tärkeää tarkkailla ja selittää kahden eri määritelmän mukaisesti kerättyjen ja julkaistujen tietojen välisiä eroavaisuuksia.

6. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä maaliskuuta 2001.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.

(2) Esitetty vuonna 1999 hyväksyttäväksi Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissiolle ja virallisesti hyväksytty vuonna 2000.

(3) Financial derivatives: A supplement to the fifth edition of the balance of payments manual, 2000. International Monetary Fund, Washington.

(4) Euroopan yhteisön perustamissopimus ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 2 päivänä marraskuuta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3605/93 (EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7).

Top