EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0033

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä lokakuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työvoimakustannusindeksistä (CON/2001/33)

OJ C 295, 20.10.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0033

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä lokakuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työvoimakustannusindeksistä (CON/2001/33)

Virallinen lehti nro C 295 , 20/10/2001 s. 0005 - 0006


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2001,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työvoimakustannusindeksistä

(CON/2001/33)

(2001/C 295/04)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 17 päivänä syyskuuta 2001 Euroopan unionin neuvostolta lausuntopyynnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työvoimakustannusindeksistä (jäljempänä "ehdotus").

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Ehdotuksen tavoitteena on luoda yhteiset säännöt vertailukelpoisten työvoimakustannusindeksien laatimisesta, tietojen toimittamisesta ja indeksien arvioimisesta yhteisössä. Ehdotuksessa edellytetään erityisesti, että jäsenvaltiot toimittavat Euroopan komissiolle (Eurostat) vuosineljännestä koskevat tiedot työvoimakustannuksista.

4. EKP suhtautuu myönteisesti ehdotukseen, joka on osa talous- ja rahaliiton (EMU) tilastovaatimuksia koskevaa toimintasuunnitelmaa (jäljempänä EMU-toimintasuunnitelma), jonka Euroopan komissio (Eurostat) on laatinut Ecofin-neuvoston pyynnöstä läheisessä yhteistyössä EKP:n kanssa. EMU-toimintasuunnitelma on vastaus tiedonantoa koskevia vaatimuksia EMU:ssa käsitelleen rahakomitean raporttiin, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 18. tammikuuta 1999, sekä ensimmäisiin kahteen kehitysraporttiin, jotka koskivat tiedonantoa koskevia vaatimuksia EMU:ssa ja jotka talous- ja rahoituskomitea oli laatinut. Kolmannessa kehitysraportissa, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 19. tammikuuta 2001, täsmennettiin myös voimassa olevien, tilastotietoja koskevien asetuksien muuttamista koskeva aikataulu.

5. Työvoimakustannuksia koskevien yhdenmukaistettujen tietojen toimittamisella laajennetaan ja syvennetään tietoa, joka on saatavilla hintavakauden riskien analysoimista ja arviointia varten EKP:n rahapolitiikan strategian toisen pilarin mukaisesti. Työvoimakustannukset ovat olennainen osa talouden tuotantokustannuksista kokonaisuutena arvioiden, ja niillä on merkittävä vaikutus hinnanmuodostukseen. Lisäksi työvoimakustannukset antavat tietoa kilpailukyvystä. Nyt saatavilla olevat työvoiman kokonaiskustannuksia Euroopassa koskevat tiedot, jotka perustuvat kansallisten tilastokeskusten Euroopan komissiolle (Eurostat) vapaaehtoisesti toimittamiin tietoihin, heijastavat huomattavia eroja niissä kansallisissa määrittelyissä, joita käytetään euroalueen tietojen laskemiseen. Neljännesvuosittaisia tietoja EKT 95:n kansallisesta tilinpidosta ei voida käyttää korvaavina tietoina, sillä ne eivät ole riittävän yksityiskohtaisia ja niiden laatu riippuu perustana olevien työvoimakustannuksia koskevien tietojen laadusta.

6. EKP haluaa korostaa, että se pitää tiettyjä ehdotukseen sisältyviä, EMU-toimintasuunnitelmaan jo kuuluvia seikkoja erityisen tärkeinä. Se ottaa kuitenkin huomioon, että tarve rajoittaa yritysten tiedonantovelvollisuutta on vaatinut merkittäviä kompromisseja.

a) Ehdotettu NACE Rev. 1, joka kattaa palvelusektorin: ehdotuksella katetaan yli 90 prosenttia euroalueen työvoimasta, kun tämänhetkiset tiedot kattavat vain 65 prosenttia. Tämä on merkittävä parannus, koska näin voidaan paremmin saada kokonaistaloudellinen käsitys työvoimakustannusten kehityksestä etenkin palvelusektorin kustannusten laajemman kattavuuden perusteella.

b) Ehdotettu NACE Rev. 1 -erittely: ehdotuksessa edellytetään yksityiskohtaisempien tietojen toimittamista. Tieto eritellään taloudellisen toiminnan mukaisesti, mikä on tärkeää kokonaistulosten muutosten selittämiseksi.

c) Sellaisen työvoimakustannusindeksin saatavuus, jossa bonusmaksut on toisaalta otettu huomioon ja toisaalta jätetty indeksin ulkopuolelle. Bonusmaksut ovat yleensä kokonaistyövoimakustannusten syklisiä tekijöitä, ja työvoimakustannuksia koskevan tiedon analysoiminen helpottuu suuresti, jos tämä tekijä voidaan erottaa kokonaistyövoimakustannuksista.

d) Ehdotettu vaatimus, jonka mukaan tiedot toimitetaan 70 päivässä: tämä parantaisi tiedonsaantia, sillä tällä hetkellä työvoimakustannuksia koskevan tiedon saatavuus on erittäin heikko, kun ensimmäiset Eurooppaa koskevat kokonaisarviot ovat käytettävissä vasta noin sadan päivän kuluttua.

e) Takautuvan tiedon saatavuus sopivassa määrin: analysointia varten on tärkeää kyetä arvioimaan työvoimakustannusindeksiä pitkällä aikavälillä. EKP ottaa kuitenkin huomioon rasituksen, joka jäsenvaltioille aiheutuisi, mikäli niiden edellytettäisiin toimittavan täydelliset takautuvat tiedot. Näin ollen EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että takautuvien tietojen toimittaminen rajoitetaan valittuihin työvoimakustannuseriin ja ainoastaan NACE:n pääluokkiin C-K.

f) Hyvien euroalueen aggregaattien kokoamiseen tarvittavan tiedon vertailtavuuden parantaminen: koska jäsenvaltiot voisivat edelleen käyttää eri lähteiden yhdistelmää, 10 artiklassa esitetyt täytäntöönpanotoimet voisivat sisältää jaksoittaisen arvion niiden käytöstä kansallisesti, sekä muista mahdollisista seikosta, jotka hankaloittavat vertailua.

7. EKP suhtautuu erittäin myönteisesti ehdotetun asetuksen täytäntöönpanemisesta esitettyyn aikatauluun ja pyytää, että jäsenvaltiot eivät vaatisi poikkeuksia. Mikäli jäsenvaltiot vaativat laajimpia mahdollisia poikkeuksia, NACE:n pääluokkia C-K koskevat täysin yhdenmukaistetut Eurooppaa koskevat kokonaistiedot olisivat saatavilla vasta vuonna 2004 ja täydelliset Eurooppaa koskevat kokonaistiedot, mukaan lukien NACE:n pääluokat L-O, olisivat saatavilla vasta vuonna 2007. Tällöin voisi vaarantua myös Ecofin-neuvoston kannattama tavoite 80 prosentin kattavuudesta euroalueella vuoden 2002 loppuun mennessä.

8. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Wienissä 11 päivänä lokakuuta 2001.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

Top