EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000XC0530(01)

Komission tiedonanto - Menettelytapasäännöistä yhdistetyn nimikkeistön (CN) hallinnoimiseksi

EYVL C 150, 30.5.2000, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000XC0530(01)

Komission tiedonanto - Menettelytapasäännöistä yhdistetyn nimikkeistön (CN) hallinnoimiseksi

Virallinen lehti nro C 150 , 30/05/2000 s. 0004 - 0008


Komission tiedonanto

Menettelytapasäännöistä yhdistetyn nimikkeistön (CN) hallinnoimiseksi

(2000/C 150/03)

JOHDANTO

"Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kertomus SLIM-aloitteen (Simpler Legislation for the Internal Market: sisämarkkinoiden lainsäädännön yksinkertaistaminen) toisen vaiheen tuloksista ja ensimmäisen vaiheen suositusten täytäntöönpanon seurannasta" sisältää CN SLIM -työryhmän suositukset.

CN SLIM -työryhmän suosituksen n:o 4 ulkomaankaupassa käytettävän yhdistetyn nimikkeistön yksinkertaistamisesta ja nykyaikaistamisesta kertomuksen mukaan on laadittava "menettelytapasäännöt" yhdistetyn nimikkeistön hallinnoimiseksi (esimerkiksi menettelyä, jolla CN-koodeja säilytetään, lisätään ja poistetaan).

CN SLIM -työryhmän tekemät eri suositukset on asianmukaista sisällyttää tällaisiin menettelytapasääntöihin.

Sen vuoksi komissio on kuultuaan tullikoodeksikomitean (tariffi- ja tilastonimikkeistöjaosto) ja eurooppalaisten toimialajärjestöjen edustajien näkökannat vahvistanut menettelytapasäännöt yhdistetyn nimikkeistön hallinnoimiseksi.

TAUSTA

Historiaa

Yhteisö otti käytöön 1 päivänä tammikuuta 1988 yhdistetyn nimikkeistön (CN) tavoitteena helpottaa kaupankäyntiä sekä yhteisön ulkomaankaupan tilastoja koskevien tietojen kokoamista ja vaihtamista. Yhdistetty nimikkeistö on laadittu yhdistämällä yhteisen tullitariffin ja Nimexen (yhteisön tilastonikkeistö) nimikkeistöt.

Huomattava määrä CN-alanimikkeitä on rikastuttanut vuosien kuluessa harmonoidun järjestelmän nimikkeistöä. CN-alanimikkeiden lisääntymisen ja yhdistetyn nimikkeistön rakenteen takia tilastotietojen toimittajat ovat ilmoittaneet kohdanneensa vaikeuksia määritellessään tilastoilmoituksissaan käytettäviä oikeita CN-alanimikkeitä.

CN-alanimikkeiden määrän vähentäminen on edelleen yksi niistä toimenpiteistä, joita SLIM-aloitteen osana on ehdotettu, jotta Euroopan liike-elämälle ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuvat rasitukset vähenisivät.

Oikeudellinen kehys

Perustamissopimuksen 23 artiklan mukaisesti yhteisön perustana on tulliliitto, joka sisältää yhteisen tullitariffin käyttämisen.

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87(1) säädetään yhdistetyn nimikkeistön oikeudellinen kehys. Näin yhdistetty nimikkeistö otettiin käyttöön vastaamaan samanaikaisesti sekä yhteisen tullitariffin että yhteisön ulkomaankaupan tilastoinnin tarpeita.

Yhdistetty nimikkeistö perustuu yhteisön allekirjoittaman, maailman tullijärjestön (WCO) suojeluksessa julkaistun harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärestelmää (HS-järjestelmää) koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteenä olevaan nimikkeistöön.

Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista 7 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91(2) 21 artiklan mukaisesti sekä yhteisön ja sen jäsenmaiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista 22 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95(3) 8 artiklan mukaisesti yhdistettyä nimikkeistöä käytetään tavaran kuvauksiin tilastoilmoituksissa, jotka lähetetään jäsenvaltioiden toimivaltaisille tilastoista vastaaville viranomaisille. Näin yhdistetyn nimikkeistön käyttö on tärkeä osa taloudellisten toimijoiden yhteisön sisäisessä kaupassa laatimia Intrastat-ilmoituksia. Lisäksi yleisön käyttöön levitettävät tilastot ulkomaankaupasta ja yhteisön sisäisestä kaupasta perustuvat yhdistettyyn nimikkeistöön.

Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(4) 20 artiklan mukaisesti yhteinen tullitariffi käsittää myös yhdistetyn nimikkeistön. Mainitun asetuksen soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2454/93(5) liitteiden 37 ja 38 mukaisesti yhdistetyn nimikkeistön käyttö liittyy olennaisesti yhtenäiseen hallinnolliseen asiakirjaan, jonka taloudelliset toimijat toimittavat tullille ja jota tulli käyttää ulkomaankauppavirtojen seurannassa.

Yhdistetyn nimikkeistön päätavoitteet

Yhdistetty nimikkeistö kuvastaa yhteisön maailman kauppajärjestön WTO:n tariffisitoumuksia (esimerkiksi Uruguayn kierrokseen kuuluvien monenkeskisten kauppaneuvottelujen (1986-1994) tuloksia) ja muita yhdistetyn nimikkeistön muutoksia sekä neuvoston tai komission tekemien päätösten mukaisia tullien muutoksia.

Siihen sisältyy tarvittaessa maailman tullijärjestön (WCO) suosituksia ja erilaisia yhteisön politiikkaa koskevia vaatimuksia.

Yhteisön ulkomaankaupan ja sisäisen kaupan tilastojen vaatimusten sekä tilastollisten tietojen tarpeen tyydyttämiseksi se sisältää harmonoidun järjestelmän nimikkeistön alajakoja. Kyseisiä alajakoja säilytetään, lisätään tai poistetaan yhdistetyn nimikkeistön mukaisina kerättyjen, vahvistettujen ja jaettujen tietojen käyttäjien tarpeita vastaavasti.

Tilastojen vuoksi on tärkeää huolehtia yhdistetyn nimikkeistön ja muiden tavaranimikkeistöjen välisten vastaavuustaulukoiden laatimisesta ja ylläpidosta.

Menettelytapasääntöjen tavoitteet ja periaatteet

"Menettelytapasääntöjen" tärkein tavoite on yhdistetyn nimikkeistön tarpeettoman kasvun eliminoiminen ja kyseisen nimikkeistön koon supistaminen. Menettelyn tulisi johtaa yhdistetyn nimikkeistön nykyaikaistamiseen niin, että se vastaa tekniikan ja kaupan kehitystä.

"Menettelytapasääntöjen" soveltamisella olisi varmistettava parempi kurinalaisuus yhdistetyn nimikkeistön hallinnoinnissa.

Ne ovat väline avoimuuden lisäämiseksi yhdistettyä nimikkeistöä tarvitsevien osapuolten hyväksi ja auttavat varmistamaan, että komission päätöksenteko on tasapuolista sen saatua komitean lausunnon.

"Menettelytapasääntöjä" sovellettaessa olisi otettava huomioon asiaan liityvien etujen moninaisuus, tarpeet yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa yhdistettyä nimikkeistöä sekä tämän hallintoon erottamattomasti kuuluvat vaikeudet niin, että edellytykseksi asetetaan kokonaisvaltaisen näkemyksen omaksuminen menettelytapasääntöjen tavoitteista ja tiivis yhteistyö asianomaisten osapuolten kesken.

Yhdistetyn nimikkeistön koodien enimmäismäärää ei ole mahdollista päättää mielivaltaisesti. Sen sijaan olisi lainsäädännön yksinkertaistamisen hengessä noudatettava tietyn asteista joustavuutta, jotta voidaan ottaa huomioon yhdistettyä nimikkeistöä tarvitsevien osapuolten erilaiset tarpeet. Näitä osapuolia ovat lähinnä komissio, jäsenvaltiot ja eurooppalaiset toimialajärjestöt.

Kansainväliset näkökohdat

WCO:n toiminnan puitteissa komissio ottaa huomioon harmonoidun järjestelmän nimikkeistöä ajanmukaistettaessa vakauden, nykyaikaistamisen ja yksinkertaistamisen periaatteet.

Komission yksiköiden, jotka osallistuvat kansainvälistä kauppaa koskeviin neuvotteluihin, olisi pyrittävä mahdollisuuksiensa mukaan edistämään yhdistetyn nimikkeistön käytön yksinkertaistamista ja helpottamista esimerkiksi tukemalla tariffimyönnytyksiä, jotka mahdollistavat CN-alanimikkeiden yhdistämisen.

Kun tullien välinen ero on marginaalinen ja kansainvälisten kauppasopimusten mukaiset tariffimyönnytykset merkitsevät ajan myötä tullien alenemista, tavoitteena olisi pidettävä yhdistetyn nimikkeistön nykyaikaistamista tietyin edellytyksin, joita ovat erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2658/87 9 artiklan 2 kohdassa säädetyt ehdot.

Muut tullinimikkeistöt

Menettelytapasääntöjen vahvistamia periaatteita olisi sovellettava tarvittaessa muiden Taricin kaltaisten tullinimikkeistöjen hallinnoinnissa.

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EYVL L 316, 16.11.1991, s. 1.

(3) EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10.

(4) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

MENETTELYTAPASÄÄNNÖT

1. MÄÄRITELMÄT

1.1 Tässä tiedonannossa käytetään seuraavia määritelmiä ja lyhenteitä:

komitea: Tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaosto;

eurooppalaiset toimialajärjestöt: Euroopan tasolla toimivat järjestöt, jotka edustavat yhdistettyä nimikkeistöä käyttäviä taloudellisia toimijoita sekä yhdistettyyn nimikkeistöön pohjautuvien kauppatilastojen toimittajia ja käyttäjiä;

osapuolet, joiden etua asia koskee: verotuksen ja tulliliiton pääosasto ja Eurostat komission pääosastoina, jotka vastaavat yhdistetyn nimikkeistön hallinnosta;

komitea;

komission yksiköt, jotka esittävät pyyntöjä yhdistetyn nimikkeistön muuttamiseksi EY:n politiikasta johtuvista syistä;

jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset;

eurooppalaiset toimialajärjestöt;

EY: Euroopan yhteisö;

CN: yhdistetty nimikkeistö;

HS: harmonoitu järjestelmä;

HS 4: harmonoidun järjestelmän nelinumeroiset nimikkeet;

HS 6: harmonoidun järjestelmän kuusinumeroiset alanimikkeet;

WCO: Maailman tullijärjestö;

WTO: Maailman kappajärjestö.

2. SOVELTAMISALA

2.1 Näiden menettelytapasääntöjen (jotka on tarkoitettu yhdistetyn nimikkeistön hallintoa varten esimerkiksi lisättäessä, säilytettäessä tai poistettaessa harmonoidun järjestelmän nimikkeistöön kuuluvia CN-alanimikkeitä) tavoitteena on helpottaa asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevien harmonoidun järjestelmän nimikkeistön CN-alanimikkeiden hallinnointia.

2.2 Komissio yksiköt noudattavat vuotuisen komission päätösluonnoksen yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta valmistelussa näissä säännöissä vahvistettuja periaatteita ja toimivat näissä säännöissä vahvistettujen menettelyjen ja aikataulujen mukaisesti. Säännöissä on toimintaohjeet kaikille osapuolille, joiden etua asia koskee ja jotka haluavat pyytää jonkin CN-alanimikkeen muuttamista, lisäämistä tai poistamista, niin että he voivat ohjeita noudattaessaan olla varmoja pyyntönsä huomioon ottamisesta.

2.3 Menettelytapasääntöjä sovelletaan pyyntöihin CN-alanimikkeiden muuttamisesta, lisäämisestä tai poistamisesta.

3. PERIAATTEET

3.1 Sisältö

3.1.1 Harmonoidun nimikkeistön CN-alanimikkeiden olisi vastattava:

a) erilaisia EY:n politiikasta johtuvia vaatimuksia, joita komission toimivaltaiset viranomaiset esittävät (jos näitä tarpeita ei ole muutoin täytetty);

b) erilaisia EY:n politiikasta johtuvia vaatimuksia, joita komission toimivaltaiset viranomaiset esittävät (jos näitä tarpeita ei ole muutoin täytetty);

c) yhteisön toimintaan liittyviä tiettyjen alojen perusteltuja tarpeita, joita jäsenvaltiot ja eurooppalaiset toimialajärjestöt esittävät.

3.2 Nykyaikaistaminen

3.2.1 Yhdistetyn nimikkeistön nykyaikaistamisella tarkoitetaan CN-alanimikkeiden lisäämistä tai poistamista, CN-alanimikkeistön rakenteen muuttamista tai CN-alanimikkeiden kuvausten muuttamista, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2658/87 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.2.2 Muutettaessa yhdistettyä nimikkeistöä on otettava asianmukaisella tavalla huomioon siihen liittyvät nimikkeistöt (esimerkiksi PRODCOM).

3.3 Nimikkeistö

3.3.1 Muutettaessa yhdistetyn nimikkeistön rakennetta olisi säilytettävä CN-alanimikkeelle osoitettu numero, jos CN-alanimikkeen kattavuus säilyy ennallaan tai muuttuu ainoastaan vähän.

3.3.2 CN-alanimikettä ei saa poistaa, ellei se ole ollut voimassa vähintään kaksi kalenterivuotta.

3.3.3 Yhdistetyn nimikkeistön kuvauksien olisi oltava selkeitä, täsmällisiä ja ytimekkäitä ja niihin on tarvittaessa liitettävä oikeudellisia huomautuksia.

3.3.4 CN-alanimikkeeseen kuuluvien tuotteiden olisi oltava selkeästi yksilöitävissä tai tunnistettavissa objektiivisin ja mitattavissa olevien perustein.

3.3.5 Yhdistetyn nimikkeistön kuvauksissa olisi noudatettava yhdistetyn nimikkeistön yhteisön eri kielillä laadittujen toisintojen välistä vastaavuutta ja käytetyn terminologian yhdenmukaisuutta.

3.3.6 Yhdistetyn nimikkeistön tariffiliitteitä olisi tavallisesti käytettävä ainoastaan sellaisille tuotteille, joihin sovelletaan erityisiä WTO:n tariffitoimenpiteitä ja joille CN-alanimikkeiden luomista ei pidetä tarpeellisena.

3.3.7 Tilastoinnin tarpeisiin käyttöön otetut Taric-alanimikkeet vastaavat yhteisön tarpeita. Nämä alanimikkeet tulevat voimaan kuukauden ensimmäisena päivänä. Niitä sovelletaan kuukausittain vähintään vuoden ajan ja niihin sovelletaan CN-koodeille tavallisesti tehtävää tarkistusta.

3.4 Tilastolliset perusteet säilyttää tai lisätä CN-alanimikkeitä

3.4.1 Eurostat vahvistaa tilastolliset raja-arvot, joita on käytettävä päätettäessä siitä, onko CN-alanimike poistettava, säilytettävä vai lisättävä.

3.4.2 Eurostat ilmoittaa näistä raja-arvoista muille komission yksiköille ja jäsenvaltioille.

3.4.3 Eurostat laatii määräajoin luettelon CN-alanimikkeistä, joiden mukaisen kaupan määrä alittaa tilastollisen raja-arvon, ja kyseinen luettelo toimitetaan muille komission yksiköille ja komitealle.

3.5 Muut perusteet lisätä tai säilyttää CN-alanimikkeitä

3.5.1 CN-alanimikkeet, joita ei enää tarvita tilastoja tai muita tarkoituksia varten, poistetaan aina, jos niihin sovelletaan samoja tulleja.

3.5.2 CN-alanimike voidaan lisätä tai säilyttää, vaikka kaupan määrä alittaa kyseisen tilastollisen raja-arvon, jos komissio tai määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot puoltavat sen säilyttämistä.

4. MENETTELY

4.1 Pyyntöjen esittäminen

4.1.1 Edellä määritellyt osapuolet, joiden etua asia koskee, voivat laatia pyyntöjä yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta.

4.1.2 Muiden kuin edellä tarkoitettujen asianomaisten osapuolten on esitettävä pyyntönsä asianomaisen eurooppalaisen toimialajärjestön tai sijoittautumisjäsenvaltionsa viranomaisten välityksellä.

4.1.3 Pyynnöt yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta on toimitettava pyynnön tutkimisesta vastaavalle komission yksikölle:

- tilastoasioihin liittyvät pyynnöt osoitetaan Eurostatille,

- muut kuin tilastoasioihin liittyvät pyynnöt osoitetaan verotuksen ja tulliliiton pääosastolle(1).

4.1.4 Jos yhdistetyn nimikkeistön muutosten halutaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta, pyynnöt tällaisiksi muutoksiksi on toimitettava tutkittavaksi viimeistään 30 päivänä huhtikuuta voimaantuloa edeltävänä vuonna.

4.2 Vaatimukset esitystavasta

4.2.1 Pyynnössä yhdistetyn nimikkeistön muuttamiseksi olisi oltava seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittämisen syyt,

b) pyynnön kohteena olevat CN-alanimikkeet esitettynä HS 4:n tai HS 6:n tasoisina,

c) euroina tai tilastoyksiköinä ilmaistut kaupan määrää koskevat tiedot niistä tuotteista, joille uusia CN-alanimikkeitä esitetään tai joita koskevien CN-alanimikkeiden poistamista taikka yhdistämistä ehdotetaan, mukaan lukien ennusteet kaupan kehittymisestä;

d) tiedot kyseisen tuotteen laadusta esittämällä tarvittaessa piirustuksia, luonnoksia, valokuvia, kuvallisia selvityksiä ja näytteitä sekä kansainvälisten tai kansallisten standardien tekstit.

4.2.2 Kaikissa ehdotuksissa yhdistetyn nimikkeistön muuttamiseksi, jotka komissio esittää komitealle tarkasteltavaksi ja komitean lausuntoa varten, on oltava seuraavat tiedot:

a) ilmoitus ehdotuksen alkuperästä (komissio, jäsenvaltio, eurooppalainen toimialajärjestö jne.);

b) ehdotuksen esittämisen syyt;

c) tiedot uudesta rakenteesta HS 4:n tai HS 6:n tasolla verrattuna nykyiseen tasoon, mukaan lukien tarvittaessa tullit ja paljousyksiköt;

d) komission yksiköiden huomautukset.

4.2.3 Ehdotuksessa olisi tarvittaessa oltava seuraavat tiedot:

a) kyseisiin CN-alanimikkeisiin kuuluvien tavaroiden kauppaa koskevat tilastotiedot sekä kuluvalta vuodelta (ja mahdollisuuksien mukaan kolmelta aikaisemmalta vuodelta) ja ennusteet kaupan tulevasta kehityksestä (esimerkiksi kahdeksi seuraava vuodeksi);

b) viittaus (viittaukset) aikaisempiin komission asiakirjoihin, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia kysymyksiä;

c) tekniset asiakirjat sisältävät liitteet.

4.3 Pyynnön käsittely komiteassa

4.3.1 Komissio ilmoittaa komitealle saamistaan pyynnöistä yhdistetyn nimikkeistön muuttamiseksi.

4.3.2 Komissio ilmoittaa pyynnön yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta esittäneille osapuolille heidän ehdotuksensa käsittelyn edistymisestä.

4.3.3 Määräenemmistöä edustavien jäsenvaltioiden tukemat pyynnöt yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta, jotka komission toimivaltaiset yksiköt ovat vahvistaneet, sisällytetään asetusluonnokseen.

4.3.4 Yhdistetyn nimikkeistön muuttamista koskeva asetusluonnos toimitetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 10 artiklan mukaisesti komitealle, joka antaa lausuntonsa tavallisesti kesäkuussa ja viimeistään 30 päivänä syyskuuta asetuksen voimaantuloa edeltävänä vuonna pidettävässä kokouksessaan.

4.3.5 Komissio perustaa tarvittaessa komission edustajan puheenjohdolla toimivia työryhmiä, joihin kuuluu jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten toimialajärjestöjen edustajia.

4.3.6 Työryhmän toiminnan tuloksena annetut suositukset yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta olisi toimitettava komitean tarkasteltaviksi.

4.4 Komission menettely

4.4.1 Komissio antaa asetuksen yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta asetuksen (ETY) N:o 2658/87 12 artiklan mukaisesti niin, että sen hyvissä ajoin tapahtuva levittäminen voidaan mahdollistaa ja varmistaa erityisesti tilastotietojen toimittajille ja että se voidaan julkaista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä viimeistään 31 päivänä lokakuuta ja sitä voidaan pian sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan levittää sähköisessä muodossa.

(1) Kaikki harmonoidun järjestelmän nimikkeistön muutoksia koskevat pyynnöt on toimitettava komission verotuksen ja tulliliiton pääosastolle. Nämä pyynnöt tutkitaan yhteistyössä Eurostatin sekä eri osapuolten kanssa, joiden etua asia koskee.

Top