EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0031

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 9 päivänä lokakuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (Perikles-ohjelma) (CON/2001/31)

OJ C 293, 19.10.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0031

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 9 päivänä lokakuuta 2001, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (Perikles-ohjelma) (CON/2001/31)

Virallinen lehti nro C 293 , 19/10/2001 s. 0003 - 0004


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2001,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (Perikles-ohjelma)

(CON/2001/31)

(2001/C 293/03)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 3 päivänä heinäkuuta 2001 Euroopan unionin neuvostolta (jäljempänä "neuvosto") lausuntopyynnön, joka koski 22. toukokuuta 2001 päivättyä ehdotusta KOM(2001) 248 lopullinen neuvoston päätökseksi koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (Perikles-ohjelma) (jäljempänä "ehdotus").

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä "perustamissopimus") 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. EKP:n neuvosto on antanut tämän lausunnon EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Yleisesti ottaen EKP suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen, jonka päämääränä on suojata euroa väärentämiseltä valituille kohderyhmille suunnattujen koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevien ohjelmien avulla. Koska EKP on tietoinen edistysaskeleista ja parannuksista, joita asianomaisessa neuvoston työryhmässä on tehty ehdotuksen laatimisen yhteydessä, nämä seikat on otettu huomioon lausuntoa annettaessa.

4. EKP korostaa, että on tarpeen välttää toistoa ja päällekkäisyyksiä muiden yhteisön toimintaohjelmien tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston (eli Euroopan unionin kolmas pilari) nojalla laadittujen toimintaohjelmien kanssa. Lisäksi EKP katsoo, että Perikles-ohjelman asianmukainen koordinoiminen olemassa olevien yhteisön tai EU:n toimintaohjelmien sekä Europolin ja EKP:n hankkeiden kanssa on olennaisen tärkeää. Europol, komissio ja EKP ovat toimineet tietyiltä osin yhteistyössä ja koordinoineet toimintaansa valmistellessaan euron suojaamista väärentämiseltä koskevia toimenpiteitä perustamassaan epävirallisessa ohjausryhmässä. Tästä syystä EKP ehdottaa, että myös Perikles-ohjelman mukaisesti rahoitettavia toimenpiteitä olisi käsiteltävä tässä ohjausryhmässä. Perikles-ohjelman tehokkuuden pitäisi olla tärkeysjärjestyksessä etusijalla, jotta sillä saavutetaan tavoite suojata euroa väärentämiseltä. Tässä yhteydessä EKP huomauttaa, että ehdotuksessa pyritään antamaan Europolille ja EKP:lle asianmukainen rooli. Kaiken edellä mainitun perusteella EKP olettaa olevansa täysimääräisesti mukana Perikles-ohjelman mukaisten eri toimenpiteiden valmistelussa.

5. Perikles-ohjelman päämäärän saavuttamiseksi sen perusteella rahoitetut toimenpiteet on järjestettävä siten, että teknisen ja toiminnallisen asiantuntemuksen tasoa euron väärentämisen estämisessä nostetaan jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Tästä syystä on tärkeää ja toivottavaa luoda yhteinen ja koordinoitu lähestymistapa Europolin, Euroopan komission ja EKP:n kesken Perikles-ohjelman sisältöä, kohderyhmiä ja toimintatapaa laadittaessa.

6. Ehdotuksen mukainen Perikles-ohjelman sisältö vaikuttaa hyvin laajalta. Tällainen lähestymistapa saattaa aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia. Vaikka eri toimenpiteet saattavat erikseen tarkasteltuina olla asianmukaisia, ne eivät ehkä yhdessä tarkasteltuina nosta asiantuntemuksen tasoa yhteisössä ja pidä sitä yllä. Tämä pitää erityisesti paikkansa, kun otetaan huomioon sekä Perikles-ohjelmalla tavoiteltujen kohderyhmien moninaisuus ja sen käytettävissä olevien rahavarojen rajallisuus (4 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana). Teknistä, tieteellistä ja operatiivista tietojenvaihtoa koskevien toimenpiteiden osalta edellytetään tarkkaa harkintaa ennen kuin ad hoc -toimenpiteiden toteuttaminen kyseisillä aloilla voidaan sallia.

7. Perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan käyttämisestä oikeudellisena perustana EKP huomauttaa, että se saattaa olla perustana riittämätön, mikäli Perikles-ohjelmaa aiotaan jatkaa euron käyttöönottovaiheen jälkeen, koska kyseistä artiklaa sovelletaan yksinomaan otettaessa euro "nopeasti käyttöön". EKP epäilee lisäksi, onko Perikles-ohjelmaa tarvetta ulottaa euron käyttöönottovaihetta pidemmälle. Tästä syystä EKP ehdottaa, että sen pitäisi osallistua ohjelman merkityksen, vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointiin, jotta se voi antaa lausuntonsa neuvostolle tämän päättäessä, onko Perikles-ohjelmaa jatkettava.

8. Lopuksi EKP huomauttaa, että ehdotukseen sisältyy samansuuntainen päätös, jolla ehdotus ulotetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2001 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2001(1) mukaisella tavalla koskemaan jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhteiseksi rahaksi. Neuvoston tehtävänä on arvioida tämän lähestymistavan asianmukaisuutta.

9. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä lokakuuta 2001.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6 ja 11.

Top